Goudsche Courant, zondag 29 april 1883

5W r o I en magazgnen tegen een jaarlgksche huur van 2600 Duitsoh laken is weinig bedacht op het gevaar dat Mark alsmede verscheidene appartementen en kamers l I ix 1 f i i i landers Het blad loht het behoad ran den tegenwoordigan toestand het meest bopeloose middel om de bestaande moeilgkhedeu op Ie loesea en rertrouwt dat Lord Derby bereid lal igu om de feiten te erkennen en er rekening mede Ie houden en dat hg beproeren tal het toeziebt op de inlanders ta doen rege en door eene overeenkomst tasscheo de geianealgke Znid Afrikaansohe Staten Naar aanleiding Tan bet adres Tan belanghebbende winkeliersdrankTerkooprrs heeft het Volksbond tegen drankmisbruik rich tot Z M deu Koning gewend met het rertoek geen wijziging voor Icdragen an het artPder drankwei waarbij bepaald is dat met 1 Mei 18S4 coiubiuatie Viin rerkoop ran sterken drank met andere nering in dezelfde localiteit niet meer geoorloofd zal zgii Op de groole Zeevisscherg tentoouslelling welke 12 Uéi te Londen geopend wordt door Koningin Victoria tal Holland veitegenwoordigd worden door een tiental fisiohersmeisjes in nationaal costuum Uit Frankrijk en België gaan er ook tien heen Die Tan Frankigk tullen gekleed zijn in t costunra dat men te Calais en Boulogire ziel die fan België gaan Tolgens de mode van Oslende maar uit Holland gaan Be in t sohilderachtig costuum van Marken Bunschoten Sohevi ningen en Zandroort De Engelsche re eringpbetaalt alle koelen ran reis en verblijf We Térnemen dat de heer Maas te Schereningen de Hollandsohe rissohersnieisjes vergezellen lal om roor haar te torgey De Amerikaaijsohe oonsni Tanner te Luik heeft naar uil Amerika wordt gemeld een buitengewoon verslag aaii het Departement ran Staat ingezonden over de in Duitschlaud en Oostenrgk plaats hebbende rerralscbing der Ainerikaansche voortbrengselen Onder anderen zegt hg Zij kunnen en dit doen te ook een gallon keroseue olie nemen en maken er anderhalf ran Als gij in een winkel in Duitsohland gaat waar men de olie in t klein rerkoopt staat ge rerwonderd de olie van een graad door de Duilsoliers in drie graden veranderd te vinden hetgeen èe in rollen ernst zeggen loo uit Amerika te hebben ontvangen L e knust ran vervalsohing wordt met elk ding uitgeoefend Hou wgnen likeuren en bieren bun geneesmiddelen en telfa hun minerale wateren tijn ro l besinnddeelen die voor leven en gezondheid eohadelgk tijn Hun worst en üjn gehakt vleesoh ign een mengsel van allerlei twgfelachtige zelfatandigheden Zelfs hun wollen stoffen tgn vorvalsoht met wol van oude lorren spinbaar gemaakt en in ruime mate naar de Vereen Staten gezoiidiïn Het is genoeg bekt nd en overvloedig bewezen dal laken van zulke wol gemankt smelstof mederocrt Als een Dnitscber aan de pakken sterft worden zgn kteeren in de lorrenmand geworpen Een Amerikaan die een pAk kleereu draagt van hg loopt Hen moet zijn oogen sluiten of blind tgn als men iels dat in Duitsohland gebouwd gebakken of vervaardigd is koopt Mede bevatte de New Yorker HandeUteitung van 10 Maart een artikel onderteekend door den Amerikannsohen gezant te Berlijn waarin het verbod op den invoer van Araerikaansoh spek ent op vrij scherpen toon werd gegispt met verklaring dat Amerika in dit onder ralsche roorwendbels uitgevaardifide verbod niet kan beruslen De Wor rf Allg Zeit neemt hein dit geschrijf zeer kwalgk en vraagt wat men in andere landen Vel ton zeggen wanneer aldaar een Duitsch gezant ulke dingen schreef Te Katwgk is eene vervolging ingesteld tegen een diaken der christelijk gereformeerde gemeente die ih de kerk kwam terwijl een zijner dochters aan de pokken was betweken en drie andere daaraan ziek hadden gelegen De ver olging is ingesteld wegens overtreding der wet van December 1882 Het O M eischte ƒ 10 boete of twee lagen gevangenis Op Maandag ia de aitspraak bepaald De Standaard zegt dal zulk een eisch Jat personen in wier huis de pokken heerschen nil de kerk blgven ten hemel schreit ID het vrije Nederland Ons ko nt het voor dat in hel vrge Nederland aan niemand de vrgheid mag betwist worden om de pokken te krggeu maar wel om de tiekle aan anderen mede te deeicn Dat zou nog harder ten hemel schreien Arnk Cl Bg het op 16 dezer door de directie der Rgnspoorwrgmaatschappg aan de Regeering ter goedkeuring gezoiden ontwerp harrr zoinerJienstregeling is o a voorgealeld om op de Leiden Woerden behalve de 4 gewone treinen ook in elke rioting een sneltrein te doen loofien Van Utrecht zal liie volgens hel ontwerp vertrekken s voormiddiga 9 23 om 10 20 is Leiden i an Ie komen en v in Leidtn des avonds om 9 uur met annkurast Ie Utrecht 10 13 De Bgbrl ent die op de Tentoonstelling zal or den geplaatst tal aohiJtantig gebouwd woeden en drie meters ruimte hebben Hel dak wordt gevormd door een aohikant orersteken de kap met middehverhoogiug waarop Neêrlands driekleur met oranje wimpel lal wapperen de witte middenbaao geeft gBgbel eiit ta leten Op iedereu hoek ran de kap is een btoemeoTaas geplaatst terwijl neerhangende ampels met planten en bloemen geruid aan het geheel een aang aaam voorkomen geven In de tent bevindt tioh eene uitstalling voor bijbels ent allen naar behaoren geordend en gerangschikt Ook is er eene offerbus die gestadig ronddraaiende den brtoeker in rier talen te lezen geefi Onte Vader uw kouinkrgk kome Het Brilsch en builenlandich bgbel ienootschap en hel Schotsoh nationaal bgbelgenootscbap hebben bonne hulp toegezegd en zijn zoo noodig bereid erenala het Londensoh traotaat geuoolsohap de zaak 00 geldelgk te steunen Onder de dames van Ne York komt het kegelspel er in de mode Er beslaat aldaar reeds 22 kegelolubs voor dames Natuurlijk hebben ook mannelgke bloedverwanten toegang De voornaamste dier dubt is de Pioneer met aohl kegelbanen waar eohigenooten gehn ile dames broeders lusters ent bijeenkomen ooi tich met het spel te vet maken Aan de wesltgde der stad wil men thans een groot gebouw neertellen waar vermakelgkbedeu van dezen aard kunnen plaats hebben Het schgjit dat dezeliefhebberij even snel verbreiding zal vinden als die ran de rolschaatsenbanen om misschien eren spoedig te verflauwen Een Berlgnsch blad bevatte deter dagen de rolgende adrertentie Tot rague innige smart rerrul ik door deten den treurigen plicht aan rrienden en kennissen mede te deelen dat de dood mg gisteren mgne teederbeminde eohtgenoole heeft ontrukt op het oogenblik dat zg een welgeschapen toon hel leven scijonk Voor dezen laatste zoek ik éen gezonde min en gaarne zoude ik met eene dame in correspondentie treden ten einde een tweede huwelijk te kunnen aangaan weusoh te rerharen De dame in quaestie moei hebben een aangenaam humeur van rgpt n leeftgd zgn eenig kapitaal bezitten en in staat weten roorloopig ingn gerenommeerd magazgn ran linnens en wille goederen volgt hel adres te besturen waar alle orders binnen 24 uur worden uitgeroerd Ik ben voornemens voor mgn zaak eene directrice Ie eugageeren tegen 750 Mark traktement en inwoning toodra mijne liquidalif a tottl frix waarmede thans een aanvang is gemaakt tal zgn afgeloopen en de bouw van nigu nieuw huls straat N5 11 voltooid is waarheen ik mijn établissement den leii Ooiober a s overtireng en waarran ik de eerste rerdieping geschikt roor bureaux De heer Chabot die door den Pransohen minister ran landbouw naar Oultsohland en Luxemburg gezonden was otn er de kunstmatige risohteelt na tegaan heeft zijn rapport san den minister doen toekomen Het behelst menige belangwekkende bijzonderheid Onderwgs in de kunstmatige rischteeltwordt gegeren in al de achttien landbouwscholenin Pruissen De praciitohe scholen te Hunningenen in den Breisgau hebbeu de daarnevens liggendewateren zóó goed van talmen roorzien dal dezehet vorige jaar 20 000 pond zalm in den handeldeden komen Bismarck maakt als hij op hel landis veel werk ran de rischteelt De rijrers enwnterbakken op zgne goederen brachten róór dathij er zich mede bezighield nooit meer dan 400 fr jaarlijks aan visch op Thans brengen zg hem 26 000 fr op en hg verwacht dat dit cijfer in 1886 mei een derde zal vermeerderd zij indien hij inleven bigfl en tijne zorgen aan de rischteelt verderkan blijven wgden De visohkweekerg te Ellelbróckin Luxemburg kwam den heer Chabot voor als debeste en de eenvoudigst ingerichte van alle die lujgezien had Zij levert jnnrlijks 146 000 jongevisschen waarvan 36 000 zalm foielleu en 11 000 zidraen De kweckenj kwam in 1873 tot tand Een vKCliacle voor de meest rischrgke wateren in Lux inburg kostte toen 20 a 80 fr per jaar Thanswordt zulk eene acie gretig voor 200 a 300 fr gevraagd Een student lief hebber komt in het Leidich üagU op tegen het verh ial d ii een koopman voor ƒ 12 50 een antieken kop met schotel Ie Leiden kocht en dat voorwerp dienzelfden dag nog als Scvre porselein voor 650 in den Haag verkocht De hoogste prijs schtgfl hij die ooit hier te land door een koopman voor Sèvreporselein i besieed was die van ƒ ISOO vooreen geheel theeservies verkoopiug kisieel te Lieneu welk servies nog sleeds xeen kooper heef gevondin t O igerij ude vnii ƒ 650 roor één ko en schotel blijkt hieruit duidelg k Een klein beetje overdrijving in het belang van de negotie tal dan ook hier wel in bet spel tgn maar de intentie wat ig elk geval goed Zoekt de antiquaar natuurlgk zijo roordeel toch betaalt desoliede firma ontwijfelbaar veel raeer nal j de waarde dan een opkooper die of er telf geen rerstaud ran heeft of de goede lieden ten eigen bate ran hnn prullen oatlait Want beetnemerij tohgnt op dit gebied al eren weinig zeldzaam te tijn als ia den paardenhandel De commissaris ran politie te Amsterdam de heer Stork maakt het rolgende bekend In de dagbladen hier te lande zoowel als in den vreemde verschijnen herhaaldelgk adrertentien waarbg door een Buitenlandsoh fabrikant gevraagd worden Protestantsche meisjes ran 18 tot 26 jaren ran een goed uiterlijk om tegen maan lelgkscb salaris ran f 200 en gratis uitrusting tich te eugageeren tot het optioht houden orer étalages op de alhier te openen Internationale tentoonslelling Men nad tich onder bgroeging ran een pbolographisch portret te wenden tot den daarbij aaugeweten boekhandelaar Bg het nasporen der gangen ran dien zoogenaamden buitenlandsflhen fabrikant is bet den ondfrgetceken le gebleken dat hg is genaamd Berend Haitzema Ènuma oud 36 jaren geboren te Ngehoru pror Friesland ran beroep bnlp apolheker alhier wonende in de Jacob ran Lennepsiraat no 75 en dat hg noch met de tentoonstelling noch met éénige éulage aldaar iets gemeen heeft De ondergeteckende rekent hel tich ten plicht aan het bovenstaande langs dezen weg openbaarheid te geven opdat falsoenigke meisjes of vrouwen niet langer dupe worden van een bedrieger eij hij richt tot hh redacteuren van binnen en builenl bladen het beleefd verzoek tnlks in hunne respectieve kolommen wel te willen doen overnemen Wijders geeft hij kennis dat aan tgn commissariaat berustend zgn verscheidene honderdtallen brieven met portretten op voorschreven frandnlense wgze in het bezit gekomen van Hailzema Rnuina 4rfens signalement is als volgt ouderdom 36 jaren lengte 1 78 vig lang en mager donkei hoofdhaar bakkebaarden knevel harig gelaat gekleed met donker pak en phinitasichoed Wie voegt de Amtt er bg nopens gezegden Enunia iets meer wi weten verwgzen wij naar bet Maandblad tegen de Kuakiali rii Eerst heeft hij tijn kunsten in praktgk gebmeht Ie Kampen waar hg rijksdaalders op chemische wgze wist te besnoeien voiir welke manoeuvre hij tot eenige jaren celstraf werd veroordeeld Later werd herhaaldelgk tegen tgn praktgken gewaarschuwd Omtrent eene te Lagemierde opgegraven schat deelt men het volgende mede Het goud werd opgegraven terwgl men bfzig was deu rioer op te breken ran een gebouw vroeger pastorie en behoorende tol do abdij ran Postel thans gemeente eigendom De vondst bestaat uit een groot openslaand bisschoppelijk kruis met ketting i en zegelring mei een diamant vcriierd een reliquie Spaansche matten rgdera dukaten sorerelgns te tamen 860 stuks en wegende 10 pond De schat in een linnen kan gesloten is iloor den burgemeester der plaats rerzegeld en in bewaring genomen totdat uitgemaakt zal zijn wien deze kostbaarheden moeten worden torgewezen Men meent dat in de abdij van Pastel de aanwgting dezer vermiste roorwerpen berustte en dat daarna op last der Hobertijnen meermalen rergeefsche nasporingen in gemeld huis werden gedaan Bultenlandsch Overztclit De Prnnsche Senaat heeft het oonrersie onlwerp na korte discussie m t 200 legen 71 stemmen aangenomen Het debat over de rente conversie in de Pransohe Kamer heeft toch nog iels langer geduurd dan men uit de dagbladen zou kunnen opmaken Het rooretel Lookroy rroeger vermeld strekkende om zoniler overgang de 5 pCt te conrerteeren in 3 pCt werd met een groote meerderheid verworpen Eerst laat in den nacht werd met 400 tegen 107 stemmen het regeeringsontwerp aangenomen Dit votum bewijst in allen gevallt dut de groote meerderheid der Kamer orertuigd is van de noodzakelgkheid om het kabinetFerry Ie steunen en het land niet weder aan een ministerieel crisis bloot te stellen die thans een builengeivoon ernstig karakter rou vcrkrggen Men mag dus hopen dat de klassen die inzonderheid door dezen maatregel getroffen worden en teer gevoelig zgn op het punt van gcldsquaesiièn eventeer de noodzakelgkheid der conversie zullen inzien Mocht de uitvoering echter moeilijkheden oplereren dan ton het geheele kabinet er toch niet onder Igilen Het misnoegen des rolks zou alleen ran invloed kunnen zgn op de j osilie an den heer Tirard minister ran financièo In ket Engelsehe Lagerhuis werd hel debat orer ii lastige eedquaestie roortgetel Gladstone rerdi digde op praotisohe gronden de rrgstelliug an d td rroeger zeide hij had men ook beiWaar tegei de toelating ran Boomschen en Joden en het was de plicht ran de partijleiders om aan de godsdienstige rooroordcelen geen voedsel te geren Het getond rerstaud van het Ëugelsohe volk tal in t eind in due taak zegenereu immers het eenige wat men door langer vertel kan bereiken is dat hel afleggen van den eed door de zoogenaamde atheïsten wordt beschouwd en behandeld als een comedie waaraan men tich lachende onderwerpt eu dal kunnen de trouwe eediweerdert toob met wensehen Merkwaardig was hel antwoord dat de Engelsehe premier gaf op de vraag naar de bekende tripleslliantie hij teide namelijk dat hg niet wist of er een orereenkomat of rerdrag tnsscben Daitschlagd Ooslrorgk en Italië bestond Men weel dal men in Engeland over t geheel met de triple all iantie giet is ingenomen En daar is reden roor Eogoland word daardoor erenzeer geïsoleerd als Prankrgk en men is te London altgd berrresd vooreen uitbreiding vsu Oostenrgk op hel Balkan schiereiland en daarmee roor een belemmering van den Ëngelschen handel De wet op d ziekenbussen roor werklieden heeft ia den Uuilschen Bgksdag Dinsdag slechts geringe rorderiugen gemaakt niet meer dan rier artikelen werden afgedaan en bet debat leverde uiets belangrijks op Alleen moet worden herinnerd dat de tekst door de comioissie voorgesteld verkozen werd boven de ameiidemeiiteu der progressislen Veel belangrijker was de discussie die tich Dinsdsg ontspon in betz lfde Huis naar aanleiding van het voorstel randen heer Windihorst ora het opdragen der mis en hel toedienen der heilige saonmenieu rooitaan niet meer strafbaar te tiellru Wanneer men dit ilebat bij rorige discussies over den Kallurknmpf vergetgkt dan was hel teer kalm Tegenover het roorstel Wiudt horst stond er ein ran de eobserratieren aarin de hoop werd te kennen gegeven dal de regeering loo spoedig de onderhandelingen met Rome dit tullen geiluogen tot eene organieke herziening der Meiwetten zal orergaan in dien geesl dat de borengenoi inde ambtsbezigheden niet meer strafbaar tullen tgn In igne rerdediging van hel eerste roorstel stelde de heer V Schorlemer Alst in het licht dat in de jarrn 1873 74 en 75 door een staat die zich beroemt op humaniteit en rrgheid wellen gemaakt tgn welke de katholieken beperken in de uitoefening rau hunnen goilsdieuti de katholieken die in deu bloedigra kigg een peiw jaren te voren erenals de andere burgers alles veil badden voor het vaderland Deze afgevaardigde kwam op tegen de almacht ran deu Slaat die ook in kerkelijke aangelegenheid den schepter roert die door de Meiwetten de rerloochening ran het geloof eisohl Als gevolgen noemde hg de rolle tuchthuizen de sociaal democratische woelingen de godloochening en liel afnemen van de achting voor den Staat De Minister van eeredienst Von Ooszler deed een beroep op de meerderheid om geen besluit hoegenaamd te nemeli en uit tgne rede weten wg nn dat de nota ran hel Vaiicaau welke in de vorige week te Berlijn aankwam op de regeering een niet slechten indruk gemiakt heeft en dat reeds een iniwoord door den Kanselier in orereenstemming met het ministerie opgemaakt bg den Keiter ter goedkeuring gereed ligt Voor bet roorstel Windihorst spraken rerder de heeren H pel V Zedlilt en V Eynern er tegen de heeren Maroard en Uiohter Het resultaat was dat na een debat van bgna tes uren het voorstel ran den heer Windihorst met S29 tegen 136 stemmen verworpen het vporstel der conservatieven daaienlegen met 209 tegen 164 stemmen aangenomen werd Dete uitslag der titling kon wel eens als eene peraoenlgke nederlaag voor den Minister Qustler beschouwd worden Ue liberale partg voor t overige is van plan om eene teer juist berekende houding aan ie nemen tegenover den Rgkekanselier Om namelgk aan Ie toonen dat t niet hare schuld is indien de ontwerpen ten gunste van de werklieden blgren liggen hebben de progressislen en de liberale unie tie ondsecessiounisteu besloten om eene onmiddellgke behandeling te rrngcu van het reeds door de commissie ondertüchie en besproken gedeelte der wet op de rertekering legen ongevallen hierdoor zonde spoediger de wel aangenomen worden aan welke de Keizer blgkens zijn jongste schrijren aan den Rgksdog een zoo groole waarde hecht Deze motie heelt een tweeledig doel vooreerst wordt het rcrschil ran gevoelen tnssohen de liberalen en den souverein scherp er door getcekend en worden de Werklieden omtrent hunne belangen gerustgesteld en ten andere tal men oldus de behandeling van de begroeting M 86 vóór de berfsttitting vermgden De na tionaalliberalen zullen wsarschijnigk dete motie steunen de conservatieven ign in het nauw gebracht CU de clerioalen weten niel wal te doen Het Oottenrgksche Huit van Afgeraardigden isig altgd aan de schsoiwetwgtiging Schoon deikerzgde weel dal tg roor ren verloren zaaklelt daar tQ in de minderheid is verdedigt tijhel terrein roet voor roet De afgeraardigdeSobónerer zorgt steeds roor komisc ie scènes toenhg roor art 11 stemde werd er op de tribune gesist waarop de beweeglgke man riep Als iemand daarboren nog een mond opendoet tal ik anderemaatregelen nemen Toen hierop een algemeen gelach rolgde riep Schöuerer zeker Jodenjongens waarorer hg door den president tot de orde geroepen werd De clericalen stellen tich van de sehoolwetwgziging veel voor een hunner organen wil in de scholen eenige uren godsdienstonderwijs laten geven aangezien godsdienst het voornaamste opvoedingsmiddel is Bg het Ilaliaansche Parlement is door den Minister van openbaar onderwgs een wetsontwerp ingediend waarbg de grondslagen voor het sluiten van de regeeringsrerdragen wegens het orerlaien ran de spoorwegexploitalie aan de bgtondere ngrerheid rastgesteld worden De rerdragen tullen voor zestig jaren worden gesloten maar na verloop ran twintig of reertig jaren opgetcgd kunnen worden De spoorwrglgnen worden in drie nellen rerdeeld hel Adrialische het net van de Middellandscbe zee en het Siciliaansche Na aanleg ran alle Igiien tullen tg in hel geheel 2 68 i K M lang tijn Het aandeel der spoorwegmaatschappijen in het brutobedrag tal bg orereenkomst worden rasigesleld Bg eeiïe opbrengst ran meer dan 8l s pCl roor de aandeelhouders tal de Staat in bet orerschot deelen De rerdere bepalingen van het ontwerp hebben betrekking op de roiming ran een reserrefonds op het tarief enz De regeeriug wenscht bet tnidernet aan te kaa ien tonder evenwel tot dekking der kosten eene leening te sluiten Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Ooederen VEILING 27 APRIL 1883 Heereuhuis Erf Tuin en Pakhuis daarachter aan de Oosiharen Wijk B 18 eu A 35 ƒ 8665 k J D Egk Winkelhuis P ikhuls en Erf Oosiharen B 19 ƒ 8600 k P Sanerbier Huis Keitersiraal K 196 ƒ 1000 k J ran der Burg te Rotterdam Huis iu een gang Jaagpad Q 61 ƒ 480 k T Blom Iilem aldaar Q 64 ƒ 4ai rJi J A de Jongh Huis en Paihnis Spieriugstraat P 44 en 44a 2000 k M Binnendijk Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 25 April 1883 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A R en U v d R arbeiders te Zerenhuizen de Ie tot 6 of 2 dagen de 2e lot ƒ 3 ol 1 dng wegens in de roart onder Zevenhuiten door een ke rnet den visch den diortCcht beletten Z V B visscher te Reenwijk tot twee bueten van ƒ 3 of 2 dagen wegens visschen in eens anders rischwater onder Reeuwgk met een zegen tonder schriftelijke rergunning ran den rechthebbende en door een keernet den visch den doortocht beletten J A R visscher te Gouda tot ƒ 6 of 2 dagen wegens visschen roet schakels in eens anders rischwater in den polder Willens ouder Gouda zonder schriftelijke rrrgunniiig ran den rechthebbende G K risBcher te Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens riasohen met schakels in eens anders rischwater in deu polder Willens onder Gouda zonder schriftelgke vergunning van den rechthebbende J A R en F v d M visschers te Gouda ieder tot f 3 of 1 dag wegens visschen met een zegen in eens anders rischwater in den polder Willens onder Gouda tonder schriftelijke vergunning van den reobtbebbcnde J r D arbeider Ie Moercftpelle J v d L en J r W arbeiders Ie Bleiswgk ieder tot ƒ 6 50 of 1 dag wegens maken van nachlgeruoht te Moeren pelle J J visscher te Reeuwgk tot ƒ 3 of 1 dag negens tonder eenig recht gaan over eens anders weiland onder Rieuwijk J G kapitein op de stoombool Dordrecht No 3 tot f 10 of 1 dag wegens met zgn stoombool komende ran Goud de spoorwegbrug orer de Gouwe te Gouda naderen dichter d in 103 meter terwgl de brug as gesloten C de J koopmon te Haastrecht tot ƒ 3 of I dag wegens tillen op zgn met 8 honden bespannen kar onder Beenwgk J W koopman te Bergschenhoek tot 3 en ƒ i of 2 dagen wegens te Zerenhuizen tonder toezicht op den openbaren weg laten slaan tgn kar bespannen met drie honden en niet torgen dat die honden warm gemuilband I r M koopman te Bergschenhoek tot zes boeten ran ƒ 3 en eeiie boete ran ƒ 1 of 7 dagen wegens op 4 dagen te Bleiswgk eu op 1 dag te Moercipelle als geleider ran een kar bespannen met drie honden niet torgen dat die honden waren gemuilband te Zevenhuiten tillen op de hondenkar en te Mrercapelle de hondenkar tonder toezicht op den openbaren weg laten staan Arie Bas koopman Ie Moeroapelle tot rier boeten ran ƒ 3 en ééue boete van 6 of 6 dagen wegens openbare dronkenschap te Moercapelle op 2 tgdstippen nit louter baldadigheid s nachts luiden ran de Dorpsklok van de kerk te Moercapelle terwijl hij zich wegens dronkenschap in de arrestantenkamer in den torefi bevond en dientengevolge verstoren ran de nacbtraat van de ingetelenen van Moercapelle voorts wegens tonder toeticbt op den openbaren eg latei slaan zijo ar bespannen met een paard eens Ie Bleiswgk en ééns te Waddingsreen Gerrit Sloof koopman te Stolwijk tol f 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap aan de Stolwijkersluis onder de gemeente Goudierak Burger ij ke Stand GEHOREN 26 April Gerardos lltodricas ooaeri J ü Streog en M H NeericholleD Uirkje ouden H Aadraft en A Tljlt rmtn 27 AdnlDui oadera A van Leeawea en A Zorg JohiDDS Sasanna ooden K van Wilgen en D vaa der Spelt Anna aVERI BDEX 25 April B Klopper 10 m 27 A de Hoop SOj ONDEBTROUWD 27 April C J Kok ADVERTENTIÊN Op den 3 MEI 1883 hopen onze Reliefde Ouders CHRISTIAAN LOUIS ROND GRIETJE DOESBURG hunne éO JARIGE ECHTVEli EENIGING te herdenken Gouda Mei 1883 Hunne dankbare Kinderen Befauwden Kleinkinderen Bevallen van een Zoon G J DE VISSERVAN DB GaBDB Leutden 28 April 1883 Eenige kennisgeving Voor de veelruldige blgken van deelneming ondervonden by het overlijden van onzen Broeder en Behnwdbroeder den Heer M B VAN LEER betuigen wfl onzen oprechten dank Uit aller naam A B VAN LEER Gouda 24 April 1883 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgne geliefde Echtgenoote Mejuftrouw ANGELINA SCHRAVB betuig ik ook namens mijne Kinderen mijnen hartelgken dank P VAN HOPWEGEN Gouda 28 April 1883 DAMBETUIGIKB De ondeigeteekende getroffen door de zoo vele welwillende hulp hem verleend bg het ongeval in den namiddag van 26 dezer en niet in staat allen daarvoor persoonlgk te bedanken betuigt bij deze zijnen oprechten en hart lijken d nk J F LANTZENDÖRFFER Em Pred Fluweelen Singel R 558 a3i b