Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1883

Ünoteor de noodigt inliohlingcn g rraagd te hebben tentoud eene klaclit by den inapectenr ran het M O heeft ingediend Dientengerolge ia de heer P roor Iwee maanden geachorat geworden Zooals men weel kad de heer P het beslaan ran ren God in twijfel getrokken De Kieawmarkt te Amtterdam ia den laaieten lyd het terrein foor aakkeuroller Herhaaldelgk komen haiamoederIJGB thuis iinder beursje of porlemonnaie waarin zieh de door den haiarader innrverdieude penningen berinden Woenadae werd eene nou ran haar beursje met ƒ 7 beroofd eeu andere rrouw ran haar portemonnaie waarin f 2 60 De politie tond twee recheroheara die hel geluk hadden een elfjarig knaapje D tl gennumd Ie arresteeren Zij hadden den kuaap een poosje gadegeslagen daar lak hy lijn hand in den tak run den maniel ran een meisje haalde tonder dat dit meisje het bemerkte een takdoek Ie rooraehyii en dacht tiob daarmede Ie rerwijderen Spoedig werd hij achterhaald en in arrest genomrn Hc bleek dat in een der puulen ran den lakdoek 1 07 geknoopt was dus lya rangst was nog toe slecht niet geweest Vooreerst tal de Nienwmarkt ran tjjn betoek rersoboood blgren want bij werd naar de cel gebracht De tiatistiek in Engeland toont aan dat daar jaarlyks ougereer 50 0 0 menschen het slachtoffer lijn ran misbruik maken ran sterken drank De helft van de kranktinnigen twee derden ran de armen en drie rierden ran de misdadigers worden gelererd door hen die rerslaafd tyn aan den drank Volgens statistieke epgaren heeft iu Amerika in den Iqd ran 10 jaren de aloohol meer dan 200 000 personen gedood Zy heeft duiienden kranktinnigen moordenaars en telfmoordenaars gemaakt terwyl 200 000 rrottwen wednwen werden en 1 000 000 kinderen naar de weeshuizen weriten gezonden allen tengeralge ran misbruik ran sterken drank Dit heeft aan den Slaat meer dan 3 millioen gekost Het blad waaruit wy dit onlleenen deelt terensmede dat de absinth de meest rerderfelyke ran desterke dranken biykt te tijn Behalre lerertiektë en tiekte ran de ademhalingswerklaigen wordt ook de Dierziekte door het roorid arend gebruik ran diendrank rerooraaakt lerwgl uiet zelden aandoeningen ran het zenuwgestel teouwtoerallen en dronkemanswaantin delirium tremens het gerolg zyn ran aanhoudend gebruik Vroeger was de absinth bijnauitsluitend in Frankrijk iu gebruik waar ty ook nog reel gedronken wordt maar ongelukkigerwijs wordtty thans ook in andere landen zelfs iu ons raderland aangetroffen Heraut De bereiking ran Liohlerrelde een dorp in de uabyheid ran Berlyn heeft dezer dagen een besluit genomen dat narolging rerdient Er is een rolksrergadering bye ngeroepen Ware het mogelyk geweest dan had men dit plan in den letierlyken zin des woords ook ten uitroer gelegd maar de plichten door reien Ie verrullen de eischen rt n t dagelijksoh brood hadden menigeen teruggehoudeu ran deelneming aan de rergadering Niettemin was tij talrijk betoohl en er heersehte een eentgetindheid die de aanwezigen tot groove eer reratrekt en wel te meer omdat het doel door hen beoogd zoo prijzenswaardig ie De wet beschermt iu Pruisen gelyk hier te lande den gerederden tanger die met de uitoefening der politie in de rrije natuur is belast die waakt roor de reiligheid ran ttaad dat aan den bodem op akker en in tuinen is toerertrauwd die planten groot en klein heesters ja boomen en bosschen inspeoleerl ten eiude toe te zien dat geen marodeurs de knoppen de bloesems de jeugdige blaren dè schors beschadigen eg die tijn toegerust met hamer eu beitel en andere scherpe werktuigen om t geboefte uit de diepste schnilhoeken te roorschyn te halen en Draconisch te straffen Helaas I de wel spreekt duidelijk genoeg van bescherming maar t sohynt zeer moeielijk om de wet Baar behooren toe te pasten Dit allhans is zeker t gebeurt niet Om hierin rerandering teweeg te brengen was de bedoelde rolksrergadering belegd Met algrme ne stemmen werd het besluit genomen dat een belooning ran 10 mark zou worden toegekend aan dengene die een listig lokkenden rogelaar op bedriegen uit op heeterdaad betrapt zoodat hi Tolgens de wet gestraft wordt Leeringen wekken maar roorbeclden trekken I Daarran kan lot bewys dienen dat iu een ander dorp bij Berlyn te Klosterfelde ook een dergelyk besluit is genomen In Zweden ia eene fabriek opgericht waar men uit bout draden garen spint t welk sterker en gordkooper is dan dat uit hennip of katoen rerraardig l Iu de gtmeenie Wetterbork heeft eeu rermogend landbouwer in twee jaar geen hoofdelijkeo omslagbetaald om de eenroudigc reden dal hy vergeten werd Op de koloniale Amsterdamsche tentoonstelling afdeeling Trauraal is de pyp Ie tien die Piet Joubert ran schrik uit tijn mond liet rallen toen tijn rrouw heii kwam rerteUen dat de roodrokken op de Amajjiba waien Die pijp is te merkwaardiger omdat naar ona ran zeer goed onderrichte tyde rerzekerd wordt generaal Joubert nooit ofte nimmer rookt Hy moest dit roorwerp dus expresselijk in den mond genomen hebben om bet te laten rullen t Heeft iels ran de man die een museumbezoekende op het barsch berel ran den portier slok afgeven I zoet naar huis ging om er eeate halen t i D Sedert eenige jaren legt men tioh te Berlijn met de borst toe op het rervaardigden ran kunstbloemen En het geschiedt met toenemend succes dut ap onmiskenbare wyze blykt want in de eerste plaats neemt het debiet loe omdat het artikel aanmerkelijk verbeten en in de tweede plaats het getal speciale richtingen waarin wordt gearbeid vermeerdert voortdurend Niet zoo maar In eens heeft men in dezen lak vun nijverheid gelyke knnsiraardigheid aan den dag weten te leggen als Ie Parys met andere woorden in Frankrijk dat zij rerre Op bescheiden wyte is men aangevangen en met yzer en volharding heeft men de begonnen taak voortgezet Hierdoor heeft men het thans zoover gebracht dal men in sommige ouderdeelen nret Frankrijk kun wedyreren Het gerolg hierran is geweest dat Engeland Zweden Noorwegen Denemarken Nederland en Noord Amerika meer en meer dqpr Berlijn warden voorzien NoordAmerika wordt een goeden klant indien het zoo voortgaat De tabellen van iu en uitvoer loonen aan dal de Vereeuigde Staten in 1882 voor ruim 100 percent meer van het artikel hebben getrokken dan iu bet duaraan voorafgaande jaar In 82 beliep de gedeclareerde waarde der naar de Vereenigde Staten uitgevoerde kunstbloemen 620 000 mark dal is meer dan het dubbele bedrag van 81 Een even gunstig verschijnsel mag het wordengenoemd dut diezelfde tabellen het bewys leverenhoedanig het aantal klanten toeneemt want eerstsedert kort voorzien zieh ook Spanje Italië en ZuidAmerika voor een gedeelte vun t beooodigde aan de Berlijusche markt Velerlei zijn reeds de spMiale richtingen onder de ruim 3000 peraonen di t zieh wijden aan de vervaardiging vun kunstbloeHWR Zoo is er belrekkelükerwijze eeu vrij gtoot aantal wier kunstaardige vingertjes lich uitsluitend betig houden met hel nabootien der zoo lieftallige lelietjes der dalen Anderen hebben haar gunst geschonken t zijn meerendeels meisjes en vronweu aan de symbolische mirie het klassieke zinnebeeld van jeugd en schoonheid En smaak zoomede geschiktheid hebben andere bloemenmaakstera weder een auderen weg doen opgaan Bludplunten tijn sedert lang teer in trek prachtige exemplaren heeft de natuur ter beachikking gesteld en zoo zijn door de mode die zoo wat alles regeert deze planten sedert geruimen tjjd op den voorgrond geplaatst Geen wonder derhalre dat men in t rak ran kunstbloemeu diezelfde lichting is opgegaan Potplanten ran dien aard worden dan ook in groote menigte renraardigd in gaan hoofdzakelijk naar orerteetehe gewesten een bijzonderheid die uiet nit het oog mag worden rerloren Deze meer eu meer in bloei komende tak ran nyrer1 id doet de industrieelen op dit gebied met genoegdoening terugzien op den afgelegden weg Zij zijn dankbaar maar niet voldaan want de pryzen die tegenwoordig kunnen warden bedongen zijn naar zij algemeen verklaren rerre van gunstig te heeten Vegetabilisohe boter Een Vegetariër heeft een nieuw soort boter uitgevonden die geenerlei dierlijk vet beval zij bestaat uit beste Bratiliaansohe noten die men iu ecu vijtel fijn stampt zuivere olyfolie iett of wat wytemecl en zont Dete ingrediënten zijn zeker boren de meeste stoffen Ie Ie rerkiezen waaruit meestal de wijd en zijd verbreidde knnalbotrr bestaat Blinde Jusliliu De Justilio die men meeslal geblinddoekt voorsttlt moet inderdaild blind zijn Ten minste in Engeland Immers onlangs iï iti eên stad van dat land een man die tijn broeder met eent ijieren bout bijna had doodgeslagen tot drie maandei gevangenis celstraf veroordeeld terwijl een te lienjarige knaap die ee i duif gestolen had tot een jaar tnchthnia met dwangarbeid tioh verwezen tag Oeer het regelmatig loopeit der horlogei Het is dikwijls interessant om te hooren hoe verschillende personen er over kibbelen lut hun horloge het bette loopt Gewoonlijk heeft gfen der partijen een lakobronomtter by zich op welker uitspraak men zich nog wel het meest kan lerlaten eu ieder vermoedt van een gewoon anker of cylinder horloge gnarne het onmogelijke Afgezien daarvan dat elk horloge eigenlijk slechts van een bepaalde lengtegraad der aarde regelmatig kan loepen voor elke Oostelijk of Westelijk gelegen plek echter moet afwijken wordt de gang van een gewoon zakhorloge noodzakelijk verstoord door de hoogere of lagere temperainnr waaraan het is blootgesteld verder door het getal en de slerkle der positieve bewegingen welke het ondergaat ten slotte kan een horloge nimmer gelijkmatig loopeu wanneer hel op verschillende uren ran den dag wordt opgtwondrn Slechts onder gelykelijke roorwaarden in deze drie richtingen kan een horloge das gelijkmatig loopen De waarde ran oeslerschalen Wat wordt er toch van de lallooze oeslerschalen die men des winters overal iu alle landen wegwerpt P Die vraag is zeker wel eeus bü dezen of genen opgereten Tot dusver gebruikte men ze alleen om er kalk van te maken Maar sints korten tijd heefi men er eene nieuwe en kostelijke beslemming voor itevondeii Men heeft ontdekt dut de schalen eeu voortreffelijk fundament vour oeslerbanken vormden en in de beide vorige jaren zyn vele duizenden schelpen lot dit doel i i de Vereenigde Staten gebruikt gewoiden De ocsterkweeker zoekt eeu geschikte plaats voor een bank uit en werpt de schalen eenvoudig over boord Dit geschiedt in Juli en Angusins op hel tijdstip van hel kuilsohielen De kuit hecht zich aan de Bohaid vast en binnen twee jaren is dete bedekt met oesters Ier groote van een kwart tot een een halven dollar Dan zijn de oesters groot genoeg om te plaaten en worden als leeloeslers gepoot Soms worden dertig tot veertig dergelijke oesters aao een enkels schaal vattgebeobt gevonden De schelpen tijn 8 ceuis een Amerikaansche cent is 2 uederl per decaliter waard als zü over boord worden geworpen doch na verloop van twee jaren hebben zij eeue waarde van 60 76 cents Dete methode vun kweekeu van pooloesters wint in de Vereenigde Stalen als met den itt veld Vandaar teker de groote hoeveelheden die iu de 3 laatste winiera in Europa tijn uitgevoerd Wat is snelheid In een seconde wordeu d volgende afstanden afgelegd Door Voet Een gewoon voetganger 4 Een diligence 8 De meeste ririer n ï De Rijn 6 Een zwakke wind 10 Een zeilschip 14 Een Engelsch race paard 46 Het beroemde race paard Sterling 80 Een hazewindhond 80 Een adelaar 100 Een postduif 120 De herigste storm 120 De klank 1080 De kogel ran een buks 1600 Een kanonskogel van 64 pond 2300 De aarde op haar baan 4 mglen 9600 Het licht 42000 Buitenlandsch Overzicht De Nordd AUgerneÏM Ztg zegt dat de regetriog zich niet zal laten ontmoedigen door de negatieve vota van den Byksdag en binnenkort haar ontwerp lot verhooging der rechten op bont weder zal indienen Hel orgaan van print Bismarok baalt bq dete gelegenheid het voorbeeld van Tamerlan aan die na eeu verloren veldslag een mier tag welke 70 malen aohtereenvolgeoi een barer eiiren op een hoogte traMHIe te brengen i66x tij daarin slaagde In de hoop der Begeering dat tij een meerderheid van belanghebbenden voor hare ontwerpen tal kunnen bijeenbrengen tal tij te gelijkertijd een voorstel doen lot verhooging der invoerrechten op taden en ijzer By de behandeling van de begrooting in de Fransche Kamers tal het meest gestreden wordeu over de brgrooting van eeredienil van radikele tijde il in de begrootingscommistie voorgesteld om het hoofdstuk eeredienst met 7 8 millioen te verminderan dat is wat kras en de meerderheid tal de vermindering beperken tot 443 000 francs De Fransche bladen liggen met elkander overhoop of de graaf van Chambord al of niet ziek ie De legitimislische binden verzekeren dat de graaf volstrekt niet irk is en het geringe accident bij ijn val niets te beteekeuen heeft de rapublikeinsche bladen zweren dut zij goed zijn ingelicht waar zij metledeelen dat de graaf een aanval ran beroerte heeft gehad en men het begin van het einde heeft Welke reden de republikeinsche bladen hebben de ongesteldheid in elk geval erger voor te stellen dun zij scbijnl is niet duidelijk de dood van den graaf van Chambord zou betrekkelijk een voor niigaug zyn voor de monarchale partij Oileanittisohe prinseii daarmee vryer worden iu bun beweging Het achijnt dat de republikeinsche bladen alleen den toestand zoo zwart roorslellen uit opperrlakkigen koningshaat De graaf is een man van leeftijd de dood zul dus wel komen wanneer men slechts een weinig gedu d heeft Aangaande het Suet kauaul verzekeren verscbilirnde Franache bladen dat Leaseps zich heefl uitgelaten dat hij steeds van oordeel is geweest dat éen kanaal op den dnur uiet voldoende zou zijn maar dut aan tiju Maatschappij het recht toekomt het tweede kanaal an te leggen dut gegruren moet worden naasl het lerste omdat hel tegen woardii e kanaal uiet roor rerbreeding ralbaar is aan de Maalschappij moet ook orergriuieu worden wanneer zij dfu tijd roor den aanleg vun het tneeile kanaal gekomen acht In de errstrolgeiide dagen zal door de keizerlijke herauten iu alle sleden dei Rnisirchcn Rijks in het openbaar de procluinalie ran den Czaar betreffende Ie naiistuunde kroning afgekondigd wordeu Dit stuk luidt aldus De allerdoorlucbtigste en allerverherensie groote heer en keizer Alexander Alex indrowiisch heefl bij bet bestijgen an dm door zijne voorraderen hem nagelalen troon drs Rusiischen Rijks en de duaraan onafscheidelijk verbonden tronen van bel Czaardora Polen en grootvorstendoin Finland het voorbeeld der zeer godvrcrzenden hrerscheis tijue roorradiren gerolfcd en dus goedgeronden ter openbare kennis Ie breuiteu De allerheiligste kroning ran Zijne Keizerlijke Mojesleit en d heilige zalring zul onder Gods bescherming op Mei plaats vinden welke geheiligde handeling op igne gemalin Je groote keiterin Maria Feodorowna tal worden overgedraurn Van dete plechtigheid wordt aan alle trouwe onderdanen bij dete kennis gegeven opdat lij op den gtnoemden dag lot den Koning aller Koningen bet vurig gebed kunnen opzeudeu dat Hij in Zyne onuitpuiletijke genade de regrering van zijiie Majesteit moge zeireuen dut Hij rrede en rust restige tot Zijn heiligen roem en roor de onveranderlijke welvaart en den bloei des Ryks Het manifest ia op prkumentuchtig zeer itcrk papier gedrukt De tekst drr proclamatie is met oud Russisch letterschrift in t zwart doch de namen van den Czaar eu de Czarina zyn in t rood gedrukt Zij wordt omgeven door een breeden bouigrklenrden rund goud rood zwart en grauw De rjjke arabesken zijn van Uyianlijuschen itijl Boven het manifest bevinden tioh de keiierlijke kroou benevens de wapenschilden van de verschillende landen der Busiiaohe kroon Daaronder is in rood hel keieeriyk tegel van Rnilaud afgedrukt Behalve dit manifest wordt nog een tweede itaatkandige proclamatie verwacht waarvan reedi dezer dagen is gewaagd De Keizer en de Keizerin beueveni hunne kinderen en de groolvoraleu Alexis en Paal tijn te Moskou aangekomen en werden door de bevolking met gejuich ontvangen Zij hebben hunnen inlrelt genomen in het paleis Peirowsky en tullen daar blijvea tot dat zy hunnen intocht in het Kremlin houden De toevloed van vreamdeliugeii ia teer groot Overal beertohte de beste orde Naar men beweert heeft de Gtaar opnieuw een nihilistisch adres ontvangen waarin het rerolationair comi é mededeelt dat de kroning zonder incident tal afloopcn doch dal de nihilisteu kwijtschelding van itraf voor de veroordeelden en omvangrijke strafvermindering der reeds verbanneueo verwachten De lange diseotsie in de Italiaanaohe Kamer is geëindigd met een votum van vertronwen in het kabinet aangenomen met 848 tegen 29 stemmen De Turksohe Begeering heeft den Westersoheu aandrang tot bel invoeren van hervormingen vooiloopig weer bevredigd door de benoeming van een commissie voor de hervormingen tij is samengesteld uit Said Pacha en de minister van binuenlandsche taken justitie koophandel en openbare erken Said had een onderbond met den Armeuisohen patriarch en ontbood de gouverneurs van Wag eu Marasch naar Koiistanlinopel Dete oommissie tal naar hel heet zich niet slechts bezig houden met dé herrormingen in de door Armeniërs bewoonde proviooièu maar ook in andere gewesten Torn de Ëngelsche ambassadeur Dufferin bij den Sultan op andiëutie wai vertoobt hij h m om zjjn aandacht te wijden aan art 61 van het Berlynsche traclaat De Saltan antwoordde dat bij reeds last Had gegeven tol hervormingen in alle provinciën van het Rijk en dnarmede de bedoelde commissie belast was De Zweediohe Tweede Kamer heeft de eerste paragraaf van het regeeringivoontel orcr de legrroignuisatie met 163 tegen 44 stemmen verworpen Daarentegen heeft zij aangenomen eeu gewijzigd voorstel aartegen de betrokken Minister zich verklaard had 6mdat daardoor het leger zuu verzwakt worden Se Effocteal 9urs xvn Amtterdam 21 Mei 1883 De beurs onderscheidde zich in tweeërlei opzicht van hare voorgangtten De levendigheid die zich in de laatste weken in binnenlandsche waarden had vertoond rerflauwde en maakte plaats voor meerdere animo in Ëuropctsohe en Amerikaansche Slaatsfoudsen do Sporen bleven ontstemd Hel geld op prolongatie werd veel ruimer zoodai Zaterdag de rente S j noteerde BiSMEMLANDscHE wAAHBEM Staalt Provincialeen Gemeente ondten De noteeriugen versehilten nagenoeg uiet van die der vorige week Premieleeningen Kleine Ainsl loten stegen tut 113 eeu onbegrijpelijk hyoge koers dadr voireerit geen trekking pluats heeft R tl loten g Credietl j Paleisl 1 pCt hooger SpoortoegleeniHgtH De aand der Holl Sp werden tegeu de hoogere koerten der vorige week zoo sterk aangeboden dal hel gemaakte aruus geheel teloor ging Cmtraal en Boxiclwaardeu waren iets flauwer Aand Rynsp j beter Tramwayleeni gen Auud Rgiuigv dobberden lusschen 26V en 27 Neilert noleerde ex div 76 V estlandache profiteerde i Indaitrieele muirden Auud Afr Hr monteerden 3 do Kunaalmy b do Kaar l do Kul Bk do Zeeland 2 Aand N Handelunj lll g IO7V4Aaud Panopticum liepen 41 g do Fcyeiioord 2 do Jnmlinde eu Nederland l 4 lerug In de noteering zijn opgenomen de 4 sp0t obl in de Kon Fubr ran stoom en andere werkli igen a 95 ECBOPEESCHE WAAUDZK SlaaiffondKn Hoewel in dete aoorieu eenige meerdere lerendigheid kon worden beepeurd zyn de rcrhoogingeu zeer oiibelaugrijk daar Vrijdag eeuc rrij sterke reactie plaats greep die echter Zuterdug voor vruolijker stemming pluals maakte Hongaren tiju iets lager vooral papierreule die 1 pCt prys gaf Origineele Italianen l Puriugeeteu beter Russen vrij getocht roor Berlijn de verheffing bedraagt ü doch Londeusche obl 22 3 en 3e Serie i hooger Vooral in 80 ging veel om 69 a Spanjaarden bleven prysboudend doch Turken en yptenareu iett flauwer Premieleeningen Hongaarsebe loten gingen S u Theist 1 en Weener i achteruit Brusselsche verbeterden 1 Oonenr 60 l i en 64 Russische 67 3 eu Madrid 1 Sfoortoegleeningen Deze ta wl n konden tioh in eene lamelyk willige stemming verhiitgeu Aand Theisa sp i obl Fr Ooit l i awd Warwshau Weeuen 2 pCt hooger Rnssiiche aren 7 a i beier Iwaug Dombr l Induttruele Kaarden Zoowel lie aand Duilscbe Rijksbk als de eert der Amii administrulie waren hooger AMtaiKAAxacHE waabuim ataatefondeen De 4pCl obl JÉr V7 8t uoleeren l pCt Ugér Florida s giunn noch aoliternit Mexicane wareu teer levendig door het bekend worden van conversieplan De oude ontvangen £ 112 de Menwe £ 67 per £ 100 dientengevolge tegen de laatste en daalden de eente 61 tloot Zaterdag 26 4 64 14V dus een avaus van ± IVi pCt Van Braiilianen sloot 76 83 hooger 79 minder Veiietuela s gaven prijs Sfoorvegleeningen Meer dan 2 pGt gaven prijs Aicb Top 2 f Central Shares 2 pref Chic 2 Burl Quino 8 Paoific cert en Wab 3 Minder verloren BuSalooert l ii lo pref l oen Ie hyp Chic N W 1 Akron s 1 Rio cert 2 gec obl do Illinois 2 Nashv oert l i Ie pref 8t Louis S Fr 1 Mich Cenir l MiMonri sh 2 do income bnds 2 Erie s l i Ontario s 1 pref Oregou s l Pillsb 1 De 2e Serie der Ver Am Spwf en Hyp do s minder Aand Si Paul Minnesota ex div I2SV9 Bral 8pwl bO IndmtrieHe waarden Maxwell s giugen rcsp 1 i 1 achteruit Pbolongatib rknte S i a 4 Cl T P S Zeer onlilemd was heden de beurs vooral in Ara Sporen Het grootste verlies leden St Paul Minnesota 2 Peusylv eert 3 Tol Peor eu Wab l i J exicauen levendig 61 287 7 gi H Veuezueln s 1 pCt flauwer Van Europerscbe Staatsfondsen valt weinig Ie vermelden Russische iets flauwer Oiite Staatsfoudseu iets minder Haarl Zaodv 2 obl Centraal uilg soh 1 N I tram 2 Air Hv l V Havensl 3 Ned Bk 6 pCl flauwer Aand Kasv 1 pCl beter Aand N H Mij flink retc 108 GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een paar Glacé Handiohoenen nieuw een sleutel een koperen bus ran een rijtnig een koperen halsband ran een bond een blauw koralen Kinder ketting met gouden capitteislokje en een paar Sokken KE ISGEVli G De BURGEMEESTER ran Gouda brengt bü deze ter kennis van de belanghebbenden dal door den Heer Provincialen luspccleur der Directe Belaslingen enz te Ruttrrdam op den I8n Mei 1883 is executoir verklaard hel 4e kwartaals kohier van het Patentrecht dienst l8 2 83 Dal voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende terpliclit is zijnen aanslag op rien bij de et bepaalden voet Ie voldoen en dat heden ingaat de leriniju van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingedieud GOUDA 21 Mei 1883 De Burireineejter voornoemd Va n BERGEN IJZËNDOORN Burgerlijke Staad Gouda GBBOEBN 18 Mei Hendrik ouder E n Hsttein ea A i n der Sptlt 19 Jacobs Maria ouders C J L Hoogendijk eu M Dirkiwager Jacob oaders O de Raadt fu A van den Dool 20 Obaüja oodera H an Moonikradsm eu K Slndert 21 Johanu ouder I T Berlijneu S Koppendraijer OVERLEDB N 80 Mei M Sine 10 w GEHUWD 22 ei C W Soateudijk en H Hoogenboom Waddinxveen GEBOREN Jacobs ouder A van Ciilili en J Supper Krijnlje ouder A Breedijk en C Roitenburg Adrians onder W la Grand n N Leenheer Aallje onder B Pee en A Middelbol Hendrik onder P T Dijn en E Houtman Abraham onder A van de Water en C Zirauenbnrg Arm onder G M Kleiin en M Bogaard OVERLEDEN E M Eijkeleatam 11 m B deu Boer 4 m L T n Rij ijk 40 j E ran der Staal 1 m ONDERTROUWD J ingelur eu M an Willigen GEHUWD A Braakman en J van Rijn J A en kerg en H van Hoogdalen 1 P Verheul en A tau Leeowea ADVERTENTIÊN Getrouwd p C W SOÜTENDIJK Weduwnaar van C Hahtog M EN H HOOGENBOOM Gouda 22 Mei 1883 Wt Voorspoedig berallen van een Zoon A DE RAADT 19 Mei TAN DIN Dool Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote MARIA de la BUE in den onderdom van 83 jaren J BRUNT Bodegraven 20 Mei 1883 Voor de menigvuldige be wgzen vanbelangstelling op ons feest 19 Mei U ondervonden betuigen wy onzen hartelyken dank H MEEWEZEN G MEEWEZENGouda 22 Mei 1883 Fkahkin De Heer on Mevrouw SOÜTENDIJK HoogbnBooh betnigen ook namens wederzydsche betrekkingen bun harteiyken dank voor de bewyzen van belangstelling en vriendschap bg hun huwelyk ondervonden Aan allen die ons deelneming betuigden in het smartelgk verlies van ons oudste Dochtertje NIZETTA JOHANNA betnigen wg bg deze onzen hartelgken dank Mr P J SNEL W SNEL BrsKEs Dm Haag 18 Mei 83 A