Goudsche Courant, zondag 20 mei 1883

I Woensdag 23 Mei IN S9S5 1883 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Admrtentiebla 4 Gouda en Omstreken De inzondlüg van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave i t i m m m mm ma m I iii i nnnT n n n Wordt Gevraagd een JOISGELING van 13 a 14 jaar uit de iatsoenlgke stand ter opleiding in de Haagsche Brooden Beschnitbakker van M M BNGELBREGT Gouwe C 166 c i l PEETERS JzN Gouda 5 Zwere FHABTSCHE WUITEIT van af 27 per 48 FLESSCHEN en hooger B In origineele Kisten verpakt 5 CQ 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch 18 12 Flesschen Echte SHERBIJ inh circa 1 Liter de Flesch 15 60 tj Proelflesschcn PORT 1 60 SHERRIJ f 1 40 P CHAM PAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger 2 EE IG DEPOT van Wellens BOONERAMP ELIXTEa w Alles wordt franco buis door geheel Nederland geleverd PKIJSCOURANTEN GRATIS en FRANCO SIGTENHORST k C Vooiheen E J COSTEH C 8 Koningsplein AMSTERDAM berichten aan hunne Cliêntelle in de Provincie in het algemeen en aan de Dames aldaar in bet bijzonder dat zij me t het oog op de Tentoünstelling gedurende bet geheele Seizoen steeds voorzien blijven van eene uitgebreide sorteering Nouveautés voor Dames Mantels Costumes Zijde Fantasiestoffen Katoenen Lingerie Broderie enz enz en noodigen beleefd tot persoonlijk bezoek uit GEOOT BADHUIS SCHEVEmMËK 1SS3 ABOïnmEITTEN 70or INGEZETENEN van ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebmik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven pr s tot Fransche en Hollandsche Comedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlök van 45 De abonnementspr s is per jaar Voor een Persoon ƒ 10 Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende a nog niet meerderjarige inwonende mannelgke Personen b alle vrouwelgke inwonende personen en vrouwelijke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrgen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zfln ttreng persoonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaarten waarop de eigenaar zfln handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den kurtax voor Badgasten bepaald Hoofdkaart 15 Hoofdkaart ƒ 8 Seizoen Blaart 5 t Bgkaürt 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van 10 woi dt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dames onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van ƒ O 50 afgegevep De abonnemenskaarten zgn verkr gbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriftelgke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIERSON Tournooiveld te s Oravenhage Kurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis JDe pHJ en van de Zee en Binnenbaden blijven even ala voorgaande jaren HET BESTXJUK Er wordt plaatsing gevraagd voor een Kindje van veertien maanden liefst b menschen zonder kinderen Te bevragen Bureau dezer Courant Snelpersdrok van A BarauiAH ie Qonda Rlieuwe Bezending VAN Echte 4711 Eau de Cologne Flacons met kurktrekker levert LOUIS P WELTER voor 1 halve zonder trekker voor ƒ 0 50 Eau de Gouda ƒ 0 75 Monsterfleschjes 0 25 en ook bg de maat Gouda Westhaven B 193 AANBESTEDI Het BESTUUR van den Polder KatUndijhhloh onder de Gemeente Gouderak zal den 25 MEI a s publiek AANBESTEDEN Het afdammea van de sluis behoorende aan dien Polder Het bestek zal van af den 22 Mei a s b den Kastelein C OOMS te Gouderak ter lezing liggen Nadere inlichtingen geeft de Heer P J HOPMAN te Gcuderak De Schout van genoemden Polder M BRON Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Ontvangp Betaalkantoor L Droogpleever Forluijii Rotterdam stand der Depositorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 drie 4 zes 4 U twaalf De rente wordt b vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tuaschenkomst van den heer Me J FOETüUN DROÖQLEEVER Advocaat te Gopd AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln voornemens op WOENSDAG den 30 MEI 1883 des namiddags ten I nre in het Raadhuis aldaar b inschr ving AAN TSi BESTEDEN Het verbouwen van de TüS i SCHEN8CHOOL aan de Keiaerstraat aldaar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dageiyks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatseiyke SecretaHe en aan de Stads Timmerweri ter inzage liggen Het Bestek en de Teekeningen zgn ad 1 50 te verkrflgen ter plaatselgke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven doer den Gemeente Architect De INSCHRIJVINGSBIUETTËN zullen e op zegel geschreven door den Inschröver en zflne Borgen geteekend en behooriyk gesloten den 29 MEI 1883 vóór des namiddags 5 ure I op gezegde Secretarie moeien zyu ingeleverd De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 22 Mei 1883 Mr H C Verniprj an der I oeff heeft oor d hem aaagebadea candidaiuur voor de Tweede Kamer in bet kiesdietrict Gondt bedankt Naar irij Teroemen ia de uitgeachïBven leening voor de Krimpeiicrirairdsche Siooralramweg Manl chappij uiet volteekend Ia dr 11 Zntrrdag te Drift gehoadeo fce eatelijke Tc KadpriiiR van het Ned 0udtnr jzer8 0eDool ohnp ia Gouda aaiigeirrten tot plaats van bijeenkomit van de volgende vergadering Uit de acht aollioitanten naar de betrekking van organiat en mnziekmreaier Ie Woerden ia gekozen de heer Spaanderman alhier De heer Hol an Utrecht woa ruminator Bij de 8anbe led ng van het stoomgemaal ten behoeve van de polder Kort en Langland gem Krimpen a d IJiel ia aannemer geworden de heer VV Bokhoven van Gouda voor USttO Benoemd lot onderwüier aan de openbare lagere school No 1 te Nieuwerkerk a d Jael de heer J Soheygrond van Gouderak Ook Ie Schoonhoven heeft tich een geval van pokken voorgedaan De Eerate Kamer der Siaieu OeDeraal ia tot hervalling harer werkiaamheden bijeengeroepen tegen Maandag 4 Jnni a avonds ten 8 ure Naar het Tarf verneemt heeft tioh een nieuwe vrijtinnige Kiesvereeniging geconstitueerd op het eiland IJselmonde Een voorloopig reglement ia ontworpen en in handen gesteld van een commissie die in de eerstvolgende vergadering een dcflnitiel omwerp Ier behandeling tal aanbieden Namena de nienwe Vereeniging tal een uitooodiging worden gericht aan alle geestverwanten op het eiland om tich bij haai aan te sluiten De Weerbaarheidsvereeniging Koning WilRm de derde te Kampen onder beschermheerschap van C M den Koning heeft deter dagen een aanmerkelijke uitbreiding ondergaan Een 26 tBl jongelieden uu den anibachlaland hebben zich bij haar aangesloten om Ie kunnen deelen in de voorrechten toegelegd aan milioiens die bij Ie finfanteris ingedeeld blijken van verkregen bekwaamheid in den wapenhandel geven Mei de leiding der oefeningen deter afdeeling jong iedeu die een afzonderlijke kinase vormen heeft de instructeur der Vereeniging de heer W F K Klercq de luitenant bij hel Instructie bataljon tioh mede belaniieloos belast Km het Groenewegje bij de Wagenbrug in den Haag liep Zondagavond 9 ure een open rijtuig waarin twee heeren waren gezeten de gracht tn bg het omdraaien van den hoek der 3e Wagenstraat De beiilc passagiers waren ipoedig uit hel water gered dank tij de hulp van versohillendc persuneu die huu slokken toereikten Ongelukkiger kwam de koeUier een Scheveninger er af Wel redde hq lijn leven maar gn paard verdronk ondanks al de moeite die hij deed om het beest te redden tengevolge van de daisternis en het gemis aan voldoende holpraiddelen Voor den man is het verlies van paard en rqtuig een ware ramp daar hij beide pas eenige wekeu geleden had aangekocht om dezen tomer er liJD brood mede Ie verdienen Blijkens het venlag omtrent hel wetsontwerp tot het verleenen van sabsidie ten behoeve van de Intern laudbouwlenlooustelling in 1834 te Amsterdam Ie honden liepen de nevoelens uiteen Het nut toch voor den landbonw uit het hmiden eener tentoonstelling werd door velen lu iwijfel getrokken Andere leden meenden echter dat aar elders dergelijke tenlooustellingen gehouden wordn men daarmede in Ifederlanil niet ten eenenmale kau achterwege blijven Zeer vele leden achtten vooral liitr te lande waar landbouw veeteelt en uivelber iclinff Mi uo belangrijke lak van nijverheid uitmaakt Dkt nut niet twijfelachtig Zy aren getind het sabsidie toe te kennen ook omdat een subsidie aan de koloniale tentoonstelling is verstrekt en te meer daar hel hier geldt een zaak door Ne lerinnders op toaw gezet zoomede omdat als onze Itegeering niet medewerkt andere Begeeriugen hare medewerking tullen onthouden Sommigen wensohlen dat het subsidie slechts zou worrlen verleend in verhouding tot hel te kort dal de teatoonslelling ton kunnen lyden Men drong er op aan dat de Eeg torgen zou dat een eventueel Ie verleenen aubsidie goed aan het voorgestelde doel ton beantwoorden en dat de Reg de hand zou hebben iu de samenstelling der jury De Times bevat in een ttjaer jongste nummers een uitvoerige correspondentie uit Amsterdam over de Tentoonstelling Het sehrijven begint met de gebruikelijke klacht over het niet gereed zyn geeft de iuzeuiling van den prins van Wallea in het Rgksmnsenm aanstippende aan de commissie van uiivoering een Hub door te doen opmerken dnt dit voorbeeld van vorslelgke mildheid het bestuur l n staat sielt een exira entrée van 26 cent te vorderen en schetst vervolgens iii hel kort hel terrein Van de Koloniale Afdeeling spreekt de correipondeul met den huogsten lof Hg vindt het jammer dal door geen ander land behalve de nnstralische kolonie Vicioria en n mindere male Nieuw Zuid Wallis en BritsohIndie op gelijke wijze werd geëxposeerd wgl één uur in de Koloniale Afdeeling en in het er tegenover gelegen javaansohe doip een beter denkbeeld vnn Nederlandsch Oost liidie geefl dan alle reisboeken die in hel licht verschenen tonden kennen geven Het hoofdgebouw duorloopende zegt hij voorls vun de Ned afdeeling het volgende Er zijn iiiiluurlgk reusachtige Iropeeen opgebouwd van bier likeur en jeueverftcstohen knarsen knzen en producten van de verdere groote mduslrieën van Holland Maar er zgn ook andere zaken waarin de Hollanders zich mei hunne naburen in andere gedeelten van Europa kunnen melen Er ijn stnaisietoilletlen waudeltoillelleii die zelfs een Worlh den befaamde Pnrgsohen kleermaker geen oneer zouden oandoen bronzen voorwerpen gebeeldhouwde meubels en ingelegde liifels porselein van Delft en Maastrichl fluweel vnn Utrecht eenige uiistekei de specimens van drukwerk en pholhogrnphie Een ADVERTENTIËN worden geplaatst an 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlgke Nommen VIJF CENTEN zilveren wapenrusting njk verguld en gedreven te Utrecht gemaakt voor een jeugdig edelman die met passenden luister een gecoalumeerd bal wilde bijwonen de correspondent is slecht ingelicht daar de bedoelde wapenrusting bij de jongste maskegide te Utrecht werd gebrnikl toont dat de zncht naar weelde in HoUaid is doorgedrongen terwijl in een naburige kast een aarden pijp zonderling gesneden en versierd met wille zijden linten een uit Gouda ingezonden bruigomspijp getuigt dat onder de boeren van Nederland steeds de gewoonte bestaat dat de brnid op den buwelgksdag haar gehoorzaamheid aan den dag legt door haar mai een pijp aan te bieden welke zg vooraf met eigen handen heeft gestopt Decopieën in Delftsch aardewerk van Tan Dgek s Karel I en zgn huisgezin zijn prachtig uitgevoerd en de groote photographtën van de beroemde Hollandsche schilderijen De Slier van Potter Bembrandt s Les in de Oalleedknnde en Van der Heist s SebuUersaualtijd gevea in een enkelen oogopsUg een goed denkbeeld van de beroemde schilderstukken der Nederlandsche school Wat de arbeid der grondwetscommis§ie aangaat zoo leest men in de Haagsohe kroniek der N Gr Ct verneem ik dat zij reeds in Juni zal vergaderen De heer Heemskerk zal een questionnaire gereed maken die tot leiddraad bg de debatten dienen moet Het werk zal door den premier zeer bespoedigd worden Reeds in September wil de regeering haar voorstellen tot herziening der grondwet iu de troonrede aankondigen zegt men VermoedeIgk tnllen die voorstellen onverschillig welken uitslag ook de arbeid der staatscommissie hebben moge tioh bepalen tot de herziening van hoofdstuk II 1 afdeeling hoofdstuk III 1 afdeeling hoofdstuk VIII en hoofdstuk XI Ofschoon de commissie indertijd door den Folkthoni benoemd om Ie onderzoekeu in hoeverre hel gebruik t in bier als volksdrank bevorderd kan worden nog geen definitief rapport heeft uitgebracht zal van wege den Bond tijdens de Tentconatelling een drietal Kiosken worden geopend alwaar bieren van 3 pCt alcoholgehalte en zuiver brouwsel per glas van tuira 300 circa s bier voor vgf oents verkrijgbaar zullen zgn De voor die kioakeu aangewezen plaatsen zijn uabi het rgks Muaeum aan de Van Baerlestraat naast hel Zuiderzeegebouw en op de Weteringschans naast het gebouw der Vrge Gemeente Binnen weinige dagen hoopt de Amsterdamsche afdeeling an den Volksbond daarmede gereed te tgn Van het voornemen om op het Tentoonstellingsterrein bitr te schenken heeft men om de hooge kosten moeten aftien De Tentoonslellingscorainis sie toch wilde wel kosteloos den noodigen grond afslaan en ook vrgdom van hel concessie reohl a 1500 geven maar eisohte daartegenover het gratis scheuken van twee of meer hectoliters bier per dag Men vond echter geen vrijheid ora duartoe over ie gaan te minder nu looh bier voor 5 cenis per glas op de Teniooustelling geschonken wordt De reeds door den Fslkibond gezette kiosk tol nu worden afgebroken In een ingezonden stuk in hel Fenlooick Week I blad wordt betrtffende de zaak van den heer F let raar naii de Bgks hoogere burgerschool Ie Venloo medegedeeld dat de Commissie van toezicht na den