Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1883

f IN S926 1883 COURANT JVieuwsi eé Advertentieblad voor Go uda en Omstreken BINNEN Voor de gewone verkiez ug zijn uitgebracht 1220 stemmen van onwaarde 5 steAinen Gekozen de bh van Beek met 707 ia Duyoslee met 685 siemmen De heeren van der Breggen n Herrewijn bekwamen letplciicvelyk 484 en 445 sltmmen Ridderkerk 843 kiezers Herstemming lassohen de bh mr M Bichon van Utselmonde 246 en mr U M Barendregl van Charloit aftr lid 189 Voorts had op 8 Uei de heer P i k de Bruine lil st Gekozen le beer Bichon van IJsselmonde antit rael 393 van de 705 geld M Breukelen Uitgebracht 53 it Oekazen de heer I N Batlett aftr met 385 tt legen 130 op den heer J G de Voogl mede aflr UtuUtyn Gekozen jhr mr W H De Beaufort afsir met 661 tl de heer i A Van Buma mede aftr verkreeg 290 tl Leiderdorp 1244 kiezen Herstemming tusschen de bh dr A C Van Ewgck Ï18 A Van den Burg 307 en de aftredende leden Steengracht van Duyvenvoorde 288 en Hubreohl 267 lerwyl op Mei de heeren S baron V Heemstra 211 en L Silievis 176 St hadden Uitgebracht 1021 waarvan 1016 geldige stemmen Gekozen de bh Steengraobt vaa Da r euvaorde en Hubrecht aftr ledm met UO en 534 st tegen 479 en 472 op de hh Van E ück en Van den Burg De uitslag der door Dqkgraaf en Hoogheemraden van Schieland den 22 Hei gehouden aanbesteding is als volgt Het doen vao eenige htntellingen aan de Maat en Scbermhogfden Voor dat penseel wnren ingekomen 7 biljetten waarvan de mintte inschrijver wat W Bomeijn te Cappelle a d Utel voor desom van 1290 niet gegund D leverantie van Ki merbout n 2 pereeeieD Ie pero ingekomen 5 biljetten gegund aan W Hoogendgk Wz Ie Gonda voor f 796 2e perceel ingelÉomea 5 biljetten gegund aan J en A van VoUeuhoven te Botlerdam voor ƒ 887 III Het hentellen van de defecten aan Sohielands Hoogen Zeedyk in 3 perceelen Ie pcrc ingekomen 4 biljetten gegund aan T van Herk Ot te Nieuwerkerk a d Utel voot ƒ 1446 2e perc ingekomen 6 biljellen gegund aan W Bomeijn te Ctppelle a d Utel voor ƒ 1694 3e perceel ingekomen 6 biljetten gegund aan W de Wil Ie Cappelle a d IJsel voor 630 De Gemeenteraad van Alfen a d Bqn heeft de politieverordening aangevuld mei een strafbedreiging van 3 tot It boete tegen hel strooien van suikergoed of ande lekkerngen by het bruiloftryden op de opeobaro wegen Staten Generaal Tweedk Kahi Zittingen van 22 n 23 Mei De Minister van Koloniën heeft in de zitting van Dinsdag medegedeeld dat den gouverneur generaal machtiging is verleend naat Aljeh te gaan ten einde een persoonlyk onderzoek naar den toestand in te stelleïT Ondanks het verzet van sommige loden der Kamer is met 45 tegen 22 stemmen besloten lol behandeling der onleigeuingswei oor het gedeelte van het Merwede kanaal van Bij de behandeling van eeuige kleinere wetsontwerpen o dat tot regularisalic van W oegere diensten heefl de Minister van anancien medegedeeld dat het tekort over 1881 bedraagt ruirn 12 raillioen Op een desbetreffende vraag heef de Minister verder verkLiard dat hy 00 d g voorstellen zal doen ol versterking der middelen De Minister van bmnenland ehe ken heeft er byge oegd dat de finnnoieele ontwerpen der o K R J ng I iel konden worden overgenomen De Regering zal zich bezig houden met de fin ncierle nauge egen hede dooh Snthondl zich f S7 p lu de zitting van gioere i be loot de Kame op voorstel van de commissie vo r le verzck JROOT BADHUIS SCHEVEMHTflElT 1 13S3AEONNEMENTEN voor INGKTEHEN vai ZMHOLLAin Het abonuement verstrekt toegangjltot het afgeslotenrjbei as de to publiek gebruik bestemde zalen in het Uadhnis en Bals koomede ivoor l alwb prqs tot Franache en Hollandsche Comedie en Operetteu Voorstellinjren en Concerten pn getale gezamenlyk van 45 Ue abonnementspr s is per jaar if e Voor een Persoon Voor elk lid der Familie bovendien als Familieleden worden beschoijwd de onoer hetzplfle dak wonlüde o nog niet meerderjarige inwoneüie üian ilflyKe Personen b alle vrouweiyke inwonendeJperïpneB en vrouwelgke Loges Kinderen beneden de 15 jaar bebbeu vrijëii t egang mits vergezeld Van eén geaba niieerde Alle abonnementen zgn reng persomlijki geen toegang wordt verleewd dan c p kaarten waaropl de eigenaar z n handteekenin hedit geplaatst i t Alle anderen dan ingè tepen van Zui4 Hollaud hebben to ang tegen beta ig vkni den kurtax voor Badgasten b l 4W ï il Ij II I Hoofdkaart ƒ 15 li Hoofdkaart j 4 8 S I Bökaart i 5 I I Bijkaart r 3 i Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling viii ƒ 1 Aan de g abonBeeiilen van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dame onder hun geleijde een dagkaart tegen betaling vac ƒ O 50 afgegeven De abonnemenskaart u zijn verkrijgbaar vaa af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 nur aan het Badhuis te Seheveninyen an na schriftelflke aanvraag ten Kantore van de Heereit HELDEIlSGlen PIEKSON TournooiVeld te Grawnhage I Kurtaxkaarten zyn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De prijzen van de Zee en Binnenbadenhlijoen oven nln voorgaande jaren Zoo glj eon man van zaken of wegman zljt door uwe daselUkscbe beilKhedeDafliemat Termljdt upwcKkende dranken en gebruikt zljt door uwe dagelljkscbe beilghedeDa4iemat BZWER Zoo glj letterkundlje iljt werkende tot midden In de nacht en loo IJ nw geheugen m geheel uw zenuwstelsel wilt verfrlsschen gebruikt OP BZTO SR Zoo gil lijdt aan verstopping ofte veel gedronken hebtofweluaanoverdaadhebtBCbnldlt gemaali gebruikt IBOF BXarrTZIR Zoo Kil getrouwd zljt of nletjong of oud j1Jk of arm en op hêt lekbod zljt uitgestrekt wie gij ook zlJn moogt kend en opwekkend middel noodig hebtLneemt eene flesch gij u moogt bevinden wanneer glj een xnlverend verstep 3dlg hebt neemt eene flesch EOP Bxrrrrzixe die u meer goed zal doen als SO Old voor andere medicijnen uitgegeven Zoo gU lijdt aan verstopping lendenpljn of ziekten der waterloozlngsorganen p0nln de maag Tn de Ingowanden m het bloed In de lever of de zenuwen glj zult genezen door het B OPBX 37arZ R Zoo glj lijdt aan opgeblazenheld rhumaUek of Jicht of Indien gU a slechts ongesteld wak of ontmoedigd gevoelt b epro ef het Vraagt aan uwen apotheker Dit Bitter kan u het leven redden zooalRS Si reSs aan velen gedaan heett VerKriji baar tij ie mornaamtte Sroguten en Apothekers HOP BITTERS Xanntaotnring C Breda n U Uidra IMwoin Iiw ThI n Tnwli Depot te Gouda bij TH1 IE Te Gouda worden zoo spoedig mogel k of tegen Augustus GEVRAAGD eene Tegen Augustus 9 genegen huiswerk te verrichten en eene Kindermeid Vereischten z n F ü en van goede getuigen voorzien Hoog loon Brieven franco onder de letters L B aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda Mevrouw van KRUIJNE te Del t vraagt tegen Augustus of September EENE ZINDELIJKE wordt eene KEUKENMBID verlangd bij den Heer WESTERBAAN Koninginnegracht I No 81 te Gravenhage Met veel succes WORDT VERKOCHT BÖLGËO THEE zuiver en krachtig van qualiteit en verpakt in nette pakjes van 1 2V3 en 5 Onsen Verkoopers worden gevraagd in alle steden en dorpen der provincie Zuid HoUaud In het bizonder wordt aanbevolen THEE in den pr s van ƒ 1 30 ƒ 1 40 en ƒ 1 50 van goede getuigen voorzien Brieven franco Postkantoor Delft BüT TTTTPTr Volkomen genszing door aüHi U J iLliN ide Bandage Eiégulateun n Dr Waersegees gobreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Bidder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen Prijscouranten en conditiën zjjn op aanvrage gratis te bekomen te Ameterdam Rokin 142 b BöLGER Zn De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STABK is gelegen aan den Amsteldijk 96 Zoowel van het Centraal als van het RgnspoorStation te bereiken per Tram met een overstapkaartje mmm mmi BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waddinxveen brengen bij deze ter iilgemeene kennis dat de PASSAGE ifiet Rijtuig over de Ophaalbrug liggende in den Noordeindschen weg bij het Drrp Waddinxveen gedurende Zes Weken aanvangende den 28 Mei e k zal ZIJK ESTREMD De gemeenschap tusschen Gouda Hazert oude Leiden zal evenwel kuiinetf worden onder ouden over Boskoop of oyer den Pplderweg a de Putte met ophaalbruggen aaniluitendt ikn den Kerkweg en den Noorjeindsc tiea weg f Waddinxveen M i 1888 J Bnrgedieesler en Veth luders vootwoemd I ü Del BurgemeAr I V Ij üRT KftloN De ♦ elhouder i S f K k Ier TOÉKÉS Kz ers IVAAIS SKWAJUE JNAAISTER I I gevraag d G HOüTllAN Markt OFEmSE bij Executie Op heden WOENSDAG des voormiddags ten 11 ure voor het Koffiehuis genaamd TIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda van de gehêele in goeden staat zijnde met alles wat daarbij behoort en waaronder tivee zeer goed loopende BILLARDS enz alsmede van de tot het houden van Hotel benoodigde eveneens in zeer goeden staat zijnde MEÏÏBÏLAIEE en aadsre GOEDEÜ EIT De Deurwaai der belast met de Executie JOHs WILHs TOPS Deurwaarder Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Il mmi QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij i toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOE CHRISTIAAN KRAMM i tjs O Cents I Snelpersdruk van A Brikkuan te Gonda GOUDA 24 Uit hel hieronder 1 oorkoineni bsricht aangaande deri ttiisla iier terkiezingeD voor de Provinciale Siateo lykt dat te Alfeu de bh van iler Birggen en Her myii niet herkoien iijii t i Wij raostfii een woord van irêll wezen nirt acklerJOuileu over bet treurige frit dat mfn talke bekwame dtgelhke maiineD uit eeu Cull ie htefi gettooieo aariii zg zoo len alle eene plibla waardig waren Het rampzalig drijreu Van de olnlicsle party heeft na ten gevolge dat i e itrm Van eenUau der Breggeii die in provinciale belangen In tie opzichten die van een deokundige mocht heelen nilt meer in de ProTinoiHle Staten zal worden gehoorfl en dat twee mannen die jurrn lang op boogtt verdirngtclyke wijze de taak tervtilden hou door de kiezers lopgedragen op imadeli ke n te worden uitgnpannin Vbontker waar zoo iets gewhieden kan alt thani Ie Alfen ia gebeurd it bet treurig geiteld met de ontwikkeling der kietert die verre van uit eigen oogen te zten tleobti blindelings volgen wat hun van hoogerband wordt bevolen De uiet herkieziiig van de bh van der Breggen en Htrrewijii ia een feit dal door alle welgezinden ten volle betreurd zal onlen 1 Tot directeur der Gufabriek te Alkmaar is gisteren beaoemd de heer S Keuens te Gouda roet 8 slemmen tegen 7 op den heer J Sprayt te Dordrecht i t Sledelyke Zwemschool is dezer dagen wedetom Toor hel pabliel toegankelijk gesteld Alt vorige jaren van 12 2 ure Zondags van 10 I ko itdoot In de zitting der Hotterdamsche Arr Eeohtbank van Dinadagmorgen wrrd o veroordeeld A J V D werkman te Gouda bekl van verwonding tot IB dagen gev cell Den in Jnni e k des voormiddagt ten 10 ure zal eene gewone vergadering plaats hebben van onderwijzen in het Arrondttsemenl Qouda en wel in de Sociëteit Ons Genoegen alhier Op de Agenda komt voor o Verkiezing van twee bestunrsleden i De omwenteling van de aarde om de zon en vu de maan om de aorde aantchouwriyk gemaakt door den Heet O Q Veentlta e De onderwijiereiten in de school in tt leiden door den Heet D C de Koning SCHAAK CORKESPONDENTIE Den Haag 28ste zei wit D 3 E 4 Gouda 28ste twari E 7 F 6 Te Krimpen a d Utel it bü herttemming gekozen tot Lid van den Raad de heer i Hoeflake mei 25 van de 41 geldig uitgebrachte atemmen De beer Anl Teeuwen verkreeg 16 ttemmen Men tchrijft uit Ouderkerk a d IJsel van 21 de er dal door het classicaal bestuur te Rouda in zijne vergadering van Woensdag 16 Mei is besloten dal hei ontslag door dea heer G Boer laalslelyk prediki k aldaar genomen blykent brief aan den kerkeraad dd 29 September 1882 zal ingaan na aftoop vtu de achoning hem onlangs wegens onchristrlyken wandel opgelegd door het provinciaal kerkbestuur van ZuidHolland en dus met 15 April 1884 De uitslag der verkiezingen voor de Provinciale Staten ia in de volgende districten aldus M e 1665 kiezers Herstemming voorde buitengewone vacature lussohen de heeren J J Duynttee 245 en J Herrewijn 206 en voorts voorde periodieke vncniures lussoben de hh J van der Breggen aftr 402 Duyiistee 402 S van Beek 262 en J Herrewijn 26 Uitgebrnohl voot de buitengewone vac iturè 1214 Hemmen lun onwnurde L02 stemmen Gekozen de heer Duynstee met 667 steramen op den heer Herrewijn hadden zich 445 stemmen vefecnigd sohiiflen om het adres Tan den heer van Vlijmen bettekkelyk den bouw van de Koninklijke stallen naar den Min van Watentaot te renvoyeeren met verzoek om iulichlingen De Kamer behandelde voons de conclusie vtn het rapport der commissie voor de venoeksohrilteo uitgebracht door den heer Buma op een nader adres waarby invoering van den leerplicht wnrdl ferzoeht en gezegd dat niet deze lol lavcrniji lijdt g lijk in een vorig rapport door den hyr Clerx uitgebracht is gezegd maar wel het niet bezoeken van de school dat lot slarernij en tot tuchthuis leidt De heer Clerx bleet den leerplicht bettryden alt indrnischende tegen de vrijheid van den huitiader en als werkelijk leidende lot een zekere soort van slavernij De Kamer bealoot het adres ter griffie neder te leggen De Kamer behandelde daarop le hierna ie noensea weiaonlwerpen lo Machtiging van de algemeene rekenkamer tot verevening van betalingen gedaan ter zake ran hetf stelling van de schade aan Rijksgebouwen en werken onder het beheer der genie toegebracht door stolm en water Dit werd aangenomen 2 Verhooging van de begrooting van Binnenl Zaken medetche politie x kziekte te Rotterdam en longziekte onder het rundvee 1 De heer Wintgens wees op een ander gevaar voor menachen nl hel gemia van genoegzaam toezicht op den invoer en de fabricatie van buskruit en andere ontplofbare ttofien meer bepaald bet knalzout De heer Heemskerk heeft indertijd in 1879 een weltoniwerp ingediend houdende bepalingen op het vetvoet te water en te land tan dergelgke sloffen Dat ontwerp is lalet ingetrokken Heefl de Minister pUa die coak weet let baud te nrmeS De Minisier aniwootdde dat een ontwerp bettekkelyk dit zeer gewichtig punt reedt bij den Raad van Minialen in overweging is en naar de Min hoopt weldra zyn verderen koets zal volgen Op een aanmetkiug van den beer de Jong gaf de Minittet te kennen dat ter bestrijding van de longziekte onder hel vee in hel spoelingdistrict des noodig hel toezicht aldaar zal worden versterkt Op een vraag van den heer Keuohenius antwoordde de Ministi r dal hij niet zou wilUli reogeeten tegen de wettelijke vootschtifien beltekkelijk de vaccinatie waarop de heer Keuohenius hernam dal hij het Ministerie met sou kunnen steunen indien het in den richting voortgaat Na de verwerping met 40 tegen 26 ttemmen van de motie Van Houten tot uitstel der behandeling van de onteigeningswet voor de nieuwe straat te sGraveuhage op dal de Raad gelegenheid krijge te overwegen of niet een onteigening op breeder schaal weniohelyk il is het ontwerp aangenomen met 52 legen 16 stemmen Een wetsontwerp tot provinciale regnlarisalie wegmi de voorschotten aan Indie is verworpen met 38 legen 23 stemmen omdat zulks onnoodig werd geacht Den 4den Juni tal de eedsweigering van den heer A B H Jr te Amtterdam voor den Hoogen Raad behandeld warden De uitspraak van dit lichaam wordt in deze zaak met dubbele belangstelling tegemoet gezien Men kent de omstandigheden dezer zaak De heer H geeft voor tot geen kerkgenootschap Ie behooren en daar hij zegt in g0en wrekend God te gelooven is hij vun meening dat hy met niet minder recht dan de Doopsgezinden volstaan kan roet eene j iofte Wij ontjjngen de prospeotussen vnn twee wedstrijden Welke naar aanleiding van de in 1E84 te Amsterdam te houden Int Landb Tenloonstelliug iju uitgeschreven De eerate met grasmnaiwerktuigen houischudden en paardenhooiharken zal plaats hebben in Je tweede helft van Juli a s op d bouwhoeve van jhr mr P v iu Foreest Ie Heilo by Alkmaat Voor elk der drie genoemde werktuigen IS een gouden en een zilveren medaille als Ie en 2e prys uitgeloofd De tweede hierboven bedoelde wed1 sinjil geldt Je gruaiimaai en graanbindwerktuigen I en Ziil in Augustus n s in een an de IJpolders nnby Am lerilani wor leu sjehouden Een gouden en