Goudsche Courant, zondag 20 mei 1883

Ondertrouwd öê SIMO N PETRUS tas dïr KLEIN i IP HENRIETTE WILHELMINA 1 ADBIANA JOHiNNA VERSCHOOR Gouda 18 Mf 1883 I RECfciT it 1 J Mei Zeugitraat No 9 j Ondertwinwd HENDBIKÜS ANTHOïlïUö NICHTING CORNELIA BARBARA vat LEEUWEN GouAa 17 Mei 1888 Op den 11 Mei 1883 is te venhage overleden Mevrouw de Wed JAAGËR geboren tan ukk onderdom Tan circa 82 jaren Èenig en algemetnt kentiUgemng Heden ontTingen w het smartelgke bericht Tan het oTerlgden van onzen geliefden j Broeder en Behuwdbrqeder dcaBeer ANTONIË JOHANNES SCHELLING in leven Ingenienr in Egyptische Staatsdienst te Cairo P M SCHELLING A M SCHELLING Edwards A J MONTIJN SCHBLUNG J A P MONTUN Goud a 15 M ei 1883 Ue ondergeteekenden betuigen by deie hnnnen hartelgken dank Toor de Tele blgken van belangstelling die ig mochten ondervinden ter gelegenheid hunner 25 JARIGE ECHT VEREENIGING J vAS VLIET J VAN VLIET uï Jong Stolwijkertlui bg Gouda 1 9 Mei 1883 ♦ Voor de vele bewezen van belangstelling bg de geboorte van hun Zoon ondervonden betuigen de ondergeteekenden hun hartelgken dank Dr J Tn DB VISSER G L DB VISSERVAN DB Garde Leuiden 18 MeiJ terlioht d loodat het een iaterewut aehoavtpel Inn weien De ballon van koUosiUlen omvang al S 600 000 liters gaa kunnen bevatten De prijt door de medereiiigen te betalen ia ODgereer BOO per plaata terwgl de duur tan de reis naluurlgk Tan het weder lal afhangen De heeren Godard en Cromnielin tonden eerat een ballon captif op de tenlooaslelling gehad hebben maar de onderhandelingen daarroor sprongen af Onlangs spraken we over de ontdekking dat koperverbindingen voordeelig zijn voor t men8cheUjk lichaam Deicr dagen stoud ie Bmssel een man lereehl die augurken had erkochi welke hg om er een mooie iiroene kleur aan te gpven in koperen ketels gekookt had De man werd veroordeeld wegens het verkoopen van levensmiddelen die den dood der gebruikers konden veroonaken De advocaat van den koopman vereelte zich tegen het vonnis en eisohie een nieuW onderzoek Prof Dumoulin van de Genisohe universiteit bevestigde toen dat koperzouleii volstrekt niet nadeelig zijn Hij zelf en de iijiieii maakten er met het beste gevolg gebruik van De augurkenraan werd vrijgesproken Trots het misbaar door Kuyper o s gemaakt tegen de zending van dr Jonkman eu de gelogenstrafte beweringen van Buurnam is in Zuld Afrika die zending zeer goed opgenomen Dr Jonkman is den 17 April te Bloemfontein in den Orunje Vrijstaat aangekomen Hij vertrok deu 1 9e na eerst den Staalspresident en vele andere bezocht te hebben Vanhier vertrok J naar den Transvaal Hg is voornemens om weder over den VriJBlnat terugkeerende nogmaals Bloemfunlelu te buoekcu met het doel daar een gernimen Igd te blgven en vanuit de hoofdstad reizen te doen naar de omstreken en bnitendo pen Dr J kon niet te hoog opgeven van de hartelgke ontvangst die hem overal ten deel viel Oudauk is s werelds loon Een logementhouder te Rochester had een algemeen aanbevolen hulpmiddel voor geval van brand in zgn logement toegepast nl in elke kamer een touw te laten aanbrengen waarmee de gasten zich door het venster konden redden Maar reeds In den eersten nacht heten drie zguer gasten zloh met hun baitage langs dat touw naar buiten glijden en gingen heen zonder hnune rekeningen te belalen De hotelhouder vraagt uu in de dagbladen naar den naam van den man die het eerst het genoemde middel heeft aangeraden en wil op hem zijn schade verh ilen Ook alweer ondank I Bg den landbouwer J te Dooiaga heeft naar aan de Zttuw Cl wordt geschreven een zeldzame amputatie plaats gehad bestaande in het bij een schaap afzetten van een der pooteu Dit llchaanadeel i vervangen door een houten waarmede het dier op het weiland loopt bgiia als had het nog tier gewone pooten De behandeling der zaak tegen Jaantje Cornelia Struik de zoogenaamde millioenenjuffronw en hare medebeschuhiigden zal plaats hebben op Maandag 11 Juni a s des voormiddags ten 10 uur Vanwege het O M zullen in deze zaak 66 getuigen worden gedagvaard Volgens een uit Berlgn ontvangen particulier telegram van het Uamleitlilad is daar een officieele verordening uitgevaardigd die bepaalt dat in en doorvoer van runderen uit Nederland en België slechts dan zal mogen plaats vinden wanneer voor het bedoelde vee door de gemeentelgke overheid een nauwkeurig certificaat van oorsprong ia a egeveo waarin verklaard wordt d t het gedurende zes maanden niet In eene streek Is geweest waar destijds de longziekte heerschie of tnintig kilometer in den omtrek daarvan zich die ziekte openbaarde Dat de bedevaarten naar Kevelaar voor het gemeentebestuur aldaar nog al eenige voordeelen afwerpen blijkt uit de verpachting der staanplaatsen voor 15 kramen op de plaats bij de kapel die te zamen 8710 mark het ft opgebracht Uil Hamburg wordt aan He Daily NetM geschreven De speelhel te San Carlo heeft een der eerste families van Slees ijk Holstein in diepen rouw gedompeld De tweede zoon een veelbelovend jong edelman bezocht Monaco op zijn reis door Italië Hij had een groote som bij zich die hij aan de rouleitc verloor Hij seinde aan zijn familie om meer geld en het werd hem gezonden maar ongelukkig begon de jonge man weer te spelen en het ongeluk vervolgde hem op nieuw Toen het laatste geldstuk gevlogen was en vervolgens zgn horloge n klfinodien vroeg hij 500 tranca Ie leen om de rek uiiii van zijn hótil Ie bilaleu Daar men hem niet kende scheepte men hem met een kleinigheid af Wanhopig en zgn familie niet voor de tweede maal durvende vragen schoot hg ziofa dood Ëen rechtsvervolging zooals ze in ons vaderland gelukkig tot de groote zeldzaamheden behooren werd Donderdag door de Rechtbank te s Gravenhage behandeld De zaakwaarnemer R iiamelgk reeds vroeger tot cellulaire gevangenisstraf van langer dan 6 maanden veroordeeld stond terecht ter zake van beleediging van den persoon des Koniugs In den avond van 12 April bevond bekl zloh in ftn koffiehuis in de Herderstraat te s Hage liet zich daar tegenover andere bezoekers in onbehoorlijke bewoordingen over Z M uit o a vertelde hg dat de Koning eens eeu postillon met den doud bedreigd had omdat deze niet hard genoeg geijedeu had en besloot dit verhaal met de woorden ik heb seh aan den Koning De hoornblazer K van het regiment grenadiers en jagers kon deze beleedigende taal niet aanhooren en waarschuwde R dut hij zich moest matigen Toen deze aan die waarschuwing geen gehoor gaf en voortging met schelden en schimpen vroeg de hoornblazer aan R of hg de door hem gebezigde uitdrukkingen volhield en ze op schrift durfde geven Ook daarin vond R geêb bezwaar en schreef onder zgn handteekeuing de hierboven aangehaalde woorden Met dit geschrift gewapend begaf de hoornblazer zich tot de politie en deeil aangifte van hel gebeurde lerwgl hg een zioh met hem In het koffiehuis bevindende korporaal verzocht toe te zien dat R zich iutussohen niet verwijderde Ter terechtzitting outktnde bekl de bédoelftig Ie hebben gehad het Hoofd van den Staat te beleedigen Hg had met den Koning bedoeld zeidp hg een vroegtren knecht dien hg om zgn wani edrag had verjaagd en iiede Koning heette Terecht wees de Voorzitter er op dat men in dat geval z t de en aiet den Koning Verder beweerde bekU nog dal niet hij maar een ander bezoeker vani het koffiehuis het verhaaltje van den postillon had opgedisch Ondanks de ontkentenis eischte het O M echter bcbuldig verklaring en veroordeeliug tot 1 jaaf celstraf Uitspraak heden over S dagen Men meldt uit het Westland aan de L Cl dat de tuinders aldaar geen groote schade hebben gebai aan de gelegde aa dappelen bij de strenge koude in Maart en dan ook overal bevroren uilhoofde er in het Westland nog niet veel aan het leggen van aardappelen was gedatn en die gelegd waren zioh in deu zandigen grond hadden goed gehouden Sedert het begin dezen maand was begonnen met het opsteken en verzenden der asperges die gaandeweg zwaarder en blanker waren geworden omdat het weer meewerkte vooral toen er een verkwikkelgkc regen kwam Het meeste veldgewas staat voordeelig en de ooflboomeii bloeien ollmuntendj van eeiilge peren die uitgebloeid hebben begipnen de vruchten reeds te zetten Hoe het met de druiven zal gaan daartoe is het nog wal vroeg om eenige zekerheid te hebben aalbessen eu andere vri ohten zullen er echter wel genoeg geplukt kunnen worden In de Engelsohe tgdschrifte wordt terecht met veel lof melding gemaakt van de activiteit van den gemeenteraad en van den geneeskundigen inspecteur te Leicester tgdens het optreden der pokken aldaar in 1882 In deze stad van 130 000 zielen wordt de verplichte vaccinatie meer dan in andere steden ontdoken niettegenstaande in sommige weken 60 personen wegens het in gebreke blgven hun kinderen te doen inenten veroordeeld weiden Daar slechts de eerste gevallen eeiier epidemie onderdrukt kunnen worden en het dus van het hoogste belang is zoo spoeilig mogelijk het bestaan der ziekte te kennen is op het verzuim van aangifte der besmettelijke ziekte eene zeer hooge boete gezel Zoowel het hoafd van het huisgezin als de arts die den zieke behandelt zgn tot aangifte verplicht Laatstgenoemde ontvangt voor die aangifte eene geldelgke belooniug Onmiddellijk nadat den geneesk Inspecteur kennis wordt gegeven van bet voorkomen der pokken zendt deze per telephoon daarvan bericht naar het pokkenhospitaal en laat per ziekenoagen deu poklljder overbrengen terwijl mede aan de gezonde familieleden met den poklyder samenwonend verzocht wordt op kosten der gemeente naar de quarantaine plaats te gaan en daar een dag te blgven tot het oulsmellen hunner goederen en t nemen van een bad Iiitussclien wordt op kosten der geraeeule door deskundige outsraetler het gchcele huls gezuiverd Door deze haudeUgze gelukte hel de 29 pokigders uil den vreerade in 1882 ingevoerd te isoleeren en Ie Leicester besmetting te voorkomen terwijl overal elders de ziekte duchtig ooi zich liicu greep Bulteolandsch Overzicht Met 358 tegen 60 stemmen heeft de Fransche kamer van afgevaardigdbn het door de regeering gev raagde krediet voor de expeditie naar Tonkin toegestaan De minister Challemel Lapaur gaf een historisch overcicht von de bewuste quaestie Terwllle van Frankrgk s eer en belang waren krachtige maatregelen dringend noodfg geworden De trevolkiog vai Tonkin was met sympathie vervuld voor Fraiikrgk en er rnslte dus op de republiek di taak om haar te beschermen Er kan toch geen sprake wezen van zucht tot verovering van zèlk erne bevriende bevolking terwijl de regeeHng ir pok volstrekt niet aan deukt om ver verwijderde ii ongezonde streken te bezetten Frankr k moet alleen gne rechten en de geilulen tractaleVijhaudhav n m i l De liaiher is daarniHUiteengegaan I u i E n belangrijk lelt wag het reker wel Mten ltt de ouil minister W iIfflingtJtn die bij geli genhtid der krdniug te Moskou Frankrijk hl veriegmwoM illgen iof zija reis i rbeen opjiyn vlrloek ie Berlijn Us ontvangen mpr den Duifechenikeller dri i l krooupMns en vorst Anon Bism riw wjins iem l dus nog al sol lkken ztiUi t Allen o t ingeniFn krui r fgezant even welwilleigd wat Inluhn t w i i dlien tgd zeker iel een belai rijlclcrstmnsll hfW H jÉ F i Xien Rttssischn hiaatsjfqappg beeft inuicessie verkf geil voo het an leftgen van een sjwitjrwfp van Inpische Zee ui r de Perzische gd i Door i t uitbreiding van igu strategisoh spoorwegnet legt i C te zal RusUUl Perzié volkomen onder zijoi he n söns ppij krggen en Engelands gemefusohap met het Oosten bedreigen Het is daarom de vraag vervolgt genoemd blad of op hel ocjgeublik d t Runland lioh van dezen nieuwen gemeenschapsweg heeft meester gemaakt het niet noodig is te onderzoeken of Engeland die daad niet onmiddellgk inoet beantwoorden door het aanleggen van spoorwegen langs den Euphraat De Uussisch Perzische weg toch zal waarsohgulgk op de haven van Bushir uitloopen eu van die plaats uit zou het wanneer de gelegenheid zich aanbood i zeer gemakkelgk zijn den Ëngelscheu handel met Indie en China te vernietigen Zoo de Engelsohe bezittingen in hel Oosten tegelgkertgd In het Noorden Westen en Noordwesten te land erden bedreigd terwgl Russische kruisers die den Indischeu Oeeaan afliepen de Engelsohe troepen convooien aanhielden zou Ëngelands toestand zeer haohclgk worden De commissie uit het Oostenrgksche Parlement voor de controle der openbare schuld heeft haar verslag over deu financieelen toestand aan het einde vun het jaar 1882 openbaar gemaakt Daaruit blijkt dat het totaal der niet aflosbare geconsolideerde sohnld die op beide helften van het Rgk komt In het geheel vermeerderd is met 65 millioen florijnen en thans 2 milliard 7H3 millioen florijnen beilrasgt Daarentegen is de geconsolideerde aflosbare schuld verminderd met 8 millioenen In het geheel is dus de geconsolideerde schuld in 1882 vermeerderd roet 57 millioen De gemeenschappelijke vlottende sohuld is verminderd met 41 millioen terwijl destaatsbiljetlen slechts met S8 millioen zgn vrrmeerdeAJ Het totale cgfer der Ooatenrgksche schuld met inbegrip van de gemeeusohappelgke mei Hongarge bedraagt thans 3 227 678 322 florgnen met een rente van 33 610 333 florijnen De paus heeft opnieuw in een sohrgven aan de lersche bisschoppen hun op het hart gedrukt om zich toch te onthouden van elk bewijs van goedkeuring met de anti Engelsohe beweging en om toch alle pogingen in bet werk te stellen om Ie gemoederen tot rust te brengen in plaats van te op te zetten tegen Engeland Dit sohrgven slaat vooral op den aartsbissohop van Cashel en sommige andere prelaten die het voorbeeld hebben gegeven om mede te werken aan een plan teneinde ParncU een bewijs te geven van dankbasiheid voor den ijver dien hg aan den dag legt voor de lersche zaak Het valt zeker niet te ontkennen dat de Heilige Stoel een goeJ werk verricht door daarop eens te wijzen Deze zydeliogsohe goedkeuring van de lersche voelingen door de geestelgken werken mee om de misdaden te doen toenemen en den toestand nog reel ernstiger te maken dat hg reeds is De Ieren zgn over deze circulaire idles behalve gesticht Id een te Dublin gehouden vergadering van de NaUotwl League werd de Paus door een der sprekers in duidelijke bewoordingen er aan herinnerd dat hg wel het hoofd is van de Kerk rouar dat Piirnell de man is dien men op politiek gebied volgen zal De heeren von de League zijn wel goedKntholiek maar minder Pausgezlml dsn men te Rome meent In de lialiaaiuche Kamer ilir caal viMtorloofde zich een uiterst scberjieu aanval legen politiek der regeering hg leide dat bet kabinet lUiberaler is dan ooit een kabinet der eohterzgd ien betuigde zgne verbazing over het feit dat twee ifinnen zoo versobillende van denkwijze en richtinlir als de heeren Depretis en Zonardellt le len van hnlelfde ministerie kunnen blgven IJ T OXilSqB GBifljaNDEN op een publieke plants te Gouda eiï bmWie Pulit e gedeponeerd Ken Russische OiinpdMgraol ƒ 2 26 Engelsch Hull4eeniug 1866 iDtongere bt te Goufla T toi ting van mbtonrechter t 1 oeosdag 16 MeiJ 1883 J H v N MliatOP Opeullliir Ministerie ie Rotterdam guUijpn of 1 dag Go idalinocdwillig I tol 10 golden ark a op zgqierf er vergunning vau i ih te Gouda Mttkeuakr vun ui j iV Vf C A SCHOLTBN Hl i W ROORDEEIj iM v rinan li G in a tr m ijlen opeibaijeiulweg tï Mitillien vanleeiji Mard j 4 il arb ddef tl Go lil wJgeiis opbokkf itJ vanl i tfln p d te iGuu lii iij tblll te Gd Weihoodiei s I f le 4 hnis ifo iib bnL C le ik 1 dag éffjths hMbbi ivan de stiraa L bp ougeoiilrloofdtn i iigd l tusscheu de Ings 11 en des avodds i 10Mrij l 3 l per te Gouda to 3 iildeu qO dag lop 4 op iib ren weg f fo toe tiïht lateil staan zgn wanen spinnen èet een poa d i ï C G V ïo rm iu te Goada tol 3 ttlden of I ilag wegens Ie Gouda zitlen op zgn kar be 1 spannen met twee honden C B koopman te Waddingsvreu tot 1 gulden of 1 Isg wegens te Gouda rijden met zgn kar bespannen met twee honden zonder dat die houden waren voorzien van mnilk rven C L sleeper te iand i tot 3 gulden of 1 dag wegens te Gouda rijden harder dan stapvoets met zijn vrachtwagen brspanuen met een puard en beladen met een varken P V d H bakkersknecht te Gouda tot I gulden oi 1 dag wegens rgden over de klinkerstraat met zijn kar beladen met brood P V II V C sjouwer te Gouda 1st I gulden of I ring wegens te Goüd i wateren op dm openhareA weg balten eenen openbaren walerbak BargerlIJke Stand Oouda GEBOREN I IS Mei ktiulKtli oaders A Kramhoul es C sn der Velde 17 Ksrel aodcr J Glul k eu L HinncDdijk Jaa tt illtoi oflden J Kooiman ca E M vso Leeswcu Johaona Ktaziaa ouders J de Joug en J tao Hoodl 18 iohaaoa ouden C vao Sehijudel ec B KrODwer OVKRLEDEM J7 Mei S Vermeer wed i Sloot 75 j J H Zandidd 78 j C Pypenieel wed J PrinKoIxrrg 84 j J P Rtgriogl Bai ONDERTROUNtl 18 Mei J M Schuuteii 81 j eo A Koppendraijer 80 j H Goudriaao 4 j eo B Rgnhout 8i j T VsibinI 2S j D ¥ Uranm te Kteowgli 82 j e H Slrsver 10 j en C vso Hoforgen 88 j P de Itoer te Uidan 89 j en M van Waarde 8 j i l sgtharT 81 j en E C Uallon la Alten 88 j B P van der Klain M j en H W A J Veraehoor M j H A Niehting 88 j es I B van Leeuwen 80 j M J de Jong SSj m 1 C Prlnaenlierg 83 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 12 tot 18 Mei 1883 Moordrecht GEBOREN EmniKie oudert K ds Xrict eu G Scheer OVEBLEOEN W Alfenaar 19 m wonende te Gouda OVDBRTROUWD P J de Knegt 86 i en T Hoon 19 j GEHUWD J van Kranenborg en D L Jong L C Brcedveld en E Tober J kool en N Burger Stolwjjk GEUOREN Loowrioa oodera A van Dam eo A Stout OVERLEDEN T Verkaik 68 j ONDERTItOUWU I Verkerk eo N Nalul Haastrecht OËflUWU J de Hoog eo M vao Zijll Reeuwljk REBORKN Johanoa oudera A de Wit en J vao Vliet OVERLEDEN N A koipéri 71 j I vao Zijll 49 j ONDERTHOUWD J W Ryneield en G Verwoerd ADVERTENTIËN Bevallen van een Meisje M ÈOOGENDIJK geb DlEKZWAOKR Gouda 19 Mei 1883 De Heer en Mevrouw J A van db GARDE Pblbhbr betuigen bg deze hun hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg de bevalling hunner Dochter ondervonden Gouda 18 Mei J 883 Aan allen die ons deelneming betuigden in het smartelgk verlies van ons oudste Dochtertje NIZETTA JOHANNA betuigen wg bij deze onzen hartelijken dank Mr P J SNEL W SNEL BrsKBS Den Haag 18 Mei 83 Heden g eopend de NIEUWE SALON voor het ê i Kappen Haarsnijden m SCHEEREN enz W G VAM STRAATEX op de WESTHAVEN B 164 te Goi ia VKRHÜISD Mevrouw de Wed ü LULIUS van GOOE naar de CRABETHSTRAAT Q 220 iGrar i DE HoKK in den en J M NOOTHOVEN van GOOR naar den KLEIWEG E 90 Ter voorkoming van verwarring gelieve n n hiervan goede nota te nemen Openbare Verkoopingp op DINSDAG 29 MEI 1883 voorm ten negen ure ten overstaan van de Notarissen MONTUN eo KIST in het Venduhuis NienwsteegE l te Gouda van Meubelen en Eüsraad Rleeren Afbraak enz I Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 9 JUNI a s en de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 26 I MEI gesloten wordt Namens hbt Bbstüüb J C IJSSELSTLIN Secretarü Gouda 1 9 Mei 1883 J de JONG Az Kuiperatraat K 227 te GOUDA INnRIlMËNTEELE ZllVERAAR Met 3 tot 6 jaar garantie van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad SLOTEMAKKK en Co WESTHAV EN B 199 GOUDA BORDEAUX WIJNEN van af 22 pej ankeren hooger MADERA per fl 0 75 0 90 1 10 DRY 1 40 PORT ft PORT 1 25 1 75Fane Roode en Witte PORT 2 50 ROODE PORTWIJN 1 10 Verder exquis fijne RIJN MOZEL BOURGOGNE SHERRY en CHAMPAGNE WIJNEN enz enz Prifit couranten worden op aanvraag franco toege onden