Goudsche Courant, zondag 6 mei 1883

ONOERTRODWD M M Seholtea 22 j n C H Beermin 1 j B Broawer U y ea J IJ Hondijk 9 j tol den 3 1 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen nitletonderd Tau de Toormiddags tin tot des naraiddsgs Mit ure Dat de boTengemelde Wet ten aantien der Toorlekrevene verplichting de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Au 1 Ieder ifl eteten Tan bet Rgk die op den llten van elk jaar tgn 26tte jaar zal zijn ingetreden en zg 34ste niet Toleindigd tal hebben zal in Tolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen Ijnde Terplicht wezen den Sohutterlijken dienst uit Is oefenen Abt 2 Als ingetetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd g Alle NederUnders binnen bet Rgk hun gewoon Tcrblgf houdende i AUe Treendelingen binnen het Rgk woonachtig hnn Tooroemen om zich daar Ie Tetligeo zullen hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdmkkelgke Terklaiing hettg door het werkelgk OTcrbreogen Tan den letel Tan hun Termogen en de hoofdmiddelen Tan hnn bealaan ï t tgdtlykt uitoefening Tan een bedrijf of handwerk in eenige ondergeachikte betrekking gelgk die van leerling knecht ent kan op tichtelve niet beschouwd worden alt een bewij van het voornemen om rich in dit Rijk te veatigen Art 6 Elk jaar voor den eeraten Juni zullen de Ingetetenen welke op den eerden Januari Tan het jaar hun 25ite jaar Tan onderdom tgn ingetreden zander onderscheid of zg Terroeenen mochten al of niet tot de vrggestelden of uitgeslotenen te behooreo verplicht tgn zich bij het Bestuur der Gemeente in welke z wonen TOor de Sohulterg te doen iasckriJTen Art 7 Zg die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf konden of den letel Tan bun Termogen hebben gerestigd zullen tol de InscbrgTing Terplicht tgn binnen die gemeente alwaar eene dienttdotsde Schutterij aanwezig is Bijaldien in die Terscbillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Sohuttergen bestaan tollen tg tioh doen intohreTea in de gemeente alwaar tg roor de personeele belasting zgn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar ambtshaWe Terplicht lijn hun Terbigf te houden Art 8 Die Tan hunnen ouderdom geeu Toldoend bewgs gCTeo tullen door bet plaattelgk bettuoi worden ingeschreren naar desielf oordeel ouTermiuderd de beroegdheid ran den ingeechrevene om van tgnen joitten ouderdom nader Ie doen bigken Dientengevolge worden de ingetetenen die in de ternen van gemelde artikelen vallen dat tgn tij die in het Torige jaar den 24 jarigen leeftijd HEBBEN BEREIKT en mitadien geboren tgn in den jare 1858 mitsgaders de zoodanigen tnssohen de 24 en 34 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 3 Mei 1882 tich alhier metterwoon hebben geTestigd opgeroepen om tich op den hier boveugeroelden tgd en op de plaat voor de intchrgTing bepaald aan te melden tullende zg welke hieromtrent onTerhoopt mochten nalatig zgn niettemin Tan wege bet gtmeeute bettuur amblshaWe worden ingeiohreTen boTendien door den SeMteriraad worden Terwezen tot eene geldboete en ZONDER LOTING bg de SCHUTTERIJ worden ingelij d indien hel zal blyken dat er tgdensde ternimd itaekrgnitf geene reden tot uiMuitinf of vrijittlli ten hunnen aanrien bestand Wordende eiodelgk degenen welke aan de wtehrijvuig moeten Toldoeu medegedeeld dat zij bg de gemelde intchrijnng moeten orerleggen hnn bewijt na Geboorte zullende zg die hier zijn geboren zich ter bekoming daarTan moeien TerToegen op de SECRETARIE dezer Gemeente van des margen til tol des namiddags een ure Wijders zijn zij verplicht bg de unchrgoing op te geven de ttraat de yi en het iimner van hunne lomii hun beroep benevens dat hunner ouden alsmede sedert wanneer tij ingezetenen dezer Gemeente geweest zgn GOUDA 1 Mei 1888 Burgemeester en Weihouders voornoemd Van bergen UZENDOORN De Secretaris BROUWER KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaande ZONDAG den 6 Mei 1883 des namiddags 12 uur op bet Raadhuis niet alleen Toor mintermogendeH maar Toor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om rich geheel koeteloo rechtstreeics tsd het kalf Ie doen inenten of heriuenten Gouda den 1 Mei 1888 De Burgemeester Toornoemd VAN BERGEN UZENDOORN ADVERTENTlfiN RECLAME De zwakste Trouw het kleinste kind en de zwaarste zieke kunnen gerust Hop Bitter gebruiken het tal hen goed doen Gade meuschen die vol Tan Rhumastiamua zgn zg die aan aandoeningen der Nieren of aan andere ongesleldheden Igden kunnen zich verjongen door Hop Bitter Ie gebrnikan Laatste Berichten New York Mei Aan de Herald wordt uit Washington geseind dat er aan geen aanvrage om uitlcTeriug Tan Engeland s tijde tal gehoor worden verleend indien dete slechts persoon betreft die beschuldigd worden Tan eeue in Amerika gesmede samenzwering tot het begaan san moord in Engeland Bij aauTrage Tan nitlcTering Tan personen die ran het plegen Tan moord Terdacbl worden zal de Amerikaansche Rrgeering afschrift Tcnoeken Tan de akte Tan beschuldiging en ook dan zal de uillevering niet geschieden indien de bg het traclaat gevorderde bewijsgronden Tan schuld niet afdoende orertuigend zijn Londen 4 Mei lu het Lagerhuis las de Toorzitter een brief ran Bradlaugh Toor die iqne be ëediging Terlangde Northoote stelde Toor dat Bradlaugh Tan de eed zou worden buitengesloten Labouobère bestreed dit Toorstel en stelde zijnerzgds Toor dathet Terzoek Tan Bradlaugh tou worden toegeataan Door Gladstone ondersteund erd Labonchères Toorstel met 271 tegen 165 stemmen Terworpen Het Toorstel Tan Northcote werd zooder stemming goedgekeurd Kantongerecht te Gouda Terechtzitting Tan Woensdag 2 Hei 1S8S Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar Tan het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD S L koopman te Gouda tot ƒ S of 1 dag wegens afscheiden van oobebonwden grond aan de Derde Kade te Gouda roet eene heining langs den openbaren weg zonder schriflelgke vergunning van Burgemeester en Wethouders H S wed van F te Gouda tot 10 of 1 dag wegens bewaren van eene hocTeelbeid mest op het erf achter hare woning aan den Groeneweg te Gouda niet in een behoorlgk gemetselden pol of bak 0 r H slachter Ie Gouda tot ƒ 8 of 1 dag wegens slachten Tan eene koe in zjji e slachterij aan den Kleiweg te Gouda Irrwgl de straatdeur van de slachterij openstoiid zoodal het slachten van den openbaren eg duidelgk zichtbaar was F V oppefmau te Gouda tot 1 of 1 dag wegens werpen van vuil papier in het water aan de Gouwe te Gouda L V atraatjongen te Gouda lot 1 of 1 dag wegens werpen met sneeuwballen op de straat te Gouda A N straatjongen te Gouda evenals de Torige A P de K huisvrouw van W de H te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag wegen schrobben van de straat uitsluitend uit klinker bestaat H J V olieslager te Gouda lot 1 of 1 dag wegens loopen in een boomperk van het Plantsoen te Gouda A J R huisvrouw van 3 den H te Gouda lol ƒ 1 of l dag wegens rgden met een kruiwagen in het Plantsoen te Gouda A den E huisvrouw van C V te Gonda evenals de vorige J L traaljongen te Gouda tot 1 of 1 dag wegens spelen met geld op den openbaren vreg aan de Karuemelksloot te Goudn M J sjouwer Ie Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens aan bet spoorwegstailon Ie Gouda aangrgpen van een pakje van een reiziger zonder diens toestemming om bel te dragen SCHUTTERIJ BEKENDHAEINO BURGEMEESTER ik WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de SCHÜTTERJJEN van den Uden April 1827 Slaattilad no 17 alsmede de Reflmimlttire bepalingen voorkoaende in het SlaatiHad van den 21sten Maart 1828 no 8 Brengen ter algemeeoe kennis dal de Ingezetenen die op dm le Januari 1883 hun 24ste jaar hebben bereikt verplicht zijn zich Toor den DIËi ST der SCHUTTERIJ te doen tnsohriJTen Dat tot de iniehrymng tilting tal warden gehoudtn in het RAADHUIS dezer Gemeente Tan den 15den Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Mei Wiilem Jobsimes osJm l d Botte en P de Mol Maris ooa i P Msre eo C P Ver irim 6 Krij tjo Msri ooden N sd Eyk en B do Bnia OVBHLBDlNi Mei C Koor SI j W L Hiiselmin w Lemoinne neemt ihter de r rkWring n der raohil mkl rde de miairt r n buijenl idsch eaken hel nw ge W gebruik te m ken met OT rl de regeeringen dat j niet de mlnate aan allende gernoht Toor onjuiat Tolgen l elk Zweden oude groote meerderheid herko en wordend aftredendebedoelingen bebbeo gaarne aan Aan den anderen toetreden lot de triple alliantie van laten die eene leden IJwaidoorn röonda G X TUI HoDWemBire 6zn Uoordrecht R Blok Lekkerkerk E kant komt de Iialiaanache Diritto mef een ietwat Enropeeaohe ontwapening gunetig geiind iijironiioh artikel oor den dag waarin bet blad Frankryk De Noorweegwhe OdeUthing heeJt oh nog oielraadt om een dergelqk initiatief te nemen en aldu uitgelaten orer het rooratel an bet protocollcon ité een bewga ran polWek beleid te geten In den I om de mini teis in laat an beschuldiging te lellen aenaat uu wf rd deser dagen de triple alliantie door deu Toch ohijnt de meerderheid dit TOor lel niet ryandig li i n n i 1 1 L T j kK 11 l t nHer linkenude Uitten ticb in reeds bijna alle leden der linkerzijde uitten dien gerit En koning Ghrisliaan II stelt nieuwe pogingen in het werk om een OTereenstemming te Terkrijgen Hg keert binnen kolt Tan Stockholm naar Christiana terug ten einde de anderhandelingen zelf te Tolgen De Duitsche Keizer heeft gelast den Berlijnschen gemeenteraad te ontbinden tegen 1 Januari 188i om het Tastatellen Tan nieuwe gemecnlelgke Terkieiingen mogelgk te maken De heer Ton Bismarck Igdt wegr aan ernstige zenuwpgnen waardoor het werken Tooral het schrgren hem ommogelijk wordt gemaakt Haar gemeld wordt heeft de Duitsche regeering onderhandelingen aangeknoopt met Nederland Engeland en Rusland orer een letterkundige OTcreenkomst in gelgken geest als t onlangs gesloten Terdrag met Frankrijk I N a E Z O ND EN De a s VerkiesónK voor de Frovinciale Staten van Zifld HoUand in het Hoofdkiesdistriot Oouda Met een enkel woord wensch ik de Terkiezing Dinsdag 8 Mei e k Tan drie leden Toor de ProTinciale Stalen Tan Zuid Holland te bespreken De aftredende leden zijn de heeren Mr A A Tan Bergen Uzendoorn Gouda G A Tan Houweninge Gzn Moordrecht E Blok Lekkerkerk Het ligt niet in mgu bedoeling de groote verdiensten dezer drie leden in bel licht te stellen ik l 1 oht dit met het oog op de Tele jaren die tij in f dit college zitting hebben OTerbodig Het is dan ook alleen een woord tot opwekking van hen die in de meeste goTallen hoewel geheel en al instemmende met de keuze der gestelde caadidaten louter uit onTerschilligheid ran de stembus wegblgven en daardoor dikwerf oorzaak zgn dat mannen met uitstekende bekwaamheden de plaats die zij jaren met gTer en nrawgezetheid innamen TOor andereu moeien inruinwli Wel zegt men dan na afloop der verkieiiug ik dacht niet dat het zoo tou afloopen anders ware ik wel gaan stemmen doch eene Tolgende maal handelt men eTcnzoo Het is Tooral bij deze gelegenheid dat ik met allen ernst daartegen wil waarschuwen Men late zich Tooial niet tot thnisblgven Terleiden omdat nog geen officieele tegenoandidaten tgn gesteld wat belet dal tttlka nog ter elfder ure geschiedt Be alten de gerochlen waarheid dan moet rerachil Tan godsdienstige gevoelens Toor een deel der kieters aanleiding geven om op de genoemde heeren bg de a e verkiezing hun slem niet uit te brengen en bet is maar al te teer bekend dat waar dit gcToelen in het spel is men uiet telden tiet dat werkelijk degelijke bekwame mannen die door hun wgzen raad in hel algemeen en hun district iu hel bijtonder aan tich Terplichten uit collegiéu worden gettpoteii geheel Tan adminisIratieTen aard en waarin personen met de meest uiteenloopende beginselen op godsdienstig gebied zitting hebben Ook thans zou dit het gcTal kunnen zgn en TOOral gij Goudsobe medekieters zoudt u aan eene groTe ondankbaarheid schuldig maken indien gij door thuis te blijven daartoe medewerkte Laat ik u slechts even er aan herinneren hoe onze geachte Burgemeester ticb in de bres slelde toen er sprake was dat Gouda Tan de groote Taart tusschen Rotterdam en Amsterdam zou worden afgesloten en hoe hg toen door de achting die hij bij tijne medeleden geniel en door zgne welsprekendheid zoowel als uitgebreide kennis zooveel invloed vermocht uit te oefenen dat de Frovinciale Staten van ZuidHolland besloten alleen dan eeue subsidie vjor de verbetering dier vaart toe te staan indien daarbij de belangen Tan Gouda werden in het o og gehouden Werd bij niet Toor eenigeo tijd met groote meerderheid Tan stemmen tot Lid Tan Oedepoleerde Staten Tan Zuid Holland gekozen en ligt daarin niet een sprelynd bewijsj hoe boog bg bij zjjne medeleden staat aangeschreven Met niet veel minder tact en gver vervulde ook de heereu G A van Houweuingen Oz en R Blok de hun opgelegde laak en ook zg verdienen dan ook opnieuw het vertrouwen dat zg zich gedurende den tgd dat zg deze betrekking mochten waarnemen ZOQ ten volle waard hebbeo betoond Ik wil biermede eindigen doob niet zander n nogmaals op het hart te drukken bigf niet thuis zeg niet het komt op mgn stem niet aan maar toont dat gg belang stelt in de wgze waarop onze afgeTaardigden ons vertegenwoordigen en dat gg hun uwen dank niet onthoudt wanneer zg dien zoo ten lolle Terdieoen M i kunt gg daarTan geen beter bewijs geven hertog De Broglie ter aprake gebracht De miniater Tan buitenlandiohe laken leide hem antwoordende dat f lgan i e meeoing de toenadering ran Ilaliê tot de andere mogenbeden niet too teker i ala men wel egt De minieier deelde de ongerustheid Tan den heer de Broglie niet hü gelooÜe aan de oprechtheid der Terklaringen ran de heeren Mancini en Tiata dat er namelqk geen sprake wa Tan etne aauTalleude houding tegenoTer Prankrjjk Bnitandieo lal het dricToudig Terbond in de rerhouding Tan Frankrgk tot de mogendheden noch in de gedragalijn die de regeering Tolgl Terandering brengen Geen alliantie zoeken wy oa eindigde de miniater maar wg strcTea ernaar in goede Terstandhouding te blijTeu met alle rgken wg moeten Toonichtig gn De beer de Broglie was met de e Terklaringen niet tCTreden en Tond daarbg de gelegenheid schoon om der regeering te Terwgten dat tg sedert 1878 een lechte politiek geleid en de financiën slecht beheerd had Hiermede liep dit incident af en soa hebben wg nu uit alle pariementen der groote staten stemmen geboord OTer eene taak die Teel doet Termoeden doch waarTan wg in den grond too weinig kunnen weten wgl tg in duisternis is gehuld In de kamer ia de behandeling der reoidiTistenwet Toortgetet Het amendement Tan den heer Glémenceau bepalende dal de straf Tan deportatie nooit legen recidiTiaten ton kunnen worden uitgesproken een amendement altoo geheel legen de strekking der wet gericht is met groote meerderheid Terworpen Een ander amendement bepalende de straf Tan leTenalange apeluiting werd Toor hei eerate gedeelte aangenomen het tweede gedeelte eTcnwel bepalende dal de atraf Tan deportatie facultatief tou tuu tgn werd terworpen Daarop werden de twee eerate artikelen goedgekeurd Ëen amendement op artikel drie werd wegens de belangrgkheid niet behandeld maar het debat daaroTer lot aanstaanden Maandag uitgesteld Inlnssohen Jiep in de oouloirsder Kamer het gerucht dal de recidiTiatenwet iit weinig iuTloed tal tgn op definanoieel uilkomsten Tan dit diensijaar De commissie Toor df begrooting tou baar dan ook buiten rekening laten De Finkster Tacantie Tan bet Eogelsche Lagerhuis lal duren ran 11 tot 21 deter Gladstones Toor tel betreffende de prioriteit Tan de eedwet werdmet 157 legen 102 stemmen aangenomen De meerderheid had grooter kunnen tgn maar men moet in aanmerking nemen dat ook Tan liberale tgde nietTeel sympathie is Toor een wijziging Tan het be taande hetzg omdat men het bggeloof der kieterswil onttien met bet oog op de efentueele nieuweTcrkietingen De antipathie tegen het rerleenen Taneen jaargeld aan de belden Tan Egypte heeft depremier niet geheel kunnen OTerwinnen hij heeft tich genooiltaukt gezien de jaarlgkache bijdrage te Teranderen in een aom in e ns 1 Een later oiiuangen telegram bericht dat de ilret op den parlementairen eed ten slotte met 392 tegen 289 atemmen is Terworpen Deze nederlaag der regeering werd door de oppositie met gejuich begroet Ter gl het hof Tan assises ii Dublin zieh bezighoudt met de zoogenaamde luTincibles de WdriJTera Tan de moorden in hel Phoenix Park wordt in dezelfde stad een nauwgezet gerecbtelgk ondertoek gedaan naar de handelingen der leden eener andere Tereeiiiging die der Vigilants De politie is daarTan op het spoor gekomen door Ie onthullingen Tan zekere Define die Terleden jaar in hechtenis genomen op het oogenblik dat by in geselschap Tan Tier andere personen een aanral deed op genten van politie Op de aanwgzingeu Tan den Terklikker ontdekte de politie de plaats Tan bijeenkomst der saamgezworenen en nam Terseheideneu hunner in hechtenis Het doel dier Tereenigiiig WM om de Eugelschen uit Ierland Ie Terjagen en in Ierland een republikeinscben regeeringsTorm in te loeren Er sobguen nauwe banden tusschen de glcfincibles en de vVigilanls ie bestaan uuioiuvuiKCU ai IB uc TcrwcsruiiihiiiK w u uuii wcu wt r y i ook onbepaald uilgesteld In den loop Tan het debat i dan door a s Din d g S Mei in grooten getale an De beweging die rich in Noorwegen Zweden en Denemarken openbaart ten gunste Tan de neutralisatie dezer rgken beeft aanleiding gegeten lol eeue belangrijke discussie te de Zweedaohe tweede kamer Een der afgCTaardigdefl die meeoen dat de genoemde landen Tan denzelfden oorsprong er belang bg hebben om buiten Etropeescbe terbonden en Terbondjes te bigt en en daarom hunne neutraliteit door de groote mogendheden moeten doen erkennen bracht de quaestie ter tafel en afelde terttond Toor om tot het proclameeren Tan Zweden s onzijdigheid oter te gaan Maar noch de kamer noch de regeeriog achtten het Traagstnk rijp genoeg om eroTer te betlisien en het Toorstel werd met groote meerderheid Terworpen Deze uitslag tal waarsobijnlgk de Toor tanders tan het denkbeeld Tan nentcalisatie niet ontmoedigen al is de Tcrwetenlgking Tan bun wensoh Heden overleed ons jongste Eindje in den onderdom van slechte 8 maanden G J D ABENDS L AREN DS TAM Es Gouda 4 Mei 1883 De Heer n Mevrouw K van ma TORREN Kz betaigen hunnen hartel ken dank Toor de vele bewezen van belangstelling zoo hier als van elders onderTonden bn iinnne vijf bn twintig jarige ECHTVEREE NI6ING WadcUngiteen 4 Mei 1883 W BEGEER en Ecbtgenoote betuigen bunnen dank Toor de bewigzen van deelneming ondervonden bn het overladen van hunnen geliefden Behuwdvader en Vader den Heer H G VRIEND Gouda 5 Mei 1388 Getronvrd R P M TAM ALDERWERELT va BOSENBl RGH Wed M C Otmduk Gep Kapitein O I Leger BN JonkTronvre J H W C LOCHMANN TAN KöNlGSFBLDT St Antiah Nijmegen i Mei 1883 De Heer en Mevrouw J V SCHOUTEN betuigen hunnen dank voor de belangstelling bg de geboorte van hunnen Zoon ondervonden ♦ De ondergeteekende gevoelig voor de vele onverwachte bewezen van belangstelling in zgn JOBILÉ op 1 Mei brengt hiermede zön innigen dank uit J J BERTELMAN Gouda Mm 1883 Allen die iets te vorderen hebbeu van of verschuldigd zgn aan de nalatenschap van wglen den Heer MOZES BAREND va i LEER in leven Commissionair in Efiecten gewoond hebbende te Gouda op de Markt en aldaar overleden den Ssten April jl worden verzocht daarvan vóór 15 Mei e k opgaaf te doen aan den ondergeteekende A B vv LEER ExecuteurTestamentair Voorhanden droog sekristalUsseerde GEMBER bgzonder aanbevolen voor de maag tegen hoest en verkoudheidy Aft POEDER r ri zeer versterkend wN Koninginnen en rn n r X 0 j Theekransjes Heerenban t Biscuit Mllanais etc V De Heer n MeTrouw tas ALDBR WERELT VAN ROSENBÜRGH LocHMANS VA KömosiBiOT bedanken voor de vele bigken van belangstelling bfl hun Huwelgk ondervonden Ondertrouwd ARU HENDRIK WILLEM v LülK KN ANNA SUSANNA MEN8CHAAR Moniter 3 Mei 1883 Door s Heeren Goedheid voorspoedig bevallen van een welgesckMen Dochter KLA8INA HAZEBROEK geliefde Ecbtgenoote van A VINGERLING Gouda 4 Mei 1888 Heden overleed op het onverwachtst tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer YSBRAND JOHANNES DB JONG Lbbndeetzoon in den ouderdom van bnna 70 jaar J M JONG A DB JONG Bhbkouwbr 8 DB JONG Moordrecht S G DB JONG 3 Mei 1863 L EXALTO J fl EXALTO DB JoN6 E A DB JONG Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene tevene ale bijzondere kenniigeving aan te merken BERICHT Ondergeteekenden hebben de eer hunne geachte Clientele te berichten dat zg d or zeer voordeehg connecties in staat zgn te LEVEREN OverhemdeD op maat in verschillende kwaliteiten met of zonder LINNEN BORST qualiteit en afwerking gegarandeerd soliede Voorradig OVERHEMDEN met Zuiver Bielefeld Linnen Borst Linnen Hals en Handboord a ƒ 2 10 SCHENK fe Zoon SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 perankerenhooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 1 DRY 1 40 PORT Sk PORT 1 25 1 75 Fijn Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prijs couranten worden op aanvrtutg franco toegezonden