Goudsche Courant, zondag 29 april 1883

Zondag 29 April N S915i 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i lie haren Iriombp ia het Hop Bitter IJawatar il geheel onachadel k en rerfriisohend met en kleine ioheut HopBitter in elk glaa MARKTBERICHTEN Oouda U April 1883 Be graanhandel was heden ei vaat heowel er alechts matige omset kan geconatateerd worden Tarwe in de beate soorten leer prqahondend Yoor Zeeuwaohe ƒ 10 a ƒ 10 50 mindere en goede polder ƒ 9 26 ü ƒ 9 75 Kogge ƒ 6 25 il ƒ 7 Gerat in beide soorten ƒ 5 20 a ƒ 6 10 Ligte h er ƒ S BO a ƒ 4 iware ƒ 4 S5 i f 4 50 Maia ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Bruine boonen kalmer 13 a ƒ 15 Zaden 2onder handel Meatinggranen eer iaat De veemarkt met gewonen aanvoer handel in eertle aoort kalfkofien en vaarkoeieu vlug tweede soort iets trager varkens voor Louden vau 20 a 22 et magere varkens cu biggen traag te verkoopeu biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 20 per eek Schapen vlug verkocht Kaas aangevoerd 101 partyen Ie kwaliteit ƒ 28 a ƒ 30 2e kwaliteit ƒ 28 af 27 Noordhollandsohc ƒ 32 a f 35 fioeboier ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Burgerlijke Stand GEBOREN 23 April Cornells n Teunu oudui J an den Heavel en ë de Kramer 24 Jacobns Bernardas ouders J HottbuljseD en E Jansen Antje Manetje onders i J van W jt en S an der Vooren Sara Cornelia onders C Wiejer en A Vrrkerk 25 Margaretba ouders W de Jong en £ van Reenen OVERLEDEN 84 April G M de Jong U m 26 A de Ree wed A Spaan 76 j E van Eijk 18 j W Kiesman Sm W Kromme 4 m GEHUWD 26 April H Hofstede ea D Schoonderwoerd ADVERTENTIËN Voor de reelvuldige blaken Ton deelneming onderronden by bet orerlgden ran onzen Broeder en Behnwdbroeder den Heer M B VAN LEER betuigen wg onzen oprecb ten dank Uit aller naam A B VAM LEER Gmièxi 24 April 1883 De ondergeteekende zegt allen die hem bg zgne benoeming tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeaw bljjken van belangstelling gaven zynen weigemeenden dank G J STEENS ZIJNEN Een Jongmensch s avonds eenige uren disponibel bobbende enscht die gaarne te besteden tot het bghoaden van BOEKEN of SCHRIJFWERK Franco brieven onder No 832 aan het Bnrean deser Courant A E SOETMÏÏLDEE LOODQIEXER Jonkmansteeg 11 Rotterdam Beveelt zich beleefd aan voor de AANLEG van WATERLEIDING Bad en Verwariningtoestellen en en door aren lange ondervinding in staat zgnde soliede bewerking tot concurreerende pryzen daar te stellen POTTËBAKKERS or VORMERS worden GEVRAAGD voor de TBANSFAAL met vrije overtocht het minste weekloon 12 00 met KOST en INWONING adres Kruiskade No 28 Rotterdam Ter Znid HoUandsche Boek en Handelsdrukkery te a Hage kan een tiental vlugge PLATZETTERS GEPLAATST worden Openbare Verkooping bij Executie op MAANDAG den 30 APRIL 1888 des voormiddags ten 11 ure voor het KofSjhuis genaamd XIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda van de in eer goeden staat zijnde bestaande in Twee zeer goed loopeude BILLARDS QEÜENRAKKEN QEUEN BALLEN enz Palissanderhouten PIANINO BUFFET TOONBANK Mahonfl LEES en KOFFIJHÜI8TAFELS STOELEN SPIEGELS KLOK GASORNAMENTEN BIERPOMP met toebehooren PORTE MANTBAÜ KAGCHEL een party diverse GLAZEN en KARAFTEN KEÜKENFORNÜIS en GEREEDSCHAPPEN een pertytje WIJNEN en LIKEUREN enz alsmede van Meubilaire Goederen bestaande in CANAPES STOELEN TAFELS KASTEN KAGCHELS SPIEGELS SCHILDERIJEN VLOERKLEEDEN KARPETTEN GORDUNEN en OVERGORDIJNEN JALOÜZIEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren MATRASSEN DEKENS PORCELEIN GLASen AARDEWERK en meer andere goederen De deurwaarder belast met de Executie en wonende te Rotterdam JOH WILH TOPS Deurwaarder LA BIEITPAISANTE Matuurlijli Mineraalwater van Pont de IMeyrac Het water van bovenstaande bron onderscheidt zich door volmaakte irischheid helderheid en hoogst aangenamen smaak bevordert de spysvertering wordt met succes gebruik tegen maagkrampen aandoening der lever nierziekte enz Uit een scheikundig onderzoek door Professor V D BURG aan de Rgks Universiteit te L Sen is gebleken dat daar het water o a zoowel dubbel koolzure alcaliën als dubbel koolzure alcalische aarden in ongeveer gelgke hoeveelheden bevat uit die samenstelling mag worden geconcludeerd dat zgn gebruik in vele ziektegevallen heilzaam zal kunnen zgn HH Doctoren die er belang in stellen dit water te onderzoeken kunnen gratis proefflesschen bekomen Te verkrggen bg deHH Slotemaker Co te Gouda De VEILING te Oouda op 30 April e k van het HBBBMNHVIS aan de WestHaven Wgk B No 177 aldaar zal geen doorgang hebben als zgnde bet perceel utt de hand verkocht Te Koop 7oor f 20 een eikenhouten XTithaal Schr f Sureau met veel berging Te zien tusschen 9 en 12 uren Woonhuis Gasfabriek alhier wOHfflGMTTir of PLAATS te huur gevraagd Huurprgs ƒ 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Bureau dezer Courant In de Abshaubbin of ANTI RHUICATISCHE WATTEN is het redmiddel voor rhnmatische Inders gevonden Een ieder beproeve deze beroemde Watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebiuiksaanwgzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere pgn ontdoen Hoofddepöt te Delft bg A BRËETVELT Az en verder verkrggbaar bg r A G van Deth C B Verheul Oodeirtter Ne de Wed Bosman jA Boa Berkel Oouda J var Dorp Zoetermeer W F J denUgl Sohooub A Print ZevenhuiEen M J Qoudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle g V d Kraats Bleiawqk A Kaoling Alphen J B Ë C Schlattniau Bodegraven K Ooaterling Haaalreoht W nJ a Wilhelmiu Woerden RIJRS ZEGELS alsmede FlsLlszze els zgn te bekomen in den Boekhandel van A BB1I K1I1AIV WelEdele Heer Dr J G iPopp K K Hof TandarU tfemen Franeker den 20 Sep 188 Mgn HeerI QelieTe mq ten apoedigiten per gewone Expeditie toe te Eenden 60 flencben Anaterin Mondwater UEd zal door het sleed meer en meer toenemend gebruik bemerken dat de rerking ook bier ceer beilzaani i ran ondenobeidene mgner gebruikers beb ik dan ook het genoegen te rernemen dat bet uitnemend aan het doel beantwoord Vooral roor taiidpqn i het een radikaal middel dat wordt mq door ieder gebruiker vertekerd Met de meeale achting heb ik de eer te lijn UEd dienaar J DBAGEE Te verkregen te Gouda bjj L Schenk winkelier op de Hoogttraal A 128 te Botterdam bij P E ran Santen Kolff apoth en A Sobippereijn k Co blauwe porceleinwinkel Ie s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bü A J ran R jn te Schiedam bg C Malta Ge te Leiden bg E Noordgk ie Amsterdam bg F vto Windheira k Co en H H Uloth t Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bij L Varosaiean en Zoon te Utrehl bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogiateii ADVEKTEI TIERI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdrnk van A Briwkmah te Gonda BINNENLAND OOUD A 28 April 1888 VEROAUESING van dek GEHEËNTEBAAD Dinidar den 1 Mei 1883 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De rekening tan bet Stedelijk Museum ran Oudheden dienst 1882 De foorstelleu tol wgtigiug der Gemeentebe grooting dieiiat ls82 De bestekkeu en de teekeuingeu voor den bouw eener nieuwe Ie koatelooze school en roor de rerbonwing der Tnsscheuschool Een voorstel betreffende de overdracht der ooneessie verleend aan den Heer S E Ouilschi ua Denti tot aanleg en exploitatie eener IJtelwaterleiding aan eene nsamloose vennootaohap De benoeming an twee leden en twee plaatsverrangende leden in het Stembureau roor de aanstaande verkieiiug an drie Ledeu der Prorinoiale Staten van Zuid Holland Het 25 jarig bestaan van de Stearine Kaarsenfabriek dat naar wg in een Torig nr mededeelden Maandag 3U April Eal worden berdaohi Eal aanleiding geven tot een openbare festiviteit waarvan bet geheele Gondsche publiek kan genieten Des avonds ten 8 ure lal op de Groote Markt eene muziekuitvoering plaats hebben door het Corps Muzikauteu der dd Sobuttery alhier en des avonds ten 10 ure zal op de Markt een groot schitterend vuurwerk worden onistoken Dit wordt den Gondscheu ingezetenen aangeboden door den beer G Steens Zgnen by gelegenheid van het 21 jarig feest en syne beooeoiuig tot Kidder vau den üederUndschen Leeuw Hei wordt dus een openbaar feest en wij drukken heden bg vernieuwing de hoop uit clat de Goudsche ingeteleuen Maanilag hunne woningen zullen versieren met de raderlaudsohe vlag opdat de algemeeue belangaieiling bigke in hel feest eener inrichting die vao ioo groot belang it voor de gemeente Gouda Donderdagmiddag ten ongevrer 4 ure ontstond er brand in de bleekerg van den beer P van Strialen op den Pluweelen Singel alhier Brandweer acbutterg en auioriteiteu waren spdedig aanwezig Het mocht echter niet gelukken de vlammen te blustobeu dan nadat een groot gedeelte van het gebouw en zgn inbond verbrand was Het pand en de inboedel waren legen brandachade verzekerd Donderdagavond had de aangekondigde voorstelling plaats der Onder officiers vereeniging Kracht door oefening met medewerking van nExoelsior en opgeluisterd door de atafmuiiek van 4e reg infanterie Na een kort op ninga t ord van den Tooreitler werden de verschillende nra vau het prognmma uitgevoerd en el met het meeate succes De gymnastische oefeningen begeleid door de opwekkende tonen der muziek voldeden zeer en ook het overige dat dezen avond werd te tien en te hooren gegeven viel in den smaak van bet publiek dat meer dan eens door luid applaudissemeiit zgn bijval sohouk De opbrengst komt de Fereenigiiig van fepeniionetrde onier offieUrtH i minderen van hel Nederlandwie leger ten goede toodat het dorl der voorstelling zoowel als deze zelve loffelgk wat Nadat een derde locomotief in dienst genomen is bij den stoomtram Gouda Bodegrave heeft van dat oogenblik af de correspondentie met de Khgntpoor op en van Leiden te Bodegrave en de co respondentie op de treinen Ie Gouda geen enkele maal gemist eoodal de reizigers die de Eynstreek of Lelilen Haarlem Kalwgk ent moeten bezoeken of omgekeerd thai s geruslelijk de reis over Bodegrave kunnen ondernemen Ill ceu Woensdag ie Alfen a d Rijn gehouden vergadering der kiesvereeuiging Bvrjerpliekt ie Alfcn en te Bodegrave zijn lol candidateu voor leden van de Provinciale Stalen van Sn d Hollatid gekozen de beeren J v d Breggen A4 en J Herrewijn Jz Door de kirsvereeniging KHmfeueneaard te Schoon koven zgu in eene Donderdag iehouiltn vergadering de aftredende leden der ProvioeMe Stalen van Zuid Holland mr A A Van Bergei Iltendooru te Gonda O A Van Houweninge Qtt te Moordrecht en B Blok te Lekkerkerk met l meene stemmen als caodidaten gesteld voor de K s verkiezing i Woensdag is aan de matUe atobetieed bet verrichten van eenige onderhondtwerken Minste intohi Ver de heer Ph Verbntten te Waddingsveen voor do som van f 6284 i In het Ie ditlriet van Ie Krirapenerwaard tgn herkoien de beer D de Jong te Berg Ambaeht als boofdiuneland en de heer U Citlenbogaard te Haastrecht als hoofdingeland pIaUtvervanger in hel 2e diatrict weiden herkoien de Mtr N Dogteroro te Stolwgk als hoofdingeland ef de heer D de Jong Ct te Berkenwoude als boofdlugeland plaattvervanger In het 3e diitriot waren ditmaal geene periodieke vacaturen Bil de opening der Amatefdamaobe Teutooustelling zal aan H M de Koningin en ruiker warden aangeboden uit enkel ootteradia bloemen samengetteld In de Belgitcbe fdeeling der tentooDstelling te Amsterdam tal o a prijken het ktateel te Arolsen de geboorteplaats van H M de Koningin vervaardigd uit stukken band veUrs en dergelgke artikelen De eer van deze aArdige gedachte komt toe aan de firma F Van Damwe n Zonen te Hamme by Dendermonde De heer i C H M Denis oad assittent resident heeft op de Amaterdamsobe tentoonstelling ingezonden een door hem uitgedacht en door de firma Cugpert Ie s Gravenhage vervaardigd iustmmettljr waardoor dilettanten b v pianialen in het binnenland van Indie in ataat wotden gesteld hnnne piano s telven U stemmen Het werktuigje draagt den naam van polychord Volgens de Amtt verzekerde de Koning aan de leden van den Amsterdamseben gemeenteraad dat hg zgn aandacht genstigd heeft op het zoeken van nieuwe bronnen vaD welvaart voor Amelerdum Beeds beeft hg oonferentiën met invloedrgke personen gehad en hg hoopt dat bij een aanstaand berjep op het kapitaal de bezitters bieraan bun medewerking zullen verleenen In gelijken geeat sprak de Koning lot de Kamer van koophandel Z M verzekerde zgn steun aan de stooravaartlgn op Suriname welke kolonie eens bet tweede Java van NedeVland moef norden Op de algemeene vergadering van het Nederlaiidsoh Buudveestamboek werd het verslag uitgebracht waaruit o a bleek dat thans 24B runderen iugesohrever zgn De Vereeniging bloeit zegt het verslag Het ledenUl nam van 195 tot 27 I toe voornamelijk in Groningen Noord Holinnd en Drente Dorekening over 1882 sluit met een voordeelig saldo van 1100 ongevrer gelgk met dat van het voorgaande jaar De rekeniiig 1883 werd vaatgeateld met een verinoedelgk voordeelig aaldo van ƒ 353 Naar aanleiding van het voorstel tot uitgave van het stamboek in drie vreemde talen werd herinnerd dat het voorgaand jaar aan het bestuur daarvoor een or ediet van ƒ 100 was geopend hetgeen geheel onvoldoendebleek te Egn Na eenige discussie over het nut vaneen dergelgke uitgaaf werd met 19 tegen 10 st totdie uitgave besloten en het bestuur vrgheid gelatende taak uil te voeren Een voorstel om hel stamboek over twee jaren Ie sluiten werd met grooltmeerderheid verworpen evenals het denkbeeld om voor de verschillende kleuren van het vee afsonderlg ke elamboeken aan te leggen Tot leden van het beatnur werden verkozen de hb W J Hoffman en Braoijes De volgende vergadering 1 ook te Amsterdam gehouden worden Te veel ijver schaadt Dit geloofde echter niet een jong politie agent te Helmond Sedert de nieuwe wel op den verkoop van sterken drank in l klein had een vrouw het borrelijes schenken vaarwel gezegd en vei kocht nog slechts aan haar gatten een heerlijk schuimend glaasje Helmondsch gerstebier Doch zie een kwaadsprekende tong had der politie weten diets te makeu dat er bij genoemde vrouw jenever geschonken werd Zondag jl trad een in burgerkleeding gestoken politie agent haar lokaal binnen ep eiscfate een glaasje klare De vrouw ging naar den kelder en bracht welwillend het gevraagde bij haar bezoeker en toen deze baar een rijksdaalder Ier band stelde slak tg dien niel minder bereidvaardig in haar Eak Zij was echter niet te huis toen de man geld terug verlangde Gegeven blijft gegeven sprak de vrouw ik trakteerde je met genoegen op een glaasje gij gasft mg een rgkadaalder dank je wel voor je goedheid Hoewel de Amalerdamache Tentoonttelliug n g niet eena geopend is beeft zg in België reeda aanleiding gegeven tot een procet voor de burgerlijke rechtbank van Kortrijk De belgiscba Slaat wil een rgtuigmaker aldaar eene som doen betalen van 640 fr voor een plaa s van twaalf meter die men beui voorbehouden heeft in de Belgische afdeeling De fabrikant verzet tioh tegen dezen eisoh Hg bekent dat hg een stuk geteekeod heeft waarbg hij n pUatt vroeg op deze Teutoonatelling maar de circulaire die hem had bewogen dit stuk te teekenen duidde den prgs voor de plaats niel aan zq vermeldde alleen dat de prgs zeer gematigd zon zijn Welnu 540 fr voor 12 meter schijnt hem geen kleiqe pngt vooral daar hij op de tentoonStelling te Bl i wul voor éetetHe plaati aleebl SO f heeft moeten belalen I üe pleidooien hebben verleden Dinsdag plaala gehad Het Openbaar Miuitterie zal a a Dinsdag zgn adviea geven en de rechtbank zal later beslissen Onder het opschrift de herziening der ïranavaal Ciinventie zegt de PaU Mall Oazetle dat de nietofficiëele zending van den heer Jorissen naar Europa met onverwacht snocea schgut bekroond te zgn Lord Derby s verklaringen in het Hoogerhuis maken het zoo goed als leker dat de Hollandscbe pleitbezorger deu secretaris voor koloniën van Engeland tot zijne tienawgte heeft bekeerd Het onbelwiatbaar resultaat van des beeren Jorisaent zeer volledige openhartige mededeelingeo omtrent hetgeen de regeering der Transvaal begeerde en belgeen zg bereid was te doen is geweest dat de Engelsohe regeering ieder voorstel tot wijziging der conventie in overweging wil nemen Lord Derby aarzelde niet te verklaren dat de tegenwoordige betrekkingen tusschen Harer Majesleit s regeerieg en die van de Transvaal niet van teer bevredigenden aard waren en dat het hem aangenaam zon zijn indien hg een middel kon vinden om hierin verbetering te brengen Wat dit beteekent is duidelgk genoeg De conventie tal worden herzien en zoodra de gouverneur der Kaapkolonie Sir Hercules Bobinson iu Engeland komt zal men van voren af aan beginnen met het brengen van overeenstemming tusschen de termen der conventie en de bestaande feiten De tegenwoordige conventie is volkomen ongeschikt om te worden toegepast Zg heeft een maximum van ergernis gegeven met een minimum van gunstige uitkomsten en moet in het dringend belang van alle partijen spoedig warden herzien Wat verlangt de regeering van de Transvaal In de eerste plaats minsleua evenveel vrijheid in het beatnur voor baar eigen volk n van de Inboorlingen binnen hare grenzrn als de kolonisten aan de Kaap die de volle souvereiiiiteit van Koningin Victoria erkennen Ten tweede wenschrn de Boeren hunne zuidelgke grens te wijzigen zoadat een deel van hel Bechunnngebifd daar binnen valt Ken derde puut in quaeatie is de betaling der aan Engeland verschuldigde som een vierde de titel der republiek een vgfde de functien van den Briiachen resident De eenige ernstige quuestie heeft volgeus de Patl Mali belrekking op de behandeling der in