Goudsche Courant, zondag 27 mei 1883

iN SÖST ZMi4as 27 Rd 1883 GOUDSCHE COURANT JVieuwa en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Verkoopingpeu te GOUDA op MAANDAG 4 JUNI 1883 des voormiddags te elf uren ia het Logement de PAUW aan de Markt van Een sedert enkele jaren gebouwd PAKE DIS en ERF met BOVENHUIS in het 8t Anthonieklooster in de St Anthoniestraat te Ooxtda Wflk G No 123 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Oouda Wflk 6 No 50 Een WERKPLAATS en ERF daarnaast WflkGNo 51 En een sedert enkele jaren gebouwd HUIS en ERF aan de Karnemelksloot te Gouda Wyk R No 477 En op DINSDAG 5 JUNI 1883 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat van Meulelen en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED KACHELS en FORNUIZEN enz Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen zjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DR006LEEVER te Gouda ADVEKTE TIEI i in alle Binnen en Buitenlandgche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Koningrijk der Nederlanden STAD AMSTERDAM TAN DE Internationale Tentoonstelling te Amsterdam 6 000 000 biljetten verdeeld in 30 series van 200 000 biljetten Sen Koninkiyk beslait van 1 April 1883 No 10 heeft aan het Bestunr der Internationale Tentoonstelling te Amtterdam vergunning verleend eene verloting op te richten wier prezen die eene waarde van 1 500 000 Galden bedragen bestaan zullen uit de iraaista voorwerpen op de Tentoonstelling tegenwoordig De zes voornaamste prgzen zgn 1 prfls van 100 000 Gulden 2 prezen eene waarde hebbende van 50 000 Gulden elk 1 prgs van eene waarde van 25 000 Gld 2 prezen van eene waarde van 12 500 Gulden elk De prijs van een lot is 50 cents De loten znn binnenkort voor het publiek verkrygbaar n einde alle vertraging in het ontvangen der biljetten te voorkomen late men zich van nu af inschrgven daar de verzending gel deiyk en naar volgorde der aanvragen geschiedt Ter bekoming der biljetten tegen geld postwissel of cheque wende men zien tot den HeerWIDEMANN Penningmeester Tot het bekomen van inUchtingen wende men zich totden Heer PAUL CADET Generaal Agent aanhet Paleis voor Volksvlijt TentoonstellingsBnrean te Amsterdam Een BurgerdocMer verlangt een betrekking als Huishoudster of Keukenmeid of iets dergelgks Brieven franco onder No 795 aan het Buteaa dezer Courant Te Oottda worden zoo spoedig mogeiyk of tegen Augustus GEVRAAGD eene genegen huiswerk te verrichten en eene Kindermeid Tereischten z n P G en van goede getuigen voorzien Hoog loon T414 Brieven franco onder de letters L B aan d Boekhandelaars J vah BëNTUM ZOON te Gouda Alle soorten van iti het GROOT en KLEIN tot leer LAGE PRIJZEN te bekomen by C BRaGEMAN Goudsche Vest No 35 SOTTEBI AM PIANINO Door onverwachts vertrek naar Indié BIEDT een Familie TB KOOP OMn een pas aangeschafte nieuwe prachtige 8A LON JP lANIN O in metalen raam gel nwd dubbelgekruiste snaren en beeldhouwwerk 5 weken geleden gekost 700 nu te koop voor slechts ƒ 435 Ook nog een langer gel ruikte aolide CABINET PIANiyO rooTsleciita f 235 alles met 5 jaar garantie vrij kisten en spoorkosteti Te zien van 10 tot 1 en van 4 tot 7 urem Adres N Haven 156 UBtgt W bbWIT GHOOT BADHUIS SCHEVEmiTGElT IS S3 ABOMEMNTEN voor INGfEZETENEN van ZUID EOLLiU Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot pnbliek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven prys tot Fransche en Hollandsche Comedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlyk van 45 De abonnementspr s is per jaar Voor een Persoon 10 Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende a nog niet meerderjarige inwonende mannelyke Personen b alle vrouwelyke inwonende personen en vrouwelgke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vryen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn streng persoonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaar ten waarop de eigenaar zgn faandteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den knrtax voor Badgasten bepaald S oen I l Z U dagen goofd 8 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van uunne abonnemenUkaart voor Dames onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van ƒ O 50 afgegeven De abonnemenskaarten zgn verkrggbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtehds 10 tot s middaga 4 uur loan bet Badhuis te Scheveningen en na schriftelyke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIERSüN Tournooiveld te s Oravenhage Kurtaxkaarten zgn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De priffzen van de Zee en Binnenbaden blijven even als voorgaande javtn m nmmmiM stout onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAL VAX GEMEESKUNOICiEil AUI BEVOLEN wegens r kdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een nitaemend versterkende drank De uu reeds sevesti rde trunstige reputatie levert bet beste bewijs dst boveaCenoenide blerso rt seschikt is om het buttenUndsche fabrlekaat te Tervaagen I nnjónii au ni ï T p in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prya Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaux Azyn KruidenBzijn Dragon ea wyn Azyn in onderscheidene prgzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GfEEROOin E VALT AMSTËRDAIHDOBDRECHT GROOTE en ZEKËKE WINST I Zonder eenig risico Voor den verkoop van een gepatenteerd artikel dat eep glanzend sacces heeft en overal goed ingevoerd is wordt voor hier een Solied Persoon gezocht die bemiddeld genoeg is on de zaak waartoe ca 2000 Mark disponibel moeten zyn voor eigene rekening te voeren Zg die met bouwondernemers bouwmeester en administraties reeds in verbinding staan hebben de voorkeur Het vak is aangenaam en gemakkeiyk daar het artikel overal gevraagd en in ieder huishouden onontbeerl k is Offerten onder G C 678 aan HAASENSTEIN t VOGLER Berlijn S W Aan allen wier oogen door ingeapanoen tien of leirn beginnen te iteken of waaruit bq harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met rertrouweii aauberolen Dr Chantomelanus OOGE WATE Na een korte proefneming znl men de uitmunlenil werking kunnen waarnemen Pry per flacon roet gub uiks ianwyzing 00 Cl Verkrygbaar in de ouder Inande depota Wed Bosman Gouda A Prius Zevenhuizen Wed G Wilhelmu Woerd Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda Wed N Sandera Lfidea W Jjiglhelra Voorburg A Bos Berkel BmNENLAUD GOODA Ï6 Mei HS3 De Bicaw beioepni leerur bq de Ëvang Lutk OtmecDie alhier di Orsbe lal morgen ordcB bevestigd door d Barbien Het AtewM tm in Dtf bevat een artikel over il iUia t op de Inicroatioiiale ti oto ite Ki f betwelk de V r l nt er aldua rindiat Voor het laatst kan dk lieh d eena rerluatijMi ia ket getieht an den rok die door de ooetunerasikateT 8ameon U AmaUrdam ia inretooden Niet minder dau SI07 li je lint qn oor het garoitanr gebmikt en wq die aan bet wllen tqn e aan bebbeo n alles iqil mede verepetlü on neer in oogenaehoB ie nemen odat het niet of te weinig betprokrne in Heir taal icb bjj Mevr Samson en niet bg ona te beklagen heeft We belo en lio endieB het anden den volgeoden keer te behandelen Wanneer de aehr iver ook in andere iqiiiAicn too osawkearif te werk ging alt ia drie dan kunnen wq niet heel voel ertroawen itellfB iu qn mededeelingen Immera die Amtlerdaimche meiroaw Samson is niemaad ander iianoDie aiadgenoot de heer 1 8 nsom terwijl boTendien ook het cqfer foniief is dit moet xqu Sl$6 In plaats van tqa iqil te Terapillen aan het tellen dier Ksjet bul bq lierrr een ooguUik maatea armen OB gewantdiie naswkearigheid te betr i Aten Wq wenseben hem die in tqn volgende artikelen toe DoBittrdax ia ler pro griffie van Noord Holland vanw e hrt depart van W H en N aaobeetecil De voonieoiug der boorden van bet Noordhollandaeke kanaal in drie pereeden Ie perceel raming SOOO minste iuaebrqrer G Uonqk ie Purmerend voor 7 8i te peroeel raming 16700 minate iasohrqver G Honqk te Fnrmereud voor ISSSS Se perceel raming 8300 minste iusehr ver Q Toorsvliet ie Gea da voor ƒ 6600 Op Vrqdag 26 Hei tqn te Berg AmbaeU herkoten lo tot heemraden de hrcren C Oskam Al en P van Wqngaarden Kt o tot gecommitteerde ingelanden de heeren W Verdcqn Pi K Benaebop D Oskam en F van Vliet in plaats van den beer W Vcrdnyn Px die niet meer in aaamerkiag wensohte te komen is gekoten de beer C Betemer Senior De kiearereeniging jlmktn te Arnhem beeft tot kandidaat voor de Tweede Kamer gesteld den heer mr H G Vemiera van dei Loeff die de candidatanr beeft aangenomen De kiearereeniging Eendncht maakt macht lib te Groningen heeft den heer mr 3 van Houten aftr lid oandidaat geateld voor de Tweede Kamer Daarentegen heeft de kieavereeniging Bnrgerpligt den brer van Honten uitgeworpen met 30 tegen ii stemmen is hq daar in de minderheid gebleven De heer jbr lur W S uintua ia met 30 stemmen lot candidaat geproclameerd en de overige i stemmen kreeg mr van Houten Prof Fokker is als kampioen van t aftredend lid opgetreden en heeft wakker voor hem gesproken Hq werd iKsireden door den heer i H van Hasselt die vooral betwaren had tegen van Houteu s geschriften door prof Halberttma die meende dat van T onteo s leer op den dnnr moet leiden tot ondergang van de maatschappq door mr J Oppenheim die het hem euvel duidde dat hq niet meegaat met hetgeen de liberale meerderheid meent te tijn iu t belang van het land en den werkman meer voorspiegelt dan hem kan worden verschaft door prof v d Wqk wijl hq de herleving van het programma der liberalen tegenhoudt ent Wq noemen ecnige der boofdgrieveu Als verdediger vnn mr van Houten trad behalve prof Fokker ook op prof Sobonle de heer Prins de beer J Ph Vos e a De tegenstanders behaalden echter de overwinning De nieuwe liberale kiesvereeniging te Groningen heeft mr Van Houten oandidaat geateld Allca taamgenomea kaaal olgena de Stoei lotdaaver dat ia Amersfoort ir baiten gelauu bet smal nieawe aetete dal 4e antirevolatioaainc geholpen door ds nUiamonlaaeD in de ProviocialeSlatea wonnen op ram H neder ie het gebeeleUnd Aanataanden Maandagavoad tal ie Amsterdam eene vergpiering worden ge n tcn door de plaalseIqke eommitne van toexi t op het lager onderwqs met de faooMen van de apeobsre lagere scholen ter bespreking van het I of niei weaachelqke van de afschaffing der prqaut4 dingen Stat8a eneraal T oi Klmu Gatenden Avoudtiltinz van 24 Uti Het oatrigeuiiiga outvan voor den aanleg van bet kanaal in de aaaaUe pesten uding is op ertoek der Rrgeering uilgetteU Aangenomen tqn versebilleade ontwerpen o a dat tot machligiug ter verevening der koste van de oaderacheidiagsteekeuen voor i e vissche faartBigen met 43 tegen 16 stemmen dat tot ftigiag van hoofdstak 9 der Siaatsbegrooting van 1833 na venekering van den Minister van Waterstaat dat tan rene eigenIqke beteageling der HaaRwaatdeaaehe ovcrUtrn hierbq geen apmke is dat tot toekeuning van eene subsidie aan de Inlanationale Laadbonw teutoonstelling te Amiterdua met 35 legeu 11 st dat tot gaging der wti tot verbetering van de Friraehe acheepvaartkanal onteigeningswet voor den locaalspoorweg Wintertèqk Rnnrloo naar Hengeloo en Enscbedé na venritering van den Minister san den heer Keikwqk dat ket exploiutieeontracl van deie Uaatsebappq met i cxploitatiemaatschappq oog niel is goedgekeurd Vcrvniltm kwam In M iasid tl ing dn baidU aan de Kon Ned Looaalspoorwegmaalschappij voor overbrugging van den lisd bq Deventer Daaromtrent bad een uitvoerig debat plaats waarbq veraohillende leden tnbaidiëering in beginsel afkeurden In de avoudtitting heeft de Kamer met algemeeoe stemmen aangenomen de wetaontwerpen hondende nadere wqtiging der wetten lot regeling van de bevordering ha ontslag en bet op pensioenatelieu der militaire officieren bq de e madit en lot regeling der militaire pensioenen bq de teemacht In bet Antwoord op het aeetieterslag had de Minister van Marine venekerd dat de jongste pensioneering van vlagoffic eren in geen verband stond tot de Addenaak l e heeren De Casembroot en Van der Hoop oonitateerden dat er redenen genoeg geweest waren die het vermoeden wettigden dat er verband had beataan o a dat de vorige Minister tan Marine bad verklaard recht te tullen doen en kort daarna de penaioneering volïde Zg wilden gaarne echter bemsicn id s Mins verklaring Gaarne echter wilden tg eene verklaring vau den Minister uitlokken dat de geweien commandant te Hellevoetsluis niet schuldig was aan de Adderramp De Min vau Marine vertekerde dat de penaioneering geschied was volgeus le wet dat de vorige Minister er voor verantwoordelgk was maar hq lioh teer goed kon voorstellen dat te geschied waa buiten verband mei de Adderramp Hg voegde er bq dat naar nijn stellige overtuiging de geweten directeur iler marine te Helleroelaluis de heer Van der Velden in geen geval schuldig was omdat de chef die uit Amkterd m een schip naar lee liet gaan aaiisprokelqk was voor de beweginz van dat schip totdat hel tijn beslemming had bereikt Natuurlijk was het geweest indien men den monitor die geen zeeschip is had Uteii begeleiden door een oouvooischip maar dat dit niet wns geschied daarvoor was de directeur te Uellevoetstuis leker nimtaer verantwoordelijk te stellen Van del rehabilitatie van den heer Van der Velden nam de heer de Caterabrool dankbaar acte en de Kamer schorste overeenkomstig den weusch van den heci Blus é het Addcrdebal totdat de Isnmeroommissie hnar rapport tal hebben uitgebracht Na voststeliiug der huishoudelgki raming in CuraiiéGeneraal ia ile kamer op reeès gescheiden Naar men verneemt heeft het uitvoerend comité der tentoonstelling order gegeven dat na heden geene goederen meer op bel terrein der tealoooalelling tollcu worden aangebnakl Ungi de spoorwegen die dan soo spoedig aogelqk bedekt of opgebroken moeten worden loodat te voor ket verkeer niet langer belemmerend iqa De dan nog aan te voereu goederen tullen alleen met gewone aleepwagena binneagebracht moge worden Die goederen meest nog maekiaeriêa tqn alleen te vrrwaehlen oor de Fraoscbe fdeding bekoadcat enkele kl ne oatendiugen voor de andere afdeelingen De teehibank te s Hage heeft den taakwaarnemer B schuldig verklaard aan honende smadelqke ea Uateftqke nildnkkingen tegen den persoon dea Kobiagi en hem in aanmerking genomen tijue vroegere veroordeeling tot een celstraf tan langer dan 6 maanden eene gevangeuisetref opgelegd vaa één jaar te ondergaan in entame opalailing Te Bern is een intreasante diplomdliake ktrastie aanhangig Een slager maande den tweeden secrelaria vaa bet Rutaiarhe geiaotachap om de betaling van eene rekening van 900 francs voor geleterde biefstuk eoteletten ent De secretaris antwoordde dat het niel tqne lar k maar die iquer keukenmeid wat De slager liet toen de tordering in de eoarant tettes met bijtoegiog dat het den Kaixer aller Buaaea niet aangenaam moest tqn dat tqne vertegenwoordigere in i boitenland bunoe schulden niet belaaideii De secretaris beklaaxde siek bq den Zwitaerschen bondspresident Ougtlukkig ia de keokenmeid neds sedert veraohetdca maanden nit karen dienst ontaUgea Miaaqhiea worden over het gevat nog belangrqke dépé ee gtiriaadd tnssokea Bern en Petersburg Era aekippenkneokt die op aama ea p laat tan den schipper bjj een koopman te lieeawarden een vrq aaotienlüke aom geld in outtangtt bad genomen beweerde den volgenden dag niet te weten waar dit geld u gebleven onder voorgeven beschonken te tqn geraikt en in ket plantsoen liggende te tqn ontwaakt beroofd van ais xqn geld De politie met het gcbenrde in kennis gesteld wisi na gedaan ondenoek den verdachte tot bekentenii te brengen waarop het geld in de oaderlijke woning werd teruggevonden gedeeltelijk verborgen onder de turf op den tolder in bloempotten met aarde gevuld en het benkpapier aokter den spiegel De Amerikaan die de boeren iu Noord Holland in verbating brengt door de hooge prqien welke hq beateed voor edel vee tal op tqne temgreis een aantal puike koekeesten naar tijn land meetoeren Een boerentoon uit de Beemster toelt lioh dermate tot hem aangetrokken dut hy de reia mede tal maken om een jaar of langer in de Nieawe Wereld de teefokkery te bestudeeren In Carlsbad en op versfiheidene plaatsen in Bohème is in de scholen eeu afgesloten ruimte voor het publiek toegankelijk looals hier bij de rechtbanken Er is ren mat gelegd opdat de schreden tas gaauden en komeu den het onderwijs uiet znljen atoren De ouders komen er taak luiateren hoe hunne kinderen het maken en van sommige onderwijters worden de leasen met veel belangstelling gevolgd Men meldt dat dit op onderwqzers en leerlingen eeu uitmuntenden invloed heeft Het is iu alle gevalle uiet geheel onbillijk tegt Emile de Laveleye die het feit vermeldt dat de burgers die het onderwijs betalen ook tan tijd tot tijd mogen komen kijken hoe het gegeten wordt liet hoofdbestuur der Algemeene Vereeniging voor BloeraenboUencultuur te Haarlem heeft per circulaire aan de leden der Vereeniging kennis gegeven tan de besluiten Op de laatste algemeeoe tergadering genomen Naar aanleiding van het genomen besluit oiu zich ook verder te onthouden van den handel in en het terteuden van afgesneden bloemen wordt den leden teriocht om de persoii n waartan hel taldoende gebleken is dat tg tich met dien handel of dien verkoop hebben betiggehouden kenbaar te maken aan hel bestuur hunner afdeelingen tijn uit f