Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1883

ecdn Mod t elk perceel ran 100 bandera loawel per lekiD b por as bereikbaar loa i n Het daarvoor be aooaigde kapitaal lou ongereer 10 millioen gulden In de tent waar ook een buffet is en gelegenbeid om te rusten is op den vloer de Zuidertee te tien in drooggemaakten toestand oiet door kaarten maar in werkelijkheid al is het door de ingedijkte landergen op iMoet kanalen eni betreft op een schaal van Vsoo perceel land ia voorgesteld door een werkelgk begroeid stukje grond waartoe looveel mogelqk Tcrschilleude ssaadsoorten tijn gebruikt eoodat de afwisseling van gewas het oog aangenaam aandoet en in de vele kanalen is werkelgk vloeibaar water aangevoerd De Noordiee is van het laud door kleine duintjes gescheiden de eilanden Marken Schoklaud en Urk door plekken met boompjes aangewezen De bruggen sluizen en wegen zijn duidelgk zichtbaar Van de polders tgn rgfiien in bebouwden of bezaaiden toestand zg worden door een of twee pompwerktuigjes Toortdoreud van het overtollige water ontlast Ëen polder is niet drooggemaakt hg dient tot voorbeeld Eiken dag zal men hem door middel Tan 12 mobiele en 2 vastitaande werktuigjes leegpompen en zoo een recht aanschonwelgk beeld leveren Tan de werkzaamheden eeuer groote droogmaling Eiken nacht laat men er bat water weder inloopen Op het Tentoonstellingsterrein te Amsterdam is gelegenheid ora keunis te maken om langs telefoniBchen weg muziekuitvoeringen te volgen Een paviljoen in i salons verdeeld en speciaal Toor dit doel ingericht biedt aan circa 100 personen op hetzelfde oogenblik de gelegenheid aan de uitvoeringen in het Paleis roor Yolksvigt enz te hooren terwgl men zegt dat ook de muziekstukken zullen kunnen gevolgd worden die op een afstand van 6 kilometer van het lentoonstellings terrein door een kwartet in het dorp Buiksloot achter hel Tolhuis aan de overzgde van het IJ zullen worden uilgeToerd Speciaal met dit doel werd een telephooiikabel op den bcdem van het IJ geplaatst Maandag is door den Amsterdamsohen Burgemeester in tegenwoordigheid vnn de wethouders Roell en Bergsma de diamant tentoonstelling geopend De diamanten vertegenwoordigen een waarde van ruitn twee millioen Jnweelen diamanten robgnen ign alle op eene smaakvolle wgze uitgestuld Zg ign geborgen in een 60 tal kasten lessenaarvormig nevens elkander in het gebouw geplaatst zoodat de bezoeker er om heen wandelende door de vitrines de kostbaarheden op züu gemak kan bezien Door een Tcrnuflig mechaniek zgn deze kasten zoo ingericht dat wanneer onverhoopt eene baldadige of begeerige hand hel glas mocht verbrgzelen de juweelen op hetzelfde oogenblik verdwgcen in een daaronder geplaatste gzeren kist die zich van zelve oogenblikkelgk hermetisch sluit tertvgl bg onverhoedscbe overrompeling door meer dan een persoon de bewaker even een kruk in beweging brengt en in een seconde is alles in de ijzeren kisten verdwenen s Nachts worden de rchatlen in brandkasten geborgen Een particulier schrgven uit Atjefa aan het B61 geeft de volgende bgzonderheden omtrent de huishouding van dat volk Zoodra een Aijeher het eerste levenslicht heeft aanschouwd bigft de moeder gedurende 40 dagen onafgebroken in de kenken omdat de Atjehers geneeskracht toekennen aan de warmte en wordt na ommekomst dier 40 dagen de spruit voor het eerst gebaad De Maleiers noemen deze plechtigheid toeroeng maudie Deze gebeurtenis wordt over het algemeen plechtig gevend Gaat bg de beschaafde natiën een kind van S of 7 jarigen leeftgd naar school bg de Atjehers is lit nut zoo het geval üpenbare schalen toch beslaan V Alj b niet de schoolkweslie hebben zg dus van Nederland nog niet overgenomen Wel krggen kinderen van gegoeden eenig bgzonder onderwgs van priesters en buitenlanders doch dit is van zoo weinig beleekenis dat men gerust zeggen kan dat in Aijeh geen onderwgs beslaat Zij die lezen en schrijven icnnnen hebben zulks buitenslands meestal op Pensng geleerd Dit verklaart de weinige ontwikkeling van het volk De meisjes leerrn van de moeder het weven en borduren welk laatste echter niet veel te beteekcnen heeft daar bet zich uitsluitend bepialt lot eenig stikwerk tot verfraaiing van kussens hel vlechten van matten verslaan ze daarentegen beter Het huwaiyk dat op denzelfden leeftgd uU bg de Maleiera wordt aangegaan wordt met wedersgdaeh goedvinden der ouders gesloten Hoewel hot kier ook Toorkomt dat de man bg de vrouw komt inwonen geloof ik echter oiet dat het Maleidsche fmamijaptt afhalen mrdenemen hier gebruik is danr de man het recht heeft de vrouw naar zijne eigene woning te voervn en ook de Atjehsohe erfepTolging TtB het Maleische recht afwyki Terwijl too i Ü Maleiers de neven en nichten van zusters kant erven ig n bij de A ehneezen de kinderen wettelgke erfgenamen De plechtigheden voor den dood tgn bij de Atjehers detelfde als bij de Maleiers zg duren 100 dagen Van deze 100 dagen zjju de voornaamste de dag der begrafenis zelve tat den Sden dag op welke dagei zonder ophouden gebeden wordt dan de 7e dag of de dag waarop een gedenkleeken op het graf geplaatst wordt bjj de Maleiers nmauaia batot genaamd Terval ens de 40ste dag en eindelgk de 100ste of laatste waarop te gelijkertijd de Ida voor weduwe ophoudt d i het oogenblik waarpp tg kan hertronweuj Bgke huwelgkeu worden zelden gesloten en men kan over het algemeen teggen dat de Atjehers in een toestand van armoede verkeeren welke bevorderd wordt door lo de volstrekt despotieke wgze waarop de vorsten bet volk regeeren zoo zelfs dal de onderdaan niet durft beweren iets te bezitten en het bezit zoolang duurt als bet den vorst behaagt io de onachtzaamheid ten opzichte der eigendommen omdat alle energie om het een of ander te verkrijgen of Ie verbeteren waardoor de hebzucht der vorsten zou kunnen worden gaande gemaakt vernietigd wordt 8o de onderlinge oorlogen tussohen de verschillende rgkjes en staatjes en 4a de dobbelzuoht van den Atjehnees De W illem Barmtt zegt het HU gaat eerst naar Vardö wint daar inlichtingen in of reeds iets van de Varna bekend is en poogt dan door een der zuidelijke straten de Karazee binnen Ie komen Het is onwaarschgnlijk dat dit dan reeds mogeIgk zal zgn doch de keunis omtrent de gitoestanden in de Karazee is nog zoo volkomen onvoldoende en de gsloeslanden zgn elk jaar zoo verschillend dat het onmogelijk is hiervan zeker te zgn Is de ijsdam nog niet weggeruimd dan zal naar Archangel gestevend worden om inlichtingen en orders van het Bestuur der Barents vereeuiging wanneer opnieuw een poging tal gedaan worden om in de Karazee in Ie dringen De heer Leigh Smith zendt over land naar Vardö drie saamgevouweu sleden roor de Ijszee zeker 80 p St per stuk waard om de Sarenti in de gelegenheid te stellen desnoods over het gs aan de Farna hulp te bieden Verleden jaar bood hg onmiddelijk na zgn redding de voortreffelgke slede van the Hope welke Aü kocht aan de Farna die toen in de MatotDIkfn shar was aan om reeds dadelgk van zgn dankbiiarheid roor z n redding door Hollanders beWiJs te geven De Fame wilde aanvankelijk het geschenk aannemen daar ze geloofde niet de minste kans Ie hebben van in hel ga bctxi Ie geraken Leigh Smith drong er echter op aan dat de slede zou worden aangenomen zoadat zg die vrienden op de Farna hebben allhans met voldoeninic kunnen bedenkeu dat te over een voortreffelijke slede beschikken zoo de Farna zich in het vooijaar met de kust van Waaigat in betrekking wil stellen Een Amerikaansoh correspondent van het N t d D heelt zeer breedvoerig geschreven over de positie van den landverhuizer in Dakota en de voorwaarden waaronder men er landbezit kan verwerven enz Na een gedetailleerde opgaaf Tan hetgeen den boer aldaar uoodig is luidt zgn oancluaie aldus Wanneer dus de boer na in de kolonie aangekomen te tgu kosten voor de reis en het land te hebben betaald nog ƒ 1000 over heeft kan hg zich inrichten maar er komt een groote maar bij waarop vooral gelet moet worden op opbrengat in het eerste jaar mag niet gerekend worden wat men het eerste jaar van den grond trekt is toegift en mag volstrekt niet als basis worden aangenomen De boer moet dus behalve die 1000 nog voldoende middelen bezitten om een jaar lang roei zgn huishouden te knnnen leven en daarvoor 200 O 500 rekenende komt men lot de slotsom dat een landbouwer die minstens 1600 bezit na de reiikosten enz tot Dakota te hebbes betaald veilig den stap mag wagen en dpo 160 of 320 acres resp 64 en 128 hectaren Gouvernementsland kan opnemen dat na 6 en 8 jaar zonder betaling zijn eigendom wordt Volgens mijn orerluigiog gaat het niet om met minder te beginnen omdat men zich anders in den omrang te veel ontberingen moet getroosten Er zgn er anders wel onder de kolonisten die met minder zgn begonnen de bescheidenheid verbiedt mij hun namen te noemen doch die hebbeu het ook zooveel harder te verantwoorden gehad en zullen nog heel wat ondervinden róót zg dit jaar hun oogst binnen hebben In den in aanbouw zijuden muziektempel op het terras van het Badhuis te Sobeveuiogen lal naar w vernemen een klankbord van geheele nieuwe vinding worden aangebracht Aanstaanden Zondag zal de eerste muziekuitvoering gegeven worden door een harmonieorkeat bestaande uit vijftig personen en waarvan de kern gevormd is door net oikest van de opera koperinstnmenlen zullen uit den aard der zaak het hoofdbestanddeel uitmaken Het voornemen bestaat om bg onguuatig weder de mnziekuitTosringen dea avonda niet op het terras maar in het Badhuis te geven De uitvoeringen tullen van 9 Juni tot 18 September geregeld eiken avond gegeven warden Voor een aangename afwisseling amusementen zooals hel opvoeren van comedies operettes enz zgn door den heer Van Hamae reeds maatregelen genomen het programma dat daarvoor is vastgesteld van half Juli tol nltimo September belooft veel goeds Nog dient vermelding dat telkens wanneer er in de ki rzaal geen concert bal of voorstelling wordt gegeven na afloop van de muziek op het terras het orkest zich nog in de kurzaal eenigen Igd zal laten hooren waardoor de vreemdelingen niet meer genoodzaakt tullen zijn reeds Ie 9 uur of half tien hun appartementen op te toeken Een nieuw mijdel tegen verkoudheid hebben Engelsche zendelingen en officieren in Zoeloeland leeren kennen en heeft cich ook in Engeland voorlreffelijk bewezen Het is zeer eenvoudig Men kookt 600 wichtjes afgeschilde uien met vele insnijdingen op 1 kan water met 81 wichtjes honig en 400 wichtjes melissuiker langzaam 4 uren lang Het afgekoeld mengsel wordt door een fijne zeef gegoten en in een goed gekurkte flesch bewaard Dagelgks worden 4 a 6 eetlepels lauw gebruikt Men schrgft uit Tielerwaard dd 7 Mei Bloeimaand doet haren naam waarlgk geen oneer aan althans wat de Betuwe bebreft De onafzienbare boomgaarden die men hier overal aantreft staan alle in schoenen bloei Het lelieblank van den kers wisselt af met het rozerood van den appel t is alles kleur en geur De boomgaarden hebben het aanzien van een reusachtigen bloemruiker Indien de verwachting niet beschaamd wordt dan kan dit jaar een overvloed van fruit geven als bjjna nimmer gezien is Vooral de kerse en pereboomen schitteren van de talloote bloesems Van de nachtvorsten hebben ze niet noemenawaard geleden wel zoo i schijnt de fijnere perzikeen abrikozeboomeo ofschoon bier meer daar minder Met de weilanden is het minden gunslig gesteld Gras is er niet zoodat het rundvee hier en daar letterlgk hanger Igdt Weide en akker dorsten naar regen Na de langdurige droogte van eenige weken is dit dan ook niet te verwonderen Een nieuwe aardigheid is in de mode gekomen nl chocoladebommen Dit vrij onschadelijke projectiel wordt in een glas gedaan de lont wordt aangestoken en een ontploffing volgt die niemand kwetst doch voldoende is om de dames eventjes te doen gillen Als de bom gesprongen is vin h men een beele verzameling van bonbons miniatuur speelgoed en andere aardigheiiijrs Een lid der Holl Maatsch van Landbouw schrgft aan hel B Nil het volgende Door eenige landbouwera tgn met gunstig gevolg proeven genomen tegen den gewonen diarrhée der kalveren met ren oplossing van salic leuur 1 SOO het middel is reeds voor eenige jaren door ean Silesisch reehouder beproefd en aanbevolen en niet ten onrechte Men geeft bet aiafca kalf tweemaal daags een halrea eetlepel rol opgelost salicylzuur verdund met i liter lauw water en den volgenden dag kan men duidelijk beterschap waarnemen den tweeden dag is de genezing Tolkomen Naarmate de ziektetoestand wordt 3 4 tot hoogstens 6 dosis voldoende geaohtt en gegeven één uur i66t dat het kalf lijn voedsel krijgt De medicijn wordt doar de kalveren met smaak genuttigd In het salon te ar s in eene schilderg tentoongesteld van Vm Ba en eene van Vauquelin welke stukken naar bet oordeel dezer schilders niet geplaatst waren in overeenstemming met hunne waarde Van Beers too nerd er verhaald maakte zgn stuk zwart en Vauquelin gaf er een snee doof met een mes Dit is reeds medegedeeld Niet echter is medegedeeld dat hel zwart van de schilderij van Van Beers boven het vernis aangebracht zeer gemakkelijk kan worden verwjjderd en dat de snede in die van Vauquelin mit zooveel voordacht is aangebracht d t het stuk zelf niet geschonden is Beide schilders verzetten zich nu niet meer legen de plaats hunner stukken maarulle bezoekers vragen waar is nu de schilderij die zwartgemaaki is P waaris de tchilderij met de snede er in P Wij beweren niet dat de knostenaars reclame ildea maken maar het gevolg is toch hetzelfde als van eene reclame Bnlteniandsch Overzicht De Fransche Kamer der Afgevaardigden heeft met 460 tegen 61 stemmen tot de tweede beraadslaging over bet wetsontwerp op de recidivisten besloten Men herinnert zich de merkwaardige boodschap die de Keizer van Duitsqbland richtte tol den B jksdag en de middelen die moesten in bet werk gesteld worden oio het lievelingsdenkbeeld der Dnitsche regeering het thans behandelen van de begrooting 84 85 te verwezenlijken Men weet eveneens dat als reden tot de vroege behandeling dezer begroolitig werd opgegeven de weuscbcigkheid om zoo spoedig mogelijk de toogenaaiuile politiek sociale wetten aan de orde Ie doen komen De Rijksdag nu beeft Zaterdag de eerste letiug van bet genoemde budget aangevangen De Rijkskanselier was ongelukkig weer niet tegenwoordig wat den afgevaardigde Bamberger aanleiding gaf te wgzeu op den tragisohkomischen toestand waarin de vergadering verkeeide daar zg het huwelijk moest vieren zander den bruigom In plaats van Bismarck zette de staatssecretaris Burchard de begrooting uileen en betoogde hij de noodzakelijkheid om haar onmiddellijk in behandeling te nemen Als eenige rechtTaardiging voor dtzen buitengewonen maatregel deed de Keizerlijke boodschap dienst De beer Burchard begon met de vergadering te herinneren aan s Keizers wenscb dat de begrooling roor de berfsttitting zoude warden afgedaaii en verzocht haar hieraan te voldoen daar de begroolingt overwegingen volgens tgne meeuing toch ondergeschikt waren aan het groote doel dat beoogd en anders niet bereikt wordt Natuurlijk volgde daarop eene zinspeling op de politiek sociale wetten Aldns begrijpt een vertegenwoordiger der regeering de rechten en de plichten van de rolksverlegeuwoordigers Ten einde de aanneming van de dopr den Kanselier gewilde wetten te bespoedigen raadt hij hun aaD da begrooling maar niel van dichlbg te bekijktii at hun eerste plicht is en het prerogatief TM itipleSnanüeele controle op Ie geren wai hM erate recht uitmaakt Deze redeneering riel niet in den smaak van den Rijksdag Deze nam een voorslel aan van Richter waarbg men verklaarde de liegrooting in haar geheel Ie stellen in handen eener Commiwie hetgeen gelijkstaat met eene weigering ran bet verzoek der Begeerijig dii oomiddellijke behandeling wensofate De Rijksdag heeft ook de verhooging van de houtrechten verworpen een zaak die Bismarok tich nog meer aan zal trekken dan de voor t minst vertraagde behandeling van de begrooting van 84 85 Men weet dat men tol liet laatste oogenblik in het onzekere verkeerde De verwerping geschiedde met 160 tegen 177 stemmen voor stemden niet alleen de conservatieven maar ook de ultramontauen op i tt na van de ualionaal libeialen vier leden van de Ëizaisers twee De conimissie verwierp in hare zitting van Zaterdagavond eenstemmig de bepalingen van het ontwerp betreffende de oi anisatie der verzekering en de financieele tusschenkomst ran den Slaat in de betaling der schadeloosstelling roor ongelukken van werklieden Gelijk men weet ia bet plan ran Bismarok ora ran deze reriekeriug een soort staatsinstelling te maken en met dit plan hangt de aanneming ran het ontwerp nauw samen Wanneer dus de meeniug der commissie door het park ment wordt gedeeld zoude deze wet waarorer zooreel 4rnkte is gemaakt wel eens sobipbrenk kunnen lijden Alle Ëngelsohe bladen gden beschouwingen aan den tegenwoordigen staatkundigen toestand ran Engeland De Tinue zegt dat die weinig bemoedigend is Het kabinet meent het Cily blad toont niet bij maahie ie zjju om de maatregelen die het noodig acht te doen aannemen en ran een anderen kant reikt de oppositie de hand ann de anarchistische lersche pnriij en ntemt haren steun aan De Standard roortiet eene scheuring in het liberale kamp zoodra het kabinet het wetsontwerp betreffende de schadevergoeding aan de pachters zal indieoen Dit ontwerp zegt genoemd blad zou wel eens kunneu uitloopen op een nienwe nederlaag van het kabinet hetwelk dan een beroep de kiezers tou doen om de overwinning te behalen op de beBohroomdheiil der gematigde liberalen gesteund door de conservatieven De Daily Telegraph schrgft de onvruchtbaarheid der tegenwoordige parlementaire titling toe aan de weinige veerkracht in de ministerieele kringen De rolgende bijzonilerheden zijn bekend geworden betreffende het proces legen lie Noortche ministers Het gerechtshof zal zijn saamgesteld uit 18 leden met beide presidenten dier vergaderingen Hel debat tal openbaar zijn evenals het hooren der getuigen De getuigen i lUcharge tullen veertien dagen na de getaigen a charge worden gehoord en de pleidooien onmiddellgk daarna een aanvang nemen De beschuldiging en de verdediging tullen beiden slechts tweemalen hrt woord mogen voeren De uitspraak zal geschieden na een geheime beraadslaging De leden van den Rigsret tullen hei eerst hun advies nilbrengen daarna zullen het Logthing en de beide presidenten hun oordeel te kennen geven waarop de beschuldigden zullen worden ontboden om bun vonnis te vernemen In de Oostenrijksohe hoofdstad duurt de opgewondenheid over de gewgtigde schoolwet nog steeds voort In een vergadering door 600 personen bijgewoond werd een dank adrei opgesteld aan de linkerzijde van het Huis van Afgevaardigden voor haar manmoedige bogding bü de beraadslaging Bij de discussie over dit adres werd de Regeering en de meerderheid van het Huis ran Afgevaardigden heftig aangerallen en gezegd dat de afhankelijkheid van de Regeering ran de Slarisch clericale Iracties de oorzaak is ran het tot stand komen ran de schoolwetwgziging De politie heeft het adres in beslag genomen betzelfde lot ondergingen eenige Duitscbe bladen die slechts uittreksels mededeelden van het adres R E C L A M E Mgne vrouw en dochter kregen door het gebruik van UopBitler hare gezondheid terug en ik beveel het mÜDa parochianen aan zegt een Methodist geestelijke Oeeatelgkeo die matig tijn advocaten vrouwen en doktoren gebruiken Uop Bitter omdat het niet dronken maakt maar het geheugen en de tenuwen herstelt GEVONDEN en aan hel Bureau ran Politie gedeponeerd Ëeuig rekeningen papier een Thermometer een bloedkoralen Kettinkje net gouden sluiting een Kinderzakje met eenige roorwerpen drie Sleutels aan elkander een half mud Aardappelen drie weken geleden rerkeerd bezorgd KleiDhaudel io Sterken Drank BliRGEMEEBTER en WETHOUDERS ran Gouda brengen ingerolge nrt 6 der Wet ran 28 Augustus 1881 StaatMad No 97 ter openbare kennis dat bg hen zijn ingekpnen ran de navolgende pertonen verzoekschrifien wKarliij vergunning wordt gevraagd om in de bg ieders naam vermelde iocaliteit sterken drank in het kKin Ie mogen rerkoopen als Volgnr Num vu den Verzoeker Aaodaiding der loealiteit 20a Lcenderl Verhagen Gouwe C no 3 GOUDA 10 Mei 1888 Burgemeester en Wethouders roornoemd vam bergen IJZENDOORN I De Secretaris BROUWER MARKTBBB I C H T E JN Qouda 10 Mei 1883 Granen in slappe stemming Vooral afwjjkende tarwe flauw De beste ZeeuwacA kon nog tot 10 opbrengen mindere en polder werden lot ƒ 9 26 ƒ 9 a 8 76 afgegeren Rogge in goede drooge soort 6 75 if 7 mindere en wakke ƒ 6 25 en lager Gerst van f 5 26 tot ƒ 6 de besle daarboven Chevalier tot 7 25 Haver ƒ 3 60 i 4 26 Erwten en boonen met weinig handel Maïs ƒ 6 40 ü ƒ 6 60 De veemarkt met gewonen aanvoer de besle soorten kalfkoeien en vaarkoeien werden tot enorme hooge prijien verkocht inferieure soorten tets trager varkens voor Londen van 21 4 23 cl per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 a 1 30 per week Schapen handel vlug Kaas aangevoerd 88 partijen Ie kwaliteit ƒ 27 i ƒ 29 2e kwaliteit ƒ 24 26 Noordbollandiche ƒ 30 a 32 Gocboter 1 26 i f 1 35 Weiboler ƒ 1 ü llSi B u r K e r I ij k e Stand GEBOREN B Mei S lomon ouder E M C l eu A Kadiks Jan j Eliiabelh onder G J in Bailen en G de Bree Pctru Johinno ouder P J an der Panuw OVERLEDEN 8 Mei O Nienwland 55 j J E Sparii g Sj P den Ouler m 9 M de Monnik 1 j 8 m M J Kooira 12 o GEHUWD i 9 Mei P Soheertna en A E Boeal C J Kok en I Radi F W aa en H C Seheffer J Grave teijo en C Sander i H Ueloo en C H Versteeg ADVERTENTIËN Voorspoedig beTallen Tan eene Dochter WILLEMINA VAN LIMBORGH Dl GiDTS Gouda 10 Mei 1883 Heden overleed in den onderdom vanruim 72 jaren onze geliefde Zuster en BeHuwdzuster Mejufironw MARIA JOHA NNADB VISSCHER Uit aller naam A J B VAN DEK DOES Oouda den 5 Mei 1883 Eenige en algemeene kennisgeving Heden nacht overleed na kortstondige ziekte ons innig geliefd oudste kind NIZETTA JOHANNA 12 jaar oud Mr P J SNEL W SNELBdskes e GraoenAage 7 Mei 1883 Voor de vele bewflzen ran deelneming gedurende de ziekte en bg het overlgden van onzen oudsten Zoon HENDRIK CORNELIS BENJAMIN ontvangen betuigen wg onzen hartelgken dank B G J VAN DEÜTEKOM en M A W MINDERAA GomJa 9 Mei 1883 Voor de vele bewgzen van deelneming betoond bg het orerlgden van mgne geliefde Nicht ALETTA ANNA van ROSSEN betuig ik mgnen hartelgken dank Wed J M C GBRARDIN GlSIDS De Surnumerair WËT8ELS die den Heer Ontvanger der Belastingen tgdelgk moet vei vangen ZOEKT Gemeubileerde Kamers liefst met KOST Brieven met opgave van prgs en stand onder letters D L aan het Centraal AdvertentieBarean van Gebr BELINFANTE Wagen straat 100 den Eaag BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zgn voornemens op VRIJDAG den 18 MEI 1883 des namiddags ten I ure in het Raadhuis aldaar bg inscbrgving AAN TE BESTEDEN Het bouwen van een Hooiberg bij de aan ile Gemeente Gouda toebeboorende Bouwmanswoning aan de Goudsche Sluis Gemeente Alphen i Het maken van eene Vaste Brug over de Wetering langs den Stationsweg De bestekken met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelgks de Zondagen uitg zonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwer ter inzage liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De INSCHRIJVINÜS BILJETTEN zullen op zegel geschreven door den Inscbrgver en zgne Borgen geteekend en beboorlgk gesloten den 17 MEI 1883 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd