Goudsche Courant, zondag 13 mei 1883

Zondag ff Met 1883 N 29S1 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 In de twee laaule maajidea is het kader met 87 De Standaard maalcl de rekenini der Slatrn GROOT BADHUIS SCHETEmiTGEir lSS3w ABONNEMENTEN 70or INQEZETENEN van ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven pr s tot Fransche en Hollandsche Comedieen Operetteu Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlgk van 45 De abonnementsprgs is per jaar Vooj en Persoon 10 Vooi elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieledfii worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende a nog niet meerderjarige inwonende maonelgke Personen b alle vrouwelijke inwonende personen en vrouweljjke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrjjen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn ttreng penoonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaarten waarop de eigenaar z n handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zaid HoUaod hebben toegang tegen betaling van den knrtai voor Badgasten bepaald Q Hoofdkaart ƒ 15 Hoofdkaart ƒ 8 S 1 Bijkaart 5 I Bökaart 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dames onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van O 50 afgegeven De abonnemenskanrten zgn verkrggbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriftelgke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIEBSON Tournooiveld te Gravenhage Eurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De prijzen van de Zee en Binnenbadenblijven even als voorgaande Jaren VAN VOLLËKHOVËNS STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAN GE1VEESK€KDIGEIV AANBEVOLEN wegens r kdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehaltecaan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De iin reeds i evestlrde Kunstige reputatie levert liet beste bewyg dat bovente bemde biersoort geschilit is om liet buitenlandsche fabrlekaat te vervangen n I A Ti P1 in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prjjs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeanx Azgn Kruideu B4jn Dragon ea Wyu Az n in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEKROONDE VALK AJUSTERDAM DOBDRECIIT EENFISGEVING omtrent het Gaardcrboek DIJKGRAAF s HOOGHEEMRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laajtste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het gaarderboek voor het loopende jaar van den 9den tot den fiSsten Mei aanstaande dagelgks de Zondagen uitgesloten vaj 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rgn d te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daafvan op de GemeenteSecretariën van de hoofdplaatsen der districten en Toor cooveel den naarlernmermeerpolder aangaat in de gebonwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruquiuê de Lynden en de Leeghvoter en zulks ten einde de ingelandept in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbg tevens uitgeuoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den SOsten Mei schriftelgk en met de noodige bewgsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergi deriog in te zenden EXQUISE VIEUX per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co LA BIEUFAISAITTK f atuuriyk Mineraalwater van Pont de Neyrac Het water van bovenstaande bron onderscheidt zich door volmaakte frischheid helderheid en hoogst aangenamen smaak bevordert de spüs ertering wordt met succes gebruik tegen maagkrampen aandoening der lever nierziekte enz Uit een scheikundig onderzoek door Professor V D BURG aan de Rijks Universiteit te Leiden is gebleken dat daar het water o a zoowel dubbel koolzure alcaliën als dubbel koolzure alcalische aarden in ongeveer gelgke hoeveelheden bevat uit die samenstelling raag worden geconcludeerd dat zgn gebruik m vele ziektegevallen heilzaam zal kunnen z n HH Doctoren die er belang in stellen dilfwater te onderzoeken kunnen gratis proefSesschen bekomtn Te verkrijgen bij de HH Slotemaker Co teOouda Ondergsteekende beveelt zich beleefd aan tot het LEGGEN vao WATEBLEMSFIJFEN en het LEVEREN van al wat daartoe noodig ip C VAN BERKEL Kleiweg mieuwe Bezendingp VA Echte 4711 Eau de Cologne Flacons met kurktrekker levert LOUIS P WELTER voor ƒ 1 Eau de Gouda f 0 75 Monsterfleschjes 0 25 en ook bjj de maat Gouda Westhaven B 193 Een BORGERDOCHTER zoekt plaatsing ab of iets dergelgks lieht te Gouda Adres onder No 838 aan het Bureau dezer Courant üiTlËlAÏPËli zoo goed als nieuw Te bevragen aan het Bureau dezer Courant onder No 839 ADVERTE TIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Cowranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte ABSHAUBBINS OF ANTI REUMATISCHE WATTEN bg de Rhumatjek lyders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrg ng van die vaderlandsche plaag De Hoofddepot honder A BREBTVELD Az te Delft heeft ze 30 cent per pakje verkrijgbaar gesteld bjj r A G van DetU C B Verheul Oudewator Me de Wed BognianjA Boa Berkel p var Dorp Zoetermeer A Kaulinjt Alphen J B E O SohUtlman Bbdegraven K Ootterling Hststreeht Gouda W F J den Uijl Sohoonh j A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop j O Hoogendijlc Cappelle S ï d Kraats Bleiawijjt W O Wilhelmu Woerden GOUD WAARD Het Kleuren der Hoofdharen is volgens sommigen veelal ijdelheid maar toch zoo NOODZAKELIJK in duizende gevallen Men wil t niet weten daarom heb ik van dU artikel maar een tiental getuigschriften die ikkiescbheidshalve niet eens pubUek maak ofschoon t mjj veroorloofd is Daarentegen zjjn er ongeveer zestig duizend zegge 60 000 in Nederland die m n Kleurmiddel aanwenden dit is voor mjj een getuigschrift in goud ofbankpapier zoo als u wil Met mgn Kleurmiddel wordt het witte Haar blond bruin of zwart Rood Haar wordt bruin of zwart en zoo natuurlijk dat een ander t niet bemerkt Franco aanvraag ƒ 8 tegen postwissel of 42 blauwe postzegels of tegen Etembours bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Geen Depots noch reizigers voor mjjne Firma Snelpersdruk van A Bbinkman te Gonda BINNENLAND GOUDA 12 Mei 1868 Wy reatigen de aandacht onzer letera op acbterttaande adfertentie beir de inichrijriug op aandeden in de Krimpenerwaardaobe BtooratramiregIfaatichappy De iasohrijring ia opengeiteld op 17 Mei e Ie bjj de hh an der Doei en Co alhier bij wie proapectuaaeu ea inachryriDgabiljettrn te verkrijgen zyu Op de aanbeveling ter benoeming ran een directeur der gemeelltelijke gaafabriek te Alkmaar ataat o a de heer 3 Kenena adj dir der gaafabriek t Gonda Voor de akte aU onderwijzerea deden Donderdag te 9 Grarenhage 15 candidateu examen 2 werden a ewezen en 13 toegelaten waaronder raej M O Uoogendijk en M Van Bugge an Oapelle a d IJiel 8 H Boer Ph W Brouwer A 8 Krom en Tb C Van Vledder alhier eo A M Krn jt van Keeuwyk Donderdag werd aan het directiegebonw der marine te Amilerdam ondef nadere goedkcoring ran den Uioiater an marine iA het openbaar aanbealeed o a de lerering bij de directie der marine te Hellevoetalnia ran Oarena waarroor minste iuachryrer waa de Oondsche machinale gareüapmnery te Oooda roor ƒ 946 70 Te Ouderkerk a d Uael ia ten behoeve rtn de nagelalen betrekkifigen roor de rerongelukte riaachera te Moddergat Paetens eu Urk geooilecteerd ƒ 180 23 In een nota ran den Min ran Waterstaat omtrent de idicaaeD rao de VeieeBiging ran Steenfabriekanten rerklaait de Min dat z i in4 Rijks belang geen gerolg kan worden gegeren jmn den wensch ran die adressanten om bü Bgkswerkeo geen andere dan inlandaohe gebakken steen te gebruiken Kr zgn werken waarbij bazalt de roorkeur rerdient De Begeering behoort orerigens rrg te blgren in de keuze der meest doelmatige materialen Ongegrond is het rermoeden dat de Regeering bet iulandich fabrikaat zonder reden bg boitenlaudsohe pro lucten lou achterstellen Adressanten beroepen zich hoofdzakelijk op de bestekken roor de sluizen te Nigtevecht en te Vreeswijk De Min uroorlooft zich op te merken dat het metselwerk in gebakken steen roor de tat f sluis meer bedraagt dan anderhalf maal dat in bazalt en dat hoewel de i ratilen achutkolkmaren ran de aluis te Vreeswgk in bazalt worden uitgeroerd er toch oog 4530 M metselwerk in gebakken steen aan die sluis wordt gemaakt Ten orerrloede zg hierbij nog rermeld dat in het jaar 1882 bij de rerschlllende waterstaatawerken eene hoeveelheid ran 3138 M inlandschen steen tegen 203 M bi itenlandschen steen waaronder 125 M bazalt is gebruikt Bij de staatsspoorwegen is de rerhouding aldus 46211 M inlandsche steen tegen 550 W buitenlandsche sleeo Er schijnt dus rooreerst roor de binnenlandsohe steenindusirie nog geen grond te zijn om zich orer de concurrentie van den bniteulandschcn steen en met name ran de bazalt te zeer bezorgd temaken Bg gewijzigd wetsoptwerp heeft de Min ran Justitie Toorgestela r De zware strafgerangenis te Leeuwarden te laten 2 De bedelaarsgesiichten met veldarbeid te Veenhuizen te handharen daar men te ver zou gaan door hedelarg te straffen met gerangefiisarbeid die zeerweinig van gerangenissiraf zou onderscheiden zijn doch met restiging van een Rijkswerkiuriohting zonder veldarbeid 1 Hoorn voor de ergste recidivisten de onverbeterlijke sujetten deze inrichliug zou dan ook el de anderfn voldoende afschrikken 3 Het jonggnsgeelichl te Alkmaar te laten doch ter vermijding van de hier vooral zeer schadelijke j l groote lalrijkheid der bevolking een tweede ge ieht te maken aan de Omraerschans nat inn den Qam zou dragen van gesticht te Ommen Het gebrek aan infanterie kader is afnemende onderofficieren en 2 kor raals vermeerderd Door den Minister rait Oorlog is aan de officiereu leerlingen randen Intenda carsus rergunning verleend om zicli onder liiding ran hun leeraar dr Pareau op reis te bege tot hel bezoeken ran eenige fabrieken De luitenant Oamme neds vroeger bj roormelden cursus gedetaehwrd zal i ie reis nedemtkeo Orer de vraag of p a tsvervauging en nommerrerwiaaelJDg bij de mil lie behooren te wardenbehouden dao wel afgei ibsft egn in de TweedeKamer de meeningeD n f l qd eren verdeeld alsvroeger i Dil blijkt uit het relslag orer de militie en schutterqontwerpen van ae vorige Regeering Staten GeneraaLl Twude Ka nek Zhting ran Donderdag 10 Ma 1883 In deze zitting heeft d keer Gildemeester zitting genomen Daarna Werd eene langdurige politieke discussie geroerd over de nMdsdeeliogen dA Regeering De heer rau der Hoer noemde het Ministerie een bgeengM faarreld gezelaebap waarin vooral de Minister ran Koloniën efW aati pirlementair element waa nut het oog op d b verleden geheel in strqd met d kaloniale politie der meerderheid in de Kamer Hg zotl daaron alle wellen afstemmen De he r fouwe rs protesteerde tegen rorm eu inbond de r rede als ong aat en ongegrond De Minister Heemskerk Boaode het woord bijeengescjiarfeld onparlementair en onjufst Het iÜuis terie was volmaakt homoffaen ea de Minister ran Kohwiêo doorkneed ia Mi Indische ttieataadea Hij noodigde de Kamer ait de daden ran het Ministerie af te wachten Op tie rraag ran den heer Bulgers of de Minister rau Koloniën de billitonen de conrersievota zou i itraeren antwoordde de Minister Waanders dat de Begeering geheel hel geroelen der Kamer deelde in de billiton zaak en telegrafisch den Gouverneur Generaal had aangeschreven elke prejudice uitroering ran het billitonconlract te keeren Op de rraag van den heer Schaepman verzekerde de Minister Heemskerk dat het de bedoeling was hel mandaat der commissie tot grondwetsherziening niet te beperken dan alleen voor zoover het noodzakelijke betreft Over de financieele plannen liet de Regeeriog zich niet uit Het debat is daarna gesloten Dinsdag wederom zitting Men schrifft aan de Uidtche Ct ranh Donder in Mei is gras in de wei zegt de boer vooral uu daarbij enschte regen gekomen is Het ia zeer groeizaam de weid korat in het gras het ree rerlaat den stal dat zoolang met hooi geroeil werd en nu een zooreel krachtiger roedsel vindt de opbrengst ran melk wordt qiet lederen dag ruimer de kwijaende plant herleeft hel geboomte krygt gebladerte het gezaaide door de langdurige droogte en schralen wind niet in staat te ontkiemen krijgt wasdom de aardappelen staan boren den grond eo de rruchtboomen prgken met een schat ran heerlgke bloesems kersen morellen appelen pereboomen vormen een bloemruiker abrikozen en perziken doen mede Alles bloeit met de beste vooruitzichten het is in naarheid blocimaand De vergadering van afgevaardigden ran liberale kiesvereenigingen enz Jer bespreking van een gemeenschappelijk program zal gehouden worded Zondag 20 Mei te Utrecht Door de Vereeniging ter bevordering ran den handel en neringdoenden stand te Zwolle is in rerband met de nienvezegelwet een adres ontworpen en aan deii Minister van Financiën gezonden dat door meer dan honderd iMgezetenen is geteekend Daarin irordt verzocht om de regelwet iu dien zin te wijzigen dnt alle quiinütiea of ander handelspapier tot en met ƒ iOO vrij van zegel worden gesteld Aaii de leden der Tweede Kamer zijn afdrukken Verzonden I verkiezingen aldus op Vbornllgekomeo maar te iragelgk Bednidend gunstiger had het kunnen zgn als de stille kiezen onder wie geen actie is zonder prikkel neer waren geprikkeld Drie jaren zgn dos weer verloren Te Amsterdam liep hel zoo als het na zoo gebrekkige voorbereiding alleen loopen kon snodetgk en onprofijtelgk Thans is verschenen het ontwerp van wet tot regeling van het notarisambt door den heer H W J Sannes dien de afgetreden minister van justitie met de samenstelling van een nieune wet op het notariaat heeft belast Het ontwerp beratleode 131 artikelen Is met de memorie van toelichting op laat de ministers uitgegeven Daarbg zijn gevoegd oog enkele bglagen inhoudende Ten 1ste bepalingen omtrent zekerheidstelling door aotarissen voor t geval de miulstar die in de wei opgenomen wenscbt 2e ten overzicht van de reanltaten der examina ran 1870 lot 1877 roor de gerechtshoren en ran 1877 tot 1382 roor de staatscommissie 3e een tabellarisch orerzicht ran de inrichting ran het notariaat op enkele punten Iu onderacbeidene landen van Europa Hel notarisambt blgft in dit ontwerp zijn tegenwoordig karakter dragen d w z nodi het vrge DOlariaat noch bezoldigiog van den notaria als rijksambtenaar ia aangenomen Ook wordt een academische graad roor de benoembaarheid niet geëisoht terwgl het examen voor een staatscommissie behouden blijft en eau werktijd rau drie jaren op een notariskantoor wordt gevorderd waarvan minstena ééa jaar ii den loop der twee laatste jaren aan de benoeming tot noUris voorafgaande De hoofdpuotaiir waarin de oorgMtekle legeling vaa iblwstaande zou afwijken zgn o a de volgende lo Er wordt een controle ingevoerd op de notarissen door de instelling ran kamers ran toezicht bestaande uit drie rechterlgke ambtenaren twee hoofdambtenaren der registratie en twee notarissen De leden zullen roor den tgd ran 3 jaren door deo minister ran justitie worden benoemd De kamera zullen o B berispingen en boeten kunnen opleggen roordrachten kunnen doen tot schorsing Ai ontzetting de rekeningen des gerorderd nazien roordrachten doen voor vervulling van vacaturen of rerande ring ran standplaatsen 2o Maatregelen zgn opgenomen tegen de kasslerderü door notarissen Het wordt den notarisrerboden het beroep ran koopman uit te oefenen op straffe ran ontslag 3a Art 68 der bestaande wet zal verdwgnen Art 99 der voorgestelde regeling bepaalt dat de notaris niet bevoegd is over zijn akten en registera te beschikken noch ook om een notaris roor de bewaring aan ie bevelen 4o Bg ziekte afwezigheid tgdelgke verhindering scjiorsing of vacature zal de notaris vervangen worden niet door een naburigen notaris maar door een candidaatDOtarls door de kamen ran toezicht aan te wijten Naar wij tot ons groot leedwezen vernemen ia Mevrouw Kleine Gartman ongesteld Een zware verkoudheid is tot een vrg herige borstaandoening verergerd Werkzaam eu ijverig als altijd bleef zij de repetitiën van O Dochter van ie Vrek waarin zij een ondergeschikte rol niet had geweigerd bijwonen totdat de beleedigde natuur zich wreekte en zij wel gedwongen was hel bed te honden Laat ons van haar reerkrnchtig gestel spoedige genezing hopen I Onder de vele vakken welke op de Koninklijke Militaire Aoaderaie worden onderwezen behooren ook de Nederlandsche taal en letterkunde Den leeraar die onze aanslaande officieren de Nidi r Inndsche tnnl in al hare schoonheden leert kennen moet het een vreemde verrassing zijn geweest toen v 5ór weinige dagen een hoekje het licht zng waarin een officier ook leeraar aan genoemde academie voorscbriffen betreffende de briefwisseling en rapporten over diensizaken geetf Nasst Amor s brieveuboek en het Brievenboek voor minnende harten heeft de jonge officier nu de militaire peu om hem behulpzaam te ziju in het behooHgk voeren