Goudsche Courant, vrijdag 18 mei 1883

V durop betrekking hebbende Tan hier Tertondene ttiagnuBBMi en wel een ran het gemeenteraadtlid d n heer Mr A K J rau der Drift die lioh Tenette tegen dien aankoop omdat het bealnit daartoe Tolgena hem in eeu onwettige Tergadering was genomen en een ondeiteekead Van Vellen waarbij de notaiU die den Terkoop hield werd aanreapoord dat de TerkoOpera het niet te laag Eondek laten aftoopeD want dat er iemand komt ran de gemeente om de Plaat te kooprn Naar aanleiding raa laatatbedoeld telegram waaraan de alhier woonachtigt perionen Van Velzen genaamd geheel rreemd aren en dat altoo lermoedelgk Talwhelqk met dien naiam waa onderteekend ia bg hen te dier uke bg de justitie een aanklacht ingediend en naar wg thans vernemen beeft sedert eenige weken de gereohtelgke instructie in dete laak plaats Verscheidene personen moeten reeds door den rechtercommissaris te Rotterdam Mr Croockewit zgn Terhoord in jiet bgaonder de heer ran der Drift roornoemd wiens telegram op hetzelfde uur eu op deielfde minnnt ter rereending is aangeboden als het ralsohelgk ouderteekende Vau Velzen terwgl beide telegrammen in hunne adressen ook eene treffende orereenkomst tooneo Voor het gerechtshof te Berlgo is in de rorige week eeu geheimzinnig socialisten proces behandeld De beschuldigde was de wetenschappelijke medewerker aan de koninkigke biblolheek Hugo Sohmidt genaamd 28 jaren oud welke verdacht werd van sccialistische kuipetgen Drie en twintig getuigen onder welke hooggeplaatste personen waren gedagraard o a de lieroemde hoogleeraar Lepsios de opperhofprediker Kogel de bekende biograaf van prins Bismarck geheimraad Hahn en de Toormtlige adlatns van prius Bismarck geheimraad Wagener In het belang van de gopenbare rust en orde werd op voorstel van het Openbaar Ministerie de laak met gesloten deuren behandeld Zelfs die vertegenwoordigen der pers welke anders bg geheime zittingen worden toegelaten werden ditmaal itgetlóten Hugo Schmidt moet o a in werkplaatsen revolutionaire geschriften onder de arbeiders verspreid hebbeu Sedert vgf jaren reeds bekleedde hg zg aanzienigken post aan de Koninkigke Bibliotheek De betchnidigile werd door hel Hof na lOeu langdurige beraadslaging tot zes maanden gevangenisstraf varoordeeld omdat hg tot een verboden geheim bondgenootiohap behoorde Eeu Tesselsche viss her heeft 4 haaien 6 a 8 deoimetei lang gevangen en levend aangebracht Kaar men ons mededeelt worden jonge haa u bg sommige visschen voor een goeden schotel eeu smakelgk gerecht gehouden Deze dieren vlak achier den kop op hel bovenigffaangevat zgn geheel machteloos toodat men ze dan op zgn gemak kan beioboawen Te midden van het woad tusschen Batingen eu Hösel op den spoorweg van Dusseldorf naar Dortmund bespeurde voor eeu paar dag de machinist vau den trein dat het omringende geboomte door een feilen vnurschgu fantastisch werd verlicht terwgl de omringende natuur in nocbteigk dnister waa gehuld Vermoedende dat brand was ontstaan in een der waggons deed hg ouraiddelgk remmen Eenige oogenblikken later stond hij reeds met de overige beambten vau den trein vocrr een open coupé derde klasse waarin geen reizigers meer aanwezig waren maar een menigte brandende voorwerpen lagen terwgl ook de waggon zelf door het vuar was aangetast lu de nabijheid vau een der openslaande portieren stond op de treeplank eeu reiziger die onder jammeren en weeuen verhaalde dat zgn echtgenoot met nog vier andere personen uit de coupé was gesprongen Ook hg was zoo nel doenlgk uit den waggon gevlogen maar deu sprong had hg niet gewaagd Spoedigi vond men een vgflal personen waaronder twee vrouwen als t ware op een hoop geworpen Bg het uitspringen hadden zg meereudeela zeer ernstige kneuzingen en verwondingen bekomen en een hunner de echtgenoot van den reiziger die den sprong niet had aangedurfd was zoo gevaarlgk gewond dat zy kort daarna den geeat gaf Hoe het onheil waa ontstaan kwam men spoedig te weten Een der reizigers bad de zakken van zgn overjas opgepropt vol vuurwerk Door het schudden van den waggon waa vermoedelgk wrgving ontstaan tengevolge wjartan de gansche mavsa vuurwerk was ontploft Dit had een panische jchrik te weeg gebracht onder de aanwezigen eu twee reizigers die in den aaast gelegen coupé hadden gezeten waren op t hooren der cntploffiiigeu in vreeselgkeu angst nit den waggon gesprongen eu zich daarbg deerlijk larzewil De eenige die er goed afkwam was de man dien de sprong te gewaagd voorkwam Een waaghals die Zondag op de Haagsohe Kermis de vaardigheid be ag om a n een der leeuwen van mad Caro op de kermis een stukje vleesch toe te reiken ontving tot belooning van den Koning van t Woud eeu liefkozing die hem eeu vinger kostte Ala de bliksent sehoat de leeuw op bet vleesch toe en hapte en passant den vinger mede De Arastardamsohe Omnibus Haatsohappg vervoerde gedurande de Pinsterdagen 105 000 eu hrt havenbooije 39 656 peraouen Het Algemeen Nederltrndnk tf eriliedeaverbond heeft op de beide Piuksterdagen te Zwolle de jaarlgksehe algemeene vergadering gehouden onder voorzitterschap van deu Heer B H Heldt Ouder de vele panien die in deze bgeenkomsieu ter sprake kwamen noemen wg het rapport der Commisaie voor het oprichten van eeu algemeen Pensioenfonds De vergadering besloot het besluit van voorverle len jaar te handhaven en altoo tot wederopaegging ƒ 25 sjaars bg te dragen uit de kas van het rbond en overal waar locale vereeoigingeu wordeu gevormd de werklieden aan te sporen tot deelneming iu de zaak Door de afd Botterdam was de vraag gesteld of men tot verkrgging van algemeen stemrecht moest meegaan met het congres van Utrecht of met het centraal Bestuur f Me 13 tegen 6 stemmen werd besloten zich te vereenigen met de zienswgze van het centraal bestuur zoodat de vergadering zich nut aansluit bij de vereeniging Algemeen Stemrecht en ia de Grondwet niet weuscht omschreven te zien wie kiezers zgn In zake de quaeslie over het al of uiet behoud van ait 194 bg eene aanslaande grondwetsherziening verklaarde de vergadering zich met algemeene stemmen voor het behoud van dat artikel De Heer Heldt hield zich buiten stemming De afd Arnhem wenschte voorziening in den bestaanden toestand van het gevangeuiiwerk hetwelk Z i eene miskenning achtte van den eerlijken werk man Er werd besloten een adres aan deu Minister van Justitie te richten om er op aan te dringen dat de gevangenen niet meer mogen werken voor particulieren maar alleen voor deu Staal die de producten zou verkoopen tot den coücurreerenden prijs Bij aoolamatie werd een motie aang euomen waarbijde Minister van Justitie wordt uitgenoodigd het outwerp van zijn voorganger tot regeling vau deu kinderarbeid spoedig in openbaie behandeling te doen brengen Eeu voorstel van do Schildersvereeniging Amsterdam om een algemeen Weduweufouds op Xi richten werd verworpen vooruamelgk op grond dat er reeds twee andere fonilsen beslaan De quaeslie van het leerlingwezen door de meubelmakersvereeuiging Amsterdam ter sprake gebracht eenigszins in den geest als bg de voormalige gilden leidde niet tot een rechtstreekaoh resultaat Alleen uitte de vergiidering bg acclumalie deu wensoh dat eene betere regeling tot stand moge komen De afileelingeu Lemmer en Kindcrdgk als ook de Meubelmakersvereeniging te Haarlem hebben opgehouden tot den Bond te behooren De Boud telt thans 38 afdeelinge met nagenoeg 3500 leden Aan het slot der vergadering werd bestolen dat in spoedvereischeude gevallen het Gentraal Beltuur met den Algeineenen Raad daarin eene beslissing zal nemen Tot leden vau het Centraal Bestuur zgn gekozen de Herren J Bungenaar B H Heldt H J Hall T C Lasthugzen J D Sieboua en J Schaake tot leden van den Algemeenen Baad de heeren Beinders Utrecht Hoving Werkendam en Nanning Appingedam Het eeratfolgende congres zal gehouden worden te leiden Het bestuur der timmerlieden en modelmeestersvereeniging Fooraiigang ty oni ttreven te sHage heeft zich tot den gemeenteraad gewend met verzoekom sghsidie uit de gemeentekas voor het doen bezoeken door ambachtslieddyvan de teutoonslellingte Amsterdam p Het fitte Kruit telt in Noord Holland 16 afdeelingen met 758 leden donateurs eu donatrices De Vereeniging trad voor het eerst sedert kaar negenjarig bestaan handelend op te Hilversum waar gedurende October Aprilaan arme lyphiisigders geneesmiddelen voeding enz werd verstrekt In Bloc mendaal werd een pokigder a géionderd eu verzorgd Meest alle afdeelingen begverdtfa zich voor rolksgfizondheid Vau teven dames die het theoretisch en practisch onderwgs voor ziekenverpleging bijwoonden deden zes met goed gevolgd examen De nieuwe cursus werd geopend met 9 dames voor gehcalen cnrsns en 6 voor theoretisch onderwga Van 116 aanvragen om ziekenverpleegsters werd aan 60 voldaan waarvan 7 kosteloos Aan aanvragen buiten Amatefdam werd hulp verleend te 1rnhem Breukelen Deu Haag Hellevoetsluis Middelburg Iioosdrecht Renkum Utrecht Veenedaal Wageniugen Wormerveer Zaltbommal Zutfen Neaenahr Nice Wieabadeu Voor verpleging werd ontvangen 5S0 en aan verpleegsters uitgekeerd ƒ 4200 Het voordeelig saldo is thans 4769 Mevrouw Amersfoort Dgk aohonk 14 prachtige ivoren medailles voor verpleegsters uit dankba rheid voor de goede verpleging van barer broeder Uit Westdeugeradeel wordt gemeld Alaof bet arme visscheiadoip Moddergat onlangs niet genoeg was geteisterd komen uu de Eogelscho visschers weer om bg de jongste ramp gespaarde visschers bg het uitoefenen van hun beroep op de bekende wgze Ie mishandelen Zij kunnen hun reeda zoo gevaarlgk beroep uiet uitoefenen zonder door de Éogelschen op de schandeHjksle wgte Ie worden beroofd Oelukkig hebben een negeutsl visschert een der Engelache schepen herkend 0 ï 75 Dit schip teilde door het want van de Moddergatster visschers heeu en vernielde dit niet weinig Niet minder lijden de Wiernmer visschers van ile Engelache roovers gelgk ze met recht worden genoemd In de vorige week moet een hunner het ui heel ver hebben gcdreveu nl met de boot van boord Uu gegaan en zdo een gedeelte van het vaut d r Wierumers hebbeu geitolen Men wil dat de Engelscheu in grooten getale meer dan 400 schepen in de uabgbeid der Friesche kusten komen ulet alleen echter om het want onzer visschers te vernielen msar ook om het viachwater te verpeaten door den afval van viach of vau afgekeurde viach daar in zee te werpen Van alles is aan hooger gezag kennis gegeven Het ie te hopen dat weldra door de jongste Ie s Hage getroffen internaiionale regeling voorgoed aan de achaudelgks handelingen der Engelachen een einde zal worden gemaakt Bultenlandsch Overzicht De Franache Kamer heeft Waterdag bg de beraadslaging over den posipakkeitendieust art 1 van htt tegenontwerp van Faure betreffende den dienst tusschen Frankrgk en de Vereenigde Stalen de Antilles en Mexico met 413 tegen 47 stemmen verworpen aangezien alle ondernemen tioh met de gestelde voorwaarden vereenigen In de Ilaliaansche kamer van afgevaardigden tgn de interpellaties aan de orde van den dag Detelfde afgevaardigde die de regeering om inlichtingen over hare houding tegenover de beweging van de Italia irridenta Vroeg heeft nader de rggeering geïnterpelleerd over bare politieke houding De minister Depretis gaf daaromtrent inlichtingen hij verklaarde ds hg meer hechtte aan beginselen dan aau personen dat hg steeds trouw was gebleven aan zgne richting De inlerpellant toonde zich echter door dat antwoord uiet bevredigd en hg diende een motie van wantrouwen tegen het kabinet in Deze werd Zaterdag behandeld maar men kwam nog niet tot een einde De beer Menghetti voerde het woord nit naam der rechter de heer Criapi uit dien der liukerzgde De eerate wees er op dat er sedert de verkiezingen in 1882 een toenadering heeft plaats gehad tusschen de reohterzgde en een deel der partij van den linkerkant Maar de rechtengdS deed dit louter om eau sterke regeering te verkrijgen die door eene flinke meerderheid werd gesteund Daarom steunde zij den minister Depretis Daart en kwam de heer Crispi op Hg geloofde niet aan de samenwerking der vrrschillende partijen De linkerzijde verklaarde hg ging volstrekt niet met de rechterigde mer De regeering die door den iuterpellant beschuldigd werd van te veel met de liukerzgde te heulen zal zich nu duidelijk moeten verklaren en met belangstelling worden bare verklaringen tegemoet gezien Dat prins Bismarck ziek is kan niet ontkend wordeu maar dat zijn toestand zorgwekkend zcu zgn wordt hoewel door sommigen beweerd door anderen ten stelligste tegengesproken zelfs moet volgens de Kdln Ztg iguegezondheid inde laatstverloopen dagen aenmerkelgk verbeterd zgn Alleen waren de aaugezichtspgneu heviger doch hieraan Igdt de kanselier reeds zeer lang Zgne ongesteldheid belet hem echter niet te arbeiden hg is gverig aan het werk hoewel bet hem onmogelgk was en vooreerst nog zal zgn aan de parlementsdebalten deel te nemen Te Beriyn houdt men zich overtuigd dat de Rgkadag ten ge volgé van de uitvallen waarmede de tweede klassa boodschap van Bismarck werd beantwoord zeer zeker reeds ontbonden ware geworden indien de kanselier welvarend was en in slaat egn grooten verkiezingsTeldlooht legen de liberale partg te leiden Maar er is niets zoo kwaad of er is iets goeds aau zegt het spreekwoord En watP Misaohien behoedt Biaibark a ziekte hem tegen een nederlaag let men op de openbare méeniog dan mng men verwachten dat indien de Rgkadag ontbonden werd de progrealitiea in veel grooter aantal dan thant in het nieuwe parlement zullen verachgoeo De houding door de minialen van finanoién en van oorlog bg de laatstgevoerde discussies aangenomen zou naodlottig zgn voor de regeeriugscandidaten want bij de verkiezingen zou de strijd onmisbaar tot uitslag moeten hebben éf de zege van het parUmentarisme 6i den terugkeer tot een veroudeid stelsel als wanneer de wetgevende kamers slechts quasi een beraadslagende stem zouden hebben Duilsahlaud ducht dat de voornitgaug welke thans opnieuw verdedigd moet worden reeda voorgoed verkregen waa en de teleurstcllinir welke het ondervindt maakt een pgnlijken indruk GEVONDEN eu a n bet Bureau vaii Politie gedeponeerd Een Theiraomeler i eu Kinderboorn met rood lint oen Knipraeaje een wart Schortjc eeu Kiuderlaursje een bluedkoralen kinder BraccUt met gouden sluiting eeu z orle Handschoen een onderstuk van eeu rood kinder Uorbelleije met goud eeu Portemonnaie met eenig geld en vreemde munlBtukken een paar nieuwe glacé Handachoenen en een Sleutel van een brandkaai Nog kan inlichtingen gegoeu worden omtrent een donker roaaig Leeu hondje met rood bandje met belletjfs om hetwelk alhier onbeheerd ia gevonden en in bewaring genainen RECLAME Vraag elk goed lokter of Hop Bilter niet Jiet bests baishonilelijk geneesmiddel ter wereld is Kwaadaardige eu moeraskoortsen eu galoohtigheid tullen weldra overal verdwgnen waar Hop Bilter gebruikt wordt In h i Zuiden tgn alle vrouwen voor HopBit ter en gebruiken het als eenig huismiddel Scbottersraad te Gouda In de zitting van 15 Mei zijn 1 medegedeeld de bealiaaingen van HH Gedeputeerde Staten van Zuidhollaiid op hel appel ingesteld door de Sohutlera H v d V en J IJ Het vonnis tegen deu eenie is gewijzigd door verandering der boete van ƒ 15 in eene von 2 de vonnissen tegen den tweede a n gehandhaafd 2 voorgelezen de vonnisKu van den Raad tegen den schutter J IJ waarbg deze met aanneming van eenige verzachtende omstandigheden is veroordeeld wegens plichtverzuim twintigmnlen gepleegd in twintig geldboeten van ƒ 10 eu in de kosten KEI ISGEVIi G De BoioiKEBaTEB van Qouda Jtrengt bg deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Frovincialeu Inspecteilr der Directe Bclasiiugeu enz te Rottardam op dei 11 Mei 1883 tijo executoir verklaard de Kohieren No 10 en 11 vau e belasting op het personeel Dat Moormelde Kohieren ter inrordering tgn gesteld lu handen van den Heer Ont vanger dat ieder daarop voorkomende verplicht ia tgnen aanalag op den b j de wet bepoakleii voet te voldoen en dat heden Ingpat de termgn vau DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend QOUDA 15 Mei 1888 Bnrgeme ater voornoemd Van BERGEN IJZEN DOORN ÜIARKTBERICHTEN Ooiida 17 Mei 1883 De graanprgien bigvrn ongeveer als voren De allerbeite tarwe welke allengs soh aler voorkomt worilt langiamerhaiid iat beter betaald ofschoon het nog geen atggiug geaoemd can worden daar minder en midd oort nog in overvloed wordt aangeboden tot prqtan van ƒ 9 60 ƒ 9 en daar beneden De beste brengt echter 10 k ƒ 10 60 Sp In rogge gaat weinig om ataminaal 6 76 a ƒ 7 voor de drooge eu ƒ 6 t ƒ 6 50 voor afwijkende Gent ƒ 5 26 a 6 26 en Oheralier ƒ 7 a 7 50 Haver ƒ 3 76 ü 4 60 KrwUn eo böouen uitgezonderd bruit e boonen welke van fi fi tot ƒ 17 betaald warden tonder handel Oe veemarkt met goeden aanvoer da handel in alle soorten vlug vurlieus voor Londen van 21 a 24 cl magere varkens en biggen traag biggen 1 tl ƒ 1 30 per week rette schapen ring rerkochl Kaas aangevoerd 86 partgen eenteqwliteit ƒ 27 ƒ 29 tweede qualileit ƒ 24 a f i NoordHollandsohe ƒ 32 a ƒ 36 Goeboter ƒ 1 30 i ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 l ƒ 1 20 B urgerlijlce Stand GEBOREN 12 Mei üarii Anna Jwepbise ouders O H Korte in J E on de Kuteeleo 18 Adrian anders l P L Vo l en A Verlinden U WiUemfn ieerttoid ondert C Knor en V de Broijn Johtobs ondns W M VSD Ze Ezalto o M Borlrna Mi tjs oaden S dl Jong n R Cti 16 Tlieadorot ondera P M de JoDg en J IJaaeletaiJa Petnii Anthonios oaden i L Jeapen eo M Baqaino Wilhelaiins Hendriks Maria Panlina ouders K J ao Ingeo CD D Peek Cornelia Johanna Maria oaders J Binee en E H Olubeek Anna Maria ondera S P lan Letoweo en C J van Slingerland OVERI EUEN 15 Mei H van der Pol 4 m GERUWD 16 Mei P an Volkom ea T en der Klein RN P ijk en J Una J M Sebolten en C M Beermeu L Stotk en H C Lanfreraar ADVERTENTIÊN Op den 19 Mei hopen onze geliefde Oaders HENDRICüS MEEWEZEN EN QBERTBÜIDA FRANKEN hxxnneSOJABIGMECBTrUB EENIGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behnwd en Kleinkinderen Gouda Mei 1883 30 JARiaE VAN P VA DiïR KLEUN EN J E VERHOEF Gouda 18 Mei 1883 Hanneidankbare Kinderen Behawden Kleinkinderen Op den 19n MEI 1883 hopen mgne geliefde Ouders J L LANKBORBT 11 SS M VBRMU hunne VIJ JES TWUfTIGJARIGE ECHTVEBEENI GING te herdenken D B LANKHOBST üetrouwd ARU HENDRIK WILLEM vjTn LUIK IN ANNA SUSANNA MENSCHAAR die ook namens wederzgdgche betrekkingen dank betnigen voor de vele blgken van belangstelling bg hun hni lgk ontvangeo Monger 17 Mei 1883 Óp den Hen Mei I 3 ia tft 6ravenhage overleden Mevrouw de Wed J de J AOER geboren van der Hoke in den ouderdom van circa 82 jaren Eenige en algemeene kennitgeving Heden overleed te a Oravenhage na een langdurige ziekte vooraen van de HH Sacramenten der stervenden onze beminde Vader en Behawdvader de Heer R0ELANDU8 WILDENBERG in deJr ouderdom van ruim 70 jaren L WILDENBERG 0 A WILDENBERG geb V ToNGBHBN Gouda 13 Mei 1883 Eenige kennUgeving Een Agentv in Newcastle verlangt de Agentuur op zich te nemen van aanzienlijke huizenin dOUDSCHE KAAS Aapbiedingen onderlettel H C 02819 aan het Advertentiebureauvan HAASENSTEIN en VOGLER in HAMBURG BORG TAS Elten betuigen hnn beleefden dank voor de vele bewgzen van d lneming betoond bg het overlgden hunner Bshuwdmoeder en Moeder Mevioaw de Weduwe vamELTEN Waldeck Gouda 17 Mei 1883 De Directie van Het Nieuwe van den Dag stelt zich voor den Abonnés van dit blad een AUtum aan te bieden dat eene blgvende herinnering zal zgn aan de Internationale TentoonstMing van 1883 Dit Album zal 16 bladen bevatten en wel de meest belangwekkende gezichten op het terrein der Tentoonstelling naar de natuur en in kleuren geteekend door den Heer W B IJZERDRAAD met de meeste zorg op steen gebracht en in kleuren gedrukt door de heeren EMRIK BINGER Abonnementen worden dagelgks aangenomen door de Hoofd Agenten A KOK CoHf Men VRAAGT ten spoedigste EEN Erood akkersleerling Adres aan het Bureau dezer Courant DE Oü¥ CARfeAGEN AS BergplantenOlie zet oogenblikkelgk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtgdige grgsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 cents Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az en verder verki gbaar bg Wed Bosnutn Gouda Wed N Sanden Leiden A Prins Zevenbuiien W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel DEK LIJDEWJOE MENSCHHEID D l nr dé maag 4 darman en d nitnn Zijn sooala bekend is de natnurUike reint era van het Ugohum Werken deze edele organen ngetmatig soo fa de menseh gezond storingen deneWe veroorsaken talrijk on dikwijls smartelijk lijden ventopptng oppehlattttheidt gebrek aan eettmtf Hoofdpijnen pijnen in ie darmen maag I Uoer en gdt opêtijging van het bloed duize i Ugheid eongtiUtSj geelzucht Aatnbeiëtit jichi en rhutnatiemuSf huitzükteti pijn in de nieren en ligohaamssmarten van eiken aard ontstnan daardoor dat aftetcheKlfln stoften m het ligchaam of w I ffiftstoffeii in het bloed terua bhj fu m i Iaats ran door voornoeradt organen a eleid te worden Hét eenige icei ee nildctel dat tevene op de werkinfc al dezer orjfanen werki en de normale toestand derzeWe oer snel tonifr k voert alsmede het l JdM In din wort l langrijpl ft i F afkicrt zijn de zoo beroemd ge ordene en tnans ijOTera met het grootste Bucoes gebruikt wordende Zwitserscbe Pillen vaa aa AiMththar RlcNartf Brandt hts all laaana aa hoadardtfaliardan iaahen aan hat i ru li dariahra da tarafkaar huanar laioadhafd Waarom dan te lijden en oBTarschillig alle smarten over zich laten komen welke oo ligt tot de ernstigste ziekten die het leven tot een treurig en ellendig bestaan I leiden wanneer men zioh op zulk eene zekere j F gemakkelijke en goedkoope wijze zelf genezen I en het verergeren der kwalen Toorkomen kan Niemand die met Qcne der genoemde kwnlen Bffehaald is moet dus nalaten onmiddelijk zijne toevlucht te nemen tot de Zwitsersehe Piïlen van Richard Brandt die imntt holpen zooala men bij eene proefneming iilrawespciiren xal an moet vanwei aam gavnn di aehta Zwttaar leha Pillan van Richard Brandt ta bekomen w int lleohte deze helpen Derolvuzijiiveiiiiilvt m blikken I dooien voorzien van eene etiquette vi tloniieiHle J I het witte Zwitsersrhe kruis p roodeti ini d tn Tooraien van de handtuekme vHn Richard Brandt De doos ZAltttriohe Pllfen van Riohard Bnndt ost 0 70 cent on is voMoendü xouj steken aoodatde dageltiksohe kosten leehts 2 ü 3 cei bedragen zij xijn benevens geluuiks niuiwijzing en een groot aantal medisclie attestten in de maatte Apotheken verkrugf aar Te Cbuda bij Hoef h er Apoth k