Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1883

Woensdag 16 Mei N 293S 1883 GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Krimpenerwaardsche STOOHTRAMWËG MAATSCHAPPIJ gpevestigrd te GOUDA Lijn Gouda Stolwijk Berg Ambadit Sclioonhoven met zijtak naar Amerstol Maatschappelijk Kapitaal ƒ 350 000 reeds geplaatst f 70 000 Exploitatie door de Ned Rijnspoorweg Maatschappij De INSCHRIJVING wordt opengesteld op 280 Aandeelen ad ƒ 1000 k pari den 17 MEI 1883 tusschen 10 en 4 ere bj de Heeren van der WEIJDEN Zoon Jommissionairs in Effecten te Amsterdam VAN der DOES Cie Kassiers te Gouda H A BOEK Commissionair in Effecten te Schoonhoven alwaar PROSPEQTÜSSEN en INSCHRIJVINGS BIUETTEN verkrflgbaar zgn ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX A ƒ 37 per 48 Plesschen met accln s fraono huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen Terkrigbaar Voorts alle MERKEN Prisoouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeflEleaschen verkrigbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeing Depot van Wellen s Eoonekamp Elizter dubbeiTgerste bier Hiermede neem ik beleefd de vrgheid onder aanbieding van onderstaande analyse Tan de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam nwe aandacht te vestigen op het door mg in den handel gebrachte DUBBEL GEESTE BIEB ÜIT DE Stoom BlerbronwerU DË POSTHOORN te Rotterdam Dit BIEB is door het betrekkelyk groote Extract gehalte en zijne zuivere bereiding als voedend en gezond TAPMLBIEB zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend UEd Dw Du naar J H ROODE Depóthouder voor Gouda en Omstreken j isT r IT S E 2 80 5 37 1 13 0 25 0 08 0 13 1 0175 Alcohol in volume procenten 2 80 pGt Extract Suiker berekend als dextrose Eiwitstoffen Vrge Zuren berekend als melkznnr Asch binnen de Stad The Singer Manufacturing Co ITew York Eerste en Grootste EENIGE FABRIKANTEN der Echte SINGER Naaimacliiiies OOFD AG £ N44FMAGHIO FABRIEK WERELD LreveraDcier van Z AI den Koningf Ralverstraat AMSTERDAM Ralverstraat 62 62 Vroeger Katverstraat 25 De echte SINGER NAAIMACHINES zgn de meest volkomene en daarom ook de meest jrezochte i aaiinachines der wereld wat ten duidelijkste de jaarlgk sche vermeerderde verkoop aantoont die alleen in het jaar 1881 het enorme cjjfer van 561 306 stuks bedroeg Eenig Depdt te Gouda Hoogstraat Soortelyk gewicht Prfls per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Kruik 13 Vs Krnik 7 Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad LA MTIONALE Levensverzekering Uaatscliappij Voprheen Koninklijke Maatschappij Opgericht te Parijt in 1830 50 pet ttandeel in de ein ten De Maatschappg werkt met HoUandsche ralissen en onderwerpt zich aan de Kederandsche rechtspraak Inlichtingen te btkomen hg den Heer P M SCHELLING te Gouda Hoofd Agent voor GOUDA en OMSTREKEN Men vraaj l AGENTEN Brieven te richten tot genoemden HoofdAgent Openbare Verkoopingf bij executie op DINSDAG den 15 MEI 1883 des voormiddags ten 11 nre voor het Koffiehois genaamd iTlvoL aw de Spoorstraat te Gouda van den in zeer goeden staat zgnden BBSTAAKDI IN Twee goed loopende Bitlards met Qaenen rekken Queuen Ballen enz palissanderhouten Pianino Toonbank Buffet Bierporap en toebehooren mahonie Lees en Koffitthuistaiels Stoelen Spiegels Klok Gasornamenten Portemanteau Kachel en toebehooren diverse Karaffen en Glazen een partjjtje Wgnen en Likeuren Kenkenfornuia en Gereedschappen enz AISMBDE VAN mmm mm als Mahonie en andere Canapes Stoelen Tafels Kasten Kachels en toebehooren Spiegels SchHdergen Vloerkleeden Karpetten Q ordgnen en Overgordgnen Jaloezieën Gasornamenten Ledekanten Bedden Matrassen Peluws Kussens Dekens Porselein Glas en Aardewerk en meer aiidere Goederen De Deurwaarder belast met de executie en wonende te Rotterdam JOHs WILHs TOPS Deurwaarder 1 J de JONG Az j Kuiperstraat K 227 te GODDA INniiUMËNTfiELE ZÜIVERAAR Met 3 tot 6 jaar garantie van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad HÖUTVËILING te ROTTERDAIH VAN de op de Werf Rotterdamsch Welvaren nog pver zgude houtwaren bestaande in circa 11 000 Stuks Petersburg er Vuren Kroon Delen 5 000 Stuks Petersburger Vuren Kroon Platen 4 000 Stuks Wijburg er Grenen Delen en Platen 0 000 Stuks Amerikaansche Grenen Delen 3 000 Stuks Geschaafde en gie ploegde Delen benevens 20 000 SCHROTBN SPABRBN RIBBEN EIKEN RIBBEN KOLDERS enz welke in deze extra Veiling worden opgeruimd Op WOENSDAG den 16 Mei 1883 des ndinliddags ten half één ure in het Verkooplokaal Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder 3 0 LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Snelpersdruk van A Brinkman te Qonda BINNENLAND GOUD 16 Mei 1883 Het Muacum vau Oadheden i gedurende de beide Pirik terdanen tegen het verminderd entree beüooht door 116 peraoueu Aan de ertUgen ran de Spaarbank en de Hulpbank oTer 1382 ontleeneu we het volgende DE SPAARBANK In de 52 sitliugen werd iu cebracht ƒ 67328 39 terugbetaald werd ƒ 6339 J 21 waaronder sau intereat 243 98 Blijft ƒ 63j99 23Vj Zoadat de aan de Bank toe ertrouwde om vermeerderde met 4729 16V 227 nieuwtisleggera bebbcD zich aangemeld waardoor het aantal boekje klom tot 4S45 waar an er op uit December 1855 liepen Er werd geplaattt Op prolongatie ƒ 18000 Op hypotheek ƒ 300U Op obligatie aan de Hulpbaak 2900 Op beleening 4200 ƒ 23100 Op uit Deoember waa bet actief aldoa aamengeateld Ka ƒ 4270 61 Hypotheek 93000 Prolongatie 79000 Beleening 4200 Obligaa 1850 Intereat te goed 819 09 182639 70 Aan rente werd verkregen ƒ 7191 42 Ten Toordeele d inlegger sraoheen 4486 72 Blijft ƒ 2704 70 Salarinen en Oakoaten ƒ 636 1 l i Vefmeerdering T h reaerrefond ƒ 2018 B8Vi Het kapitaal d Bank bedraagt thans ƒ 17449 40 En de Schuld aan crediteuren 165190 30 ƒ 182639 70 DE HULPBANK Het Kapitaal dezer inrichtiug beatond uit 123 aandeelen k ƒ 25 ƒ 3076 eigen kapitaal afgeloate aandeelen 475 en afloasiiigafonda waaruit op 31 Deoember 2 aandeelen werden afgeloat 68 45 ƒ 3618 45 Daarenboven heeft de Bank bu de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend orediel van ƒ 4000 waarvan in Januari 1400 in Maart ƒ 160 in September ƒ 450 en in December ƒ 900 werd opgenomen Op 31 December was ƒ 1350 aohuldig Er werden 61 aanvragen goedgekeurd 8 minder dan het vorige jaar 5 peraonrn haddeu vroeger geen leeuing by de Bank aangegaan Er werden gealoien 1 leening a ƒ 20 ƒ 20 30 30 leeningen 40 80 7 60 360 ij 180 4 UenioP 70 70 leeuinZn 80 160 11 100 100 1100 6 150 900 3 200 600 2 1 260 500 1 leening 280 280 280 ieeaingen 300 3000 V i Ê 4400 61 f 11670 In 1882 waa ƒ 12410 ter leen verstrekt Aan boeten werd ƒ 1 72 ontvangm De borgen van drie nalatige debiteuren moesten aaugeeproken worden De intereat ten behoeve der Bank verschenen bedroeg ƒ 427 22 nuikende met de boeten 172 ƒ 428 94 Na aftrek der aalsrisaen H onkoateu 229 19 Blyft ƒ 199 75 Daarvan uit te koeren aaa 13 aandeelhouder eeu der atndeelhoudera atelde zijne coupons Ier beachikking van de Bank 4 ƒ 134 20 Vermeerdering van hel a beaiagafouda 65 55 In ona vorig nr werd t ed de aandacht gevestigd onzer lezer op de inachrgviug op aandeelen in de Krirnpenenoaarduhe Stoomlrammg MaaticAappiJ Plaatagebrek verhinderde oua to a het volgende op te nemen waaraan wij uu een ptaati verleenen De Krimpenerwaardache S miramweg Mtiatachappy ia gevestigd te Gouda fUattchappclijk Kapitaal ƒ 350 000 verdeeld m ÏBO aandeelen in blanco groot ƒ 1000 waarvan reeda geplaalat ƒ 70 000 Lgu Gouda Stolwyk Berganibacht Sohoouhoven n et zjjlak naar Ammeratol Cuiumiasariaaen J Post van der Burg te Gouda SecretarieRentmeester van ide Krimpenerwaard J P Mahlstede Notaris te B lgambacht J C Kroon Burgemeester van Stolw k Direoieur A Kaptyn De Maatsohappy stelt zi ten doel het aanleggen van eeq Stoomtramweg va Gouda over Stolwijk en Bergambacht naar SÓhoidwxeu met zytak naar Ammeratol Dezelyn loopt oor een der welvarendate aireken van Nederland de Krimpenerwaard en heeft een lengte van p m 19 kilometer De Krimpenerwaard bekend om hare vruchtbaarheid welvarende bevolking handel in Hennep Hoephout Teen Zalmviascherij Landbouw euz enz miat het voorrecht aan de spoorwegen verbonden te zyn en is verstaken ven een rivier of vaait zoodat het personenverkeer even al het vervoer der Landbouwproducten Zalm en Koi pinaasj aed ren hoogst gebrekkig tydrooveud en zeer kcaibaar ia Alléén Schoonhoven met zijn Goud en Zdverindustrie wordt jaarlgka door duizenden reizigers bezocht De Zalraviaachery te Ammerslol de handel in Hoephout Teen Hennep ent langs de Lek de handel in Kaas eu Boter zyn allen factoren lio het middel van vervoer vragen e alechis daarop wachten om zich Ie ontwikkelen De Krimpenerwaard wordt door deze lgu aan bet centraal apoorwpgpunt te 6ouda verbonden en komt daardoor uit haren geiaoleerdeu toestand De kom die door deze lgu zal worden bediend levert eene bevolking van 50 000 personen op De Directie der Nederlandsche RhgnspoorwegMaattohappg heeft zich bereid te klaard behoudens goedkeuring iiarer Vergadering vad Commiasariaaen reap Aandeelhuudera eene overeenkomst aan te gaan betreffende de exploitatie der hoofdign Gouda Schoonhoven door middel van Stoomkracht en met paarden wal betreft den zijtak naar Ammeratol op zekere voorwaarden dte belangstellenden in het prospectus vinden opgedoemd Bg het prospectua is gevoegd het volgende Extract uit de Statulen De Algemeene VergaI deriug van andeelljouders wordt gehouden te Arasterdam of Gouda Elk aandeel ad ƒ 1000 geeftrecht op het uitbrengen tan één stem niemandkan meer dan zes alemmen uitbrengen Vah denetto opbrengat n afllek der reaerve wqrdt eerst5pCt dividend uitgekeerd van het overblgvendeia bestemd 60 pCt voor de nandeelhouders 25 pCt voor de Commissarissen gezamenigk 16 pCt voor den Cireoteur De inschrijving op ƒ 280 000 verdeeld iu 280 aandeelen ii ƒ i000 wordt peugeateld a pari op den 17dcn Mei 1883 van 10 tot 4 uur bg de Heeren der VVegden Zoon Commisaionairs in Effeateu Póndelstruat te Amaterdnm Von der Doea Co Kassiirs te Gouda H A Boeck Kassiers te Schoonhoven alwaar Proapeotuasen eu Inachrgvingsbiljelteu verkrijgbaar zgn De toewgzing geschiedt 5 dagrn na de utacbrijviog Ia voor meer dan het beachikbare bedrag ingeschreven dan zal de verdeeliug pouda pondsgewijze geschieden De atortingen geachieden tegen rioepiaaen door den Directeur en één der Commissarissen geteekend om bij de laatste storting tegen definitieve aandeelen Ie worden iogewisaeld 25 pCl op 25 Mei 25 pCt op 25 Juni 25 pCt op 30 Augustna 25 pOt op 30 November Voor vroegere atorting wordt 4 pCt rente vergoed De gemeente Ammeratol Igdt een zwaaf verlies door het overlgden van den heer W De iong Ai die gedurende 26 jaar als raadslid eu wethouder de belangen der gemeente behartigde en als een voornaam zaakkundige bekend stond op het gebied van zalmvisaoberg Aangezien vele vergeefaehe pogingen worden aangewend om het tongblaar lijd ende vee eeuig voedsel toe te dienen mag het opmerking eu navolging verdienen voor hen die daartoe in de gelegenheid zijn dat bij den landbouwer K Jonkheid te Bloemendaal by Gouda wiena koeien sedert ecnige dagen lijdende waren aan tongblaar die dieren met het Caste gevolg worden gevoederd met verzuurd gras Sommige tyner koeien die bepaald onmogelgk hooi konden eten terwijl het b r telkens weder uit den bek viel aten van dit graa et het meeste gemak eu met buitengewone graagte Van de uitmuntende inrichling der brandweer op de tentoonstellingsterreinen te Amsterdam is Zaterdagochtend proefondervindelyk gebleken Door de hitte vau het verwarmingstoeatel ontatond brand boven in het gebouw voor de bloeden maar in een oogwenk waren de vonken met water uit eeo brandkraan gebluacht door de manschap der brandweer die in minder dan geen tgd van het gevaar kennis droeg Het nieuwe reglement op de achooUokalen ia een uitvloeiael van het tot wet verheven vooratel van den heer De Savoroin Lohman om enkel het openbaar of gesubsidieerd onderwija aan het koninklgk besluit te onderwerpen en de bijzondere scholen evenals ouder de vroegere wet enkel aan het geneeskundig staalstoesicht over te laten Het besluit van 4 Mei 1883 spreekt nu in het geheel niet meer van bgzondere scholen die niet gesubsidieerd zijn Het brengt verder in de regelen voor de openbare scholen de volgende veranderingen De schoolopziener mag geen ouiheffing verleenen van de voorgeschreven afmetingen voor portalen en gangen art 12 Het voorschrift dat banken van ten minsle 3 verschillende soorten wat de grootte betreft moeten aanwezig z jn is vervallen art 13 j In art 14 privaten is vervallen de bepaling dat die inrichtingen deuren moeten hebben en dat de deuren met iloorziohtig gids moeten zgn voorzien voor het toezicht in plaats daarvan wordt bepaald dat ze zoo moeten geplaatst zgn diit gemakjcelgk toezicht is te houden Art 16 over de speelpaatsen ia geheel vervallen De bestaande lokalen behoeven eerst op 1 Jan 1886 met de nieuwe regelen in overeenstemmingte zgn j Art 28 bepalende dat geschillen over het bealuitvoor den Raad van State moeten worden gebracht ia reeda vervallen 1 Uit Delft wordt gemeld Zalerdag voormiddag vervoegde zich bij da v d V iemand zich noemende Van Brakel voorgevende recherohfur vau politie ie Ijsiden te zgn en belast te wezen met het opsporen van eenjge bij ds i d H aldaar ontvreemde goederen Hg verklaarde dat die goederen te Rotterdam waren 1 verkocht doth dat de fcooper ze nieJWilde afgeven dan tegen betaling van ƒ 14 ttsum hij niet in é