Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1883

ten ütveren medaille lijn ala Ie en 2e prijs uitgeloofd lo voor graanmaaiwerktaigen iieUbindejrs So voor graanmaaiwerktaigen 2o vojr graaubiudperktnigen Voor inaohrijviug op de zoo even genoemde wedstrijden wende men tich tot deu heer P F L van Waldeck seor penniugmeester van het Uitvoerend Comité der gemelde Tentoonstelling te liOosduicen Een verciiensteljjk jeugdig Nederlander is in den vreemde overleden De heer A J Schellipg in 1880 te Seltt gediplomeerd ala civiel ingenieur vertrok na ziph t Leiden in de Arabische taal te hebben bekwaamd in Mei 1881 via Alexandrie naar Arabië met het voornemen een onderzoekingslooht te ondernemen in bet groote middengedeelte van Arabië waar tot dusver neg geen Europeaan den voet had gezet Door politieke omatandigheden aanvankelijk te Djeddah opgehouden waar h j de gastvrijheid genoot van onzen consul aldaar den heer Kruyt wist hij zich de gunet te verwerven van deu Groot sherif den man die al en Europeanen den toegang tot het binnenland ontzegde Deze namelyk was zóó tevreden over aohetaopoame en teekening door den HollandBchen ingenieur gemaakt van des sheriPs gebouwen te Djeddah dat hij hem de vereerende uitnoodiging zond te Taif te komen ten einde advies te geven over de waterleiding die van daaruit Mekka van drinkwater moet voorzien alamede over het graven of boren van nieuwe patten aangezien reeds gedurende meer dan eeue halve eeuw verschillende personen vergeefs hadden getracht dit groole werk der oudheid neder aan zqn doel te doen beantwoorden Het advies van Schelling werd hoogst guuaiig opgenomen en hem werd voorloopig gevraagd vanwege de Turksche Regeering zijn ontwerp uit te voeren Aangezien eehler de Turksche schatkist niet in d n beaten staat verkeerde moest hij de opdracht weigeren totdat de noodige gelden werkelijk beschikbaar zouden zijn fie daarop volgende troebelen maakten aan dit plan vooreerst een einde Inmiddels zag Schelling zich nu den toegang tot htt binnenland opengesteld niet alleen maar waa hem lelfa een vrijgeleide van den Groot sherif beloofd zoodat hg zijne voorgenomen onderzoekingsreis zou hebbeu kannen volvoeren ware niet de cholera tusachenbeiden getreden Toen deze te Djeddah waa uitgebroken werd de toegang tot het binnenland voorloopig verboden Schelling vertrok daarop naar Egypte om daar te wachten tot de cholera van Arabië geweken zou zgn Na eerst met den heer lusinger mede een Hollandioh ingenieur een reis langs de oevers van den Nijl te hebben volbrasht zocht en verkreeg bij tgdelijk werk te Cairo In den zomer van 1882 reisde hij naar Port Said ten einde den heer Krnyt te ontmoeten die van een uitstapje naar Holland wederkeerde naar Djeddah Te Port Saïd zijnde vernam Schelling van den toestand te Alexandrie waarop hg zich oumiddellgk daarheen begaf om zelf den stand van zaken in oegensohoaw te nemen Van den eersten directecr der waterleiding te Alexandrie vernam hg hoe al diens Europeesche ambtenaren hem hadden verlaten De heer Coruich zelf had zgne vrouw en kinderen weggezonden maar bleef op zgu gevaarlijken post Schelling bealoot dadelgk den heer Cornich bg te staan en begaf zich aan laad toen de meeste Europeanen in de vlucht op zee hun heil zochten Wat Schelling daar met den heer Cornieh gedurende en na het bombardcment gedaan heeft gaf hem alle aanspraak op lof Toen de rust weder geheel hersteld was had Schelling het dan ook aan zijne flinke handelwgze in deze raoeielgke tijden te danken dat hem eene goede betrekking werd opgedragen in Egyptischen staatsdienst Schelling maakte nu weder nieuwe plannen om Arable van noord tot zuid Ie doorreizeu doch heeft daaraan geene uitvoering mogen geven Bezig zijnde op gouverilements opdraoht eeu kanaal voor te bereiden op korten afstand van Cnïro ontzag hij zich niet genoeg maar overwerkte zich in het heete klimaat en overleed op 28 jarigen leeftgd iV Rolt Ct Het hoofdbestuur van het Nederl Zendinggenoot chap heeft bestuurders en afdeelingen opgeroepen tot het bgwonen van de 86ste jaarvergadering op 1 Juli te Rotterdam Het doet dit f met een bezwaard gemoed want de inkomsten zgu ƒ 12 100 beneden die van het vorige jaar gebleven zoodat er met wat er voor de scholen in de Minahaasa vereischt wordt ƒ 5758 een te kort bestaat van ƒ 17 864 De onderwerpen welke behalve de gewone huiahoudelijke werkzaamheden behandeld zullen worden zijn de beteekenia van onze inzending ter tentoonstelling te Amsterdam en wat er gedaan kan worden tot versterking en concentratie van onze kracht hier te lande Ais voorzitter en redenaar zullen optreden de hoogleeraren C P Hofstede de Groot van Groningen en P D Chautepie de la Saussaye van Amsterdam In eene beschrijving van de Surinaarosche inboorlingen te Amsterdam zegt het N v d D De plantage neger is nog geheel vaa bggeloof doortrokken van een ziekte b kan hy zioh geen jnisie voorstelling maken en schrijf die dan ook gewoonlgk aan vergiftiging aan hekserg of wel aan wraak toe Bij velen testaat het geloof aan een hoogste weten of grooten Geeat die hemel eu aarde beatuurl de een stelt zioh God voor in de gedaante van een ster de ander in die van een boom of dier een derde ziet de Godheid in de verschgnseleu der natuur In de bovenlanden en districten ja dikwgia zelfs lot in de nal jheid van Paramaribo hebben meermalen zg afgoderij danaeu plaats onder den eeu of anderen kankantri boom welken zg ala heilige boom beschouwen eu als zoodanig groote eer bewijzen Door de Regeering wordt veel gedaan om dit wangeloof te keer Ie gaan maar zij is daartoe niet altijd bij machte Ook de Hernhulter zendelii gèn voeren er een groolen atrgd tegen Aan die zendelingen hebben de plantage negers veel te dsnkenv Op de 13 scholen die zg builen Paramaribo in de verschillende districten hebben wordt aan ongeveer 750 kinderen onderwgs gegeven Dit gelul is echter kleiner dan vroeger daar vele negers de plantages verlaten en zich hooger op op zg grondjes gevestigd hebben waar voor de kinderen de gelegenheid tot schoolgaan niet bestaat Dat de negers door zulk een verplaatsing weer spoedig tot hun onbeschaafdeii toestand terugkeeren spreekt van zelf De Vereeniging Eriesch Rundvee stamboek heeft besloten na 1 Mei 1884 geen ander dan afstammelingen van ingeschreven vee in haar registers op te nemen Na genoemden datum zal een hnip stamboek worden aangelegd voor uitnemend Eriesch vee aan leden toebehoorende na voorafgaande keuring afstammelingen daarvan zullen dan in het Stamboek kunnen worden opgenomen De rekening over l 82 83 SS Zaterdag goedgekeurd met een saldo van ƒ 115 60 uitgaaf ƒ 27jW4l7iiP NU de plaats van den heer W T van der Molen die bedankte is de heer H van Sla te Sneek tol bestuaialid gekozen Ue Vereeniging Het Pj arden Stamboek mede in Friealeud geveatigd ontwikkelt zich uilerat langzaam maar heeft toch reeds aan het houden van nietingeschreveu Friesoiie hengsten den kop ingeknepen Men hoopt dus op goede reaullaten voor het raa De rekening over hel afgeloopen jaar aloot met 390 saM Ergens op de Nasaaukade te Amsterdam woont aldua vertelt hel W v h Becht eeu peraoon die zich een tijdlang valeohelijk voor veearts heeft uitgegeven maar die zich in belrekking tol de dieren met anders heeft doen kennen dan door het verwgl dat hg de fraaiste hotiden steelt waar hij die krygen kan Hg heeft herhaaldelijk lerecbtgestaan zoowel wegens dit feit ala wegena oplichtingen maar altijd heeft hg listig als hg was door de mazen weten been te kruipen Knopen en niet betalen is echter eén zaak die de wet niet straft en hij maakt vac die vrgheid een gretig gebruik Ia hij voor politie en justitie onbereikbaar hij zelf weet zioh de bescherming der politie te verzekeren die hem steeds ten dienste slaat wanneer de misleide leveranciers zich bij hem vervoegen om betaling te vragen dan wordt er onmiddellijk naar d politie gezonden hg schijnt opzettelijk in de nabijheid van een harer bureau s zich geveatigd te hebben en spoedig dit is hun plicht verachgneu een of meerdere agenten die de lastige schuldeischers verwijderen Toen onlangs een misleide leverancier van schoenen om betaling kwam vragen verschenen spoedig weder de agenten en toen de leverancier eu twee personen die hem vergezelden zich op last der agenten niet terstond verwijderden werden zij mede naar het politiebureau genomen en zoo stonden zg onlangs voor een onzer kantongerechten terecht wegens overtreding van art 39 van de Amsterdamsche politie verordening luidende Z aan wie bij samenscholingen of volksverzamelingen door de politie gelaat wordt uileen te gaan zijn verplicht aan dezen last onmiddellijk te voldoen Intussohen luidden de bewoordingen der dagvaarding niet in overeenstemmiug met die van het artikel ieder der drie heeren was gedagvaard niet omdat hg niet was uileengegaa maar omdat hij niet was heengegaan op lost der politie Dit nu gaf den verdediger aanleiding om op ontslag van rechlavervolgiug voor zijn client aan te dringen Het niet heengaan toch was niet strafbaar gesteld wel hel niet uiteengaan Eu nu mocht het al zeer natuurlijk heeten dal het O M hel zgn dient niet euvel kou duiden dat deze niet verkoos uiteen Ie gaan dal en geen ander miadrijf waa bij de politieverordening alrafbaar gealeld en nu bad het O M geen recht om waar de Amsterdnrasche Gemeente raad het niet uit elkaar gaan van iemand had strafbaar gesteld te dagvaarden alsof deze Baad het niet AMMgaan op last der politie had strafbaar gesteld Intussohen meende de heer kantonreiihter dal het uiteengaan hier in taalkundigen zin hetzelfde beteekende als heengaan en veroordeelde ZEA den delinquent tot 3 geldboete Waterweg Amsteri Rotterdam Uil het Voorloopig Verslag in zake het wetsontwerp betr de onteigening voor het maken van eene nieuwe verbinding van den HoUandsohen IJsel met de Gouwe blgkt o a het volgende Bg het onderzoek in de afdeelingen verklaarde een deel der leden zich er hoogelgk mede ingenomen dat er eindelgk een begin zou worden gemaakt met de reeds lang uoodzakelgke verbetering van den waterweg luasohen Amsterdam en Rolterdam Men wees op het groot gewicht van dit vaarwater dat in zgn tegenwoordigen hoogst gebrekkigen toestand voor de scheepvaart veelvuldige bezwaren oplevert doch wanneer tot verbetering werd overgegaan aan verschillende groote belangen kon worden dienstbaar gemaakt Tot dusver werd de beteekenia van dezen waterweg voor de Amsterdamache Bguvaart hoewel in 1879 bg de behandeling van de zoogenaamde kaoalenwet duidelijk in hel lioht gesteld niet algemeen erkend Tegenwoordig schijnt men echter allhans te Amsterdam op dit punt meer juiste denkbeelden te koesteren zooals blijkt uit de volgende zinsnede voorkomende op bladz 37 van de brochure der commissie voor een Rgnvaartkanaal iu oostelijke richting De laaltte editie van het Merioeükanaal Op den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam is in dit opzicht de toestand aanmerkelijk beter Tussohen Amsterdam en de rivier te Gouda komt geen enkele sluis voor die de ontwikkeling van een goeden en gocdkoopen sleepiliensl in den weg staat Zeer te betreuren is het dan ook dat aau de onvermijdelijke verbetering vau dat vaarwater niet reeds voor jireii de hand werd geslagen Daarmede zou tijdelijk de Amsterdamache Rijnvaart spoediger en beter geholpen zijn dan met het Mer wedekanaal en ware tijd en geld gewonnen voor den aanleg van het beate definitieve RijuvaartkaDaal Ook voor de landaverdediging heeft het bezit van een ruimen en gemakkélijken voor monitors bevaarbaren waterweg tussohen de beide groote koopsleden des Rijks zeer hooge waarde Zullen de beoogde werken intuaachen in alle opziobteu aan het doel beantwoorden dan moeten de behoeften der scheepvaart daarbij op den voorgrond staan Vrije acheepbeweging derhalve afachafflng der hooge tallen die thans op de vaart drukken dient met de verbetering van het vaarwater gepaard te gaan en bij deze laatste behoort alleen het scheeptaartbelang de keure der aan te nemen richting te besturen terwijl Indien rechtmatige aanspraken der gemeente Gouda met dat belang in strijd mochten zijn eene aan die gemeente te verleenen schadeloosstelling de voorkeur zou verdienen boven de uitvoering van voor de scheepvaart minder gewensohte plannen De verbetering van dezen waterweg zeide meu werd alleen tegengehouden door de gemeente Gouda die zich in de Staten van Zuid Holland grooten invloeil heeft weten te verwerven doch de indiening van dit wetsontwerp zal er toe kunnen leiden dat deze reedt Ie lang aanhangige quaestie tot eene gewenschie oplossing kome Andere leden ofschoon mede van de noodzakelijkheid dor verbetering van den waterweg tussohen Amsterdam en Rotterdam doordrongen hadden ernstige bedenkingen tegen de wijze waarop de Begeering dit werk schijnt te willen tot stand brengen De Regeering eikent dat de ontworpen nieuwe sluis met verbindingskunaal van den Hollandschen Usel naar de Gouwe als een be iu van uitvoering van de verbetering van den geheelen vaarweg kan worden beschouwd Mo r die verbetering is een werk van zooveel belaitg en Nnn zoo grooten omvang dat tg naar onze beginselen van staatsbestuur alleen bü eene het geheele werk omvattende wel kan worden bevolen De Staten Genera l behooren in de gelegenheid te zijn geweest over de noodzakelgkiieid der verbetering van dezen waterweg ook in verband met den aanleg van het Merwede kannal over de daarvoor oiitworpeu plannen en geraamde koaten te oordeelen alvorena met de uilvoering zelfa ook maar gedeeltelijk worde begonnen Nemen zij dit welaontwerp aan dan geven zij dit hun recht feitelijk uit handen daar alsdan zonder dat zg het geheel hebben kunnen overzien een belangrgk middengedeelte van het groote werk wordt uitgevoerd en het in den aard der zaak ligt dat de overige gedeelten van zelf zullen volgen Daarbij komt dat de noodige samenwerking met de Staten van Noord en Zuid Holland tot dusver me is verkregen en het volstrekt niet zeker is dat die Staten de door hen voorwaardelijk toegezegde bijdragen in de kosten van aanleg en onderhoud zullen uilkeeren wanneer de Begeering aan de thans door haar voorgestane richting van het kanaal bij Gouda blijft vasthouden Eene derde categorie van leden deelde niet alleen in de reeds vermelde bedenkingen maar was bovendien van oordeel dat het plan der Begeering de belangen van Gouda op onbillijke wgte benadeelde Die gemeente heeft indertijd drie plannen tot verbinding van den Hollandschen IJsel met de Gouwe doenomwerpen waarvan het zoogenaamde plan C door de Staten van Zuid Holland ia goedgekeurd Tegen dit ontwerp bestaat als vaarweg geen bezwaar zelfa nietbij den ontwerper van het plan van 1878 deatijdabelaat met den waterataatsdienst in Noord Holland De richting van het Begeeringaontwerp die in Gouda a nadeel is omdat hrt kanaal zich te ver van de kom der gemeente verwijdert en deze zich niet voldoende daarheen zal kunnen uitbreiden is echter naar menmeende gekozen om de s edelijke tollen te ontgaan Hiertegen nu kwam men op De Amsterdamsche handel zeide men wil vrije vaart en terecht doch bet is devraag of die tolvrijheid niet even goed te verkrijgenia zonder om de lollen jieeÉ te varen wanneer men Gouda namelijk voor bét genus dezer heffingen schadeloos stelt I Men vroeg ook welke zienswijze de Begeering ten aanzien der Goudsdhe tollen was toegedaan en of het in hare bedoeling ta t in geval van aanneming van dit wetsontwerp de gemeente Gouda ten deze schadeloos te stellen Onafhankelijk van de Goudsche tollen erkenden deze leden dat de richting thans door de Begeering voorgesteld niet slechter en zelfs 1 kilometer korter ia dan het plan C der gemeente Gouda dat bovendien door onteigening vau gronden bijv van de begraafplaala iels duurder zal worden Deze voordeden zeide men wegen echter niet op tegen het nadeel dat Gouda geïsoleerd wordt en zullen bü de Begeiring ook wel niet veel gewicht in de schaal leggen wanneer de tolquaestie slechts eerst is geregeld Naar aanleiding van de beslissing ten aanzien van de verbetering van den waterweg tusscheu Amsterdam en Rotterdam genomen in de zitting der Slalen van ZuidHolland van den lOn Maart 1E83 en dus nadat het onderzoek van dit wetsontwerp in de afdeelingen had plaats gehad acht de Commissie van Rapporteurs zich verplicht aan de mededeeling van het bovenstaande alsnog de beide volgende vragen toe te voegen Blijft de Regeering nu over de verbetering vanden waterweg van Amsterdam naar Rotterdam nog geene overeenkoraat tuoaohen het Bijk en de provinciën Zuid en Noord Holland is totstandgebracht enna de in de zitting der Staten van Znid HoUand vanden lOden Maart 1883 over deze zaak gevallen beslissing bij de door haar voorgestelde richting der verbinding van den Hollandschen IJsel met de Gouwe volbarden Zoo ja is dan de Regeering zeker dat de Statenvan ZuidHolland alsnog tot uitkeering der door hen voorwaardelijk toegezegde bijdragen in de kosten van verbetering en onderhoud van den waterweg tusschen Amslerdsm en Rotterdam bereid zullen worden bevonden indien door het Rgk tot die rerbelering wordt overgegaan I l i = BoiteDlandsch Overzicht Het Engelsohe lagerhuis heeft wederom zijne zittingen hervat Wg zgn gewend by dergelijke gelegenheden steeds te hooreu dat de wetgevende vergadering versterkt door de rust den verloren tijd gaat inhalen en met spoed aan den arbeid tggl Hieromtrent is het publiek evenwel een weinig sceptisch geworden en het stelt zioh heden de vraag of bet huis aan het einde der tegenwoordige zitting dus over twee maanden ongeveer veel verder zal tijn dan thans Voor het doorzetten van den arbeid is zeker noodig dat de regeering de conservatieve oppositie dwingt om hare taktiek van tegenwerking Ie laten varen verder dat geen nieuwe crisis in Ierland het parlement noopt zich uitsluiiend mei dat land bezig te houden en eindelgk dat de meerderheid hare eenheid herslelle Wellicht is de periode die nu aanvangt gelukkiger dan de vorige spoedig reeds kan het huis zioh betig houden met een zeer belangrijken maatregel na de begrooting de agrarische hervorming voor Engeland en voor Schotland In de liberale partij wordt de bill bijna eenstemmig goedgekeurd Overigens zal de vergadering niet aanstonds geitoord worden door de quaeslie Bradlaugh Uit eene redevoering toch iaor den afgevaardigde von Northampton in de Jïa o te ic uilgesproken higkl dat bg eerst in de lantsic dagen der ziiting dus in de eerste dagen van Augusta opnieuw zal trachten zijn zetel in te nemen Intusscheu znl deze moedige vrijdenker op vele plaatsen van het land meetings beleggen en redevoeringen uitspreken om zijn goed recht Ie bepleiten De Paus is indien wg den corrcsponient vnn de Standard magen gelooTen zeer ontstemd over de houding van de steeds geloovig geachte Ieren en zou voornemens zijn met kerkelijke straffen te dreigen indien niet meer eerbied en onderworpenheid wordt getoond aan hel onfeilbaar woord Het is echter de vraag of genoemde correspondent juist is ingelicht immers het is altijd de tactiek van Bome geweest om te geven en te nemen en de nederlagen zooveel mogelijk te bedekken hotsingen met zoogenaamde nationale gevoelens zijn niet zooder gevaar bovendien werkt de Curie door den strijd met de Ieren al te streng aan te binden het Protettaulsche Engeland iu de hand dat de lersche quaestie als een woudeplek steeds meedraagt In Duilschland houdt men zich druk bezig met den stand der ondertymdelingen net het valicaan die niet voortgaan naar den zin der clericalen Sommige banner bladen oonstateeren zelfa het échec van den heer Scbloezer En dit ia er niet minder zeker om Het Pruisische gouvernement had het Valicaan aangeboden om de vrije uitoefening der kerkelijke bedieningen mis en sacramenten te bekrachtigen op voorwaarde dat de paos de Jmeigep ticht zoude erkennen namelijk het reobt van teto der wereldlijke overheid bij benoemingen die door de bisschoppen gedaan zijn De cnrie schijnt dit voorstel niet Ie hebben aangenomen daar zij blijft aandringen op de herziening der Meiwetten De inlooht van den Keiier en de Keizerin van Rutland in de oude hoofdstad waa zeer schitterend en werd door prachtig weder begunstigd De Keizer reed in generaals uniform op een wil paard de Keizerin was gezeten in een rijtuig bespannen met acht paarden naast de Keizerin zat de vijfjarige princes Xenia die het jubelend volk voortdurend kushandjes toewierp Bij de Wosskreasenskje poort veriieteu de Keizer en de Keizerin voor een oogenblik den stoet om in de Iberische kapel hun gebeden Ie doen De geestdrift van het volk was onbeschrijfelijk De Keizer zal niet in het Kremlin verblijf honden maar lot deu dag der kroning het Alexandiowskipaleis betrekken De Spaansche Senaat beeft het wetsontwerp betreffende het invoeren der jury bij crimineele processen aangenomen In de Cortes heeft de minister van bnitenlandeohe zaken ii zijn antwoord op eeu interpellatie van den heer Carvajal verklaard dat de regeering van Marokko bereid is Sanla Crat over te geven aau de Spaausche commissariaten die zich reeds sedert 2 Mei te Mogador bevinden om in overleg met de Marokkaausche gedelegeerden den toeaund der Spaansche kolonie op de kottti regelen Ue minister voegde er bij dat by geen reden had om eenigerlei verwikkelingen in het noorden van Borneo te vreezen Zalerdag heeft de heer Morel aftredend president der Spaansche begrootiugtcommissie zijn voorstellen betreffende een vermindering der Staatsuitgaven de herziening der belastingen en den verkoop van nationale goederen verdedigd De heer Moret hield vol dat het niet mogelijk waa iu de behoefte der beide begroetingen te voorzien door de gewone belaatiugen Deze brengen alechla 802 millioen op terwijl het gewone budget 801 eu bet buitengewone 78 millioen vereiachen De minister van financiën zander de vermeerdering der staatsuitgaven te bestrijden handhaafde de vooratelleu vau het kabinet strekkende om evenwicht in beide begrootingen Ie brengen door het saldo van de conversie der Openbare Schuld en door deu verkoop van nationale goederen De Kamei verwierp de voorstellen van den heer Morel RECLAME Eene goede tgding voor onze lezers en lezeressen Eindelijk is aan de verloting vata de Internationale Tentoooslelling te Amsterdam door Koninklijk Besluit vergunning verleend hare biljetten te plaatsen Wat de voorwaarde belrefl verwijten wg onie lezers naar de advertenties De uitgever van de Oswego Sun zegt Mgne moeder raakte door het Hop Bitler bevrijd van hare nverlammming en oangezichtspiju Wanneer men zioh dof en loom gevoelt zijn dat de voorloopers van ziekten welke slechts door het Hop Bitler zullen verdreven worden MARKTBERICHTEN Oouda 24 Mei 1883 Granen prüshoudend Beste tarwe komt zeldzaam voor en wordt betaald met ƒ 6 76 ai ƒ 10 25 enkele daarboven Goede polderlarwo ƒ 9 25 a ƒ 9 76 afwgkende ƒ 8 75 i a 9 Rogge ƒ 6 60 i f 7 Gerst ƒ 4 90 il ƒ 6 50 de ligte en ƒ 5 25 a ƒ 6 de zwaardere Chevalier ƒ 7 A ƒ 7 60 Haver ƒ 3 75 i ƒ 4 26 Maïs ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Erwten en boonenflanw Overigens weinig verandering De veemarkt met gewonen aanvoer alle soorten soowel vaarkoeien als kUf koeien werden tot hooge prijzen vlug verkocht varkeot voor Londen van 20 23 ct vette varkeu 24 il 26 ot per half kilog magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 26 a ƒ 1 40 per week schapen en lammeren tot zeer hooge prijzen vlig verkocht Kaas aangevoerd 90 partijen eerite qnaliteit ƒ 28 a ƒ 31 tweede qualiieit ƒ 26 ï f 27 NoordHollandsche ƒ 32 a ƒ 36 Goeboler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 CORRESPONDENTIE A H Alkiir Voordat wij a Ixaluit aimea sanguiide de plutiiag aD w tok wenichen wg leiiiui tt nemen vin het Ixdoelde artikel in bet door n genoemde bltd dal wij o alzoo i erzoeken OOB te zenden Dl Rbdactte Burgen ij ke Stand GEBOREN i 81 Mei Cornelia AdrUna ouden P J Schoenmaker en J C Marie 22 Jolunca ondert 6 Beparon en J Kroijl Maria ooderi S van Erk en J C Kisnia Adrian na CorncliB ondera C Vob en J de Bas Pieter Anthonioa onders G N Veerman en W A Haag 23 Cornelia onders H W Schouten en E de Groil OVERLEDE V 22 Mei D J van Straaten 1 m 23 A Cathel 12 w GEHUDWD 23 Mei B Brouwer en J IJ Hondijk R van den Oever en J C Verkerk C C W Ixiges en C E van Gelder ADVERTENTIEN GERARDÜS JOANNES dB JONG Telegrafist 2e kl bg de Egkstelegwaf EN JOSINE MESSEMAKER Gouda 24 Mei 1883 Receptie 27 MeL Ondertrouwd 4 Geboren MARGARETHA ARENDINA Dochter van P van dek EAAIJ en M TAK DEB KAAIJ GKOENIiNIlUKM np Gouda 24 Mei 1883 Heden beviel mgue geliefde Echtgenoote ADRIANA SOPHIA tak dee STAAL Tan een welgeschapen Zoon H DB VRIJER Rotterdam 22 Mei 1 ïi Voor de vele bwyzen van deelneming ontvangen bg het oTerl den Tan mgn geliefden Echtgenoot den Heer E tas de WEIJER betuig ik ook nAmena wederzgdsche Familie mgn hartelgken dank Wed E VAN DE WEIJÉR VAN SaKK Die iets te TÖrderen hebben Tan of Terschnldigd zgn aan den boedel van Mejnffronw M I DE VISSCHER OTerleden alhier op den 5n MEI jU worden Terzocht daarvan vóór of uiterlgk op den 15n JUNI e k opgave te doen aab den ondergeteekende A J B VAN DEB DOES Gouda den 24 Mei 1883 Loon f 90 Loon ƒ 90 Terstond gevraagd te Ahstbbdah in een Fatsoenlek Bnrgergez in een knappe DIENSTBODE P G Adres Fluweeleü Singel R 553 Gouda mmmsmn Men Traagt ten spoedigste een ZEILMAKERSKNECHT goed met binnenwerk bekend tegen Tast werk winter en zomer Adres met franco brieven onder letter Z aas het AdvertentieBurean yan A KOK Comp Boekhandelaren te Gouda