Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1883

1883 Zondag 6 Nel N 2918 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DADELIJK Gevraagd een Sclioeximakerskiieclit bij de Wed N van dbkIGEEST S V d Kraats Bleiswijk Wed G Wilhelmns Woerden Snelpersdruk van A Bsikkkak te Gouda De Centrale Vrijzinnge Kiesvereemg in het Hoofddistrict GOUDA heeft voor de aanstaande Verkiezing van Dme Lbden voor de Pkovincialk Staïbn Van ZüiD HoiLAND welke zal plaata hebben op DINSDAG 8 MEI e k tnssohen 9 5 uur tot hare Candidaten gekozen de aftredende leden Mr A A van Bergen Uzendoorn G A van Houweninge Gzn R Blok en bereelt genoemde Heeren aan alle Kiezers dringend aan De Algememe Voorzitter J A Roest van Limburg te Gouda De EiesTereeniging € B TfBGERPLICHT te Gouda J A ROEST T LIMBURG Prei J POST VAN DKE BURG J M NOOTHOV KN v GOOR fl JAGER Secretaris De Kiesvereeniging tVaüerland en Oranje te Ondewater A G TAN AELST President M J J NIELSEN Penningm A TAN AELST J A VRIESMAN J BOER Secretary De KieBTereeniging tWOEBDBN te Woerden H V LOON V ITERSON Pre H VAN DEï LEE Vice Presid A KNIJPF Hzn Penningm H W BAELDE Mr G H FÜHRI 8NETHLAGE SeeretarU iMii lil M iimimiiffl Opgfericht in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN ULLIOEN GULDEN voiger ar eerd Directeur Jhr Mr C HARTSEST Jbsz Tweede Directenr Mr J P POBTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIËN OF STORTINGEN DADELUK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN 6E1RAAL AGEKT DË HËËR T DRAIJËR TE 8 GRAYËMAGE RILLITOITRAAI t Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Fortuin Droogleever Notaris Brielle Heeren de Kanter Veegens Delft Heeren van Bfln van Veen en Co Dordrecht Heer H Vrieaendorp Gorinchem Heeren C de Gflselaar Co a Oravenhage Heer P J Landrij Leiden Heeren Leiwjjn Eigeman J Rotterdam Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuöt Co i Vlaardingen Heer Paulns Kikkert Woerden G Groeneveld Advocaat KRANENBURG ran Oouda naar Utrecht Nieuwe gracht Wijk F N 243 WIJDSTRAAT DAGELIJKS VEBSCai Mevrouw DORTLAND Turfmarkt H 237 VRAAGT tegen 15 MEI EENE Eoskoopsclie Aard beziêxx bij J RIETVELD uwe dagelijkaclie beilgheden aCtemat Zuo gIj con man van zaleen ot werkman zijt door uwe dagelijkaclie beilglieden abesut rermljoi opwdikende dranken en gebruikt opwekkende dranken en gebruikt WESTHAVEN B 198 en A RIETVELD Tiendeweg ie zijt werkende tot midden in de nacht en zoo gij üw gelietuea Isei wilt verfrisschen gebruikt JBITTHIt Zoo gij letterkund geheel uw xeouwstt koP Zoo ifil lijdl aan verstopping oflc vool gedronken heblof wel n aan overdaad hebt scliiildlf gemaakt i brulkt E OP BIT rBXl Zoo dj lrouwd 7ijt of niet jong of oml rijk of arm en op het ilekbed xilt uitgestrekt gebruikt OP SirTTEXK Wie gij uok zijn moogt waar gij u moogt bevinden wanneer glJ een zuiverend veralaik kond en opwekkend middel noodig hebt neemt eene flesch E OP Bxari7sx £ die 11 moor goed zal doen aid 50 Gld voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gij lijdt aan versloppin loiideiipljn of ziekten der watcrloozlngsorganen pijn in de maag in de Ing wanden iii jiel bloed In de lever of de zenuwen gij zult genezen door hel op BxrrrrxsxK Zoo gij tiivit aan opgeblazenlieid rhumaUek of jicht of indien gij u Blechta onseateU wak of ontmoedigd gevoelt bepn ef het Vraagt aan uwen apotheker DU Bitter kan u liot leven readen zooalOet dit rceos aan velen gedaan lieeft 4 YerKrijiiiiaar tij de mortuumsU DrooUtm en Atothehert HOF BITTERS Manulactnring C Breda n U Inta Utwiirn In Tak TmHi z Depot te Gouda bij THIi E Belangfrijke Verkoopingr VA Meubelen en Tapijtgoederen ten overstaan van de Notarissen MONTUN en KIST in het Venduhnis E 17 te Gouda op WOENSDAG 9 MEI aanstaande De goederen zgn twee dagen te voren van 10 12 en van 2 4 uur te zien Ter Drukke vanT BRINKMAN wordt zoo spoedig mogelyk een Fatsoenlgke Toiro Eisr GEVRAAGD goed kunnende lezen LA BIEUFAISANTE Natuuriyk Mineraalwater vao Pont de Neyrac Het water van bovenstaande bron onderscheidt zich door volmaakte frischheid helderheid en hoogst aangenamen smaak bevordert dé spgsvertering wordt met succes gebruik tegen maagkrampen aandoening der lever nieniekte enz Uit een scheikundig onderzoek door Professor T D BURG aan de Rgks Universiteit te Leiden is gebleken dat daar het water o zoowel dubbel koolzure alcaliën als dnbbel koolzure alcalische aarden in ongeveer gelyke hoeveelheden bevat uit die samenstelling mag worden geconcludeerd dat z jn gebruik in vele ziektegevallen heilzaam zal kunnen zgn HH Doctoren die er belang in stellen dit water te onderzoeken kunnen gratis proefflesschen bekom n Te verkrggen bg de HH Slotemaker Co teGfonda TJUT TTT TCr Volkomen genezing door DXULl U XmuIN ide Bandaae RégulatmrfKO Dr Waïmeoebs gebreveteerd Breukmeesterder Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antaerpm ADVERTEIXTIEN in alle Binnen en Buitenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oeuda aUINA LAROCHE OP KINA WIJN met in loadir ü VAN KRAEPELIEK li HOLM Apothekera te Zeiat is verkr gbaar in flacons k f 1 00 en 1 90 Eenig depdt voor Gouda en Omitreken bö den Heer C THIM Apoth te Gouda UITKOMST voor lijders aan Bhumatiek daar zjj door gebruik der Abihaubbins of Anti Khuraatiiohe Watten zioh van bovengenoemde ondragelijke pijnen kunnen berryden De zekere en doeltreffende werking dezer watten ii reedi in zooverre bewezen dat hot plicht is de nog onwetende biermede bekend t maken Verkrijgbaar a 30 ot § per pakje bg den Hoofd depolhouder A BREEVKLT Az te Delft en verder bg C B Verheul Ondewater A Bos Berkel J vac Dorp Zocterraeer A Kauling Alphen B E C Sohlattrann Bodegraven K Oosterling Haastrecht r A G van Deth Hej de Wed Bosman if Gouda W F J den Uijl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1883 Dinsdag 1 B Mei a s wordt te a Gravenhage aan liet boreau der Ijsel Sloomlramwpg Maatsohappij aanbesteed het maken van een Slaiionsgebouw met rijtuig en locoibotiefremise en bijbehoorcnde werken alhier met de levering der benoodigde materieelen Tot onderwijzer aan school No 1 te Zevenhuizen il benoemd de heer P Visser te Zwgndrecht Ten gevolge van de aanhoudende droogte zijn de regenbakken te Zevenhuizen ledig zoodat men voor geld nog geen regenwater kan bekomeu Men behelpt zioh nu met kanaal en putwater hetgeen voor de huismoeders met het oog op de schoonmsak een groole teleurstelling is Huismoeders en boeren klagen om het hardst Vac de geldleening groot f 2000 gesloten in 1877 ten behoeve der Hervormde kerk te Zevenhuizen zgn gisteren voor het eerst drie oUigatiëo elk van ƒ 100 uitgeloot Bij eene snppletoire begrooling voor Waterstaat worden ƒ 469 100 uilgetrokken voor verbetering van de Waal enz f 58 000 voor beteugeling der Heerenwaardsche overlaleu Behalve naar Utrecht Gouda fiotierdam en den Haag zullen door de Kguspoorweg Haalschappg dezen zomer van Amsterdam ook naar Arnhem retourbiljetleu voor den prgs der enkele reis worden Uitt egeven geldig van 6 uur s namiddags tot den volgenden morgen 10 uur Met de uitgifte dier biljetten is Vrgdag voor al de genoemde stations begonnen Het coisilé van organisatie der Vgfde sectie van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandelten toonstelling Weteoschappelgke bijeenkomsten en congressen heeft zijn programma het licht doen lirn Daaruit bigkt dat genoemd oomité de te behandelen vraagpi ntrn m drie groepen heeft verdeeld De eerste groep bevat de vraagpuuten die betrekking hebbcQ op de kennis der koloniën en der tropische gewesten in het algemeen de tweede de industrieele en handelsquaestiën en de derde de artistieke en letterkundige De voordrachten der Ie Groep welke niet door discussie gevolgd warden nemen 14 Mei a s een aanvang en zullen verder eiken Maandag en Donderdag van 3 tot S uren gehouden worden De lolgsnde sprekers zgn reeds door het oomitë toegelaten aohter wier namen wg het door heo te behandelen onderwerp vermelden Prof P J Veil Openingsrede prof C M Kan Geiobiedenis der ontdekkingen in deu Ned O I Archipel prof J A C Oudemans Orer de triangulatie en de geodesie van Ned O I kapt M F de Bas de topographie en de cnriographie van Ned O I prof C H ü Bugs Ballot De raelérologie en het aardmagnetisme in deu Ned O I Archipel dr graaf de Bosai uit Bomr De seismographie eni dr P C C Hoek De fauna en flbra op de diepte der tee enz prof K Martin De geologie van den Ned O I Archipel dr S O J W vnn Mussohenbroek De flora van Ned O I in verband inet handel en ngverheid dr L Serrorier Anthropologic van d n Indischen Archipel enz G Wilkcn Oorsprong S de familie bg de staramen van den Ned O I Archipel dr C Snouok Hurgronje Het Islamisme ill Nfd O I dr J H O Kern Invloed der Indische Arabische en Europecsche beschaving op de Volken van den Ned O l rchipel rnz dr C van Eek Overzicht der talen en dialecten die gesproken worden in den Ned O I Archipel enz dr W B Bergsma Algemeen overzicht der werkzaamheden op statistiek gebied in Ned O I enz F S A de Clerci algemeen overzicht over de ethnographic van den N I Archipel dr D de Loos Olie achlige producten en vetten in de N I bezittingen enz D D Velh Orographisoh hydrographiscb en cthuographisoh overzicht van MiddeiiSu malra M T H Perclaer Etnographisohe schets von het eiland Borneo dr P J B C Robidé van der Aa De Molukken enz Theol M Tromp De Nederlanders in Zuid Afrika Weslerouen van Meeieren Nederlands Guyana dr T C L Wgnmalen Beschrijving van deu taestand van kuosten eu weten ll schappen in Ned I A L H Obreen Algiers enz dr S C I VV van Musichenbroek Senegal In afdeeling B der lefGroep znllen vau 17 21 September e k de navolgende vraagpunten in discussie worden gebracht lo Strafkofoniën 2o Het verband tussohën de Euro eesche wetten en het recht der inboorlingen in de vefcschilleude koloniën 3 De belrekking tuisohen moellerland en koloniën 2o De versohilleiide wgzen w rop men zich werklieden voor de exploitatie van de grond in de kolonie verschaft 5o De grondeigeiïaom in de koloniën 6o De belasting in de tropi he koloniën lie Groep Handel en Nijverheid Congres van 27 30 Aug en van 24 29 Sept e k Punten van behandeling Wetgevende of regee ngs maalregelen ter bescherming vau nationalen handel en ngverheid Internationaal recht op de faillissementen III De international muntijuaestie Onderzoek vau h t ontwerp der Bernscheconventie betreffende het geederen vervoer per spoorweg enz Internationale maatregelen ter voorkoming vanaanvaringen en andere zeerampen Eenvormige wetgeving op de obligatieo aantoonder uitgegeven door staten provinciën gemeenten maatachappijeu enz Brevetten voor uitvindingen Beschermingvan fabriekseu haudelsn ken en induslriëele teekeningen 1 Internationale eefvormighcid van het bevrachtingsreoht enz Internationaal wissalreeht Ille Groep Artistieke en lettecintodige vraagptmttB Owgres van 8 rt Sept e k Invloed van het bezit van koloniën op deletterkunde der landen van Kuropa De ontwikkeling der kunst in Europa uit hetoogpunt van den invloed van Europa s handel methet Ojsten en de Arabische landen Invloed der vreemde letlerkunde op de Nederlaudsohe De Ned kunstschool haar rol in de Europeesche beweging op kunstgebied Het deel dat der Ned muziek toekomt inden vooruitgang op dal gebied in het buitenland Invloed der studie van de inlaudsche bevolking op de vergelijkende letterkunde Het zesde congres der Association Littéraire luternationalc waarvan Victor Hugo eere presideut is zal mede in September te Amsterdam gehouden waarop o m het vraagstuk eener universeele letterkundige conventie eu de rechten der erfgenamen enz in zake den letlerknndigen eigendom zal behandeld worden Voorts zullen conferences gehouden worden door de heeren Cb Lucas architect der stad Pargs over het professioneel onderwgs in de ambachtsoholen en Ch Varey lid der Fransche oommissie voor de tentoonstelling over de Vereeniging ter bescherming der kinderen in de fabrieken Het volgende is ontleend aan hel verslag eener door dr H A J M Schaepinan te Utrecht gehouden voordracht over den legenwoordigen politiekeu toestand van ons land Wg verkeeren voortdurend in een slaat van crisis zeide spreker Crisis echter is een kunstterm die op onzen toestand uiet meer past Crisis is eigenIgk een voorbijgaande toestand na welken óf vooruit uitof achteruitgang te wachten is Maar onze staatkundige toestand is in den laatslen Igd van big venden aard Buiten de Kroon het Huis van Oranje is voor het gezag geen enkel vast standpunt te vinden Spr toonde vervolgens aan dat volgens onze Grondwet een ministerie behoort te zijn de uitdrukking der overtuiging vnn de Kroon en van de meerderheid des volks welke laatste aan de Kroon de mabuen moet naiiwgien die zg in staal acht om een vaste Begeering te schenken ttrwgl van de zgde der Kroon de overtuiging moet gevestigd zgn dat met die mannen kan geregeerd worden In den laatsten lijd echter hebben wg slechts ministeriën gehad die f ofschoon niet met het vertrouwen vereerd toch den regeeringsarbeid aanvaardden of die slechts iu naam bet vertrouwen bezaten Maar eene regeeriiig van wie men kon zeggen dat zg de draagster was van do belangen van bet Nederlandsche volk hadden wg niet De erne zelbaierij wisselde de andere af Zulk een toestand werkt hoogst nadeelig Niet alleen de gekozenen maar ook de kiezers worden slap en verflauwen Men zegt bet land is er het bestaan toe als er een crisis is In ons land waar men meende dat de volksgeest nooit veiflauwen zou slaat hg op het punt van voorgoed in te slapen Mrü betreurt dat men zoekt naar de oorzaken men doet elkander verwijiingen maar de zaak blijft zooals zij was De jongste crisis was door ile liberale parlij gegeviild De heeren de Jong en Wybeoga hebben het met patriarchale wijsheid verkondigd En heeft de afgetreden regeeriiig onstaatkundig onvaderlandslievend gehandeld door de twee vragen census en districten niet te verbinden ook de liberale pattij draagt schuld door het uitstel dat zy eisohte van de behandeling der wet AVat dit derde ministerie Heemskerk ons brengen zaJ Spr Nreest dat het niet een Zondagskind in ecbijn maar in werkelgkbeid zal zijn Dit bewind is de overgang tot iels anders De een vreest dat die overgang zal gepaard gaan met schokken de ander uiet Maar dit acht spreker buiten twgfel dat het optreden van dit ministerie nog niet had moeten plaals hebben De liberale partg kan nog met recht zeggen dat zij de laatste poging Rog niet beproefd had eu ofschoon vele liberalen tnauvaiie mine a beau jeu maken want zij willen die laatste poging uiet gaarne beproeven de andere partij had eerst het ministerie Kappeijne moeten laten optreden Spr betoogde vervolgeus op de hem eieene welsprekende wijze hoe niemand wist nat men van het tegenwoordig ministerie Ie verwachten had maar spr s verwachting was niet zeer hoog gespannen Alleen een ministerie van beginsel kan iets tot stand brengen Geen miuisterie van zaken zooals wg sinds 79 altgd gehad hebben en dat ons nie s bracht dan een strafwet die nog onuitgevoerd ligt ecu drankdie bet eerste jaar de accgnsen deed dalen ze dit jaar zal doen rijzen discussies over deu eed die een Igvig boekdeel vormen waarin men alle eedsforraulieren zooals ze hier te lande bestaan lezen kan voortdurend wankelen inde zaak van Atjeh verwarring iu de koloniale zaken een mogeiijken triomf van de dierenbeschermers dien ieder aan de dieren gunt maar niet aan hem die vrijheid van Neêrlauds burger bedreigt Niets dan teleurstelling Veel schoone woorden geen enkele daad Schoone woorden over den eed en over Godsbestier over onderwijs o er schoolwel kiesrecht over financiën over plannen van belastingen die doen denken dat wg in een toesland verkeeren alsof een gouden regen op ons neervalt Dat werkt demoraliseerend het misbruik van het woord het ontbreken van de daad Van dit ininislerle zal men wel niet zooreel schoone woorden meer hooren maar da len betwgfeli spr ook of men er van zien zal Spr il niet onedelmoedig zgn maar als het verleden voor de toekomst getuigen zal dan zou het vermetel zgn veel te verwachten Buitenlandscli Overziclit Reeds eenige daeen was het bekend dat de heer De Brogue in den Fransohen senaat een roag zoude richten tot den minister van buit zaken den beer Challemel Laoour omtrent het drievoudig verboad tussoheu Italië Duilschland en Oostenrijk Hongarge Dit senaatslid wilde weten of de triple rllianlie waarmede zoovele hoofden zioh bezighouden eene bedreiging is voor Frankrijk of zg een offensief dan wel een defensief karakter draagt en cindelgk of de Fransche regeeriug in de toekomst niet eenige verwikkeling vermoedt De bladen van Italië zoowel als van Frankrijk houden zich nog steeds met dal zoogenaamde verbond bezig De heer Lemoiune iel in een artikel tn hel Journal dei Déiatt uileen dal al is er ook geen geschreven overeenkomst tusschen de drie genoemde rgken er toch in elk geval eene overeenkomst bestaai het eenige wat deze schrijver uil die overeenkomst kan afleiden is dit dat Italië officieel afziet van dat gedeelte van het Oostlnrgksoh grondgebied waarop sommige partgen in Italië oog aonspraak bigven raakeu Italië waarborgt dus het Oostenrgksch grondgebied Dit alles gaat zeker Frankrgk uiet aan maar Oosteurgk zoude door Duilschland aangezet en legen Italië door Italië zelf gesteund vrgelijk den weg kunnen gaan naar Salonioa De heer