Goudsche Courant, zondag 29 april 1883

Bg de in het laatst van MAART dezes jaars plaats gehad hebbende BRAND in de werkplaats van den Heer KONINGS Groeneweg is bgna alles van den inboedel van SIMON DEN HOLLANDER arbeider verloren gegaan Wel is door eenige belangstellende buren iets tot leniging bijgedragen doch niet voldoende om ih de behoefte te voorzien Waarom hjj de vrjjheid neemt een beroep te doen op de menschlievendheid zgner Stadgenooten daar hij vrouw en drie kinderen heeft is hg niet in staat zelf daarin te kunnen voorzien Diegenen welke voor dat gezin iets wenscht bg te dragen wordt beleefd verzocht dit aan het Bureau dezer Courant in te zenden waarvan dankbaar melding zal worden gemaakt Eamp Moddergat enUrk De nagelaten betrekkingen der verongelukte VISSCHERS van Moddergat en Urk hebben dringende beboette aan ondersteuning De ondergeteekende roepen bij deze de hulp in van hunne medeingezetenen ten behoeve van de vele ongelukkigen en verklaren zich gaarne bereid tot dat doel giften in ontvangst te nemen A A VAN BERGEN IJZBNDOÜRN W POST DROST J M NOOTHOVEN van GOOR D N BROUWER 1883 Woensdag Mei N S91d GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending ran adverteatiön kan gascbieden tot ttn nor de aamiddags van den dag der uitgave V hl De ondergeteekende L J RUIJGERS Koopman en Winkelier aan de Zeugatraat wgk G n 8 te Gouda heeft de eer aan zgne geachte Afnemers te berichten dat hg zgne aak in Koloniale en Kruidenierswnren met 1 Mei e k aan den Heer A W van BEBKBL overdoet Hartelgk dankzeggende voor het aan hem gedurende 33 jaren in zoo groote mate gesteld vertrouwen neemt hij tevens de vrgheid zgn opvolger genoemden Heer A W Van BEREEL in zgne plaats aan te bevelen L J RUIJGERS Zich refereerende aan bovenstaande beveelt de ondergeteekende A W van BERKEL die reeds eenigen tgd in de zaak werkzaam was zich bg deze bizonder aan belovende alles te zullen doen om het zelfde vertrouwen als zgn voorganger de Heer L J MXJIJOKB8 genoot deelachtig te worden A W VAN BERKEL Siirtte HOUTVEUG te ROTTERDAM Eene groote partij SCHROTEN Geschaafde en Geploegde DELEN Wijburger GRENEN DELEN RIBBEN enz zullen wegens verplaatsing opgeruimd worden op Woevsdag 2 Mei 1883 Notitiën zijn te bekomen bg J C L CH Deurwaarder te Rotterdam De ondergeteekende brengt bij deze teralgemeene kennis dat zg tegen den 1 Mei e k bare zaak gesplitst heeft en overgedaan aan haren oudsten Zoon den Heer L P WELTER en den Heer B BEGEER Dankzeggende voor het vertrouwen zoo ruimschoots genoten beveelt zg hare opvolgers minzaam aan Wed L WELTER N V o Wolf Ingevolge bovenstaande kennisgeving heb ik de eer te berichten dat ik de affaire in Heiil els Spiegels LAMPKN en van mgne Moeder Mej de Wed L WELTER tegen den len Mei e k heb overgenomen en beveel mij bg een ieder aan hopende door eene nette en soliede bediening het volle vertrouwen mg waardig te maken L P WELTER Firma Wed L Wkltbe Mg refereerende aan bovenstaande advertentie heb ik de eer mede te deelen dat ik tegen den len Mei e k de affaire bestaande in GLAS P0ECELEI1T Aardewerk en Luxe artikelen van Mej de Wed L WELTER heb overgenomen hopende onder minzame aanbeveling dóór eene nette en soliede bediening hetzelfde vertrouwen te mogen genieten als mgne voorgangster B BEGEER Firma Wed L Wkltee Gouda April 1883 Mevrouw van TRICHT op de Haven VRAAGT een KINDERMEISJE niet beneden twaaf jaren een ÏAT OENLIJK BURGERMEISJE van 25 jaren oud biedt zich aan tegen 1 of 15 MEI a 8 als WINKELDOCHTER of in het HUISHOUDEN zg is van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder No 833 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopintf te GOUDA op DINSDAG 8 MEI 1883 des morgens te O uren aan bet Huis wgk B No 18 aan de Oosthaven van goed onderhouden Meublen en Huisraad waaronder een groote solide BRANDKAST BEDDEN en BEDDENGOED VLOBRKLEEDEN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Qouda J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOD DA IMTRUMËNTËELE ZVIVERAAR Met 3 tot 6 jaar garantie vai Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in Xo 2771 van dit Blad De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 3 MEI a s GouoA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bij den Heer F X HARDIJZER Café Vredebest op de Maskt 8 Haoe Opticien Van af 1 MEftotl OCTOBER a s raïdê Goudsche BadLaricliüiig GKOPEyD zgn van des morgens 6 tot des avonds 9 ure P VAN HQFWEGEN Bierbrouwerij de Witte Elok Verschillende soorten van BIER waaronder puik GEKSTEen WIT BIER a ƒ 4 60 per 80 Liters franco huis Agent voor Oouda en Omttreken de Heer F van UTBBCHT L P A i E BRUIJN Bierbrouwer te Ootterhout N B F VAN UTRECHT levert ook Ista kwaliteit van MAASTRICHTS en B08CHBIEB van af ƒ 5 25 per 80 Liters en hooger BEIER8CH per Liter 15 Ct A E SOETMÏÏLDEB LOODGIETBB Jonkmaosteeg 11 Rotterdam Beveelt zich beleefd aan voor de AANLEG van WATERLEIDING Bad en VerwarmingtoeHteUen en en door jaren lange ondervinding in staat zgnde soliede bewerking tot concurreerende prgzen daar te stellen WOHIHG IET TDIN of PLAATS te huur gevraagd Huurprijs 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping bij Executie op MAANDAG den 30 APRIL 1883 des voormiddags ten 11 ure voor het Ko£Bjhnis genaamd TIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda van de in zeer goeden staat zgnde J bestaande in Twee zeer goed loopende BILLARDS QEÜENRAKKEN QBüTEN BALLEN enz Palissanderhouten PIANINO BUFFET TOONBANK Mahong LEES en KOFFIJHUISTAFELS STOELEN SPIEGELS KLOK GASORNAMENTEN BIERPOMP met toebehooren PORTE MANTEAU KAGCHEL een partg diverse GLAZEN en KARAFTEN KïfüKENFORNDIS en GEREEDSCHAPPEN een partgtje WIJNEN en LIKEUREN enz alsmede van Meubilaire Goederen bestaande in CANAPES STOELEN TAFELS KASTEN KAGCHBLS SPIEGELS SCHILDERIJEN VLOERKLEEDEN KARPETTEN GORDIJNEN en OVERGORDIJNEN JALOUZIEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren MATRASSEN DEKENS PORCELEIN GLASen AARDEWERK en meer andere goederen De deurwaarder belast met de Executie en wonende te Rotterdam JOH WILH TOPS Dwnmarder Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda üe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ü 1 25 iranco per port 1 50 Uithoofde vanden HEHELVAABTSDA G zal het volgend Nammer een dag vroeger worden uitgegeven Advertentiön voor dat Nnnuner worden ten spoedigste ingBWiusht BINNENLAND G0UD 1 1 Mei 15SS Wij brengcD iii kerinncriiig dat t otf m Woentd t S Mei de rerlciexiDg piMti heeft roor n Lid der Kamer w Koophaadcl eu Fifcrieken ea el VM 12 3 ur Se nemeenleraad sehoak heden zqn goedkenrioKun d OTerdraobt der concessie verleend aaii denHeer S E Ooilschus Deutt tot aanleg en ezploiUtte eecer UaalwaterMdtag mmi bh jiniiniliniw TMtn nooisoaap Verder kenrde hg goed De rekening van het Sledelqk UoKlia vanOudheden dienst 1882 De voorileUrn lot yiigiug der Oemeentebegrooiim dienst 1882 Orer h i beetek eu de tcekening vuor den bonir tener aieave Ie kostelooie s hool werd een nitgebnide disoaseie gevoerd De groote koelen waren ooruak dat er bezwaar werd geopperd tegen de goedkeuring Nadat een voorstel van den heer Sainiom om de behandeling uil te stellen was vntorft met 13 tegen 3 stemmen die der bh van Siraaten 8amlem en Siraver werd een voorstel fan den heer van Itecsoo in rondvraag nbraoht om hat gymnastieklokaal aan deie school Ie doen vervallen Dit werd mmrptn met 10 legen 6 stemmen die der bh Ondljk van Iterson van Straaten Samsom Strarer eg Hoogeoboom Een voorstel van den heer Prinoe om de overdekte speelplaats aan deze school te doen vervallen werd ungtHomen tSit 10 tegen 6 stemmen die der hh de Botte Uemsing Fortnüa Droogleever Noothoven van Goor Post Drost en de Voorzitter Het bestek werd ten slotte goedgekeurd met 10 tegen t temmen die der hh Oudjjk van Iterson van Straaten Samsom Siraver en Hoogenlxwm Het bestek voor de verbouwing der Tusschensohool Ward zonder discussie goedgekeurd met 12 tegen 4 stemmen die der hh Oudijk vso Straaten Samsom en Uoogtnboom In deie titling kwam o a eene miasive in van den heer mr H I Kranenburg die kennis gafiyn ontslag Ie nemen als lid van den genieenlernad Op de aanbeveling voor bewaaraohoolhouders aan de opleidingsinrichting komen voor 1 Mej E P Schotel en 2 M j H F Weurman beiden alhier Tot Lid van de Commissie voor de Siedelijke Beleenbank werd herbenoemd de heer G Prinoe Tot leden van het stembureau foor de a si verkienog van S Leden der Provinciale Staten werden benoemd de hh C C H Prinoe eu Mr fan Mierop Tot hunne plaatsvervangers de hh D C Samsom en C Hoogenboom Zaterdagavond vergaderde de kiesvereeniging Burgerplicht alhier tot het stellen van drie candidaten roor liet Lidmaatschap der Profiociale Staten Met ilgemeene stemmen werden de aftredende leden de hb Mr A fan Bergfn IJiendoorn 6 A n Houweninge Gin en B l Blok opnieuw oaadidaat gesteld De rergsdeMag besloot da het Bestuur der f reeniging voortaat t 6 perMten ton bestaan Tot besluunleden werden crkoten de hh 1 Paai fan der Barg n D O fan Vrcnmingen De heer i M Noothofeo van Qoor in de vorige vergaderiM al icadaiug g pten jitrklaarde hc die betrekking te laavtnder sr m M Het plan van den keer f M Monlijn alhier om aan de Zuld Afrikaanteb flepnbliek een volledigstel kanonnen met krijgavotmad aan te biedenwordt door fersehillende HdhindschAfnkaausohebladen met ingenomenheid besproken De zaaknAqnt echter te rasten De Boll Afrik wekt inwarme woorden op het plan te steunen en tegt De Transf aalsohe Regecring zog dat mei erkentelijkheid aanvaarden W j kaaB ii daifva iMdnikkdyk devrnekeriag geven Voor eenige dagen beratte o e courant eene adfertentie fan Meer fan Bhijn die een behoeftige weduwe met 7 kinderen aanberal in de hulpfaardigheid der Ooodsehe ingeietenen Het beroep werd niet te ergeefs geilaan en na is foor het ingekomen geld een mangel gekookt waarmede bedoelde weduwe frouw Sohriek in ds Vrouwesteeg in staat aal worden gesteld haar brood te ferdienrn Intasaohen die mangel loa natnurlyk weinig baten loo niet on e stadgeuooten er foor zorgen dat tij wat Ie mangelen heeft Wy boptn dus dat deze en gene haar ferder tal willen foorthelpen en baar werk tenden opdat ü foor tioh en hare nm kinderen den kost kan ferdienen Het genoemde adres boude men s f pi in gedachte Men doet er werkelijk een weldaad medel De heei J J Bertelman die naar wij in een vorig nr mededeelden heden 26 jaar in deze g emeente werkzaam is heefi boren reien aanspraak op d wa ardeering en achting zgner stadgenooten Zgn humaan karakter zjjn uitgebreide kennis en zgn vaak geheel belangloote werkzaamheid verzekeren hem een goede plaats ia veler hart en het was te denken dat de jubilaris daarvan heden op ondubbelzinnige wijze de blijken zou ontvangen Een groot aantal ingezetenen sloegen daartoe de banden ineen en verecnigden zich om den waardigen man een bewjjt fan hulde te geven dat hem zeker ten folle toekomt en zoo werd uit hunnen naam door eene Commissie bestaande uit de hh L Heijdelaar G Prince Jr en W A L faa Mierop den heer Bertelman een stoffelijk aandenken fereerd dal steeds tot bem zal spreken van de erkentelijkheid en toegenegenheid zgner medeburgers waaronder toovelen die eenmaal zijn onderwijs moohten genieten Behalve dit geschenk ontving de jubilaris nog rele andere cadeanx waaronder wg alleen noemen dat hetwelk de Commissie fan Toeticht op het Lager Onderwijs en de Schoolopziener hem vereerde nl het prachtwerk Dmtt i Hel met platoi fan R Uoré Wg zouden zeker weinig in den geest handelen van den heer Bertelman die wars fan ophef liefst in stilte zgn weg gaat anneer wij bieraan nog feel loefoegden maar toch ij bel ons fergund nog plaats te ferleenen aan de folgende reffelen die hij dezer dagen een der itadsscholen binnentredende als sohrgffoorbeeld op het bord fond ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN taren fan zegen van voorspoed en vree ren van zorgen vin kommer en wee tSrengt steeds de tijd met zich mede Her aan U die wat het leven ook schonk Ekistig of blijdschap of weemoed ook klonk Heekenles gaf bier ter stede I Méu van gemoed en steeds lustig van aard f at ons U prijzen onz achting zoo waard IHoag dikwijls deez jaardag oog rijten iU prgkt ook Uw hoofd met een zilrcran kroM Sjog gonnen wij U geen betere woon SÜog lang moet gg t ecfaoone ons wijaea Het Gereohtthof te s Hage bevestigde gisteren in corr zitting het f onnis waarbg W L te Gouda wat vrügesproken fan diefstal fan bagger Wij festigen de aandaebt op een in dit ur votfr komende annonc waarin een Calligraaf lieb aan M frirri rn ir fcig en Hel in een vorig nr vermelde voorstel der Bhgn spoorwegmaatachappij om gedurende detcn zomer relonrbiljelten van Amsterdam uit ie geven naar Utrecht Gouda den Haag en Rolterdam tegen den prgs der eukele reis is door den minister van waterstaat goedgekeurd Da juiste Igd fan aanvang in het begin van Mei zal nader warden bekend gemaakt Wjj berinneren dat deze relourbiljetleii geldiK zg n van S nar nam tot 10 uur voorm van den volgenden dag Omtrent de zomerdienttregding die door de Bhgn Spoorweg Maatschappij aan de Regeeting ter goedkeuring is aangeboden kan voor toover het de richting Amsterdam Gouda betreft die uil den aard der zaak thans felen het meett interesseert het folgende worden medegedeeld Uit den Haag 9 n foorm en Botterdam S S komt een uieufre sneltrein naar Amsterdam daar aankomende 10 25 en s avond een sneltrein 9 45 uit beide plaatsen die 11 15 in Amsterdam zal aankomen Al de sneltreinen uit den Haag en Botterdam naar Amsterdam tallen geheel onafhankelijk tgn van de treinen van Utrecht naar Amsterdam en dus niet te Breukelen op deze behoeven te wachten De trein die thans voorm len 9 30 fan Amsterdam naar Rotterdam en den Haag afrijdt woidt een half uur vroerer om de reizigers wat tijdiger 10 30 op beide beslemminigslalians aan Ie brengen Daarentegen zal de trein fan 3 uur een kwartiw later fan daar ferlrekken te Rotterdam 4 38 in den Haag 4 48 aankomen Eintlelijk zal des avonds te 10 20 een sneltreiik uit Amsterdam vertrekken die alleen te Nieuwersluis en Gonda stoppende 11 40 in Rolterdam en 11 40 in d Haag zal aankomen Voor eententoonstelling van rozen op 14 en 111 Juli te Dé kantonrechter Ie LeideA heeft gisteren uilspraak gedaan in de zaak fan den ingezelene te Katwijk tegen wien een ferfolging was ingesteld op grond fan dr wel van 1872 op de betmettelgke iirklen art 8 Het is verboden doof onvoor