Goudsche Courant, zondag 20 mei 1883

Zondag 20 Met N 3924 1883 GOUDSGHE COURANT JVieiiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniiending van advertentiSn kan gegchieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave la lie eenige Engelsctie of Amertkaanscne M MMWM TBbIdB die door hare voortreSi lIJkheld eune Modalile verkregen heeft op diVeiitaoiotelIiBC te Br el In ta 0 Het geeft oBfetllmar aan grijze baren ae natuurliike kleur weder het tjelet onmlddeltlk hel utlvallen van het haar geeft het een nieuw leren en krachllgen groei De moral mouv vervangt alle andere haarherstellers Het I geen verf Verkraiitaar Ui htele en Kalve leiieneti tv Kaften en ParfUmeuri lAmn Vu D ISr VUXBTTE IO SMlrard dei luUeni Parijl De voorteeUge uitmerliino van ie Koyol wiAiMvt U toe twutlt tat ik het BOortMrenS aan mt nt ClienliUe ai aaiOeveUn DirOT VOOR BBLAIE IIC NEDERLAND MORBERT DEKETM 57 Rai roui m Loq ii BRUSSEL liiiiKiii kiiltiilniiii Ftrii XrFlicoDlUTyi epöi te touda b0 U üGHOI TKSI Colfleur A VERHUISD Mevronw de Wed ü LULIUS van GOOR naar de CRABETHSTRAAT Q 220 en J M NOOTHOVEN van GOOR naar den KLEIWEG E 90 Ter voorkoming van verwarring gelieve men hiervan goede nota te nemen Het BESTUUR van den Polder Kattendijksblok onder de Gemeente Gou der ah zal den 25d mei a s publiek AANBESTEDEN Het afdamaien van de sluis behoorende aan dien Folder Bet bestek zal van af den 22 Mei a s hy den Kastelein C OOMS te Qouderak ter lezing liggen Nadere inlichtingen geeft de Heer P J HOFMAN te Gcuderak De Schout van genoemden Polder M BRON A I IËTS BETER X f voor het onderhoud rau den MOND th de TANDEN vun den meiiscb T a Büo $ froot btlau dnn de aEZOin EEIDS TANBim B£L£N V 0 D J G POPP K K Hof T ii la r t te Weent elke reedt door geheel Nederland bekend yn als de bcite Mondmiddelen 2000 lOder beroemdste eneesheereu vsu Europa schrijreu oor en hechten hunne goedkeuring aan de Taiwlmiddelen van Dr Popp aU dt bttU die bettaan voor mond en lauden Rr K Hoftandarts Dr Popp s SOjarige beproeving l$O ANATHEmN 10NDWATER van Dr J G POPP K K hof landarts te ee m heneest tandpijn iiekelgk tandileesch onderhoudt en reinigt lé tiinden voorkoiht den onaangeuamen reuk bevordert het tnn ienkrij eD bg kleine kinürren dient Is voorbehoedmiddel tegen diphtheritis keelziekte en is onontbeerlijk bij hel gebruik ran minerale iratercB In flesschen an ƒ 1 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Plttntaftrdii Tandpoeder maakt de Tanden schitterend wit zonder te aan te tasten in dooien an 080 Anatheriii Ttuidpasta in glazen dooten a 1 20 erkend middel tot reiniging der tanden Aromatische Tandzeep maabt de tanden zuiver mil zonder het émail aan Ie doen bewaart ze loor z ekelijke aandoeningen en houdt den mond frisoh Het stuk kost 40 cl en is toereikend vooreen halfjaar TandploiIlb6erS6l praktisch en meer zeker middel tot hel zelf plombeeren vanhoUe tanden Prijs in étui ƒ 2 60 POPP S niedic Kraidenzeep het voortreffelijkste loilelmiildLl tegen vlekken uitslag levervlekken en zomersproeleii tol bevordering en behoud van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 S5 Hen zij op zijn hoede tegren naniaaksels Va welke door velen worden verspreid die zich iiiel ontzien om keuteekeneu der lirma na te maken zoodat ig de cohtc nabij komen Tevens geven zij aan hunne namuksels naar het uitwendige hel aanzien van de echte artikelen van Dr POPP Bijden aankoop daarvan ordt der dringend verzocht vooral te letten op de krn eekenen der eohie artikelen Verkrijgbaar in de onaprstaande depots Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotlerdam bij F £ van Santen Kolff apoth en A Schippeieija Co blauwe porceleinwiukcl te s Hage bij J L F Snabilié apoth Ie Delft bij A 3 van Rijn Ie Schiedam bij C Malt Gt te Ijeiden bü K Noordijk ie Amsterdam bij P van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek Ie Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Ulreht bij G H N van Spanje idem Labty k Porton Droo isteii 4 S lï S Q s LEVENSVERZEKERIISG MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parij in haar Hotel IS rue de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zesiig Millioen Francs VERZEKERINGEN by Overlgden op het geheele leven G M NGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN UITZETVERZEKÉRINGBN 50 o aandeel in de winsten der Mat tschappg Zich te vervo en voor alle inlichtingen bjj den Hootd Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 GEOOT BADHUIS SCHEVEHriITGEir X O 3 ABOMEUENTEN voor maEZETENEN van ZUID HOLLANI Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalea in het Badhuis eu Bals zoomede voor halven prgs tot Fransche en Hollandsche Comedie en Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlgk van 45 De abonnementsprgs is per jaar Voor een Persoon ƒ 10 Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende a nog niet meerderjarige inwonende mannelyke Personen b alle vrouweiyke inwonende personen en vrouwelgke Loges EindercSn beneden de 15 jaar hebben vryen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn êtreng pertoonlijk geeu toegang wordt verleend dan op kaarten waarop de eigenaar zgn handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den kurtax voor iBadgasten bepaald 4 wn 1 Uoofdkaart 15 Hoofdkaart 8 Seizoen g 5 Bflkaart 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van ƒ 10 wordt op v rtoon van hnnne abonnementskaart voor Dames onder hun geleide een dagkaart tegen betiding van ƒ O 50 afgegeven De abonnenenskaarten zgn verkrggbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur uan het Badhuis te Seheveningen en na schriftelyke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIEpON Tournooiveld te Gravenhaget Kurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrggbaar aan het Badhuis i De prijxen van de Zee en Binnenbaden blijven even alê voorgaande jaren HET BESTTJUI Broodkar te Koop TE HÜÜB of TE KOOP gevraagd een BBOODWAOEN Aanbiedingen onder motto Broodwagen bij den Boekhandelaar H C EDA UW Jr rihier ADVERTEI TIEI in alle Binnen euBuitenlandsche Couranten worden dadelgk Opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GROOTE BELOON IMG Zeker middel TKQEN ALLE Rhnmatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspgn Kiespijn Verstgving in deleden Huidziekte enz verkrggbaar te Gouda Wed Boskan Alphen L Vauossiaü Zn Bodegraven P Vkesloot Botkoop J Goudkade P Logman HarmeUn W G Kübvers Hazenaoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Boüthooun Woerden Gebr Pïennino Woubrugge X de Wilde Zegwaard A Hekkeb Men gelieve attent tete zijn dat de Waldwolartikelen van een bruinekleur zgn als zynde bereid uit de vezelen der Den tnaalden Aanvraag omDépdtbgM J O HAM te Utrecht Snelpersdrnk van A Brinkuan te Gonda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINÖDAG DONDERDAG en ZATKBDAG De prgs p r drie maanden is 1 25 i anco per post 50 BINNENLA ND GOUDA 19 Mei Ub3 Uond rdatiavoiid verffaderde de Kieafereeniging Barge ffht alhier in een der bovenialen van le Réiiuie tot hel stellen van een Candidaat voor het Lidmaatschap der 2e Kamer Met algemtene stemmen werd lol Candidaal geproclameerd de heer mr H O Verniers van der Loeff lid van ilen Raad tan State te s Oraxuhage Dete Is reeds vroeger eens de eandidaat geweest van de liberale pang in ons distrlM eo mocht toen hoewel niet dr vereischte merrderhéid terkregen hebbende toch cm sieniiDeotal op tich vereeuigen grooter dan eenig ander liberaal candi laat in ons district Naar wij vernemen hebben ook de andere liberale ki 8vereenigipgen in hel district lich met drie oandidaliinr creeniffd Tot Brstnurslid der Kiesvereeniging is benoemd in de plails van den heer U O van Vrearaingen welke tioh de benoeming niet liet welgetallen de heer C C H Prinoe die iich bereid verklaarde deze betrekking Ie aanvaarden Door de kiesvereeniging Frykeid en PmHI te Alfen tjJD tol eandidaat voor de Tweede Kamer gekoten voor Gonda de heer Jhr Hr K A Oodio de Beanfort antir te Utrecht aftredend lid Voor Lelden O baron Van Wosaenaer ao Catwijck antir te s Hage aftr lid Oisteren middag werd op het Bsadhais alhier aanbesteed Het bonwen van een Hooiberg bü de aan de Gemeente Gonda toebehoorende Boawmanswoning aan de Ooudsche sluis Ingeschreven werd door C van Leeuwen Waddingsvren voor ƒ 749 P van Rooijen Waddingsfeen ƒ 663 fi van Olterloo Waddingsveen 647 Gb Hengeveld Alfen 68Ï j P vsn Rooijen Waddingsveen 62S C van der Kaij Moordrecht ƒ 560 B Hoogerwaard Gonda ƒ 621 W van Lokhorst Alfen ƒ 5U J H Onldemond Boskoop 485 b Het maken van een vaste brug over de wetering langs den Stationsweg Ingesohreren werd door C van der Kuij Hoordrecht 695 W Bokhoren Gonda ƒ 488 H J Nederhorst Gouda 166 B Hoogefwaard Gouda ƒ 874 By Kon besluit tijn benoemd tol burgemeester van Barwoutswaarder Waarder en Hietvelil A Knijff Hm tot burgem van Alfen A V Zaalberg lot burgem van Koudekerk M Crommelin Ten behoeve van de nagelaten belrekkingen der verongelukte vii schers van Moddergat Paesens en trk is in de gemeente Haastrecht ƒ 70 78 en in de gemeente Vlist 20 70 ingeumeld Op Vrijdag 26 Mri tnlleu Ie Bergambaelit de stemmingen plaats hebbeu voor de aftredende leden van hel polderbestuur Als heemraden ttjn aan de beurt van aftreding de heeren C Oskam At n P van Wijngaarden At als geeommilteerde ingelanden de heeren W Verduijii P K Benschop D Oskam T van Vliei en W Verdnijn Wt Op Dotiderdag 17 Mei had te Berg mbaoht de jaarlqksche verpachting plails der kaden en graslanden van den polder De mecsle perceelen brachten iets minder op loodtt de gehaele opbrengst ruim ƒ 40 minder bedroeg dan in IM vorige jaar De 8ta daard meldt tt vergadering van depntaten der anli revolntionaire partij Dinsdag te Utrecht gehoadeo liep aiiBemeod af Er bleek dal men reeds in de meeste districten met ijver aaii den arbeid wo gelagen De hope was levendig dat men ook na weder det tonder goeden nilslag den strijd toeren lou K de candidatiiren in de raeeate districten ruds vo q loopig gesteld deden de verwachliug koesteren dat on volk met sympathie de voorgedrageue steonea nw Het blad geeft voorts de redevoering wainaede de vooniller de vergadering opende en segt len slotte nDe voorstellen van Dolckum over Hare s stelsel eu art 168 ijn n i korte toeliohtittg oilgesteld tot een buitentengewoM depaUten vergodering die ia 1984 D V lal gehouden wordea De afgevaardigde voor Groniagen ter Tweede Kamer mr S van HouteD die onder de aftredende leden behoori heeft op de hem gedane uitnoodiging om Ie Groningen zijue beginselen nader te komen loeliohlen afwytend geantwoord Hy meent dat zoo iets niet noodig ia en dat men hem uit tijne advieten en geschriften genoegtaam kan kennen De kiesvereeniging met welke dete correspondentie werd gevoerd heeft lieh bij hel antwoord nedergelrgd maar niet dan na een roorloopig debat over de al of niet dnidelyk gebleken beginselen en de handelingen van drn heer van Houten in ile Kamer In tijn brief verklaart de heer Van Hooien dat ook de aanstaande strijd over zijne al of niet herkieting hem iu niets van zijn eigen standpunt doet afgaan Het cassatieberoep van mrj dr A H Jacobs tegen het vonnis der rr hlb nk te Amsterdam houdende niet ontvankelijk verklaring van haar vertoek om geplaatst te worden op de kieterslgsten is door den Hoogen Raad verworpen Zoowel ten dienste van bnilenlandsche regocringen of instellingen die inlichtingen omtrent d Rijkspoi paarbaiik wenschen te bekomen als ten gerieve van de vreemdriingru die de internationale tentoonstelling bezoeken en in die rijksinrichting belang stellen heeft de dirrcteur der Kijkspostspaarbank eene beknopte brochure in de Frnnsche laai samengesteld getiteld Mémoire mr Caiiie d cpargne potlale dtt Paye Ba eu bestemd om da erking der Hollandsoho inrichting Ie doen kennen In het hoofdgebouw van de Irntoonstelling is een kamertje ingericht waarin allerlei graphische ïoorslfllingen formulieren en brochures ter betiohliging en kennisneming tijn voorgehangen of gedeponeerd Een register op de tafe versohaft den belangstellenden bezoekers de gelegenheid om daarin hunne wenschen tot het kosteloos ontvangen van imilere iulicbtingin kenbaar Ie maken De directeur leif of zijn chef van dienst tal zich lederen Dinsdag des uaraidiiags van 2 lol 4 lire in hel directiegebouw bevimlen tot hel verstrekken van mondelinge inlichtingen De Minister van n arine door den Commissaris ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN des Konings iu de provincie Friesland in kennis gesteld van de schandelijke handelwijze der Engelsche visschers tegenover die vaniHoddergat en Wierum heeft terstond daarop de noodige bevelen uitgevaardigd om Zr Ms schepen Bonaire Marnix en Argui ter bescherming van onte visschersvloot loodra mogelijk naar het Noorden van Friesland te doen stevenen Staten Generaal Twkedk Kameu Zittin van 17 en 18 Hei In de zitting van Donderdag zijn o a aangenomen de ontwerpen tot verlenging van den termgn ter vervulling van leerstoelen san de universiteiten bekrachtigd de nieuwe overeenkomst met de Ned handelmaatschappij na aanneming van een amendement voorschrijvende de wettelijke bekrachtiging bij verlenging van het contract over 6 jaar Door aanneming met 60 tegen 19 i tepmen van het voorstel van den heer de Vos Itaromtrent de Minister zich rcfoMMde m hetZ o ékl der Kaoier ia de gevsngeniswel niet behaM li maar besloten tot een tweede seotieondereoek den heer Roeli verzekerde de Minister van r aterstaat dal de Begeering overeenstemmiog beoogt Insschen de Maasmondwet en de oontraeisB det provincie en het waterschap van Noordbrabrant Aan deu heer Van Dedem verzekerde de Mi ister van Koloniën dat opdrijviug der laudrenle geen gevolg kan tijn van eene Indische ordonnantie en dat hg inlichtingen zal vragen terwijl hg een voorstander is van fiiiteit In de zitting van gisteren is het afdeelings onderzoek van het ontwerp over den Suikeraccgns bepaald op Dinsdag dat op hel wetsontwerp waar gevangenisstraf enz zal worden ondergaan op Woensdag 23 a s Met 36 tegen 21 stemmen is aangenomen het wetsontwerp tot regeling vaa de grensverandering tnssohen de gemeenten Enschedé en Loneker nadat het door den heer Oorver Hooft besl reden was Hel ontwerp om toe te treden tot de verlenging van de termijnen van de gemengde rechtbanken m Egypte werd nadat de Minister van Bnilenlandsche Zaken op het gewiohl der zaak had gewezen en aan den heer Winigens verzekerd had dat de regeeriug zou waken voor de i ederlandsoht belangen bg bet Suez Kanaiil mef algeraeene stemmen aangenomen Eveneens werd goedgekeurd het ontwerp inhoudende de inlefuatioiiiile overeenkomst regelende de politie op de visscherij in de Noordzee De Minister van Buitenlaiidsohe Zaken verklaarde dat spoedig een ontwerp zou ingediend worden om aan de tractaalbepaliugen poenale bekrachtiging Ie verzekeren Hij bevestigde het bericht dat de Bonaire de Marnix en de Yrym naar de Noordfriesche kust waren gezonden om de Nederlandsohe visschers te beschermen en hij drukte zijn vertrouwen uit daar nummer en letter van één schip bekend waren een vruchtdragend onderzoek te kunnen instellen naar de voorgevallen ongeregeldheden Men schriJFl uit Amsterdam Ook vi a luchtreizen zal men hier gedurende den Igd van jol tentoonstelling kunnen genieten De heeren Goaard en Crommelin hebben met de directie van het Parklokaal een overeenkomst gesloten om uit den tuin die daartoe ingericht zal warden op Ie sitigen Hel zullen ecdter nachlelijke reizen zijn daar de opstgginger des avonds Ie elf ore plaats hebben Het terrein zoowel als de ballon cal dan