Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1883

J P Ttn der Pool ea C Fotuijt 6errit ooderi A di Jorg rn H M Scbup Fieter irieri A Bevet rn J C FlatRtn 1 Mei Heorietle Chrbliaa Hcmardina OerardÏDi Maria ouden C 8 b Smelt ea C M de Mol OVKSLBOBN 1 Mei C de Voi 72 j GEHUWD 2 Mei U B van der Koogh ea L GrimmcUkbiiiieli F C de Weger eo M C Ulrioh T i Zutjdveld en J M van ArdcDoea A Falagruf eo A Tempctiiiari C Klever en A Nobel Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 21 tol 27 April 1883 Moordrecht OKBOREN Willemioi ouden A MarcliiM en J Boller Jan Hendrik Ondera i H van Ürunen eo N Kiamin GVERl EDB V K Roplie 64 j J Verbnrg 82 j ONDEKTHOUWD J ean Kcuienborg 26 j en D de Jong 24 j wnoende te Goodermk Stolwijk EHOREN Neeltje ondera J Stoppelenburg en J Noomen I eendert ondera S Koolwijk en A Bergen OVERLEDEN 1 lan hek 67j I GEHi WU A tin Eijk en M de Vriei Haastrecht GEBOREN Fieter Lambertot oaders B vKDderSproag ea J Compter OVERLEDEN H Veermtn 10 m ONUERTROCWD M Vergeer en J Blom VUst GEBOREN tatonetU Neeltje onden T vin Dim ea O vin Bijk APVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van eene Dochter J C M SMELT Dï Mol Gouda 1 Mei 1883 Beambten en Werklieden van de Stexirine Kaarsenfabriek Oouda betnigen H H Aandeelhoadera CommissariaBen en Directenreu kannen oprechten dank voor de milde FEESTGIFTEN hun geschonken by de herdenking van het 25 JAKIG BESTAAN der VENNOOTSCHAP en bovendien voor de Stichting van de VOORZORGSKAS als aandenken aan dezen gewichtigen dag Oat de Vennootschap onder hst tegenwoordig Bestuur lang bestaan en zich in roortdarenden bloei verheugen moge Namens Beambten en Werklieden j P DE MINK A C C VERZIJL Gouda 1 Mei 1883 Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de nalatenschap vanwglen den Heer MOZES BAREND va LEER iu leren Commissionair in Eflecten gewoond hebbende te Gouda op de Markt en aldaar overleden den Bsten April jl worden verzocht daarvan vóór 15 Mei e k opgaaf te doen aan den ondergeteekende A B VAK LEER Executeur Testamentair De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STARK is gelegen aan den Amsteldgk 96 Zoowel van het Centraal als van het Rgnspoor Station te bereiken per Tram met eeu overstapkaartje WONING IET TUIH of PLAA TS te huur gevraagd Huurpl ys ƒ 200 tot ƒ 250 Brieven franco onder No 827 aan het Bureau dezer Courant In een klein Gezin wordt GEVRAAGD een Fatsoenlek DAGMEISJE P G boven de 16 jaar Adres onder No 835 au het Bureau dezer Courant graoote mevroaw FidM de Vriet sopraanungerMde keer Fanre bariton unger en de heer Sivori violiit Het Pa korkeat onder leiding van denheer Kea deed lioh mede hooren Beginnende metde onrerture van GuUlaume Teil en eindigde met Weber s JtMoHverlurt waa het programma voor htt overige met nitBoadering van één orkest nummer van Rabinatein geheel a n bet Pmnche oonoertrepertoire ontlïend Bg gelegenheid der koloniale tentoonstelling ia te beginnen op M Mei e k ei verder in den regel dea Uaandaga en dei Donderdags van elke week tene reeks van voordrachten op koloniaal gebied door de voornaamste ouier vaderlandaohe galearden worden gehouden De oongresaen o er I Koloniale onderwerpen II Handelsen Niiverheidsbelangen III Fraaie kunsten en letteren zullen eerst in het einde tan Auguatas en in September plaats vinden Het letUrhuuiif congres tal worden gebonden in dezelfde week waarin de titooiatum Littéraire Inttntatümale te Amsterdam ve adert Het door de Commissie tot rooibereiding der welensohappelqke voordrachten en oongresaen vastgestelde rijke program hopen wg weldra te kunnen mededeeleu evenals de naamigst van de leden dier Commissie waarvan prof mr T M C Asser voorziliei ia terwgl tg tot onder oortitters heeft de beeren A G C van Duyl prof mr G A van Hamel mr S C J W van MoBsenbroek en mr C M J Willeumier tot algemeen secretaris W D Josephus Jilta en tot secretarissen de beeren jhr mr J B Huydeooper mr J Ludeu mr A H van Nierop en Tb M Tromp Een aantal der meest geachte beoefenaren van koloniale land en volkenkunde in Nederland en ook enkele buitenlanders hebben zich reeds bereid verklaard tot het holden van wettnsohappelgke voordrachten terwijl ook reeds erkende specialiteiten op het gebied van handel en handrlsrecht staathuisbondkonde nijverheid letteren en fraaie kunsten zich tot ket inleiden der behandeling van aan de orde geatcide vraagpunten op de Ie houden congressen faebkea bereid verklaard Hen mag daar dus een degelijk debat v rwaohleii vooral indien velen die van de te behandelen onderwerpen eene bepaalde studie hebben gemaakt aan de congressen zullen deelnemen Ulil Omtrent de plannen waarmede het nieuwe minis terieHeemskerk voor de Kjimer tal optreden verneemt de Haagsohe kroniekschrijver van de N Oron Ct dat de grondwetsherziening ook bij den heer Heemskerk op den voorgrond staat Hg zal evenals den beer Gleichman dit beoogde den beer Kappegue in die commissie roepen Overigens spreekt men van een stelsel van bezuinigingen op onderwgs en openbare werken en versterking der middelen door eenige iiulirecte belasting en door eene nieuwe wet op de personeele belas ing inderlgd door den heer Grobbée ontworpen toen hg nog als ambtenaar bij financiën werkzaam was Het Mg Ned Werkliaden Verbo d zal op de Pinksterdagen Ie Zurolle vergaderen en alsdan o a de volgende iraagslukken in behandeling nemen Middelen om lan het Alg Ned Begrttfeniifmd meer bekendheid geven en de woekerwinst fnu andere fondsen in t licht Ie stellen vooruitzichten van het Werklieden Pemioenfoiid en wenschelgkheid een eigen fonds in het leven te roepen op den grondslag van pnderlingen waarborg het standpunt bij een eveulueele herziening der grondwet ten opzichte van de uilb eiding van het kiesrecht en van art 194 den weg Ie bewandelen tot verkr ging van alg strmrechl regeling van het krediet zoowel in het voordeel van den werkman als tot welzijn der geheele Nederl maatschappij wenschelijkheid om in h t belang van de Ned ngvrrheid in elke marktplaats n bazsnr of verkooplokaal op te richten dal als onderdeel van een hoofd dépöt uits nitend de arilkeltn an Nederlandsch fabrikaat aan de markt brengt middelen om de too hoog noodige wel op den arbeid te verkrggen stappen tot het verkrijgen an het 10 uurstcisel middelen tegen gevangeuiswerk id om de Ned boerenarbeiders uit de onwetendheid van de politieke en maalsehappelgke toestanden en van de beslaande alten ent op l e hefftn oprichting van een alg Nederl toeduKen ondt afschaffing van niet noadiakelgken nachlarbei l toezicbl van staatswege op de werktuigen veraittwoordelgkheid van de patroons voor de gevolgen tan ongelukken middelen om de militairen meer op de boogie ler werkliedeubeweging te brengen opheffing der ataatsloterg het opncbten van een algemeene weerslandskas het leerlingwezen en ten slotte de vraag is het dienstig dat een rednc tear ook president van het verbond is Een tegenstelling De vorige week Maandag jl bnk e D knaapje te s Hage hel been door de gladheid I gevolg van de sneeuw Bn Denderdag dezer week plasten twee zwem men in de Waal te Tiel lustig rond alt waren we in t hartje van den zomer De Jmh Cl schrijft bet volgende De heer Kool had ile welwillendheid naar aanleiding van onze opmerking omirent de reden waarom door hem het mandaat als afgevaardigde van Arnhem werd nedergelegd ons eenige medederlingen te doen om daarvan gebruik Ie maken De heer Kool acht zich te jong om zgn eigenlijke loopbaan de militaire voor goed vaarwel Ie leggen en hij vreesde wanneer hg herkozen werd en nogmaals vier jaar in ile Tweede Kamer tilling had lijn geschiktheid voor het leger voor een groot deel Ie hebben verloren Wilde hg zich niet voorgoed aan het parlementaire leven wijden dan moest hg het nu wel vaarwelteggea Hierbij komt nog eeu andere reden Op het oogenblik zegt de heer Kool ziet het er niet naar uit dat w j op de een of andere wgze in gewapend conflict met onte naburen zouilen kunnen lÉomea Die mogelgkheid beslaat evenwel en dan zon ik geen oogenblik aartelen mgn plaati in het leger weer in te nemen Nu heb ik voor eenige maanden vernomen welke werkkring in geval van mobilisatie voor mg is weggelegd en deze is too veelomvattend en vereiscbt zooveel voorbereiiling dat ik rag niet verantwoord tou achten wanneer Ik daaraan in de naaste toekomst niet al mijne krachteu en al mgn tgd zou wgden Mrt eeu behoorlijke en concientieuse opvatting van mgu parlementaire taak is dit niet te rgmen Hel verheugt ons dat de opmerkingen van anderen aan de courant aanleiding hebben gegeven tol de enkele woorden die zij schreef omdat daardoor thans de reden bekend werd die den heer Kool bewoog tich niet bereid te verklaren tot bet weder aanvaarden van zgn maikdaat een reden die ieder eerbiedigen en billijken zal Het schgnt dat de moeilgkheder die nopens het loopen der treinen van den staatsspoorweg van en naar het station van den Ned Rijnspoorweg te Utrecht zgn gerezen nog niet zijn uil den weg geruimd Allhans wij vernemen dal ook gedurende den aanstaanden zomerdieiist de convooitreinen zullen worden voortgezet en zulks ondanks het ongerief dat daarvan het reizend publiek ondervindt en niettegenstaande de tallooze klechten die daaromtrent zgn gerezen Toch werd indertijd toen tot de opheffing van het SlaatsipAwegstalion voor personenverkeer beslaten werd lèfi gevolge van die opheffing onder goedkeuring van de Brgeering tussohen de beide maatschappgen overeengekomen dat alle treinen van den Slaatsspootweg op de dienstregeling voorkomende waarmede in de richting van of naar Houten reizigers vervoerd worden die reizigers tullen lossen en laden op het Wation Utrecht ïfed Rijnspoorweg Te Foiliers is naar men zegt hel rellqnieukisije teruggevonden dat Keizer Justinus uit Konslaniinopel aan St Radegondt zond in de tweede helft van de zesde eeuw Sedert lang achtte men het verloren lerwgl het slechts verdwaald was in een kastje zonder waarde Het heeft den vorm van een plankje is van goud en bedekt met gecloiionnecrd émail Vroeger stond het midden in een triptiek die tgdens de Revolutie verdween Deze ontdekking heeft grootc waarde voor de geschiedenis der kunst Het is de oudste proeve van Bysantijiische juwelierskunst welke men kent Hierna volgt het gouden altaar van St Ambrosius te Milaan dal eerst uit de negende eeuw dagteekenl Oralreat het ontstaan van de mode onder de vrou wen om oorringen te dragen geeft eene Mohamedaantche legende opheldering Sarah jjvertnchtlg omdat Abramham aan Hagar de voorkeur gaf boven haar zwoer de gehate medeminnaris te zullen verminken Zg zou niet rusten dit beloofde tg zichzelve bq alles wal Iteilig was voor tij bet roiengelaat harsr dienstuiaag verminkt I zou hebbeo Abraham die den eed der wrake vernomen had deed allea wat in zijn vermogen was ora de verbitterde huisvrouw lot andere gedachten te brengen Lang bleven zijne woorden tonder gevolg Eindelgk echter gelukte het hem door zachtmoedige loesproak de verbolgen vrouw tol kalmte Ie brengen Zij beloofde den patriarch haar voorgenomen wraakplannen op te geven Wal kan echter gedaan worden om toch de eenmaal uitgesproken gelofte na te komenP Na rijp nadenken wos een uitweg gevonden in plaats van hel liefelijke gel inl van hare dienstmaagd stuk te snijden boorden zij slechts twee gaatjes in de roozeroode oorlapjes Of Abraham later den daardoor veroortuakler misstand telf tocht weg te I nemen door ooringen dan wel Hagar deed dit zigl de legende niet BeMllingudttrte tit Alle oude vrijers hebben too hunne liefhebberijan De omstandigheid dat zij zelf zich buiten den echtelijken slaat houden verhindert hen evenwel niet dezen een theorelisohe belangalelling Ie wijden en waarnemingen te doen Zoo hebben wg onlanga een van dit gild ontmoet die een verzameling van adverlentiën waarbij eene bevalling werd medegedeeld aangelegd hail Advertenliën van beralliiig vraagt men miaaohiea met eenige verwondering Maar die zijn immer volkomen eenilnideud en hebben een stereotiep karakter I Hoé is het mogelijk dat iemand die lot bel voorwerp zijner bijzondere belangitelliug maakt P Dat dacht ik ook eerst en toch rKgk eens dus antwoordde onze oude vrijer terwijl hij zes pakketjes adverlentiën uit zijn borstzak haalde en voor ons uitspreidde Er zijn in hoofdiuk zes soorten van bevallingtadverlentiën die teer te onilerscbeiden zijn De eerste soort is de gewone waarin het geval met Ie veel noch ie weinig woorden wordt medegedeeld Zoo bijv Hier nam hij nit pakjes No 1 een uitknipsel en las Bevallen vtn een zoon Mevrouw Eva Meier geb Robert Het tweede soort is bet vrome Hij nam een papiertje nit pakket No 2 en las Door Gods goedheid beviel gisteren mijn geliefde echlgeuoote Celeeline Klip isch van een zoon Clemens Guniokcl Het derile soort is hel studentikoze Men ziel als men het leest als het ware dien jongen vader terwijl hg zijn muts naarden zolder werpt en juichend de wereld toeroept Hoera I Bij Wadeulachel ia de ooievaar gekomen en heefi eeu fermen jongen gebracht Hel vijfde is hel blufferige ifOisteren om één uur des nachts beviel mijneinnig geliefde vrouw Theodora geboren Jonkvronw van Pimpelhagen Rackirwitt voorspoedig van een welgeschapen dochter Jozef Klein Hel zesde is het verlegene Heden beviel mijn echtgenoote voorspoedig vta eeu meisje Arnold Schuw Merk ge het wel op voegde de oude vrijer er bij nlleiii inijn ccliigenooie had deze een mooien Ua iiii d in zou die ir wel bij gevoegd zijn Maar daar durft hij teker niet mede voor den dag komen Dronkenschap in Engeland De kanselier der schatkist in Engeland moet in wanhoop zijn over het afnemen van de opbrengst der belasliug op geestrijke dranken Die afneming eoluer getuigt au eene toeneming der matigheid vooral bij de arbeidende klassen Daarentegen slggi de onmatigheid in hel gebruik van spiritualiën bij de vrouwen der burgerklasse op waarlijk schrikbarende wijze Hel drinken geschiedt in het geheim onder de merkwaardigste voorwendsels en vermommingen Ër bestaan een aantal mnlioijueu die eigenlijk niets anders zijn dan gewone sohnaps onder eene andere benaming verkocht Die zoogenaamde medicijnen worden in ongelooflijke hoeveelheden ingenomen en de dame die moeilgk een flesch brandy voor zich zou kunnen laten halen kan onbevreesd de medicijn in de apotheek koopen By eeu lijkschouwing die kort geleden gedaan werd bleek bij de opening dal de dood het gevolg was van een bovenmatig gebritik van sterken drank en de officier van justitie merkte op dat hg tot tgn leedwezen moest verklaren dat te oordeelen uaar hel aantal van dergrlijke gevallen de drankzucht bij de vrouwen steeds toenemende was Ter Tentoonstelling te AmtUrdam zal de nog jeugdige fabriek Hollandia te Vlaardingen haar geconserveerde melkproducten eiposeern gecondenseerde melk in blikken en flessohen door de fabriek volgeus de Zwilserpcbe methode bereid Een eigenaardige étalagb kast is daartoe door den heer Laarman Jr met medewerking van een onier kunsisobildera ontworpen en vervaardigd in renaissanceslijl omstreeks 16 50 in het ijiud FritBoh karakter vorm kleur en ornament tijn atipl gevolgd verwhilleiide koperen melkgereedschappén tijn in ornamentieken zin aangebracht en de Versieringen met oud Delftsch aardewerk op hel inelkbedrijf betrekking hebbende geven aan bel geheel den indruk van de keurigheid en zindelijkheid waarvoor de HoUnndsohe boerderij van ouds vermaard is De kunstwaarde wordt verhoogd door de keurige beschildering van de twee deurpaneelen door een onter Haagsche schilders Als waar niet aan te twijfelen valt de inbond dier kast aan hel nitterlijk beantwoordt nl een vereeiiiging van Hollandsche degilijkheld en fijnen smaak dan zal Hollandia te Amsterdam een gord figuur en goede zaken maken Uit de HoU AJrikaa neemt de Standaard een artikel over waarin zeer geprezen wordt dr A Kuyper het hoog geacht voormalig medelid der Zuid Afrikaansche Vereeniging en een der sieraden van zgn vgilrrlnnd Het artikeltje waarin dit voorkomt is van 8 J dn Tolt soperiuteudrnt vnn hel onderwijl die mededeelt dat de verwijdering lees uitlreding van het vrijtinuige element in die Vereeniging de rechtiinnige bevolking van Zaid Afrika deerlijk heeft teleargeiteld Uoohl men meeuen dal de lof op dr Knyper niischien minder op zijn plaats was in den Sta ittrd dan tal men mtsscbieu antwoorden Ware irootheid kent geen bescbeidecheid Amk Ia het Tbéilre de la Purte Saiul Harliu te Parijs heeft de nieuwe directie Maurice Bernhardt de ikmh III Sarah een groot drama gegeven Ie Paté de Ptrit van Belot De intrigue is teer ingewikkeld maar het stuk ia geheel verscholen onder eJuugnuuU a mi en tnci van allerlei aard Men ziet er twee poorwegitalions met eeu echte looomotirf het station ordt eensklaps verlicht met electriich liohl Ook is er eeu huis dut langzaam opstggi om de illusie te geven dal iemand al de verdiepingen afdaalt lot den kelder Proehlig gemachiiieerd maar waar Wyft de lillerainur In Japan wint de Igkverbrandiug veel aanhangers Jaarlijke worden thans gemiddeld ongeveer 9000 lijken verbrand De lokalen waarin de verbranding geschiedt zijn gewoonlgk uit steenen en cement opgetrokken en hebben een zeer hoogen ichoorsieen Hekken von bamboe met roode bloemen omringen het geheel In het voorportaal worden steenen urnen enz te koop aangeboden om de aaoh der verbrande lijken in te fcrzaroelen en te bewaren Achter dit voorportaal bevinden zieh vier kamen waarvan de grootste door granieten zuilen woidi geaieund In dit laatste vertrek worden de lijken tegen betaling van een Yen verbrand Familiën die een geheel aftondelijke verbranding wenschen belalen vijf Yen Na de lijkplechiigheden in hel sterfhuis wordt het Igk naar de verbrandingikamer gedragen waar een priester tot 8 nur s avonds er bü blijft wsken Daarna wordt het vuur ontstoken dat den ganschen nacht daar braadt Te 6 uur s morgens wordt de oich bijeenvertameld eu in een urn geworpen welke vaak met groote plechtigheid op de begraafplaats ter aarde wordt besteld ieenerlei onaangename reuk wordt gedurende hrt verbrandingsproces opgemerkt hetgeen toegeschreven wordt aan den hoogen ichoorsieeii De eenvoudige middelen waarmede bet resul aa wordt verkregen steken gunstig af hg de ingewikkelde inrichting waarvan men zich in Europa bedient Pnenmalisohe klokken De regeling der uurwerken van een oentraalpunt nit geschiedde meermalen met behulp van leciriclteil en wal zoodanig datofdeebotrische itroom hel uurwerk in beweging hield of ook dat de beweging op de gewone wgze verkregen werd duor veereu of gewichirn maar dat de klakken roet behulp vnn den eleotrisoheu stroom werden geregeld Dit laatste geschiedt met eenige uurwerken op openbare pleinen te Berlijn Sedert geruimen tijd zgn echter door de Compagnie générale des horloges pneumatiques te Parija inricbiiagen gemaakt om door middel van luchtdruk ren groot aantal uurwerken van eeu centraal punt uil te regelen 1881 waren reeds 8000 klokken aangeiloten in dnt jaar verkreeg de maatschappij concessie voor hel inrichten en onderhouden van uurwerken op de publieke plaatsen en in pailiculiere woningen gedurende 60 jaren Wat de kollen betreft too kan men rekenen dat oor de Parijsohe toestanden ééu ceulraalstation een traatlengte van 60 kilometer kan bedienen rekenende op 6000 zich aansluitende huizen met 2000 uurwerken Voor een dergelgke installatie met inbegrip viiu alle kosten rekent de maatschappij Ie behoeven 1 204 500 francs De jaatlgkacbe abonnementskosten bedragen 18 25 francs voor het eente 14 10 voor hel tweede en 10 01 voor hel derde uurwerk Een an zelf opengaand regenscherm De firma Knanth eu Co te Leipzig heefi ocirooi gevraogd op een regenscherm dat van zelf opengaat zoodra men op hel handvat in den slok drukt en op dezelfde ijze weder toeslaat Hel eerste wordt door een veer die zich in het binnenste van den stok bevindt bewerkt en die bg bet sluiten weder saamgedrukt wordt Nieuwe tabakioulluren De Frnnsohe regie van de labnk heeft hel departement der öironde zeer bela ugwekkende proeven doen nemen betreffende den labaksbouw In Havnnnn gaat de qualiteil der labak achtcrnit terwijl de prijzen hooger loopen Vooral in de ordinaire soorten Vandaar dat de Fraii ohe administratie alle bijzonderheden betreffende de cultuur in Havanna heeft doen onderzoeken en nu m Frankrijk die gaat loepassen De voorloopige uitkomsten brengen de Frnnsche administratie er toe te onderstellen dnt o a tuischen de Garonne en de Pyreneën in Fraokryk bodem eu temperatuur volkomen geschikt tgn m een tabak gelijk aan die van Havanna voori te brengen Aan een aantal tabaksplanters arrondissement Batai is nu 7 aaizaad uit Havanna van 1882 rondgeileeld Ook is men te Bordeaux bezig na te gaan koe de bijzondere toebereiding moet worden verkregen die aan de Havan nasigaren eigen is en ze zoo gewild maakt Bolteolandsch Overzicht In het Engelsche parlement is hel debat over den parlementairen eeil nog niet afgeluopen De Engelsche bladen melden dat door de Londensche politie buitrngewoue maatregelen zijn genomen lot bescherming vau Ouildhal Door een anouiemen brief had zij kennis gekregen van hel plan der fenians om den 6den Mei den verjaardag van den moord gepleegd op lord Cavendish en den heer Burke hel gebouw in de lucht Ie dorn vliegen Verschillende Fransche bladen deeleu roede dat de overeenkomst van den Staat met de Lyonsche Spoorwegmaatschappij op bel punt staat van gesloten te worden de maatschappij zal op tich nrinen ongeveer 2000 km nieuwe spoorwegen aan Ie leggen en de benoodigde gelden vinden door de uiigifie van schuldbrieven waarvan interest en amortisatie ten laste tan den Slaat tullen komen Het beweren van de Kreniteit dat de Rrgeetiug volstrekt niet verstoord is over de beruchte Wind horsimotie van de conservatieven wordt thans uitdrukkelijk tegengesproken door de Norddeuttcke welke verzekert dat de Regeering er zeer door bemoeielijkt wordt bij de onderhandelingen te Rume Duitschland betreurt eeu man der sociale wetenschappen wiens naam onafscheidelijk en oor altijd verbonden ia aan de vestiging der coöperatie Zoowel in den rijksdag als in de volksvergaderingen eu vereenigingen wijdde Scbulze Delitzsch al zijne krachten aan het groote doel om doOr betere besteding der beschikbare krachten den arbeider meer dan vroeger zijn evenredig deel Ie geven van de som der productie Daartoe was samenwerking onder de werklieden noodig en zoo kregen de vooncbotkassen bet burgerrecht zoo werden de producte vereenigingcn en die tol gezamenlgken inkoop van levensbeboetteu onmisbaar zoo ontstonden ook de bouwvereeuigingen In 1864 werd op Schulze s werk de kroon gezet door de stichtiug van den Mlftmeinen Perband der coöperatieve vereenigingen in Duitschland in deuzelfden tijd waarin de felle strijd tusschen bem en Lasaalle werd gestrede n V het standpunt der ijteren loonwet had deze geen groole verwachtingen van den arbeid van Schulze Delitzsch die evenwel in zijne laatste levensdagen recht bad met voldoening op 2ijn strijd terug te zieu Dit onderscheidt hem van Lossalle dat bij ptaetiasher is dat hg minder een grooten sprong waagt in de toekomst maar zich vergenoegt met eene schrede voorwaarts Hg was een onvermoeid arbeider en aan practische resultaten is tgn werk rijk RECLAME Zelfs bij hrt hooplooate lijden hebbeu de Zwitsersche pillen van Rich Brandt meermalen hare uilwerking niet gemist en m et men vooral bij hardnekkige aandoeningen der lever en der gal Aanbeiën opstijging van het bloed naar hel hoofd en de borst gevoel van onbehagelgkheid miluncht zwaarmoedigheidn et verinimen mei dit wereldberoemd geneesmiddel eene proef Ie nemen De Zwiisersche pillen van Rich Brandt liJn Ie bekomen i 70 ct de doos te Gouda bij Hoefhönwr Met eene doos heeft men voor 5 weken genoeg MAR KT B E B I C H tIe N Oouda 2 Mei 1883 Ala gewoonlijk wanneer de marktdag op een anderen dan op den gewonen dag plaais vindt was de graanhandel tonder eenige beteekenis eu hunnen prijzeo slechts nis voren nominaal genoteerd worden Beste tarwe ƒ 9 76 tot ƒ 10 60 gewone en polder vau ƒ 9 lol ƒ 9 60 Rogge de beste ƒ fi 76 a ƒ 7 mindere ƒ 6 26 a ƒ 5 0 Gersl ƒ 5 ü 6 Haver ƒ 3 60 a ƒ 4 26 Mais ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Andere granen naar behoefte en kwaliteit De veemarkt met gewonen aanvoer hoewel de prglen hoog waren was de handel in kall koeien en vaarkoeien iets trager vette varkens van 24 a 27 Cl varkens voor Londen van 20 a 23 cl per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 25 per neek Schapen niet aangevoerd Kaas oangevoerd 88 parigen Ie kwaliteit ƒ 28 a ƒ 30 2e kwaliteit ƒ 24 f 27 Noordholland ohe ƒ 28 ii ƒ 34 Handel molig Goeboler ƒ 1 16 a ƒ 1 26 Weiboler ƒ ƒ 1 10 Burgerlijke stand GEBOREN 30 April Froakje Ebelim oudorB K de vecht en G de Moed Johaoua PietorneUa oudsis