Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1883

ADVERTENTIËN Vrildag t $ m i8$a N S923 GOÜDSCHE COURANT i Nieuws en Admrtentiehlaè voor Gouda en Omstreken De inaendlng van a vertentiön kan gescWeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Gisterenmorgen ongeveer elf nar brak er brand nit in het lapgtmagaifn van den heer A Sinkel in manufacturen te Utrecht De brand Het lich zeer dreigend aanzien naar bepaalde tieh tot genoemd magazyu doordat het winkelpersoneel alle mogelgke hnlp verleende n kort daarna de branden M H Kluitman weer kraohtig medehielp on het vuur te bedwingen Noothoven van Goor Op den ll n Mei 1883 is te Gravenhage overleden Mevrouw de Wed J db JAAGER geboren van deb Hobk in den ouderdom van circa 82 jaren Eenige en algemeens kennisgeving Gevoelig voor de menigvuldige blgken vaj deelneming zoowel bg de ziekte als by het overlflden van mgn geliefde Echtgenoot betuigen v aan allen onzen oprechten dank Wed A SOET geb G VAN BüBEN Mede uit naam der Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 15 Mei 1883 Een Agent in Newcastle verlangt de Agentuur op zich te nemen van aanzienlijke huizen in GOÜDSCHE KAAS Aanbiedingen onder letter H C 02819 aan het Advertentie bureau van HAASENSTEIN en VOGLER in HAMBORG De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E 8TABK is gelegen aan den Amsteldflk 96 Zoowel van het Centraal als van het BflnspoorStation te bereiken per Tram met een overstapkaartje uCT TTTTPICr Volkomen genezing door 0£llJ i U JhMUil idé Bandage Régulateurfm Dr Waeesegees gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antxoerpen aUlNA LAROCBE OF KINA WIJN met en zonder zer OpxekktHd veriteriefd koorUverdrijvend VAN KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist is verkrflgbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Goudq en OrmWeken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven eo alom te bekomen SE mim MM of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cprtonteekeningen enz waarby is toegevoegd eén afzonderlyk levensbericht der beroemde Glassdiilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kuhstschilder Architect en Direct arder Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelpersdruk van A BuiiiLiiAk te Gonda EIERBMWEIIIJ EE HAAN SLEUTELS De ondergeteekenden berichten dat hunne van ouds gerenommeerde PRINCESSE BIEREN Haantjes Bier volgens Brouwerijprijzen steeds te verkrijgen zijn in hun Depot bij den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 35 P S REI DOBP SIGTENHORST C Voorheen H J COSTER Co 8 Koningsplein AMSTERDAM berichten aan hunne cliëntelle in de Provincie in het algemeen en aan de Dames aldaar in het tgzonder dat z met het oog op de Tentoonstelling gedurende het geheele Seizoen steeds voorzien big ven van eene uitgebreid sorteering S ouveautés voor Dames Mantels Costumes Zijde Fantasiestoffen Katoenen Lingerie Broderie enz en en noodigen beleefd tot peisoonlyk bezoek uit GEOOT BADHUIS SCHEVEmïïGEïT 1SS3 ABONNEMENTEN voor INQEZETENEN van ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven prfls tot Fransche en Hollandsche Comedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenl k van 45 De abonnementsprj B is per jaar Voor een Persoon 10 Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende o nog niet meerderjarige inwonende manneiyke Personen h aUe Jttouwelgke inwonende personen en vrouwelgke Loges Kinderen benedwde 15 jaar hebben vrjjen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn streng persoonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaarten waarop de eigenaar zgn handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den kurtax voor Badgasten bepaald Hoofdkaart 15 i Hoofdkaart ƒ 8 Seizoen 5 Bgkaart 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dames onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van O 50 afgegeven De abonnemenskaarten zgn verkrggbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur an het Badhuis te Seheveningen en na sohriftelgke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIERSON Toumooiveld te s Oravenhage Kurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De prijzen van de Zee en Binnenbaden blijven even als voorgaande jaren HET BESTXJTJie Zoo gij een man van zaleen of werkmam zljt door uve da ell ksc e bezigheden aljtemtt Termljdt opwekkende dranken en gebruikt Zoo gij letterkuDdUc zijt werkende tot midden in de nacht en zoo M uw gebeugea I geheel uw zenuwetelael wilt verfrlsschengebrulkt jSr Zoo gil lijdt aan verstopping ofte voel gedronken hebt of wel aaanoverdudhebtachuldlt gemaakt gebruikt SOP BX WX3R Zoo gij getrouwd zijt of niet jong of oud rijk of arm en op het tokbed iljt uitgestrekt gebruikt SOP BXTTXEK Wie gij ook zijn möogt waar gU u moogt bevinden wanneer gij een zuiverend ventefw kend en opwekkend middel noodlg hebt neemt eene flesch ECOFBXa rrXIB die u meer goed zal doen als SO Gld voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gij lijdt aan verstoppingMendenpIjn of ziekten der waterloozlngsorganen pijn in de maag In de Ingè ♦ wanden In lipt bloed m de lever of de zenuwen gij zult g ECOPBXTTSXtc Zoo gij lijdt aan opgeblazenhGld rhumatiek of jiclit of Indien glJ u slechts angeateld waJE of ommoedMgovoelt beproef het Vraagt aan uwen apotheker fiCO P J3ITTE3H Dit Bitter ka i u het leven i eddcn zooalanet dit reeds aan velen gedaan heeft Yerkrijffbaar r 0 de voornaamste Drogisten en Apothekers HOF BITTERS Manulacturing C Breda lei t loiln litwerfts lew Tirk iiTltiiti j j iTdc 1 zal do rTjgi Depot te Gouda bij THI E wanden lii fcisi bio l ln de lever of de zenuwen gij zult gehêzën door het De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stwl geschiedt de uitgave in den avond vftu DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA 17 Mei lSi3 Db Kiesrereeuixini Krimpenerwurd heeft in hare isterenaraiid te Schoonhoven gehouden vergsderiiiit lot candidut geiteld voor het Lidmsataohap der Tweede Kamer den heer H C Vernier van der Loeff lid van den Blad vao State te Grareobage Z M heef op verzoek eervol oolilag verleend aan den kapitein b j de dd Sohalt f i alhier C W van de Velde ouder Kebondenheid dat deze de op hem uit kracht der wet no ruatendt verpllchtiugeo alt Kcwoon lid der Scbuitnrij volbrenge Tot kapitein by de dd Sohutlerü alhier is benoemd de heer P Goedewaagen tbant Ie Luit W van u ie teu kantor tot onivaDj er iimborgb boek tote der dir b L er dertelfde raid Ti M heeft den heer bonder der 3de Categorie n 00 alhier benoemd delen te Kuype o i In de gialerenavond gebonden jaarlqktche algemeeno vergadering der WtrUnricUing tot vering der hedelatij alhier zgn als beataurileden herkozen de hh K Jonker en T OcedewaageD Tul oommlssarlasen tqn gekoien in de plaats der hh I Lnlius van Goor die overleden de hb J M en H O Hocfhamrr De rekening over het afgeloopeo jaar werd door de vergadering goedgekeurd Aan hel bureau der IJsel Sloomlrninweg Haatsobsppy te s Hage werd Dinsdag aanbesteed het maken van een stationsgebouw met rytnig eu locomotiefreraise en bijbehoorende werken alhier met de levering der benoodlgde materialen Minste insohryver de beef C P W Dessing alhier voor ƒ 16959 By de Dinsdag door het Departement van koloniën Ie Amsterdam gehouden aanbesteding van twee pero van 13 000 Kg loodwit was de firma G Prince en Zn alhier minste inichryver by beiden voor ƒ 3117 40 In de zitting der Rolterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdag stond o a terecht A J V D werkman alhier btkl van verwonding Eisch 1 maand gev cell Over 8 dagen uitsprajik SCHAAK COR ESPONDENTIE Wit 26ste zet H 3 neemt G 4 Zwart B 7 3 5 Wit 27ale zet D i neemt D 8 Zwart ► F 7 E 7 Tot feneenle ontvanger te Heke idorp is benoemd l heer J Vermeer aldaar Staten OeneraaL Tweede Kamih Zitting fan Woensilag 16 Hei In dese zitting is tol het tweede afdeeliogsonder ek van het wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op de suiker beslaten De Kamer bepaalde dat de interpellatie van den heer W K f Dedem betrekkelyk den aanslag van Kadnra zal plaats hebben I aanhangige zaken de nominatie voor den de Undrente op Java en na afdoening van de thai Daarna werd opgemaakl Hoogen Raad f Tol eersten candidaat w n by de eerste stemniing gekozen de lieer jhr B 0 de Jonge president vande rechtbank te s Gravritllfige met 56 van de 68 slemmen f Tot tweeden andidaat hheer mr Pb van Blom president van de recbtlwnt te Hcerereen met 4tvan de 70 stemmen Tol derden ludidaat h j vierde stemming deheer mr D J Mom Viselt raadsheer in het Hofvan Arnhem met 40 sttimen tegen 30 op denheer van Nispen Tot vierden eandidaat mr vao Iitersum advocaatprocareur t Leenwarden lot vjjfden candidaat mr Boest officier van jomtle te Biotterdam Mcvroaw Kleine is naat wy tot onze groote voldocBing veroesBen a iA betere hand Echter is bsar nog volstrekt verbeden te spelen Gisteren yn by het instmolie balaljon te Kampen 43 jongelingen als volontair in dienst gesteld lerwyl 7 voorloopig aldaar verblyven in afwachting dat hunne stukken in orde zijn gekomen Bovendien werden 8 afgekeurd Het bestuur der kiesvereeuiging Arnhem deelt mede dat de vergadering van nfgüvaardigden der liberale kiesvereenlgingeii teg n 20 Mei te Utrecht belegd is uitgesteld De gelegenheid tot baden Ie Scheveiiiiigcn sal dit japr vermoedelyk atn lln Juni geopend worden Op de botermarkt in Overysel wordt tegenwooHig veel boter voor lAliè opgekocht Indien zulks niet plaats had zonden de pryzen die thans reeds ongekend lang zyn nog meer dalen Dr A Knyper verdedigt in de Her aut van 13 Mei het hfffen van kericelyke hoofdelyke omslagen tol bestrijding der predikantitraciementen en verdere kosten van eeredienst ifl de Nederlandsche Hervormde Kerk Op het zestal predikanten ter vervulling der opengevallen predikaiilsplaals by de Nederduitsehe Hergemeente te Leiden zyn vyf geplaatst die reeds j de origo vaoiture werden beroepen maar haddeii bedankt De luchireizen van Ëngène Godard en Pierre Crommeliu zullen in Juni a s te Amsterdam een aanvang nemen met den baton la Comité inhoudende 1 500 000 liters gas Aan Wesl Iu dische bladen loopende tot 16 April is het volgende ontleend liet b lrekkiiig tot het zoogenaamde i mpaspel ADVERTENTIËN worden geplaatst v n 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN der Chineèien zijn ons van geloofwaardige zyde de volgendt mededeelingen verstrekt De Chineezen afgeschrikt door de bestraffing van twee hnnuer landgenooteu hebben den aard van hnn spel in die mate veranderd dat het voor de politie raoeilyk ja byna onmogelyk is de tegenwoordige manier van spelen te eonslateery Bepaalden zy zich vroeger er toe om bij de trekkingen het nommer dat als winnende werd bekend gemaakt publiek te verioonen thans wordt de trekking gehouden binnenshuis onder de Ohiucezec waarbij zy de deelnemers niet toelaten zoodat niet kan worden gezegd wal eigenljjk het karakter van bet spel thans is De drukte die vroegfer beslaan heeft omdat ieder deelnemer nieawegierig was het nammer dal unlooDgeateld was te zien bestaat uit den aaid der zaak niet meer omdat de deelnemers aan het spel niet by het spelen worden toegelateu maar vertegenwoordigd worden door Chineezen De Chineezen bepaUn willekenrige winnende nom mers hebben handlai gers die de deelnemers zoo stil mogelyk in kennis stellen met de trekkende nommers welk een en ander tengevolge heeft dat het publiek thans meer op den achtergrond staal Werd vroeger bet Cbineesche spel verdacht van kwade trouw thans is lie verdenking niet verzwakt De polioie heeft in den laatsten tijd op de hoogten waar de Chineezen gevestigd zijn surveillance gebonden waardoor de deelnemers zooveel mogelijk verhjnderd worden nommers te koopen Zy geven echter hel publiek gelegenheid trots da strengste maatregel aan het spel deel te nemen daar zy telkens andere speelhuizen kiezen Toen gisteren de ondernemer der telefoon verbindingen op het tentoonstelliugslerrein te Amsterdam met die van het Paleis voor Volkavlyt een proef wilde nemen riep hy een polilie agent binnen en verzocht dezen den toestel aan het oor te pUatseo In zijn blyde verwachting vao op s mans gelaat de teekenen der verbazing te zien over de heerlyke muzieklonen welke hij vernam werd hy plotseling gestoord door diens uitroep dat hij niets hoorde zoolang die hond naast de tent aan t blaffen bleef tGevol wa dat Vaughan juist in het Paleisesnhond nabootste De verbinding bleek dus éTnktie zyn N v d D De toestellen voor het electrische licht dat op bet tentoonslellingslerrein Ie Amsterdam aangebracht zal narden zyn aldaar in zulk een defrclen toestand aangekomen dat voor hunne hentelling een paar weken noodig zyn Tot teleurstelling van velen zullen de avond concerten tlaardoor niet vódr het einde dejej maand een aanvang kunnen nemen Als verdediger van Jaantje Cornelia Slruik de zoogenaamde millioeneiijoffrouw zal opireden mr Ph A Haas Az advocaat te m terdara rn als advocaat van hare mrde besohuldigdeo Th N Van der Heem en C ü Cossenheim mr J Vim Gigoh Jz advocaat lé ji Oravenhage Men leest irf de ScAiedamuie Courmt Onze letera sollen zich herinniren dat ter gelegenheid der beMissing tot aankoop van de plaat in de riviey De Maas in de gempenlfraadszitling van 2 ApWI jl ler sprake zyn gekoiien twee