Goudsche Courant, zondag 13 mei 1883

Openbare Verkoopingf op DINSDAG 15 MEI 1883 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van den Heer A C COSUN aan de Markt Wflk A No 102 vannette waaronder 2 Mahoniehouten CANAPE S en een TÊTE a TÊTE LINNENKAST flinke BRAN DKAST KANTOORLESSENA AR fraaie INSTEEK HAARD CILINDER MANGEL TRAP NAAIMACHINE IJzeren groote en Kinder LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDE60ED eenig HUISRAAD BOEKEN enz Nadere inGchtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 9 Mei 1883 Kantonrechter Mr J H tan MIEHOP Ambtenaar van het Openbaar Ministeriel Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD wegens het in kennelijken staat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg te Gouda Willem Boot 60 jaar pgpmaker te Gouda tol 6 gulden of 8 dagen Johannes Clasinus Prijs 35 jnar sigarenmaker te Gouda tot 3 gulden ol 2 dagen Cornelia Seton 23 jaar pottenbakker e Gouda tol 1 gulden of 1 dag Boelof van der Pol 26 jaar koopman te Gouda tojA 1 gulden of 1 dag Jfartinus Gibbon 60 jaar touwslager ts Gouda loT 1 gulden of 1 dag HendrikI van der Starre 33 jaar boekbinder te Gouda lot 1 gulden of 1 dag Adrianns Rietveld 55 jaar koopman Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Pieter van Luipen 32 jaar gepensioneerd Inhisod militair te Gouda tol 3 gulden of 2 dagen Willem van der Neut 41 jaar schoenmaker te Gouda tot 3 gulden of 2 tiagen Dirk de Vree 63 jaar koopman te Gouda tol l gulden of 1 dag Teunis Oosternm 41 jaar arbeider te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Abraham Cornells Doornik 36 jaar smidsknechl te Gouda tot 50 cents of l dag Jacobus Johannes van d r Hooft 20 jaar sigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Pieter Dubbelt 29 jaar blikslager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Wilhelmus vau Dam 60 jaar werkman t Gouda tot 1 gulden of l dag vau titnttoorreipondentie Het werkjg aohqut niet ofcrbodig t igo waut de minister Tan oorlog heeft er oSmetl tie Bteveü Militaire 1883 bl 2 de aandaeht Tan de laodmacht op gcTeitigd De haudboekcD foor verliefde schrgflnatigen endersoheideD ti h in loorerre fftn dit militaire brieTenboek dat lü Toor alle mogeiyiie geTallen raad CD Toorbeeld geren terwgl de militaire peu tiecbta enkele Toorbeelden aoheokt wat den atql betreft sija zij beide eveu gebrekkig De ofBoieele itgl lijnt onTermijdeiyk stijf bb lekere leelijke ormeu gebonden te moeten liju doch aitdrukkiugeu als opgemeld regiment en onderhebbende compagnie blijieii aar ook gebruikt alttjd afkeur DSwaardig De klacht op bl 50 en de brief op bl 43 mogen rerder al bijzoDder veinig op letterkundige schoonheid wijzen Wie was de adriseur ran den minister van oorlog toen Z E dit werkje officieel dorst aanbevelen Twee jonge Franktorters die lust jeugd t d en geld genoeg hebben wandelen naar Wcenen van daar gaat de tocht naar Belgrade en vervolgens naar Turkije KleiuAtié Egypte Perzië eu Bngelich Indi Spoorwegen stuombooten eu zoo meer in t algemeen alle middelen van verkeer blyven ongebruikt dit staat als eerste bepaling op het reisprogramma Dewgl daardoor de duur vau den tooht aanmerkelijk zal worden verlengd bljjven zjj eenige jartn onderweg Bultenlandsch Overzicht De Fransche Begeering heeft het aangekondigde ontwerp tot het te keer gaan van oproerige demon tratiën in het openbaar ingediend Het bepaalt gevangenisstraf van veertien dagen tot een halfjaar voor ieder die er aan deelneemt en zwaarder straffen voor de belhamels Het wegnemen of beschadigen van zinnebeelden van het republikeinsch gezag het dragen uitdeelen verkoopen of verloonen van oproerige zinnebeelden op straat of in openbare samenkomsten het aanheffen van oproerige liedereu of kreten op straat het aanplakken van oproerige plakkaten wordt gestraft met gevangenisstraf van veertien dagen lot twee jaren en boete van 100 tot 400U francs De wet is zeker practisch ingericht zij levert intusschen opnieuw het bewijs dat de Re ubliek ook met de onvooriraardelgke vrijheid niet leren kan en Kapoleou III de zaken ook practisch heeft opgevat iets waarover de republikeinen indertijd wraak hebben geschreeuwd Van de commissie welke door de Kamer werd verkozen om het ontwerp ie onderzoeken zijn vijf leden onbepaalde tegenstanders de vgf andere leden verlangen aanmerkelijke wijziging in de redactie Na de wet op den parlementairen eed afgedaan te hebben al is de Bradlaugh quneslie er nog lang niet door giéindigd daar de kiezers van Korlhampton niet zullen toelaten dat hun afgevaardigde zijn mandaat neerlegt na de ajirmation biU heeft hel Ëngelsche lagerhuis zich met de mariiiebegrooting beziggehouden Voor deze behandeling die niets meldenawaardigs opleverde verklaarde de heer Gladstone in antwoord op eeue hem gedane vraag dut hij niet kon voorzien of de herziening van de Londensohe gemeentewet nog in deze periode aan de orde kon komen In dit ont gke ij antwoord kan men niet alleen een berisping Wn het niet vlug werkend parlement lezen maar tevens mag men misschien de gevolgtrekking maken dat de eenige wei die het kabinet voor einde Juni hoopt af te doen de agrarische hervormingswet voor Engeland en Schotland is En er is zooveel achterstallige arbeid Daily Ners raadt het gouTernement om een keuze te doen uit de verschillende in de boodschap beloofde hervormingen en aau de kamers aan te kondigen dat zij niet eerder kunnen uiteengaan al moest de zitting ook twee of drie maanden verlengd worden Dit is zeker dat de regcering de een of andere maatregel zal moeteu nemen om met meer voortvarendheid het zoo hoog uoodige ten einde Ie brengen Men oht de oprichting van een nieuw ministerie Toor SMiplland aanstaande Lord Boseberry wordt als de vmnoedelijk titularis daarvoor genoemd Het handelstractaat tusschen Duitschland eb Italië is geteekend Het is gesloten op den grondslag der meest bevoorrechte natie en bevat bovendien eeuige concessiën wat betreft de artikelen van hel tarief Het verdrag is voor tien jaren aangegaan doch de contraoteerende partgen hebben zich het recht Vioorlwhottden vóór den afloop der tien jaren het op te zeggen Men schijnt te Berign de gevoeligheid i an den Kijkskanselier over het verzenden van de geheele begiootiug van 84 85 naar de commissie oferdreven te hebben alt de half officieele bUden blgkt althans DÏet dat de zaak zoo boog wordt opgenomen men maakt veeleer daaruit op dat Bismarck wil afoachten al de commissie z il doen deze toch heeft t in haar hand de zaak zoo te bespqedigen dat de aannemini j Jacob Abbema 44 jaar fabriekwerker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Hendrik Catsburg 41 jaar arbeider te Aeeuwgk tot 1 gulden of I dag Willem Oosterom 64 jaar te Boskoop tot 1 gulden of 1 dag Teunis den Tuinder 23 jaar tuinier te Moordrecht tol 1 gu deu of 1 dag De laatste heeft de overtreding gepleegd te Moordrecht BO WAAESCHUWnsrii BURGEMEESTER en WETHOUDERS a Gouda Gezien de ferordening op de Wijken en het doen van aangtfte tot iet byiovden der Bemlkinf Regitteri Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening IEDER die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST daarvai zoodra mogelgk altijd binnen DRIE ilagen aangijte moet doe bg de belrokken WIJKMEESÏEHS en ter Plaateelijke Secretarie Bureau van Bevolking en de HOOFDEN der iuiegeiinneu alsmede afzonderlijk wonende pertone gelijke aangifte behaoren te doen wanneer tg DIENSTBODEN oi andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of beiloten erven verplicht zijn te zorgen voor eene WoorZyie NUMMERING banner panden welke nummering eveneens moet geschieden op APSCHÜTTINGEN bij verbouwing of vertimraering terwijl zij mede gehouden zijn om binnen ACHT dagen na eene eplitiing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaateelijke Secretarie keuni te geven opdat de vereischie wijziging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van VERVOLGING eu BESTRAfFINCJ overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening GOUDA U Mei 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER T n het vooratel Biohter geheel geneutraliseerd wordt eu dat hierop kaoa bestaat mag men aannemen omdat Biamarcka vrienden de meenlefheid vormen in de commissie wel is namens de Fortschrillspartij in de commissie het voorstel ingediend om de begrootiug van 84 85 niet te behandelen voor de afrekeniDg van 82 83 is overgelegd maar dit voorstel werd met groote meerderheid verworpen slechts vier stemmen waren er voor De commissie besloot van 23 dezer af geregeld te vergaderen des morgens TÓor den aanvang der openbare zitting en des noodig ook des avonds Na Pinksteren zal in den Praisischeu Landdag het ontwerp betreffende het kanaal Bqn Ems in tweede lezing komen Men weet dat de commissie in haar rapport tot de conclusie komt het ontwerp niet te behandelen maar de Begeering te verzoeken een ander ontwerp in te dienen w arin al de ontworpen kanalen tegelijk behandeld worden Men houdt t echter voor uiel onwaarschijnlijk dat de Landdag van een andere meening zal zijn dan de meerderheid der commissie en het ontwerp in behandeling zal nemen gedachtig aan de waarheid dat het goede op het betere niet behoeft te wachten De kroning in Busland nadert meer en meer eu luidens menig bericht tiet men met angst die plechtigheid te gemoet Aan personen zal het niet ontbreken maar of alle gasten in opgewekte stemming komen valt Ie betwijfelen Ook de vorst van Montenegro zal als hulde aan zijne beschermer tegeuwoordig zijn LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden ge lurende de Ie helft der maand April 1883 verzonden en door tusschenkonut van het Postkantoor terug te bekomen Meijer Araslerdara A van Wgk Loosduinen P van Deen Ngmegen Mej A M Rolleraan Utrecht L Verschuur Zuidland Van de Hulpkantoren REEUWIJK Neeltje Semijn LeideBl WADOINGSVEEN Boesie s Graveuhage Verzonden gen eest noar BELGIK G Kios Nasareth DUITSCHLAND G Rappard Ruhrorl Gouda 11 Mei 1883 De woariiemende directeur v h Postkantoor te Gouda F G T D R MHORST df BROUWER Verder zijn tegen dien tgd de veteranen uit den oorlog vau Rusland tegen Nspolion I in 1812 die de herinneringmedaille dragen uitgeuoodigd zioh op 18 Mei a s te Moskou te bevinden ten einde tegenwoordig te zijn bij de inwijding der nieuwe kathedraal vau den Heiligen Verlosser welke plechtigheid kort na de kroning geschieden zal en door den keizer benevens de keizerlijke familie zal worden bijgewoond KENNISGEVING BURGEMBBSrER en WETHOUDERS v n deGemeente Gouda Gezien art 228 der Wet van den 298ten Juni 1851 Staateblad no 85 regelende de zamenstelling inriohling en bevoegdheid der Gemcentebesiuren Brengen t kennis van de Ingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het Bgk bij de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over de dienst van 1882 vóór of uiterlgk op den SOsten Juni aanstaande bchouren te worden ingediend Gouda den 11 Mei 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING BUaGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1850 Slaattblad No 87 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van drie Leden voor de Provinciale Stalen bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt aan den ingang van de Patersteeg alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan wordt enoinen op lederen werkdag van des morgens BeJ tot des namiddags een ure Gouda den 12 Mei 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOO De Secretaris BROUWER Burger ij ke Stand GEBOREN i Mei Joliatinn Cornelis ouder P Bakksr en W J Brouweri 10 Lucu Pieter oaicn L P Slikke en M v n klu ec Cornelia ouders W van I imIwrgh en W de Qidta Adrinnus AnthoDini onden A Graaf en A M van der Sprong OV£RI EDENi 11 Mei J van der Broeli 2i ONDERTROUWD 6 Mei h Stolk 20 j en H C Lan A geraar 33 j W Sontendijk te Utrecht 40 j en H Hoogeodoorn j U R van den Oeier 29 j en 1 C Verkerk 80 j C C W toges 88 j en C E tan Gelder 22 j G IJpelaar 24 j en W van der Weijden 18 j MODDEÏIGAT EN UEK Ten behoeve der nagelaten betrekkingen van de verongelukte Visschers is tot heden bg de Commmia die zich met het ontvangen van giften belast iogp komen van de Goudsche Gymnastiek en Schermvereeniging ƒ 307 43 J M v M ƒ I W J F D 103 A P S D J V V ƒ 6 Jacoba uil haar spaarpot ƒ 1 N N 3 B J S ƒ 6 G J de J 20 de Zondagschool van Mevr Swaan ƒ 5 S J S ƒ 10 G J 8 Z 20 Wed S d J ƒ 2 W te H ƒ 10 Mevr de Wed G B v G ƒ 10 X X ƒ 10 C J S ƒ 2 60 X X ƒ 10 voor de weduwen eene kleinigheid ƒ 2 50 X X 10 W H W H ƒ 20 N N ƒ 26 W K Sr ƒ 2 60 X X ƒ 10 W K Jr ƒ 2 60 en X X 10 Totaal ƒ 607 43 ADVERTENTIËN De ondergeteekende heeft de eer zgnen dank te betuigen aan allen die hem bjj zgne HERBENOEMING tot Lid der Provinciale Staten blijken van belangstelling hebben gegeven Van bergen IJZENDOORN Gouda J2 Mei 1883 Bij mgn VERTREK naar Amsterdam zeg ik ook namens mgne dochters Vrienden en Bekenden harteiyk VAARWEL 0 C08IJN Gouda 11 Mei 1883 Mevrouw van KESSEL Oosthaven B 110 vraagt tegen 1 Angnstus EEITE DIEITSTBOIIE P Q die goed koken en netjes werken kan BOEKHOUDER l enJOSrGMBlNSCH F G bekend met de Fransche en Duitsche taal Boekhonden en verdere administratie van gunstige referentiën voorzien wenscht tegen UU LI a s van Betrekking te veranderen Franco brieven onder No 836 aan het Bnrean dezer Courant Op eene Blbekbbij te GOUDA wordt gevraagd een MEID voor de DROOGZOLDBR en een Adres J VVI LLEM8 B ieekerssingel Gouda TERSTOND OEVBAAGD ZES BEKWAME om in Dordrecht werkzaam te zjjn Ai res J F va der KIND en Co van Alkemadeplein 34 Rotterdam Ilieuwe Bezending VAN Echte 4711 Eau de Cologne Flacons met karktrekker levert LOUIS F WELTER voor 1 halve zonder trekkervoor ƒ 0 50 Eau de Gouda 0 75 Monsterfleschjes f 0 25 en o t bs de maat Gouda Westhaven B l B3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zfln voornemens op VRIJDAG den 18 MEI 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bn inschrüving AAN TE BESTEDEN a Het bouwen vau een Hooiberg m de aan de Oemeente aouda toebenoórende Bouwmanswoning aan de Goudsche Sluis Gemeente Alphen l Het maken van eene Vaste Brug over de Wetering langs den Stationsweg De bestekken met de Teekeningen en Voorwaarden znllen dagelgka de Zondagen uitgelonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nïe ter Plaateelijke Secretarie en aan de Stade Timmerwerf ter inzage liggen Inlichtingen wórden gegeven door den Ge meenteArchitect De INSCHRIJVINüS BIUETTEN zullen op zegel geschreven door den Inschrgver en ïflne Borgen geteekend en behoorlvik gesloten den 17 MEI 1883 vóór des namiddags S ure op gezegde Secretarie moeten zyn ingeleverd STEDELIJK MUSEUM van OTJIDIIEIDEIsr Op den Isten en 2den PINKSTERDAG 13 en U MEI zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den verminderden prgs van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelgk zgn DE COMMISSIE Voor het OFKOOPEN van KAAS wordt IEMAND Eenigf Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT ICET MaOAZUK VAN M RAVENSWAAY ZO Ei OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pros voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda gevraagd bekend onder de Boeren in de omstreken van Gouda en Utrecht Adres met franco brieven onder Lett B O aan het AdvertentieBurean van de Boekhandelaars A KOK Coiir te Gouda Ontvang Betaalkantoor L Droog leever Fortuijn Rotterdam Stand der Depositorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 drie 4Vj zes 4 o ƒ twaalf 5 1 De rente wordt bij vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen eok plaats hebben door tusschenkomst van den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda SLOTEMAKER en Co WESTHAVEN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 per anker en hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT a PORT 1 25 1 75 Fijne Roede en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Pr Js couranten worden op aanvraag franco toegezonden MAGAZIJN ia TAPIJTEN GOEDUUSTOFFEU en BEHANGEESAETIZELEIT B de JONG Behanger Gouwe il No 200 GHOOT BADHUIS SCHEVEiniTGEK IS S3 mmmmm voor ingezetenen van ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven prjs tot Fransche en Éol landsche Comedie en Opere tten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlijk van 45 De abonnementspr B is per jaar Voor een Persoon f 10 Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende o nog niet meerderjarige inwonende mannelijke Personen 6 aUe vronwelgke inwonende personen en vrouwelgke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrgen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn etreng persoonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaarten waai op de eigenaar z n handteekening heeft geplaatst Alle andereu dan ingezetenen van Zuid Holland Hebben toegang tegen betaling van den kurtax voor Badgasten bepaald Seizoen I Hoofdkaart ƒ 15 143 Hoofdkaart ƒ 8 oeizoen j Bpaart 5 Bijka rt 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 AanTle geabonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dam onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van 0 50 afgegeven De abonnemenskaarten zjjn verkrijgbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 nur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriftelgke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIBRSON Tonmooiveld te s Gravenhage Kurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De prijzen van de Zee en Binnenbaden blijven even als voorgaande Jaren HET BESTUUI