Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1883

v liohtigheid of lohtelooakeid geraar Toor besmetting of aekteloMheid te doen onlataan Het geral it iNI Tolgeade Te Katwqk a Rjjii t jn gerallen ran pokken en op grond daarrtu heeft de burgemeeiter het in orerlrg met de plaattelqke gezondktidsoommistie noodig geacht de ingeteteneu bg oiroulaire te ontraden kerken te beioeken Ben der ingetetenen diaken der Chri t Geref gemeente C Z wieni vier kinderen de pakken hadden gekregen rerlour er ren door den dood Tcfen de orerig aan de beterehand waren ging de rader naar de kerk Dit had een bezoek ten gevolge van den veldwaoh er die op de vraag of v Z ter kerke wat geweest een bevestigend antwoord kreeg Ën nu werd v Z np U April gedagvaard om Maandag i 3 April voor den kantonrechter te Leiden te verschijnen wegene overtreding der wet op dë bnmette gke ziekten Ten reohlsdage werd het eit van het kerkgaau door deH heer v Z erkend en door drie getuigen beveatigd De ambtenaar van bet O M eitchto veioordceliug van 10 boele of i dagen gpvangcnisslraf De ksnionreohter heeft bg vonnis van gisteren den vervolgde v Z van rtohtsrervolgiug ontslagen Het aohijnt dat de ondernemers der restauraties op het Tentooustelliugslerrein te Amsterdam de heereu Adiou k Todi die aan pachtsom en inrichting der etablissementen p m ƒ 200 000 belalen geen geringen dunk heblien van het bezoek dat zg verwachten Oisteren althans werd leii dienste der buifctten alleen aan glaswerk voor ongeveer ƒ 10 000 outpakt Zondag avond werd te Hi arlera eeu falsoenlgk gekleede dame ouder een groolen toeloop van mentoheu van het station naar het politiebureau gebracht Een dame zoo werd daarbg verhaald bad met haar te Zaudvoort iu dezelfde coupé plaats genomen en miste bg het zoeken naar haar kaartje baar portemonuaie die bg het vertrek uit Zandvoort nog in haar bezit was Bg aangifte en onderzoek te Haarlem werd die bg eerstgenoemde dame gevonden die dan o k bigkbaar lot groote verbazing der vele wandelaars tusscheu twee agenten naar het politiebureau in de Zglstraat f ebracht werd Ook hier te lande zal nu jaarlijks evenals in Engeland tutschen Cambridge en Oxford een roeiwedttrgd plaats hebbeu tusscheu de stndenten roeivereenigingeu Njord uit Leiden Triton nit Utrecht en Lega uit Delft Deze drie vereeuigingen hebben een universiteittraceboDd opgericht die elk jaar te Alfeu a d Rgu eeu wedstrijd zal uitschryveu voor eeu vierriemsplorg uil elk der genoemde vereeuigingen De eerste dier wedstrijden zal einde Juni of begin Juli plaats hebben In de Oerard Dontlraut bg de Ferdinand Bolstraat it gisteren voormiddag vreesrigk huisgehondeu Eenige siraatmakers en poldergasleo leverden eeu gevecht zoo hevig dat sommige bewoners dier straat van angst de deuren hunner woningen sloten Meer dan 201 politieagenten en brandweermannen waren spoedig ter plaatse en hadden de handen vol om de belhamels tot bedaren te brengen Een hunner heeft eeu slug gekregen dat bg plotseling liood neerviel terwgl nog twee anderen belangrgke verwondingen bekwamen Een drieial der vechtersbazen is in tersekerde bewaring genomen Prof B P A Dozy te Leidei is gisterenmiddagoverleden Hij bad den ouderdom van 63 jaren bereikt eu sedert 1860 het hoogleeraarsambt iu de geschiedenis aan de Leidsche hoogescbool bekleed Beroemd zgn zgn werken over de geschiedenis vanden Islam en iii het fransch over die der Muzelmannen in Spanje eu die van Spanje lu de middeleeaw In de laatste jaren wordt er in Zwitserland onderricht in de groenteteelt gegeven aan vrouwen en meisje uit burger en boercn familién en thans worden er reeds meer dan 50 van deze doelmatige leercnrsussen gehouden Zij duren van 8 tot 10 dagen en warden door 40 tot 100 deelneemsters bezocht Onder de leiding van een tuinier nemen de leerlingen in de lente alle bezigheden ter hand welke met den groenteteelt m verband staan Des Toormiddags en des avonds narden theoretische unxgziugen gegeven Van ele leercnrsussen komen de leerlingen nogmaals in Augustus bijeen om het Rsullaat barer werkzaamheden iii oogensehouw ie Demen en den oogst binnen te balen De redactie der N Oron Cl het bovenstaande mededeelende voegt daaraan de volgende behartigenswaardige woorden lor Wij vestigeu de aandacht hierop omdai deze even doelmatige als nuttige inrichting bij ons navolging verdient en navolging vinden zal omdut de luiubouw op uitgebreide schaal binnenkort ren levensqoaestie voor velen zal worden noodlottig partijgekibbel waardoor onze beslaande regeeringtvorm j iarlijks meer zgn aanzien en prettige verliett de voorbereiding der invoering heeft vertraagd van een ttra wetb ek dat welke gebreken daartan nog mogen kleveu iu zgn geheel zoozeer de goedkeuring aan binnen en baitenlandsohe bevoegde crininalitten heeft verworven dat wg op dit punt geeue de minite vrees voor eenige reactie koesteren Tegen enkele punten van het strafwetboek mogen sommige leden vau het nieuw minhterie bezwaar hebben geen enkel lid van het nieuw ministerie zal ons in de oogen van Europa belaohelgk willen maken Het liort verslag nopens den poliiiekrn toestand iu het gouvernement Atjeh en onderhoorighedeii dd 10 dezer bevat de volgende berichten Den 2tfsten Februari raakien onze patrouilles met Nja Hastan s bei de bg Batoe Poetih slaags De Aljehers werden herhanidelgk van de heuvels vei dreven doch bestookten de patrouille bg den terugkeer naar Toengkoep iu de nabijheid dier plaats opnieuw en weken eerst nadat versterking was gezonden Wg bekwamen 1 doode en 9 gewouden de Atjehert vofgeni berioblen 2 doeden 4 zwaar en 25 licht gewonden In de XXII Moekiins erd voortdurend gepairouiU leerd om Nja Hotsau s en Nja Hoetio t beuden onschadelijk te maken Patrouilles van Anagaloeng eu Larabaroe op den Sden Maart uitgezonden naar Loengké om gezamenIgk Ie agerren geraakten met deze jwiideii ie Datoe Daroe in gevecht en joegin ze op de vlucht Nja Uaisan t valgrllngen droegen een toort uniform donkerblauwe broeken donkerblauwe geslolei bandjes eu een donkerblauwe of zwarte kopia Wij bekwamen 2 zwaar en 2 licht gewonden T Nja Hassan 11 dooden Een der soldaten kreeg een licht lohamptchot terwgl door ont een Pieuger doodelijk getroffen 2 volgelingen van T di Tiran zwaar gewand en 2 gevangen genomen werden DEK Stearine kaarsenfabriek Souda De Slearii e Kaarsenfabriek Oouda vierde gisteren het feest ter herinnering aau haar tyfontwintig jarig bellaan op een wijze die het nog lang in de gedachten zal doen bigveu voortleven van allen die daaraau deelnamen Ku waren dit in de ertte plaats zg die aan de fabriek verbonden zgn raio of meer nam iede r ingezetene vau Oouda hartelgk deel in het feest dat zoo zeer ons aller belangttelling waardig is Onze stad was dan ook reeds itocg recht feestelgk versierd de uitnoodiging in ons blad om de vaderlandsche driekleur uit de woningen te doen wapperen had bg velen instemming gevonden en zoo waren allerwegen de uiterlgke bigken op ie merken van de inwendige feestvreugde die naluurlgk in het fabrieksgebouw haar toppunt bereikte Dit gebouw vooral wat keurig vertierd ter eere van den herinneringtdag en menigeen wien het vergund was eeu kgkje te nemen in de lokalen der beroetade ngverheidionderneming kon eeu woord van goedkeuring niet onthouden voor de nette smaakvolle wgte waarop een vaardige hand hier bg ileie decoratie te werjc was gegann Het feest der fabriek is dit natuurlijk In den vollen zin det woordt ook voor hen die daaraan van den aanvang af verbonden waren In dé eerile plaalt voor den Directeur Q 1 Steent Zgnen die dezer dagen de hooge ondersoheiding mocht ontvangen door Z M den Koning tot Ridder van den Nederlandiohen Leeuw te worden benoemd en wien thant ook de ondubbelzinnige bigken werden gegeven vau de achting en erkeuteIgkheid van hen die hem in zgn betrekking van nnbg leerden kennen en waardeeren Hem werden nl aangeboden door HH Commissaritten en Aandeelhouders een prachtige zilveren Bloemendragermet Coupes waarvan de smaakvolle bewerking inderdaad allen lof verdient en ieders bewondering opwekt Voorts vereerden hem de aan de fabriek verbonden beambten der Administratie de Chef der Fabriek en de Chemicus een keurig bewerkt Album waarop het fami liewapen van den heer Steent Zijnen en dat der gemeente Gouda prijkt Dit album is een afzonderlijke vermelding alleszins waard Het eerste blad bevat de opdracht van hen die het cadeau aanboden en de verdere inhoud beslaat uit drie zeer goed uitgevoerde teekeningen die voorstellen 1 Het inwendige der Fabriek zooals die in 1858 was 2 Het inwendige der Fabriek zooals die in I8S3 is en 3 De Fabriek in vogelvlucht Verder bodtn hem de werklieden van het Magazgn en den buitendienst een met zilver gemonteerde lyorrie aan nl een in het klein nagemnakic zoo De Vereeniging van boterfabrikanlen in Nederland heeft zich tot de regeering gewend om vrgdom van aocgnt te verkrggen voor het zout dal verwerkt wordt in boter voor uitvoer beitemd Een boek zooals er geen tweede bestaat n deze week in t licht verschenen Het it een verzameling van 123 spreuken door even oovele Irdeu van Daitsohe vorstauhuizen geschreven en met hunnehandteekening bekrachtigd Dit Vorsteii Album it getileld Iia Zekhn dtt ntken Krtuzet en ten bater eener door de Duittohe FrütHHvernn te Oleioitz gestichte philanthropisohe inrichting bijeengebracht en uitgegeven door eene gravin Ballestrem Merkwaardig ii menige denktprenk De Keizer opent de rg met een krachtig geschreven Smii Caique De tweede plaats neemt de Keizerin in met Qott mit Om I e kroonprins schreef er in Jedem redlichnt Bmühn tei Bekarrtichieit verlieh En zoo gaat het voort al de leden van het keizerlijk hnit ÏBniffl elk roet een woord dut hem karukleriseert Prinses Victoria geeft de vriendelgke opwekking Vergeet den arme niet als gij een bigden dag hebt Het treffendst zgn misschien de woorden door Friedrioh Oarl bij den intocht der uit Sleeswgk terugkeereude troepen in 1864 gesproken eu nu door zgn zoon Fr Leopold opgeteekend Wg vejrneinen hier heden niets dan vreugde maar ik we t mgne heeren dat gg te midden dezer vreugde er aan denkt dat wij ook nog tranen vele tranen te drogen hebbeu eu dit juist wilde ik n hedea nog in l bijzonder op het hart drukken Wat ie verdere vorsteu van Duiischland hebben len bette gegereu laat zich hier niet herha eu t Zg geuoeg Ie zeggen dat het van bijna allen iett bcieekent ipodat dit album inderdaad geheel eenig is in tgue soort Het is uitgegeven bji Entrich te Berlgn Terwgl de familie G te Heintberg bezig was met bet inpakken van den huisboedei om de reis naar Amerika te aanvaarden nam Zaterdagochtend hun Sjarig kind een revolver in de hand De moeder springt toe en wil het wapen haar lieveling ontnemen maar een schot en een schreeuw de moeder ligt ilood ter aarde Ftnl mbl In Zwitserland is een Vereeniging opgericht ter bescherming der inheemsohe Flora vau de bergstrcken Op verscheiden plaatsen heeft Jeze Vereeniging die veel bgval vindt reeds afdeelingen gevestigd Haar doeL is on d pbintenwereld van het Zwitsersohe gebwjte te beschermen legen de verwoestingen die er Voortdurend worden aangericht door de reizigers A t niet slechts vele belangrgke eu zeldzame planten uit den grond rukken maar zelfs reedt verscheiden soorten geheel en al hebben doen verdwijnen De Vereeniging moet zich voorshands nog bepalen tot voorlichting aanbeveling eu waarschuwing ten dien einde houdt zij vergaderingen doet zij voordrachten houden en geeft zy kleine geschriften uil Zg rekent op den steun en de medewerking van alle weidenkenden en belangstellenden in Zaitserlandt schoone Flora Semp Il Het V h R wgdt het volgeode afsoheidawoord aan den afgetreden minister van justitie Met groot leedwezen zien wij den minister van justitie Modderman heengaan Niet met al tgoe handelingen eu redevoeringen konden wg instemmen iu sommige zaken moge hg door overmaat van kracht naar veler oordeel hebben misgetast in andere zaken niet altijd het juiste middel tot oplossing hebben aangewend te ontkennen is het niet dat bg als minister van justitie een naam verworven heeft grooter dan de meesten zgner voorgangers dat hij bij de verdediging van het Wetboek van strafrecht eene ao iviieit en eene bekwaamheid heelt aan den dag gelegd die iu de raadzaal des lands zelden werd geëvenaard en ofschoon lid van een ministerie der minderheid Aiir op eene meerderheid heeft mogen rekenen welke niet altijd voor ministerien der meerderheid IS weggelegd geweest Ben enkel oogenblik hebbeu ook wij de vreck gekoesterd dat de minister Modderman nog onder den indruk van den triumf van de aan neming van het nieuw gtrafwetboek in de beide Kamers der Staten Oeneraal voor de spotdige indieaiug der uitvoeringswetten zou zgn leruggedeinsd De uitkomst heefi geleerd dat wg ons daarin hebben vergisi De heer Modderman heefi zoo hij al met de indiening der iuvoeringswellen een oogenblik te lang mochi hebben gedraald zich gehaast al die wetten de eene na de andere gi reed Ie makeu j zoodal de meeste bg de Twtede Kamer reeds sedert I eenige maanden aanhangig zijn terwijl het voor I niemand een geheim is itat er ouder de iuvoeringswellen enkele zgo als bgv de herziening van het VVelboik vnnslrafvurderin die groote si ud ie eischten en bestemd zijn iu hel bestaande belangrgke verbeltrlu ru li br ngen Het is niet de schuld van ilen brir Jioddermau dit èn iu 1882 èu in 8fj3 It er op de fabriek in het groot in gebruik zgn laiop deze inscriptie Aau den Heer G J Steent Zijnen aangeboden door de Werklieden van het Magazgn en den buitendienst Behalve deze gctehenken onlving de heer Steent Zgnen nog vele bouquetien en andere bewgte i van deelneming ir het feest Doch ook voor de beambten die met den heer Zgnen 25 jaar aan de zaak werkzaam wareu was het meer dan een feest dat zij medtvierden het was evenzeer hun feest als dat der fabriek en dat hunne verdiensten op hoogen prgs worden gesteld zon ben ook heden op duidelijke wgze blijken Ten twee ure kwamen de Directeuren Ü J Steens Zgnen ett Dr H IJssel de Schepper met bh Commissarissen de hh T P Viruly C R Viruly Jbr Mr A G C L Jaasent en A Sdioneveld van der Cloet de heer D W Westerbaan wat door ongetteldheid verhinderd op de fabriek waar de beambten en werklieden iu feestgewaad hen opwachiten Daar hield de heer Steens Zijnen een hartelijke toespraak waarin hg allereerst hulde bracht aan hh Commissarirsen die allen van de oprichting af die betrekking hadilen vervuld waarbij hg ziju leedwezen uitsprak dat de heer Westerbaan die den grondlegger mocht wonlen genoemd van de taak niet tegenwoordig kon zgn terwijl hg voorts een blik wierp op het 26 jarig lijdTtk dat de fabriek doorleefde Hy herdacht daarbg den vroegcren directeur den heir G Waahter welke overleed en wgdde een woonl aan de verdiensten van den vroegeren directeur den heer A A G van Itrrson die zyn ontslag nam Met groote waardeeriiig gewaagde hij voorts van de medewerking die Directeuren en Coinmiiiarittt n tteedt mochten ouilervindcn van de verschillende beambten en werklieden in het bijzonder van den Chef der fabriek P de Mink den Chef du Bureau A C C Terzyl den baat O Strarer en den distillateur van Willigen allen van de oprichting af aan de zaak verbonden Deze genoemde personen ontvingen bij den gelegenheid uit de hand det tprekeri een couvert bevaltende een ttoffelijk blgk van waardeering De werklieden werd ten tlotte mede een woord van dank gebracht voor den betoonden gver eu trouw en ook voor hen zou het niet by oorden blijven Spr deelde nl mede dat hh Aandeelhouders op voordracht van CommTssariaeen eu Directeuren hadden besloten tot oprichting eener Vookzoroskai die de manneIgke beambten en werklieden het voorrecht verzekert dat zy na een onafgebroken arbeid op hun 60e leveusjaar voldoende kapitaal bezitten om den ouden dag met gerustheid en zonder zorg af te wachten terwyl Uj evintneel ovetlydeo vdór dien lyd hunne ertgenameii daarvan m bezit gittetd zullen worden een en ander overeenkomstig bepaliniten die wij weldra lu hun geheel honen te kunnen medederlen De aandeelhouders der Vtunootschap tiorltm op holen in die kas ten voordecle van de thans in dienst zyude mannelgke beamb en en werklieden de som van ƒ 50 000 die voor ieder na ge sag ran diensltgd en loon al worden geboekt rentende 4 pCt verder wordt telken jare van de netto wintt een tiende in dit voorzorgskai getlort Dat dit bericht met ingenomenheid en gejuich werd oaivangen zal wel geen betoog behoeven maar oog meer werden zy verrast dat niettegenstaande deze buitengewone roiale gift nog aan ieder der werklieden een extra weekloon werd uitbetaald terwyl de beambten in gisloteu couverten wenlen overhandigd hun toegekende extra gratificalien Daarna verlieteu Commissarissen en Directeuren onder gejuich van het vergaderd persoueel de fabriek om verder ten huize van den heer Steens Zyuen verschillende Commiitién te ontvangen waar o a Burg enWethondtrt de Kamer van Koophandel eu Fabrieken enz eni hunne opwachting kwamen maken en hunne gelukwenschen aanbieden met het feest van den dag Na afloop der receptie gingen hh Directeuren en Commissarissen naar het station der Kynspoorwegmaatschappy ten einde naar Me Koninklyke Kesidentie te stoomen waar laatstgenoemden de Directie een diner aanboden Met den laatsten trein wederom hier ter stede gearriveerd onden zg de geheele stad in vroolyke opgewektheid Op de Markt had een volkiconcert plaats door het corps Muziekanten der dd Schuttery en tegen 10 ure vooral werd de schare buitengewoon groot daar op dat uur eeu groot schitterend Vuurwerk werd afgestoken aangeboden Joor den heer G J Sieeiit Zi neii en vervaardigd door den ïuurwerkranker Ruijsch uit utrecht Verscheidene personen hadden achter huune ramen illuminatie aangebracht eu den geheelen avond door was een prettig drukte op de stratan te bemerken Het feesi dat In den grond en huithoudeiyk karakter had kreeg én door de belaugllelliug die iedereen daarvoor gevoelde én door de roialiteii wiiarniede de gehoele siad geleifenheid wcnl gegeven daarvan te genieteu een openbaar karakter Wy arzeldtn daarom geen oogenblik daarvan in onze kolommen op rleze wijze meldinu te maken en eindigen met den hartelijk gemeenden wentob dat het de Slearine Kaarteufnbriek vGouda voorldureud goed moge gaan BuiteDlandsch Overzicht Zaterdag it onder de leden der Fransche Kamer het wettontwcrp rondgedeeld betreffende het tuppletoir krediet van B i milioen frauk voor den dientt in Tonkin In zyn memorie van toelichting zegt de Miuitter dat door Tonkin opnieuw aan liju lot over te laten men evengoed afstand kon doen van zgn rechten in die gewesten van het verre Oosicn waar de Fransche vlag zich met eere onder de voornaamste handelsmogeiidheden handhaafde en de expeditie van 1860 haar een prestige schonk dat niet mocht werden prgsgegeven Volgens de bepalingen van het outwerp zou het opperbestuur toevertrouwd worden aau eeu civieleu commissaris generaal der Republiek belast met de organisatie van hel beschermheerschap eu de zorg voor het innen der gelden bestemd tot vergoeding der bezettingskosttn Lord Granville heeft eene ooinmittie uit eenige kamera van koophandel en fabrieken ontvangen die de aandacht der regeering kwam vestigen op de noodzakelgkheid om maatregelen te nemen ten einde den doorgang door Egypte gemakkelijker Ie makeu door middel van eeu tweede Suez kanaal een tweeden weg run de Miildetlandsohe naar de Roode Zee De afgevaardigden beloogden dat het vervoer zóó is toegenomen dat het tegenwoordige kanaal onvoldoende is geworden en eeu tweede noodig werd dat geen mededinger maar een hulp voor het eerste zoude zijn De eenige quaestie is of dit tweede kanaal aau Ingeland zoude behooren of aan een andere slaat Lerd Granville antwoorde dat dit onderwerp ook door het kabinet was besproken maar de leden daarvan waren t hierovtr eent dat de bettaande verantwoordelijkheid tegenover Egypte eene verwetenlykiug van dit plan nog niet toeliet de zaak moeat lattr en grondig onderzocht worden In Egypte tohijnt er ernttig verschil van roeening Ie zyn uutst au aras althans meldt d t een conflict is gekomen tustohen lord Dafferin aan den eeneu en den khedive en Cherif pacha aau den anderen kani welke laatiten weigeren in te tteinmen met het plan van den eertte om Egypte geheel en voor goed lot te maken van Tnrkge De cOnttitutie die niet meer Egyptische grondwet genoei d wordt wyl Egyple geen onafhankelijke staat is tal de volgende week worden verlengd len minste wanneer de khedive niet steunend op ago prerogaiiel den wetgevenden r ad samenroa ft Loiïl Dufferin wil dit initiatief overlaten aan den mj isierrawl De PaU Mali OazetU zegt naar aanleiding van hrd Derby s verklaring in het Hoogerhuit dat de niet officieele zending van dr Joritien bg de Eugelsche Regeeriug met eeu onverwacht goeden uitslag IS bekroond het tcbijut dat lord Derby overtuigd is geforden door de argumenten van den betadigden Dutchman en dat uiteenzet ing der bedoelingen van de Transvaalsobe regeering het Engelsche gouvernement er toe geleid herfl zich tot een wyziging der laatste conventie geneigd te toonen Het is niet meer dan billgk zegt de Poll Mali dat Engeland aan de Transvaal de vrgheid loekenne zichzelf Ie regeeren een vrgheid die de Kaapkolonie eu alle ande e koloniale ouderhoorigheden van het Britsohe rgk bezitten Men weet dat de conservatieven in den Pruisischen Landdag bg de behandeling vau hel voorstel Windthorat een gemotiveerde motie voorstelden die wel heel aangenaam was voor hun vrienden de ultrsmontaneu maar minder strookte met de houding van de Regeering meer bepaald van den Minister van Eeredieusl Algemeen ging men nu uit van de Vooronderstelling dat de conservatieven zoo ttout durfden zyn omdat zy meenden dat Bitmarck t met hen eens wat had men in de laatste dagen niet gesproken vun oneeuigheid tusscheu den Rykskuusrlier en de ministers Futtkamer en Gossler betreffende de vrgheid van het mislezen en de sacramenisbedieuing Vau offioieuse zgde wordt thans bericht dat deze voorstelling minder juist is en de Rykskantelier met de houding van de oontervatieven volstrekt niet ingenomen it Bitmarck moet zich uitgelaten hebben dat het na de verklaring van Gostler plicht geweest was van de conservatieven om ie stemmen voor verzending van het voorstel nnar een commissie of voor de eenvoudige orde van den dag Het oosteurgksche Huis van Afgevaardigden heeft met 170 tegen 167 stemmen de nieuwe schoolwet in derde lezing aangenomen Vóór de stemming werd namens de linkerzijde berhaaM ilat de wet een meerderheid van twee derden vereischte aangezieir sommige bepalingen een ijziging der grondnet in zich sloten De president herhaalde dat een gewone m rderheid voldoende was l e president Minister hield Zaterdag nog een groole rede over het geluk nat er thans een meerderheid was waarin alle nutionaliteiieu nn Ooatenryk Tcriegeniroardigd waren Ten slotte erd nog een door de liukerzyde heftig bestreden motie aangenomen waarbij de Regeering verzocht wordt eeu wettontwerp is te dienen dat slechts de beginselen voor lager onderwijt bevat met uiitluitiog ran alle bepalingen welke tot de bevoegdheid der Landdagen behooren De minitterieele crisis in Spanje is voor t oogenblik althans bezworen Op aandringen van den heer Sagatta eu zyne andere umblgeuooten heeft de Minisier van oorlog zijn aanvrage om ontalag ternggelrokken Ziehier de reden waarom de heer Martinez Cainpot wilde aftreden De brgrootingsoommissie eischte belangrijke vermindering in het bttitcngewooii budget doch ondervond heftige tegenwerking vau den kant der ministers en vooral van den minister van oorlog Om een eenigtzins juist denkbeeld te krggen van den finanoieelen toestand van Spanje moet meu bij de gewone dienstjaar 83 84 bedragende 801 millioen 30 millioen voegen nis aanvallingskreitiet van de zoogenaamde buitengewone begrootiug en de 80 millioen die door middel van eene leening gevraagd en bestemd zijn voor de openbare werken De commissie verzocht ot ernstige bezuiniging of erkenning dal het evenwicht der toekomstige begrootiug eenig en alleen verzekerd kan worden door de voorgcatelde leening en de 36 millioen rvcnti eel bedrag van den verkoop der slaalsguetleren De conservatieven en de linkerzijde bestrijden dit plan terwijl de ministers van openbare werken en van hnancien het verJe ligd hebbeu It de conditio iine qua non voor het evenwicht van het volgend budget Dit is de oorsprong lan het conflict dat wel tydelgk veischoven maar niet bezworen is Da Effectealseurs XV Amsterdam 30 April 1883 De afgeloopen week getuigde wederom van eene onbehagelyke stemming Hier was het vooral zeer stil daar bet geld wegens de op handen zijnde storting der nieuwe leeoing weer duurder werd De ongunstige dividenden van sommige maatschappyen werklen mede drukkend op den stand der lokale waarden Na de Ireurige ervaring iu de Rameh maatschappy opgedaan ging ook de Kon Waskaarsenfabriek zoo goed ais te grande kwam de hoi tt oiigunslige toetlaud der Amtierd Rijtuigv aan het licht werd de wunoeuere met het dividend der Afr Hv outdeki eu werd hel bekend dot d Gist eu Spiritnsfabriek te Delft over 82 jteilf dividend uilkeerl legen ruim 20 pCi in SI Buiieulandsche Staaisfoiiilsen verkeerden evenzeerin gedrukte stemming De conversie der Franscherente ontstemde de Fransche beun en drukte defondsen daar gewoonigk verhandeld Spanjaai n lurken Egypteuaren Ook de Londeniche uoleeiingwas flauwer terwyl Berlgn eu VVeenen voor Ratsen eu Metallieken dobberden Nog ongunstiger zag het er met Ami rtkaaatsheSporen uit New York zond bgna de gi hcele rfeek lager koersen aanvankelgk hield Londen i c hoogere noteeriug wel vol doch moest ten aluiie volgen Het gewoon gevolg van flauwe koerseu voor dezefondsen aan onze beun bleef ook hans niet uit er ging nl zeer weinig in om BiNNïNLANDSCHE wAAKDEN SaatlT Prvtinciideen Oemeenlt ondten Van StaaisfondKlt rerioren drieën het minst nl t S ea 8J Viiil l =il e Vs integralen s o e Amsl objigatièn gaf 4pCt Vt prya doch avanceerde pOt l pÖt Premielteningn Rotlerd loten aren ln oger doch Amsterd a CreiKetl t aWi 1 pCt minder Ji l Spooruieslaninfen Ahfail f lmieé mSIÏ per taldo 13 pCt di o Bri HfRem m oJ ï De volgenden monteerden t obl Akeii i Mitaslh 1 Band Holl Sp l do Staatssp do Ind Sp 1 Ceniraal en Boxttlwaarden nagenoeg als de vorige week SpCi obl 73 Staatmp gttin 1 pCt prgt 7Va iy e aMj Aui lïmlt Ütdfr llr l 14 pCt eu sluy i alzpo 27 Delft waatwhappg zal 90 pCl Op hart audeelen moiftfcil nfcchrpAn om actief eu passief ia overeenstemming te breugim Gooische gin tV MdèMli flrtï iroa 6 pCtj Induitrlffili mardtn Ook hter irtié t +rg lF en meest de reactie aan het woord hel terfiét Bêf paalt zich In de meeste gevallen tn1f fioog ënt I ir alleen Anut Bk I Harenst 4 PÜnopt kif 4 jOCt ohl iVeiferWlVf Hv het wonnen 2 pCt voorst tiaiten hoogeR aand Drdfft dok en obl Krosn l do Handelmfi A Bütt ÏÏmSo i lei MfkncftE aiM suOtfmu zbo iit reads gezegd Is zijn de meeste veïanJetingén opbe I teekend doch heersohte vtg idgemeen een iMfé I siemmiog 9 Blg sjhe SpCt i ifuiïen wedefort