Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1883

bet betlt van die som was Tertockt hg den heer 1 d V ter oorkoming tan oponthoud hem die om roor te achielen Om de waarheid fan hetgeen hg leide te staren vertoonde hg eene Terklariog met de haudteekening Yan de eohlgenoote an den heer T d U roonien Ds r d V liep gelukkig niet in den hem gespannen strik en liet den man ontcrrichter cake vertrekken Nadat van het Toorral aan het politiebureau was kennis gegeren gelukte het den oplichter aan te houden die bleek W P genaamd en een oude bekende der politie te t jn Men weet dat de Kaapstad haar ontstaan te danken heeft aan het stranden van een HolUndsch schip de Haarlem op 16 Mei 16 18 in den mond der Zoutrivier De bemanning redde tich aan de kust en bouwde ereenige hutten waarin sg zich wist te behelpen toen in 1649 eene uit Indie lerugkeerende vloot hen opnam De berichten van deie scbipbreukelingen omtrent de gunstige ligging van de plek die hun tot verbl f had gediend hadden ten gevolge dat er in 1652 een drietal schepen naar de Kaap werden getonden en de Kaapstad gesticht werd Kolonel Robley thans aldaar woonachtig is aan het onderioeken gegaan naar de plek waar het schip gestrand mocht sijn JVfen wees hem die ann de bank in den riviermond Men deelde hem mede dat in 1856 reeds een duiker daar ter plaatse twea lesponders eenige lilrerbaren een menigte gemunt geld en eeu goeden voorraad Oost Indische kostbaarheden afgodsbeelden lydeu voorwerpen en vooral veel porselein naar boven had gebracbt Sedert dien tgd had men echter de taak laten rusten Kolonel lïobley die na een iwaren storm lf het dek van t gesonken schip ouder het water had kunnen onderscheiden en bg eenige Knapsche families van het kostbare in 1856 gevonden porselein geilen had verzekerde tich nu van eene concessie om in de Haarlem te visschen en de sedert meer dan twee eeuwen bedolven schatten weer aan t licht te brengen De zgden voorwerpen zgn geheel bedorven bet lilver is erg verbeten maar het porselein ia volkomen gaaf Van alle kanten wordt bg aangezocht om aandeelen in syne veelbelovende onderneming Kenteekenen der in omloop gebrachte valsche bankbiljetten van 100 zgn De gehee e teekeniug is groezelig en egaal van kleur en de Ignen zijn niet scherp hetgeen vooral uitkamt bij het vrouwenkopje de letters waaruit de woorden secretaris en de datum bestaan ign teer gebrekkig weergegeven Het zoogeuaanide watermerk mag dezen naam niet dragen en schijnt latei in het papier te zgn geperst terwgl het ook niet is genuanceerd in tint met schaduw De cgfers waaruit het nummer bestaat iju veel lichter van kleur het begin der vier regels van de op de keeregde gedrukte strafbepaling staat niet juist sohniu rechl afloopende van boven naar beneden onder elkander de daarin voorkomende woorden rworden in den eersten en tweeden regel staan niet recht onder onder elkander zgnde voorts kleur en netwerk aan de keerzgde zeer onvolkomen weergegeven Dezer dagen deed de Keohtbank te Middelburg uitspraak in een belangrgke taak De administrateur der spoorwegmaatsohappg lent Ter Neuzen was beklaagd van overtreding dér wet van 9 April 187S 8tU 67 doordien hg het opperbestuur uitoefenende van den spoorweg Gent Ter Neuzen in sirgd met de door den Minister van Waterstaat vastgestelde regeling van dien dienst een trein van dien spoorweg ndi rende 5 maanden had doen vertrekken tonder dat daarin personenwagens waren opgenomen De beklaagde had het feit erkend doch beweerde dat geen overtreding bad plaats gehad wyl de Minister niet den dienst vaststelt maar alleen dien goedkeurt Bovendien bad een lid van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten indertqd autorisatie gegeven om bedoelden trein als goederen trein te laten loopcn Het O M vroeg schuldigverklaring en veroordeeliog ia 163 boeten van ƒ 100 elk benevens in de kosten De verdediger conclndeerde tot ontslag van rechtsvervolging De rechtbank veroordeelde den beklaagde onder aanneming van verzachtende omstandigheden in 163 boeten van ƒ 3 en in de kosten De beklaagde zal naar wg vernemen in hooger beroep komen Thans is de Staatscommissie belast met het ondertoek van welke bepatiiigea der grondwet herziening noodzakelgk en thaps raadzaam is samengesteld als volgt tot voorzitter is benoentd de heer Heemskerk Minisier van binnenlandsehe zaken tot ondervoorzitter prof Buys verder tot leden de heer Van Noamen en Verhegen leden van de Ferste Kamer Creiaen Van Nispen K £ll De Savoruin Lohmsn leden vonde Tweede Kam de staatsraad De Vries de sdÉMbQ naeht Binra de generaal majóor Van d Slar d profiessoren De Geer Tellegen Asser en de heeren mr Parnoombe Sanders en jhr Beelaerts referendaris bij het departement van justitie Tot seoTetarissen zgn benoemd de referendarissen Artzenius van binnenlandsehe zaken en graaf Van Randw ck bg den Raad van Sate DireoteurcD der Nederlandache Maattohappg ter bevordering van Nijverheid te Haarlem hebben van den Minister van Waterstaat ontvangen het programma eener internationale tentoonstelling te Calcutta te houden van December 1883 tot Februari 1884 Mededeeling van dit programma ii gedaan in het tgdschrift der Maatschappg aflevering April Op verzoek van den Minister worden belanghebbeden die voornemens zgn in Ie zenden uitgenoodigd daarvan opgave te doen met vermelding der benoodigde ruimte voor 20 Mei e k aan den secretaris der der Maatsohappg te Hi arlem bg wien het programma en verdere stukken ter inzage liggen Mr Deans Cowan bekend door zgn reizen in Madagaskar heeft besloten het zuiden vau dat eiland te gaan onderzoeken De rris zal twee jaren duren Vooral voor de ethnographic en geologie worden van die reis groote verwachtingep gekoesterd omdat de door hem te bezoeken streken met geheele andere formaties nog weinig bekend zijn uit een natuurhistorisch oogpunt Een Duitscher de heer Beek te Nordhausen heeft het oude plan van den beroemden Fapin weder opgevat om de kracht van het buskruit als beweegkraoht te gebruiken Volgens de hduttrte Zeitung zou dit op de volgende wgze verwezenlijkt worden In een verticalen cylinder wordt een zuiger in beweging gebracht door de gassen ontstaan ten gevolge der verbranding van kleine hoeveelheden kruit die beurtelings onder en boven dën zuiger werken De gassen ontsnappen door zgdelingscbe openingen die gesloten en geopend worden door de werking van den zuiger De overblgfselen van het buskruit werden door den zuiger in een ontvanger gedreven die van tijd tot tijd geledigd wordt Het kruitwordt ontstoken door middel van den cylinder die er mede in aanraking komt Deze nieuwe bewergkraeht bezit groote voordeelen De machine neemt een kleine plaats in en het ontstaan der kracht geschiedt oogenblikkelijk Het verbruik van busbruit ter verkryging van een voldoende beweegkraoht om b v een vaartuig in beweging te brengen kan niet groot zgn De L Z deelt mede dat zich te Keulen e l vereeuiging g onstitueerd heeft om dit stelsel te explftiteeren In verband met dè Haagsohe voedsel k wetsie verdient de aandacht een circulaire die viSór eeuigen tgd door de regeering van het Zwitsersche kantoïïBern tot de districis sohoolautoriteiten Is gericht Zg luidde als volgt Het is de plicht der overheid met alle middelen r le harer beschikking te zorgen dat de kinderen oiet uit de school verwgderd blgven en at g zooveel mogelgk nut trekken van het onderwgs Nu hangen het schoolbetoek éir de vruchtbaar heid van het onderwijs veelal af van huiselgke omstandigheden t Is niet voldoende de wet op den leerplicht streng te handhaven en de nalatige ouders te verwgzen naar de rechtbanken men moet de vervolgingen wegens schoolverzuim der kinderen trachten te voorkomen Tot de huiselgke omstandigheden die ernstige sobatie berokkenen aan het schoolbezoek en dus ook aan het onderwgs behooren zoowel de qnvoU doende kleedingj als de slechte voeding van kin deren in de schooljareu Tal van kinderen kunnen iet school gaan omdat hun ouders in de onmo gelgkheid zijn hun betanwlgke kleederen te ver sohaffec vaak is het voedsel dat zij thuis ont vangen even onvoldoende voor den geest als voor het lichaam Dikwgis hebben de kinderen een groeten afstand af te leggen om het schoolgebouw te bereiken Zy nemen bun plaats op de school banken in met natte kleeren en ledige maag of ig blgven weg omdat zij in zulk een toestand niet vertchgnen willen Ie het wonder dat het onderwgs trots de aanzienigke offers die staat en gemeenten te zgnen behoeve zich getroosten slechts middelmatige uitkomsten levert P Het is gebiedend noodzakelijk dat hierin ver betering worde gebracht Misschien zal de tijd komen dat men tegenover de vefplichting van den huisvader zgn kinderen ter schole te zenden die van den staat zal stellep hun het bezoek der school ite vergemakkelijken Doch in allen gevalle ligt het voorshands op jen veg der gemeenten en der partiou licre liefdadigheid hier tusschenbeide te treden In streken waar de loestHiid aldus is d i bgna overal behooren maatregelen te worden genomen ten sinde aap kinderen die er behoefte aan hebben des voormlddags eeu stnk brood een glas warme melk of een bord voedzame soep te verstrekken Evenzoo behoort men eenige kleodings stttkkeu te vcrdeelen Dat alles eischl geen groote uitgaven Niet van eenige duizenden maar van eenige hondarden fran ken is hier sprake en die kannen ioor de ge mee te en door weldadige burgeis gemakkelgk wor den opgebracht Vanzelf spreekt het dat kinde reu die daartoe bg machte zgn eeu kleine ver goeding zouden moeten betalen voor het voedsel dat zg ontvangen eenige gemeenten lyn toortgelijke maatregelen reeii genomen Zij bewgten uitstekende dieiisten aan het onderwgs en dragen niet weinig bg tot het bezoek der school Met aandrang verzoeken wij u ze ook in uw district ingang te doen vinden en het daarheen Ie leiden dat zij in het volgende winter halfjaar kunnen wor den toegepast Daardoor zult gg u aanspraak ver werven op de erkentelgkbeid der schooljeugd uwer medeburgers en der overheid Folktblad Een Farjjzer dagblad vertelde dat Sarah Bernhardt en Fédora in ons land geen geld hadden gemaakt Sardou deelt nu in de Figaro het volgende lijstje der ontvangsteu mede Luik 29 April 9 661 fr 26 30 April 8 794 60 Amsterdam 1 Mei 9 667 fr den 2en Mei 8 680 fr den 3en Mei 8 106 fr Utrecht den 4en Mei 6 312 fr Den Haag den 6e Mei 9 860 fr den 6en Mei 7 087 fr Antwerpen den 7en Mei 9 662 fr Brussel den 8en Mei 7 008 fr den 9en Mei 7 438 fr De twee laatste cgfers zgn het maximum dal de schouwburg der Oaleriea Saint Hubert kan opbrengen Men schrijft san het U D Eeu uit den dienst ontzet predikant heeft r eds vele maanden te Hellouw classis Bommel in de kerk der Hervormden gepreekt Thans zgn de kerkvoogden er toe overgegaan de kerkdeur gesloten Ie houden zoodat bedoelde persoon tot een schuur zgn toevlucht moest nemen Het laat zich aanzien dat orde en rust allengs te Hellouw zullen wederkeeren De brieven en couranten der Zuid Afrikaansche republiek zgn eindelgk van hun Ëngelsohen stempel ontdaan De nieuwe postzegels zgn lang niet mooi maar het eigen nationaal karakter zal dit zegel in de oogen van den trausvaalscben boer schooner doen z n dnn de fijnst gegraveerde beeltenis van koningin Victoria Op een schild bewaakt door een adelaar en geflankeerd door vaaüdel trofeëu ziet men een leeuw een anker een zittend man een Boer g een Merouriua en een wagen Onder het schild slingert zich een lint met de oud Hollandsche spreuk Eendracht maakt macht In den rand leest men bovenaan postzegel onderaan Z Afr Republiek ter weerszgden de betaalde waarde in pence Te Foiliera werd dezer dagen eene reliqnie gevouilen die een gedeelte van bet kruis vau Christus bevat en door keizer Jfstinus in da tweede helft der tiende eeuw uit Konsiantinopel aan de Heilige Radegonde naar Foitiers was gwonden Men waande de reliquie reeds lang verloren toch wat ite nog in wezen en vond men haar op den bodem van eene overigens waardelooze kassette De reliquie heeft dtn vorm vau een klein gouden tafeltje dat geheel met email is bedekt Zg vormde vroeger het midden van een triplycum dat tgdens de groote revolutie op onverklaarbare wgze verdween De vends verdient uit een oogpunt van kunst hooge belangstelllg aangezien zg het oudst bekende product van Byzaotyitsohe goudsmidskunst ja Bultenlandsch Overzicht In de Frenaohe kamer van afgevaardigden is meu begonnen met de discussie over de wet op de postergen en meer in t bgzopder op bet vervoer van de post tusscben Frankrijk en Amerika waarmee de Compagnie iramatlaniique is belast wier concessie in 1886 teneinde loopt De kamer moet nu de voorwaarden vaststellen waarop eene nieuwe concessie zal wórden verleend en een der eerste voorwaarden die gesteld zullen worden ia dat de booten sneller zullen moeten varen In de nfdeelingen der kamer zgn de leden benoemd der oommissie tot onderzoek van het wetsontwerp betreffende manifestaties op den openbaren weg Dit ontwerp bevat twee bepalingen Volgens bet eerste moeten nu alle overlredingea tegen het recht van vereeuiging op de openbare straat worden gebracht voor de correciioneele rechtbanken terwgl de wet van 1881 die slechts als gewone overtredingen behandelde verder wordt daarby ook strafbaar gesteld aansporing tot eene samenscholing Het tweede artikel stelt straf op het aanheffen van oproerige kreten het drogen van uilerlgke teek nfn benevens óp het aanplakken van oproerige biljetten ViD de tien leden der commisiie van onderzoek na zgn er vgf viSor het onderwerp mits enkele punten worden verzacht Een is een bepaald tegenslander en de overige vier hebben verschillende bezwaren er tegen Zg verwerpen vooral art 1 op grond dat de wet van 1881 op het recht van rereeniging en die van 14 48 op de samenscholingen voldoende wapenen aan Je rrgeeiing geven om dergelijke buitensporigheden tegen te gaan In de laatste zitting van de Belgische kamer van afgevaardigden heeft de bekende railioale afgevaardigde Jansou zich een scherpen uitval veroorloofd tegen de regeeriug Hij verweet haar dat zg met opzet tegenhield de behandeling van de quaestién van het verplicht onderwgs van den arbeid van vrouwen en kinderen in de fabrieken en van de uitbreiding van bet stemrecht Hierdoor ontstond eeu heftige discussie tusschen den premier en den Brusselsohen afgevaardigde Volgeus VIndependence Beige heeft de minister van builenlandsche zaken zeer van naby de quaestie vau bet stemrecht iu andere landen bestudeerd en een uitmuuteud plan uutworpeu maar de vrees dat ie meerderheid der kamer het niet zal aannemen weerhoudt de regeeriog om een ontwerp in dien geest iu te dienen De Pali Mall Oazette zegt dat het uitvoerend comité van het Bond voor de hervorming vau het stedelgk bestuur van Londen opnieuw een adres gericht heeft tot den heer Gladstone waarin het zijn leedwezen te kennen geeft dat deze hervorming onbepaald is uitgesteld De heer Gladstone heeft aan het comité doen antwoorden dat de Regeering nog steeds hare aandacht aan het onderwerp wijdt De Ëgypllic£e juridische oommissie besliste ten gunste van het monopolie van hel Suez kanaal Hel is echter de vraag of de Engelscben hiermede genoegen zullen nemen men beween te Londen dat het Suezrkanaal te klein wordt en de rechten p hoog zijn De ervaring leerde meermalen dal tulke monopoliëtt moeilijk zgn te handhaven Men beweert te Londen ook dat het nieuwe kanaal slechts 6 mlllioen pd st zal kosten Het is tevens een uitgemaakte zaak dat het nieuwe kanaal meer in het voordeel van Egypte zal zgn De 2¥me verklaart het beweren van den heer De Lesteps dat hg uitsluitend het recht heeft gekregen de landengte van Suez door te graven al te onredelijk om te kunnen worden geloofd en vindt het ongehoord dat de vertegenwoordiger van een gedeelte der aandeelhouders zich het recht aanmatigt voor altijd de gemeenschap tusschen het Oosten en het Westen te bemoeitgken Men moet een weg vinden en tal dien zeker vinden voor de handelsbetrekkingen tusschen Europa en de Oostersohe wereld Uit Bsilgn schrijft men aan het jigenttetap Havai Het verzenden der begrooling 1884 85 naar een commissie wordt door velen beschouwd als een verdaging der behandeling tot aan het najaar en bggevolg als een antwoord op de Keizerlgke Boodtchap van 14 April Er kan echter niet ernstig sprake zijn van eene verdaging der begrooling tot hrt najaar De heet Vou Bennigsen die van zijn verlof te Berlin is teruggekeerd heeft tn zgn hoedanigheid van president der begrootiugsoommissie gemeend de vertekering te moeten geven dat deze haar werkzaamheden in drie weken zal hebben geëindigd wannger namelp zooals hg veronderstelt de gedeelten van het budget welke de Rgksdag allgd in plenum behandelde tonder discussie worden aangenomen De National Zfg houdt het echter niet voor mogelgk om de geheele begrooting in deze zitting af te doen De ledan der Fortsohritt party zullen bovendien aan de coinmiisie voorstelleD hare wtrkniiiaheid tot het najaar te verdagen Dit voorstel zal echter wel verworpen worden Volgens een particuliere correspo ndeutle van la France zou de gezondheidsloestaud van prins Bismsrck zeer ontrusleud zgn Pe bron woarui genoemde correspondent zegt geput te hebben is zeer vertrouwbaar t w uit de anmiddellyke omgevingvan prins Wilhelm Bitmarck den oudsten zoon vau dan Rgkskanselier KüI STI lEtJWS Vrijdag 11 Mei had de eerste uitvoering 1883 84 oer Qoudsche Zangvereeniging plaats Het programma bevatte Fiühlings Botsohaft van Gade Liederen voor Sopraan 7e Concert voor Viool Ie gedeelte van P Rode 4 Liederen voor Baj itou 6 Air en Gavotte voor Viool van J 8 Bach 6 Das Marchen von der schonen Melusine voor Stili Koor eU Piano van Hofmaan Solisten Mej T rh van Ngmegen Sqpraan II M S Mezzo Sopraan de Heer J F Oralio vau s Hage Bariton Fel Dr van Leiden Bas Joh G Arentz Viool Met een enkel woord wensohen wij deze uitvoering te bespreken en willenj wij in de eerste plaats een woord van dank brengen aan den Uireoteur die met too betrekkelgk weinig krachten zoo n uitvoering geelt U het gezichtsbedrog of niet P Ons komt het voor dat het gezelschap steeds kleiner in getal wordt Misschien dat de kwaliteit daardoor wint maar dit is zeker dat de verhouding van de verschillende partyen tot elkander zeer veel te wenschen overlaat De afzonderlijke nrs na te gaan ligt niet in onze bedoeling wij zouden Ie uitvoerig worden en een gezehohap dat itllecn uit dileitanien bestaat mag of liever moet niet aan strenge kritiek worden onderworpen Geheel anders is het volgens onze opvatting met de Solisten Ons is wel eens door bevoegde lieden gezegd dat eeue kleine aanwyzing opn erking of aanmerking zelfs aangenaam is en op prys wordt gesteld door kunstenaars Menigmaal soms ligt daarin een les of raad lot verbetering of volmaking Dit nu in toepassing brengende op de uitvoering van 11 Mei dan zouden wg mej Tb uit Nijmei eo gaarne den raad geven nog eens ernstig les te nemen bg een zangmeester Zeker zou hg haar aanraden by lettergrepen geene overtollige medeklinkers te voegen Het moge in eigen ooren schoon klinken voor muzikale ooren is het minder aangenaam Ook is zuiver zingen een hooidvereisckte Dif neemt niet weg dat mej Th ons veel genot heeft gegeven en zg zeker kan zyn van succes wanneet lij bovendien de keuze der voor te dragen liederen eenigszius wijzigen kan Bou mie biit du is een choon lied hoeWel verouderd eenigszins maar blijft lohoon als het met gloed wordt gezongen Over mej S en den heer Fel Dr gaven wij reeds vroeger ons oordeel De beer J F Orelio was en nieuwe verschgning voor het Goudsohe publiek en ik geloof datwij de tolk zyn van velen zoo niet van allen die de uitvoering hebben bygewoond als wy zeggen dat hij volkomen succes heeft gehad Het nutta voce zingen was meesterlyk en vooral ook opvatting en zuiverheid lieteii niets te wenschen over De heer Arentz trad zoo wy ons niet bedriegen voor het eerst iu Nut en Vermaak als solist op en gaarne brengen wy hulde Aan zijn spel dat zeker nog aan succes had gewonlpeu warneer hij over een beter instrument had te b ohikkeu gehad Vooral het aanzetten der tooB iaa Muz krachtig en zuiver ook aan techniek ontbreekt het hem uiet waaraan eene goede stokvoering gepaard gaat Wat nu ten slotte Melutine betreft over het geheel kan dit werk on uiet bevallen Het eerste deel vooral is monotoon inhet koor vun het volk Die Hexe kerant ligt kracht en zoo ook in enkele andere gedeelten Wellicht later over dit werk nog eene meer uitvoerige bespreking Hoogst aangenaam was het ons te veruemen dat de verdienstelijke accompngnateur de heer Schoneveld Jr tot eerelid vau het gezelschap is benoemd geworden wat zou zyn spel nog meer tot zijn recht komen wanneer hy bg de uitvoeringen ver een beter en goed gestemd instrument kon beschikken Pe Effectenlieurs XVI Amsterdam 14 Mei 1883 Den vorigen Maandag sohrtef ik u niet omdat de beurt in de aan dien dag voorafgaande week door de opening der leutuouslelling en den hemelvaartsdag twee dagen gesloten was en er ook op de andere dagen niets belaugryks voorviel Eigenlyk is dat ook met de afgeloopen week het geval meerendeels was de stemming weer onbehagelyk ongeauimeerd gedrukt en de handel dientengevolge werkeloos De Nederlaudsche Bank verliuigde haar rente behalve voor beleening op binnenl effecten en op goederen s P t S U noteert thans disconto 4 a 4V binnenl eff en goederen 4 buiteul eff 4 De Eugelsche Bk nam jtaist eeu tegenovergesteld besluit en verhoogde het disconto van 3 tot 4 pCt wegens den uitvoer van gond nhar Nederland De maatregel werkte op de effeoleniioteerin tear nadeelig BiNNENLANDscHÏ WAARDEN Staat Proviniialeen Oemeeute ondten De eerstgenoemdeu verkeerden in willigen toealand integralen 65Vu drieën 77V8 ou e vieren 101 do 78 lOl n do 83 99l i Omtrent de overigen valt slechts mede Ie decleu dat 3 jpCi s Amst obl en do noordzeekanaal resp Va verlorsn Premieleeningen Amsterd loten stygau steeds iu prys groote noteerden Zaterdag lOB i kleine lil Rolt sluiten 1 pCt minder 99Vi Crediet en Puleisl onveranderd 96 113 Spooricegleeaingen Aand Haarl Zandv verbeter den 4 do HoU 8p 7 t do Ind Sp 6 Van de Ontroalwaarden zyn aand iets flauwer doch gestemp obl l s en uitg sch 1 pCt beter De reme der obligatiën wordt over 1882 ten volte betaald en van de uitgestelde schuld wordt 46000 a pari afgelost Ook wordt een dividend van lo P t uitgekeerd Boxlelwaardeii iets flauwer Tramwagleeningen Gooische sluit 2 N I 3 Weetf 5 pCl hooger Rott 1 Rytuigv lager Induêtrieele waarden Het dividend der Ned Bank bedraagt ƒ 258 tegen 197 in 32 en 148 in 81 de aandeelen noteeren ei dividend 246 Afr Hv verbeterde Z s A rast Bk 1 Havenst 1 Intuliude l s Nederl 7 de N I Bk noteerde 1 Java VI flauwer Eü 0PEï8CHE WAAEDEN Stattti ondten De variation hebben in deze soorten weinig te beieekenen Frausche 6pCl ging ten gevolfie der conversie 2V4 achteruit Melalliekeii waren a a hooger de meeste Ruseen s 64 en 66 ƒ 72 en 76 1 60 2 j Van Spanjaarden noterdeu 11 bultenl 1 bioupnl perpetueclen hooger 6pCt a Bgypie Va a 1 pCt lager Premieleeningen De voornaamste wijzigingen in deze soorten zyn t ene verheflitig voor Oostenr loten 84 van a 6 van l j 64 van l voor Buss 66 van l j een daling voor Oostenr Credietl van 3 j en voor Weenerlgten van l j Spoorwegleeningen De obl der Vict Em baan gingen IV4 achier die der Z Ital Spw t vooruit De obl Fr Oost l s ager do Gisela lgn 1 pCt hooger Russische verkeerden grootendeels in aangename stemming aand Gr mg Baltiiche BrestGraj Ch Azow Iwang Djinb Kursk Chark Morsch Sysr Moak Jar Orel Vil obl RiasWiasm alleen a 1 pCl hooger Induêtrieele waarden De Oost Hong Bankactiën noteeren g do pandbr crediet anst 2 pCt hooger AherikaAnsche waabden Staalt ondeen De 4 spCt obl V St verloren Florida cert 2 pCt Mexicanen profiteerden ii Brazilianen varieerden weinig Peruanen en Venezuela s circa minder Spoorwegleeningen Deze soorten bleven in flauwe stemming verkeeren althans de aandeelen noteeren gemiddeld 1 a 2 pCl lagei Met de obligatiën was het iets gunstiger Canadian s monteerden 3 Ontario s 2 pCt Mionesota cert uoleeren ex div 132 Van de Cerl Ver Am Spf stegen Ie en 2e Serie l a 1 pCt Indiutrieele waarden Er werd op de Louisianacert ƒ 100 afgestempeld waarna tij 19 j sloten Maxwell 21 a 29 b Pbolongatie kente Niettegenstaande de renteverlaging der Bank bleef prolongatie rente dobberen tusschen 4V en 6 Slechts Maandag en Dinsdagbedroe g zij 4 pCt T GEVONDEN en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd tirie Sleutels aan elkander een kinderhoorn een Kaipmesje een zwart Schorlje en eeu Kinderlaarsje Burgerlijlce Stand Gouda OËtlOREN 11 Mei I eeiitjr ouders P SwiDeaburg en J J de Jong 18 JohinDcs oaders A Noteboom en J K Vergoed 18 Heodriki oaderB J Goodkamp eo J HeijwegeQ 14 Jobflnna Adriana ouders W Borst en B J Vonk OVERLEDEN 18 Mei W Blok 4 m 14 S Priusenberg SO j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten via 6 tot U Mei 1883 Moordrecht OEBOIIEN Elsje oaders U Dirkzwager en N J van Lakerveld Pieter oaders P Kalkmac en A Oawerkerk OVERLEDEN D van der Vooren 6 m Overleden Ie Krahngen W St jt 86 j GEHUWD G A de Mik van Oaderkerk en A de Jong ONDERTROUWD W van Roouen 88 j en O Animan 23 j Oooderak OVERLEDEN J Verkerk 82 j Stolwijk GEBOREN Pieter ooders P Verkerk en A Kabaauw OVERLEDEN H Ooms 71 J T Stout Ij 6m ONDERTROUWD H J Borger en C Kortlover Haastrecht GEBOREN Cornells ouders A P Ojksm en M de Rie ONDERTROUWD 1 de Hoog en M van Zijll GEHUWD W Uittenbogsard en D GraaBand M Vargaer en J Blom Vlist GEBOREN Johanna llelens ouders A Nobel en J Scboodorwo d Reeuwijk GEBOREN Tennis ouders E Hsgen en W J Bnsscher Autonetia ouders j Hoogenboom en J Mulder OVERLEDEN P van Wingerden 19 j ONDERTltOUWÜ A Verwaal 89 j en F Verweij 21 j Zevenhuizen ONDERTROUWD A van den Berg en J M Ziele B H Lempeoaar en M M van Essen GEHUWD J Hardyk 00 H W van Slingerland t ê