Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1883

Vrijdag 4 Mei N 291T 1883 GOUDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lager Fr nMhs 3 Ct Terloren t do tpCt S 73 1 106 Vm Hoagtren aluilni payierr eo SpCt goudr Va iHiUr doch 6 en 4pCt do t s i 1 K Obl psna leeuing Terbelerdeu 86 Oottearijkers na genoeg ooTeranderd behalve goadrente die P fileerde SpCt Portugal 5pCt do l gef Bussen ign gemiddeld Vi Her 66 1 pCt Enkele soorten igo hooger oools 77 is 2 Oosierl i 42 44 Spanje Toor buitenl oor nmorts Vt minder doch ook de Oferige oor en flauwer Ér is sprake tan een nieuwe emittie der 4pCt a of van een kleine leeuing Turken ongeveer Vi 4pCl Egypte 1 en BpCi do l i minder frmitlteiiiitgeit Antwerp en Hong loten Oostenr 64 j Oosteur Credietl en Zwitsarsohe 1 beter Pruisische erlor n 4 Servische 2 j Ooste ir en Ku s 64 i Oosteur 54 Wteiien Turken i minder SfCortoegleeHmgn Obl Vict Em waren do Fr Oast P s baer Zoowel Warschaa Bromb als Warsohau Weeneu i minder Onder de Kussen tgn te vermelden aand Gr Spw mij met een rijiing van v Jel Grinti met een daling van 1 de overigen aiju meerendeels i a Vi minder In deze week tgn de annd Transcauoasische Spw opgeuoraen Induilrieele Kaarden Amst eert van de Duitsobe Syksbk verloren der gemaakte avans BVtpCt Hang p tttdbr j 5pGt do 1 aand Oostenr Hang Bk profiteerde oh pandbr Russ Hjrp bk AheMkaanschi rrt Ka üT n Slaati oüdUH De 4V pCl obl V St verloren i Florida s s Brafilianen 66 en 60 l 88 7 Vj Columbiauen en Peruanen Venesiwla s Mexioaneu waren Vlé Vs Braiiliauen 75 i 63 s hooger SjfOorwegUenmgen Ook de pref Baffalo s zijn thans in de noleering opgeiiomeu i 62 üe meeste soorten gingen hoogstens 1 pCt achteruit Meer dan 1 pCl verloren Canada South l j NasSv eert lo 2 Hyp l do Sink fund 3 j 2 pref St Louis S Fr l papieren Milwaukee s 2 Missoarish l j do income bnd l j Peiisylv IVi obl Un Pac 1 en Wab 2 4 Uitzondering maakten St Paul Minn die s avanceerden 177 i Toorta Chic Atl gco Rio s Ie pref St Louis S Fr en Tol Peor die l i stegen Brai Spwl 79 4 IniiairieeU aarden Ooloiiula oett hooger Maxwell s waren weer a l pOt flauwer PioLOKOiTiK BiNTi 5 pCt in verband met de aanstaande storting voor de nieuwe 4 pdl s T P S De stemming veranderde heden weinig eude otnKi had weinig te betoekenen Binnenlandsche waarden mecrendeels in vaste st m ming Aand Hnarl Zandv 117 do Rijtuigv 30 i do Uooisohe tr 117 i do Afr Hv 115 do H ibdelmij reac IO8V4 Europeesche waarden flauwer behalve voor de te Berlijn en te Weeneu verhandelde fondsen Metallieken 66 6Si Russen Vi a s l ter 72 zelfs Aand Warsohau Weenen 66Vj Amerikaausohe Spo en met zeer beperkten omzet CD onbeduidende variatién Prolongatie rente staeg tot 6 i pCl ROEPORI E TI G 1 De BURGÜMËESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaande 20NDAG den 6 Mei 188S des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor mtnvermogenden maar voor infer die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om lich geheel kotteloo rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gond den 1 Mei 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De VOORZITTEtt van den RAAD der Gemeente Gooda Brengt ter openbare kennu I dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepiogabrieven eo Stembiljetten tot het benoemen van drie ledeu van de Provinciale Staten en dat wanneer eeoig Kiezer zijn tUmhrieJje verloren heeft of r geen mocht hebben ontvangen hq zich tot bekoming daarvan ter Plaateelyke Secretarie u kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembrieljes zal aanvangen op den 8 Mei aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het StembrieQe teiri ieli i ingermld door denKiezer i pernon in de Stembus moet gtslokeoworden dal geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het legel der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van hetOnderkieadistrict voorzien is raag warden gebruikt OüTTV AJiTGhEnïT de NIEUWSTE dat de in het BrieQe in te vullen paraonen dui1 delijk met naam eu mornaau moeten worden aangewezen I voor DAMES en KINDEREN mede de NOUVEAUTÉS tot het Maken van Ha tels en Costumes Gez MICHAEL Gouda Kleiweg E 66 Trottoir Tegels in verschillende soorten voorhanden bg MÜLDEE BAÏÏÏÏKR in Bouwmaterialen GOUDA BLEEKER8SIN6EL dat het Briefje jiiet onderteeiend mag z n en geeue andere irie jei omvatten of daaraan opzetlelgk zgn vaslgehacbt Gouda den Mei 1883 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerljjke Staud GEBOREfj il Apiil JobiDiia Maria oodera M 1 C P de keijier en H Rudolpb iS ChriitiSDOs Simon ouder C P W DcBsing eo C M Weaoeker Willem Hendrik ouders H Ros en E van Delft 39 Cornelia Geertruida ouders H Steenlind en M E Dcloo 30 Ca tbarina ouders de Hotte en M vun Be Thomas Jo hannes ouders W C de Keizer en IC Edelman l Mei Johanna Maria ouders A Breukeleo en C Romgn OVEKLEDKN 29 ApnI 1 Ueinenber 48 J 11 m C M Bouwman Sm J C an Leeuwen S j 8 m J vaa Vuoren 16 j A hoet 82 j Heden 2 Mei gedenken onze geliefde Ouders JACOB VAK VLIET IK JANNETJE DR JONG hanue25JAItIOE ECHXrHBMENIGINO Hnune dankbare Kinderen I Stolwijkertluü bij Gouda I Heden 2 Mei keceptie I ADVERTENTIËN PBIVAAT DOCENT in het Boekhouden en de Wiskunde is VEBRVISD naar de OoOhaven B 73a ir Heden overleed in den ouderdom van 82 jaar en 10 maanden rntjn geliefde Echtgenoot ADBIANU8 SOET in leven Schipper op Amsterdam Wed A SOET geb G V BtjRKK Mede mt naam der Kinderen Behuwden Kleinkinderen Go uda 29 April 1883 Advocaat KBANENBURG van Qouda naar Utrecht Nieuwe gracht Wp F N 248 In een klein Gezin wordt GEVBAAGO een Fatsoenlp OAGMEI8JE P G boven de 16 jaar Adres onder No 835 an het Bureau dezer Conrant De ondergeteekende betnigt bg deze z nen hartelgken dank aan allen die hem b den brand op 26 April 11 zoo krachtdadig hebben b gestaan en inzonderheid aan de brandweer E VA STRAATEN Fluweelen Singel Gouda Een MEISJE van 13 jaar P ö zoekt plaatsing als DAGMEISJE A E SOETUÏÏLDES LOODGIHTEB Jonkmansteeg 11 RottArdaiD Beveelt zich beleefd aan voor de AANLEG van WATERLEIDING Bad en VerwarnUngtoestellen en en door jaren lange ondervinding in staat zgnde soliede bewnking tot coDcnrreerende prgzen daar te stellen Brieven franco onder letters Q C aan het Advertentiebnreau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier De ondergeteekenden betnigen door deze hnn nen hartelgkeu dank aan H H Directenren van de Stearine Ktutraenfabriek Gouda té Gouda voor de milde GIFT bg gelegenheid van het 2B JARI6 BESTAAN dier FABRIEK waaraan zg gedutende dieu tyd onafgebroken z n werkzaam geweest tevens wordt dank toegebracht aan de H H P de MINK en A C C VEBZUL voor het fraaie CADEAU hun vereerd tot aandenken aan het vierde eener Volkomen verbetering van de slechtste schrgfhand in zeer korten tgd GEWOON en BOND8CHBIFT Brieven onder No 834 Bnrean van dit blad Eeuw op gezegde Fabriek werkzaam te tgo geweest A 8TRAVEB H VAK WILLIGEN Gouda 1 Mei 1883 Mevrouw vak RHIJN Kedi t bericht dat zg sedert de vorige opgaaf noe in hartelgken dank heeft ontvangen voür de Weduwe met 7 Kinderen van C en J M S ƒ 1 en Weeren Mej N ƒ 2 50 en kleeren Mevr K een pak kleeren T K ƒ 0 25 M K ƒ 0 25 J K 0 25 B K 0 25 Uit h t Zondagschoolbnsje vanMevr S ƒ 5 N H 2 M K IO P V B ƒ 2 50 Mevr S 1 Mevr H B een conpon f 1 23 N N een pak kleeren Me j E 5 n kleeren Ter Drnkkerg van A BRINKMAN wordt zoo spoedig mogelgk een Fatsoenlgke GEVRAAGD goed knnnende lezen WOIfflG MT TDIH of PLAATS te huur gevraagd In dank ontvangen voor SIMON den HOLLANDEB van den Heer H G H ƒ 5 H d L 1 4 Hunrprgs 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het BnI rean dezer Conrant Snelpersdmk van A Bbikkxah te Gond Aan het Bureau dezer Courant nog ontvangen voor 8 den Hollander van Mevr P 0 50 van A 0 50 BINNmïlMJÏ T GOUDA 2 Mei 1S8S Heden had de verkieiing plaata voor een Lid van de Kamer van Koophandel lu Fabrieken alhier ver oorzaakl door het niet aannemen der hp rbenoeming door deu Heer Dr H Uaael de Sehepper Gekozen irerd de heer i A Koest van Limburg met 25 at Mr A G Wolf verkreeg 4 alemraeii Ter aanvalling van hetgeen ona vorig nr bevatte aangaande de vergadering van den gemeenteraad van Dinadag jl deelen wy iiog liet tolgende mede Onder de ingekomen stukken waren nog 1 Het vertlag der Commissie van Toeiioht op het Imager Onderwga over 188 1 De Rekening der dd Hchntterq over 1882 die in handen eener Commissie werd gesteld tot laden waarvan werden bcnoMsd de hh Kist van Stiaaien en de Rotte 3 Een voorstel tot wijtiging der begrooting vanket Israliélisoh Araabestunr dienst 18S2 Bg B en W beslaat daartegen geen beiwaar Ter visie 4 Het verslag van den toesUnd der gemeenteover 1 82 Zal gedrukt aan de raadsleden wordea getonden i Ëen adres van den heer C G van der Garden die verzoekt de straat te herstellen op de Oostbaven at ktt oog op bet vmvou i b gaedeiea naai M vu de atoombool Wordt gesuld in handen van B en W om daarop te brsohikken De Toonitter deelde in deze zitting made dat de heer W Post Drost zioh de benoeming tot Wethouder bad laten welgevallen waarop hg hem met z n nieuwe betrekking gelnkwenaobte en de hoop uiteprak dat hg daarin veel goeds zon belpen tot stand brengen voor de gemeente Na voorlezing der missive van den heer mr Kranenburg die kennis gaf zgn ontslag te nemen alaraadslid sprak de Voonilter de vooronderatelliug uit dal deze nededeeliug zeker met leedwezen door de vergadering zou worden vernomen waarop hg eenwoord van dank sprak voor hetgeen de beer Kranenborg deed ten behoeve dezer gemeente en denwensoh uitte dat het hem in zgn nieuwe gemeente mocht welgaan SCHAAK CORRESPONDENTIE Dan Haag wit Siste zet O 2 G 4 H 7 S H6 Oonda zwart Te Ouderkerk a d IJael wordt de dorpsschool verbouwd Het onderwgs zal te begingen npt heden voor den tgd van drie maanden worden gegeven in het kerkgebouw tol dal einde door kerkvoogden welwillend afgestaan De afgetreden minister van oorlog generaalnujoor Reuther zal den militiareu dienst met pensioen verlaten Hedenmorgen te 9 uur is de Koninklijke familie naar Luxeolburg vertrokken Het jonge prinsesje was listeren naar Amsterdam gekomen om met haar de reis te aanvaarden Onder begnnatiging van fraai lenteweder en een grooten toevloed van menaoheo is gisteren de tentoonstelling te Amsterdam geopend Aan het Vaderland ontleenen wg daaromtrent het volgende Heel Amaterdara staat in vlag Iedereen heeft een vroolgk gelaat en een goeden zin zoo zelfs dat ik een Chinees ongehinderd heb zien wandelen Tegen 1 uur vaugt le grooie plechtigheid aan maar het is nu 11 uur en de rijtuigen rollen reeds met gala heeren en daraea naar de Stadhouderskade De fraai gedecoreerde tribunes op het open terrein tnsschen het Rijksmuseum en den teataonitellings gevel opgetrokken vullen zich langtamerhaud en de beerea ceremoniemeesters de ofiicierau der Amsterdamsche sohutterg tien reeds met angst dat er meer menschen das zitplaatsen zgn Naarmate de daiienden feestgenooten lUlengs komen vult ticb de geherie vlakte met daièei en hceren De Hinistera verschijned in costnum de leden der beide K mers van den Raad van Slate en andere hooge ooUegiéu van 8taa evenzeer het corpa diplomatique schittert boven alle hoogwaardigheidsbeklecders uit en de boMigniiarissen knnnen het in pracht van costumes niH van de gezanten winnen De dkmeatoilelten wcdijveRn onderling niet minder De heereu en habil hoe onberispelijk wit ook geganteerd en gedast i $ maken geen effect Ouder de bonte mengeiiug vaq rgk uitgedoste dames en heeren trOkken vooral het Chineeacbe gezauUchap en de depuM e der stad Londen de aandacht De tribunes zgn aaiaakwl gedrapeerd met een koepelvormig gedeelte io Ifel midden met koningskroon rood fluweel en ftf i rgk en smaakvol versierd Z M de Koning en H M de Koningin kwamen preoies 6 a uur ast een met vier paarden bespannen rgtnig aan Cider de galerg van hst maaenm waa bet 7e reriaeut infanterie en baie opgeateld De muziek a0f bet rWilhelmns aan en onder luide hoera s vla bet publiek herhaalde het orkest van Verhulat ket Wilhelmnalied Hunne Majesteiten namen plaaia en ontvingen van den prmdent van het Comité een prachtexemplaar van de fetMoaotatc terwgl aa nffronw Cordea de Koningin een bouqoet van Oostersche bloemen aanbood De feeatoantale ma k van Verhulat woorden van di Tea Kate went nu uitgevoerd m net aasdacht gevolgd Na de indrokwekkende inleiding Gegroet gegroet gg feestgenooten Aan t einde van uw pelgrimsgaiig I De terapeldeuren tqn ontsloten Haar allereerst een jubelzang Een groet een bee van tegen Ruisoht op den drempel luid u tegea Van heinde en verre afroomt gg saascn Naar t oud en gaatvrg Nederland Wg vragen naar geslacht noch namen Wg bieden n de broederband Heel de Amstel doet in bigde koren U allen t hartlgk welkom hooren met forsche koper instrutAeotatie volgden schoone koren voorali hel vrouwenkoor waa goed Het alotkoor met het Wilhelmus waa teer fraai Gn nu o toet aanschouKen I Nu gaal ona allen voor Wilhelmus van Nasaauen Weergalmt ons lempelkoor Lang moge Oranje leven I Heil Koning Koningin I BIgft de aarde het voorbeeld geven Van t licfdrgkst huisgezin Door de grooie ruimte ging echter veel van de klank verloren Na de cantate hield de heer D Cordes vooriiller van het boofdcomitt en president der Amsterdamsobe Kamer van Koophandel een toespraak die met toejuiching ontvangen werd Daarna stond Z H de Koning van zgn zetel op en begaf hg zioh mei H M de Koningin en gevolgd door een lange stoet van autoriteiten naar de tentoonstelling De Koning droeg de admiraalsuniform de Koningin een bronskleurig fluweelen kleed met sleep en met gebloemd satijnen garuetring Eerst werd de koloniile afdétling bezocht De weg naar die afdeeling was met een planken vloer belegd een wacht van malroieu en het muziekkorps van de mariniers uit Nieuwediep waren langs den weg opgesteld Aan den ingang der afdeeling werden HH MM door de heereo Bosscher en Pels ontvangen en bood mejuffrouw Pels de Koningin een bouquet aan Het eerste bezoek gold de serre met Ojstersohe planten Daarna werd het Koloniaal gebouw bezichtigd aaa welks ingar g de garaelang bespeeld werd Tegen haUdrie kwamen HH MM met den stoet door de wereldgalerg en de Nederlandiche afdeeling die een zeer goed effect maakten alles wal nog niet gereed is was door draperiëo enz voor het oog verborgen De Chineewhe Britsch Indisehe en Japansche afdeelingen maakten naast Nederland een prachtig cflect verhoogd door de kleederdrachlen der commissieo en wachters In de Fransehe afdeeling waren matrozen als wacht opgesteld en werd bet Koninklijk Echtpaar door de Fransche Commissie in een Eerepaviljoen ontvangen Ook de afdeeling Schoone Kunsten alwaar mejuffrouw Mezrilz H M de Kuuiiijiiu een bouquet aanbood werd nog bezichtigd voor il t e Nederlacdsohe inzending die tiit 272 kunstwerken bcst ut Het Koninklgk Paviljoen op de tentoonateliiug is zeer geroemd Herhaaldelijk uitten HH MM een woord van lof over het bezichtigde Te kwart voor vier verlieten de Koning en de Koningin de tentoonstelling Daarmede was onze eerste Nederlandsche wereldtentoonstelling onder de gunstigste voorteekenen voor haar welslagen geopend Gisteren avond werd ter gelegenheid der opening van de koloniale tentoonstelling een feest aangeboden in het Paleis van Volksvlijt aan de arfaeidera der tentooustelling Het gebouw was versierd met de aapens en vlaggen van alle natiëa welke aan de lentooostelling deelnemen Het was een waar huiselgk feest ea er heerschte een babyloiiische spraakverwarring hier sprak g en Duitsch daar Franach ginds Engelsch Ongeveer 4000 arbeiders en arbeidersvrouwen waren er tegenwoordig Men zag er de Fransche matrozen en verscheidene Belgische uniformen guides grenadiers jagers en infanteristen Aan ieder genoodigde was een programma uitgereikt met 2 bons voor een glas bier 1 voor een kop chocolade en 1 voor een broodje met vleeach Het feest werd geopend door het spelen der volksliederen De Mareeülaite en de If acii am Riein de Brabanqonne en het If ien Nederlandfci bloed werden achter elkander ten gehoore gebracht waarop een feestouverture volgde Door muziek afgewisseld werden verscheidene gyranastische toeren uitgevoerd door koorddansers en acrobaten Het programma viel zeer in den smaak van het publiek terwijl levens de vreerade werklieden hunne verbazing loonden over de grootte van oos paleis Eigenaardig was het dat men niet zooals bg de gewone volkscouaerten de jeneverkruik zag circuleeren In bet centrum der stad heerschte den geheelen avond eene grooie drukte en niettegenstaande het feest in den Park schouwburg was de Sladsichouwburg waar Sarah Bernhardi optrad in fédora druk bezet In het Doelcnhotel waar de kunstenares gelogeerd is werd haar eene serenade gebracht waarbg alweder een massa volk aanwezig waa De stad Amsterdam heeft een Vorstelijk feest gegeven ter eere van de internationale tentoonstelling Met verwonderlijke snelheid was daartoe de nieuwe Farkschouwburg zoo ver als noodig was voltooid Schitterend van goud en frissohe kleuren maakte het gebouw iu zgn Moorscbenbouwtrant een tooverachtigen indruk Achter de half cirkelvormige rg der balkons wierp hel elecirisobe licht tgo leeder sohgnsel in de ververschingatalen met hare marmeren vloeren waarin uitheemtoüe planten gemakkelijke rustbanken en welvoortiene buffetten de bezoekers tot rusten uitlokten De zaal zelve schitterde van gaslicht van het goud der uniformen van de kleuren der dameatoiletten en van de edelgesteenten harer parures Hunne Majesteiten die even over achten kwamen waren op rood fluweelen stoelen boven eene estrade vau dezelfde kleur gezeten Rondom hen waren al wat Nederland en de hoofdstad schilterends en uitstekends bezitten gezeten Het corps diplomatique en de hoogste regeeringskringen waren talrgk vertegenwoordigd Ten einde aan dezen glans de hoogere waarde der kunst bg te zetten waren drie beroemdheden der Fransche muzikale wereld genoodigd om hunne lalenirn te doen schitteren Het waren onze land