Goudsche Courant, zondag 27 mei 1883

gcnoodigd too zq daartoe termen vinden de opgaven aan het haofdl eituur mede te dealen voor den 15n Juni a De ontvangen opgaven zullen worden verzameld op een Iqat en bj elke opgave lal de afdeeling vermeld worden die de opgave gedaan heeft V ao de Igat zal een afdiak aan de ledeu en de afdeelingeu worden toegezonden Er wordt voorta o a medegedeeld dat het bealnit der algemeene vergadering om tot een wetenschappelijk onderzoek over te gaan van de ziekten der hyaointhen en andere bolgewassen en het bijeonder van het geelziek der hycinihen een begin van uitvoering heeft gekregen De heer J U Wakker doctorandus philosophiae te Amsterdam heeft zioh aan de Algemeene Vereeuiging voor Bloembolleuculluur verbonden om zioh geheel te wgden aan die taak Bq de circulaire zijn gevoegd twee afzonderlijke mededeeliugeu de eene betreffende het ondeiriaek der ziekten van hyacinthen en andere bol en knolgewassen de andere omtrent middelen ter bestrqding der narcissenvlieg De heer F van der Geut tuinman en bloemist op het domein Soestd jk deelt in fSempervirena mede dat in den loop van dezen zomer op dut particulier domein van Z M den Koning twee zoogenaamde honderdjarige aloës Agave Americana zullen bloeien Het juiste tqdstip van den bloei zal door dien heer later worden bekendgemaakt ten einde ieder belangstellende gelegenheid te geven de planten te komen bezichtigen In Juni worilt te Rotterdam geopend het tehuis logement voor vrouwen Het doel der inrichting is aan juffrouwen en dienstboden een veilig en goedkoop onderkomen te versohaffen haar christelqke hulp en bystand vcrieenen en daardoor verleiding tot onzedelijkheid en geldelqk bedrog te voorkomen Het is geopend voor allen van onbesproken zedelijk gedrag zouder uitsluiting van eenige godsdienstige gezinle Er ziju drie klussen De prijs voor het verblijf dag en nacht is ƒ L SO ƒ 0 80 en ƒ 0 60 per eek Ie klasse ƒ 7 80 2e klasse ƒ 4 80 Se klasse S 60 Meu meldt uit Middelburg Donderdag namiddag ging een tienjarig knaapje leerling eeuer openbare school voorby de juist uilgaande School met den Bijbel op het Moleuwaler alhier Een leerling van die school een jongen van negen jaar met andere kuapen aan t stoeien zynde liep op den niets kwaads vermoedeadeu voorbijgaande jongen aan en bracht hem met een tafelmes een steek toe tusscheu de Se en 6e rib De gewonde die met behulp van andere personen naar zgne woning vervoerd werd is op last van den geneesheer naar het gasthuis overgebracht De politie heeft de zaak in handen Zwakke karakters Zwakke karakters hebben waar het te doen is om deel te nemen aan levensgenot dat hun middelen te boven gaat steeds tot hun verdediging het woord in den mond Dal doet A immers ook A heeft dat ook I A was daar ook Indien zij in hun zucht tot navolging zioh op dien éeneu A beriepen zou het nog zoo erg niet zijn gesteld als ileze A niet al te hoog in stand en middelen boven hem staat Maar waar z j zioh den eenen keer met het voorbeeld A dekken daar doen zij het een andere maal met B C D enz Nu gaat de zaak er bedenkelqker uitzien want zij willen ten alle tqde alles hebben en genieten wat misschien een tiental bekeuden zioh op verschillende tijden en bg verschillende gelegenheden verooorlooft A houdt dol van concerten maar beziekt niet zooals B komedies G neerat het er binnenshuis goed van maar vindt geeu genoegen in het koffiehuisloopen van D E kleedt zich keurig doch zal zich wel wachten om zgn geld met F bij den stalhouder zoek te maken De geuotzuchiige zwakkeliiig gaat te gronde omdat hij een half alphabet van bekenden tot zgn verontschuldiging er bij haalt Bultenlandsch Overzicht De post van gouverneur generaal van Canada pleegt zelden voor de volle iijf jaren aaiiKeuomen te worden Nu ook heeft de markies van Lorne zijne betrekkiug opgegeven voor den tijd Zijn opvolger is de markies vun Luusdowne een dier liberale ai die om de lersche wet van ISöl zich van Uladsloue hebbeu afgt sche den Toenm lats was hij onderstaatssecretaris van liulic Thans nu de genoemde wet lol het verleden brhoort wordt Lansdüvvne door het vicekoiiingschap over Canada wederom met het huii ige k 4binet vei oend De n urkies v ui Lorae gelijk ineu weet gehuwd met Victoria s dochler prinses Louise krijgt Wiu rschijidijk Ills belooning een zetel in het huis der I or ts De voornaamste Engelsche reed ers hebb n opiueo eeu vergadering gehaudea te Londen waarin besloten werd tot oprichting van een vereeuiging tot bevordering van den aanleg van een tweede kanaal in Egypte Men schgnt dus voornemens de zaak door ta zetten en het Engelsoh geld vermag veel Hoe stut het met de verhouding tusscheu Engeland en Bumenië Engeland hier beschouwd als hoofdmogendheid in de Douau quaettie Bg de opening der Bumeensohe kamers hebben we wederom iets daaromtrent vernomen Daardoor werd het gedeelte der koninklglie redevoering dat op bet buitenland betrekking had vooral merkwaardig Het kabinet van Bucharest dat het noodzakelgk achtte in deze zaak het land te raadplegen had gelgk meu zioh herinnert de beantwoording der conferentie besluiten uitgesteld tot na de verkiezingen Nu deze verkiezingen eene schitterende bekrachtiging zijn geweest van de politiek van het kabinet zal het de nota van lord Granville beantwoorden geheel ia den zelfdeu geest als eenige maanden geleden Rumeuië bigft weigeren de besluiten der mogendheden goed te keuren daar die genomen ziju zonder raadpleging van Bumenie zelf De Zweedsche eerste kamer heeft een belangrgk besluit genomen door met 70 tegen 60 die paragrafen uit de ontwerpwet tot reorganisatie van het leger te verwerpen die betrekking hebbeu op de vorming van het permanente leger door middel van werving Daardoor is dus bet beginsel van het ontwerp gevallen Het Dnitsche parlement heeft zijue zitting wederom aangevangen Het eerste punt ter behandeling was de interpellatie van den afgevaardigde Johannsen aangaande de verbanning van Deeosche onderdanen uil NoordSleeswgk Men kou reeds vooruit vermoeden welk lot aan deze interpellatie zoude ten deel vallen nadat de Nordd tKhe AUgenuine de verzoekschriften uit Noord Sleeswijk aan den rijkskanselier gericht had medegedeeld was men op eeu afwgzend antwoord voorbereid Niet had men verwacht evenwel d it meu de interpellatie zoude behandelen op eene wijze die op den rijksdag tamelijk algemeen een zeer pgnlgken iudruk heeft gemaakt De minister Scholz begon met te weigeren om antwoord te geven op de interpellatie van den heer Johannsen en tevens mede te deelen dat de bondsraad niet van plan was aan een dergelg k debat deel te nemen Dit bleek dan ook zeer duidelijk want zoodra de imerpellant het woord nam verlieten alle leden van den bondsraad de zaal De heer Richter sprak zijne verbazing uit over de houding van den bondsraad in deze quaeslie en jj voegde er bg dat naar hij hoopte de minister Mfkamer zijn conciliante verklaringen van deu 7den Maart zoude handhaven De holiding van den bondsraad werd verdedigd door den heer Miunigerode die meende dat de zaak geheel onder de bevoegdheid lag van dit lichaam en niet van het parlement De heer Windhorst achtte de quaeslie nog niet rijp ora het ouderwerp te zgn van een parlementair debat Hiermede liep de zaak af Zon de aangelegenheid uu niet in de Pruisische kamer van afgevaardigden ter sprake komen De Duilsohers in Oostenrijk zgn zeer terneergeslagen over de oatbiudiug vau den Boheemschen Landdag de nieuwe verkieziugeu zijn bepaald op 8 Juli en het is zoo goed als zeker dat de Czechen alsdau de meerderheid zullen krggen Het voornemen van de Czechen is ora wanneer zg de meerderheid hebben de kieswet voor den Landdag te veranderen Dit zal echter bezwaarlijk gaan daar voor zulke out werpen een meerderheid noodig is van twee derden terwijl tevens drie vierden der leden moeten tegenwoordig zijn De verbittering van de partijen neemt zoo mogelijk nog toe De bekende vorst Auersperg weigerde ook namens zijn partij deel te nemeu aan een ovatie van den Boheemschen adel bij gelegenheid van het vyftigjarig prieslerjubllé van kardinaal Schwarzen berg De Fransche Regeering doet alle moeite de begrootiiigscommissie te bewegen om niet te erg hakken ill de begrooting van eeredieiist Als reden geeft zg op dat dit in strijd zou zgu roet het Concordaat de ware reden is echter dat zg de Ulliumoiitaansche partij niet tot het uiterste wil drgven De Senaat hi tfi met een grooie meerderheid van stemmen artikel 6 van het wetsontwerp ter beschermill der kinderen aangciioraeu Dit artikel is het voorn iamste van het omwerp eii bepaalt dat in elk departement een comité au opvoediug en bescherming zal zgn hetirelk ikii prefect zal aüviseeren over alles wat de erplegiiiir ile vaste plaatsing en de opvoeding der luishaudelile of verlaten kinderen betreft De ophelderingen doir den heer Hébrard gegeven uuiigaande den vterkkring van het comité hebben de vergadering van het noodzakelijke dier iiisltllin oierluigd De berichten over de krouiugsfeesteii te Moskou blijven gunstig luuleu LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbe kenden gedurende de ie helft der maand April 1883 uit Gouda verzonden en door tuitehtakeUut van het Postkantoor terug te bekomen S Hagens Alkmaar B Scheliema Hogedoorn Amaterdam Grietje Gouwerie Gouda H van Triel Mgdrecht A r d Burg Noordiryk M P de Smit Rotterdam Pieter Grooteiidorat Wieringen Van bet Halpkantoor MÜËBKAPËLLË Van de Pul Berkel Gouda 26 Mei 1883 Ue Directeur van bet Postkantoor te Gouda SIMONS Kaotongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 23 Mei 1883 Kantonrechter Mr J H tan MIBHOP Ambteaaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD L K arbeider te Moordrecht tot 1 gulden of 1 dag wegens zoeken van kievitseieren in den Zaidplaspolder ouder Nieuwerkirk op eens anders weiland zouder voorzien te zijn van eeu sohriftelgke vergunning van den eigenaar van dat weiland V J O arbeider te Nieiiwerkerk tot 1 gulden of 1 dag evenals de vorige G W arbeider te Nieuwerkerk tot 2 boeten van 20 gulden of i dagen evenals de vorige gepleegd op twee verschillende weilanden van anderen J van T slaapatedehouder te Gouda tot 2 boeten van 6 gulden of i dagen wegens ouder Reeuwgk visschen met eeu suoekstrik verboden visohtuig en visschen in eens anders vischwater zander voorzien te zgn vau een achriftelijkc vergunning van den eigenaar van het vischwater W van L vissclier te Gouda tot 3 gulden eu 1 gulden of 2 dagen wegens ouder Gouda visschen met een gebbe iu eens anders vischwater zonder voorzien te zgn vau eeu sohriftelgke vergunning van den eigeuaar vau het vischwater en aau d rijksveldwachters op hunne vordering niet veitooneu de door hem verkregen vischacte A S G B en S B vissohers te Haastrecht ieder tot 3 gulden of 1 dag wegens onder Reeuwgk te zamen en in vereeuiging visschen met eeu zegen zonder voorzien te zijn van een schriftelijke vergunning van deu eigenaar vau het vischwater J C landbouwer A G landbouwer en C v IJ dienstknecht te Bleiswgk ieder tot 2 boeten van 60 cent of twee dagen wegens onder Bleiswgk te zameu en in vereeuiging met de zegeu visacheude tweemaal den kuil uit hel water halen alvorens dim iu het water te hebben omgekeerd J H meubelmaker te Zwolle tot 1 gulden of 1 dag wegens met een biljet van Zwolle via Woerden naar Leiden doorspoien naar Gouda en weigeren de vracht van Woerden naar Gouda te betalen J S arbeider te Nieuwerkerk tot 3 gniden of 1 dag wegens te Nieuwerkerk zitten op zgn kar bespaunen met twee bonden V V H koopman te Nieuwerkerk evenals de vorige H de H koopman te Kralingen tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens te Nieuwerkerk zitten op ziju kar bespannen met een hond en met zorgen dat de bond was voorzien van een muilband C de W koopman te Gouda evenals de vorige J ï d N koopman te Bodegrave tot 3 gulden eu 1 gulden of 2 dagen wegens te Gouda zitten op zgn kar bespannen met drie honden en niet zorgen dat de houden waren voorzien van muilkorven Jacobus Zoet olieslagersknecht te Bodegrave tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Arie Ouwerkerk boomkweeker te Boskoop tot 1 guldeu of 1 dag wegens openbare dronkenschap Kleinbaudel Id Sterken Drank BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda brengen iugevolge art B der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare keuuis dat bg hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waorbg vergunning wortlt gevraagd om in de bij dien naam vermelde looaliteitsterken drank iu h t klein te mogen verknopen als Volgnr Nuain van den Verzoeker Aanduiding der locsllteit lUa Leonardus Leuseu Kleiweg E no 10 uüoendete Schuuuhoveu Gouda deu 25 Mei 1883 Burgemeester eu Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER CO R RESPOND EN TIB h U ulhui Nu lezing vun uw btuk uii lut arlitiel dat dsarto aanleiding al e i La wij dj ilaataiug van het eerBtge oocmde io oos blad Diet geicbikt De verdedinag behoort t boi ia bctnUd Uui ourio men i ungwralkn ficide itokkin ziJQ t r uwer beichikkiag en kaoaea wordsn afgehaald au bet bureaa vao dit blad laug Tiendewcg D 60 DÏe REDAc na debeorteen Sterftegtatistiek der gemeente GOUDA April 1883 GebobeM 31 Jongens eu 27 Meisjes totaal 68 OtKbledim beneden I jaar 11 M II V totaal 22 van 1 6 4 8 1 6 14 n n nu 14 20 2 1 20 50 S 6 11 50 66 5 4 9 66 80 3 3 6 boven 80 2 2 4 32 M 31 V totaal 3 Letzkukm AAüoEeinii M 1 V totaal 1 Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Mei Abraham oaderi H ficDaia ca i de JoBg Margaretha Arendiua oodera P van der Kaaij en M ïroecendgli Anlboaia Jacob ea Martina Maria Ofldera J TeenwcD au M Vach Coraclia JohaDiiea oudere S Brockbuiseo cd M van Ondahoorn 25 Jobauoa oodera I Flai en M Beaem OVERLEDEN 4 Mei k de long boiivr vao A van Omma 44 j SI A T de Kibr 78 j M Ripparoo bolter van J Janien 71 j ONDEBTROliWD 25 Mei O de la Rite Boi te tlooro Sij en i Sanerbier 21 j J de Jong 33 eo i Meatemaker 29 j ADVERTENTIËN W ♦ Ondertrouwd W GEEARDÜS JOANNES de JONG SI t Telegrafist 2e kl bg de Bgkstelegraai p JOSINE MESSEMAKEB Oouda 24 Mei 1883 Receptie 27 Mei Ondertrouwd JOHAN GODFRIED dï la BIVE BOX van Hoorn 5S EN Ondertroowd LODEWIJK C0BNELI8 taw d WEBVE EN JOHANNA CATHEBINA ANTUO NETTA YAH SANTEN Amtterdam 24 Mei 1883 JACQUELINE SAÜEBBIEB Gouda 24 Mei 1883 Voor de vele bewezen van belangstelling zoowel van bniten als binnen deze Stad ondervonden bg gelegenheid onzer 25 JABIGE ECHTVBBBENIGING betuigen wg onzen oprechten dank inzonder aan HH Kerkbestuarderg der Bemonstr Ger Gemeente en aan de Leden van het Muziek Corps der DD Schutterij alhier G BOOT M S BOOT Bond Gouda 23 Mei 1883 De ondergeteekenden betuigen hunnen oprechten dank voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling bjj gelegenheid hunner 25 JARIGE ECHTVEREBNIGING ondervonden 1 L LANKH0R9T M LANKHORST Vbrmij Voor de vrie en bartelgke bewgzen van deelneming zoo van hier alB van elders ontvangen bg het overlgden van onzen waarden Vader en Behuwd vader den Heer IJSBRAND JOHANNES DE JONG Libhdietzoon betuigen wg bg deze onzen innigen dank J DE JONG A DE JONG Beekooweb S DK JONG Moordrecht 8 6 de JONG 26 Mei 1883 L EXALTO J H EXALTO DB Jong E A DE JONG Mevrouw van KRUIJNE te Delft vraagt tegen Augustus of September EENE ZINDELUKE van goede getaigen voorzien Brieven franco Postkantoor Delft Op een WEBKPLAATS hier ter stede wordt een TOISrO BIïT tnsschen de 12 en 15 jaar GEVRAAGD Adres bg de Boekhandelaren A KOE Cour te Gouda W PET VlaarMngen Fabrikant en Koopman in VOERARTI KELEN als RIJST RIJSTENMEEL MAÏS TARWE en ROGGE tegen fabrieksprgzen RIJSTENMEEL f 2 60 en hooger Is DONDERDAGS tnsschen 9 en 12 ure bg den Heer C F BACKERS hoek Hoogstraat te spreken D xlM Gerste Bier Hiermede neem ik beleefd de vrgheid uwe aandacht te vestigen op bet door mg in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOMBIERBROÜ WERIJ De Posthooro te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse vao de Hoeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage bij mg te verkrggen is Dit BIER is door het betrekkelgk groote Extract gehalte en zgne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFELBIER zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend l Ed Dw Diinaar J H ROÜDE Zeugstraat 85 Depéthouder voor Gouda en Omttreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Kruik 13 Vü Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad GROOTE en ZEKERE WIMST Zonder eenig risico Voor den verkoop van een gepatenteerd artikel dat een glanzend succes heeft en overal goed ingevoerd is wordt voor hier een Soiled Persoon gezocht die bemiddeld genoeg is om de zaak waartoe ca 2000 Mark disponibel moeten zgn voor eigene rekening te voeren Zij die met bouwondernemers bouwmeesters en administraties reeds in verbinding staan hebben de voorkeur Het vak is aangenaam en gemakkelijk daar het artikel overal gevrai d en in ieder huishouden onontbeerlijk is Offerten onder G C 678 aan HAASENSTEIN VOGLER Berlijn S W msim TE Bom De Commusarissen van de Hnlpbank alhier brengen ter lonnis van de Aandeelhoddbes 1 dat de Rekening en Verantwoording over 1882 door het Departement GOUDA der tMaatechappij tot Nut van t Algemeen goedgekeurd van 28 MEI tot 11 JUNI e k op lederen werkdag van 9 4 nren ter inzage ligt ten Kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOGK 2 dat indien binnen 14 dagen na het verstrgken van dien termgn geene bezwaren tegen die rekening zgn ingebracht op ZATERDAG 30 JUNI a s en lederen volgenden Zaterdag van half zeven tot half acht ure gelegenheid zal bestaan tot ONTVANGST DER RENTE over 1882 ten bedrage van 47t ƒ 110 per aandeel tegen inwisseling van Coupon N 12 in het lokau der Hnlpbank Gasthuis Oosthaven terwgl de HH Uebb BIEZEN AA R alhier zich bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen Kantore uit te betalen 3 DAT BIJ DE INWISSELING DEB CoUFONS EEN NIEUW CODFONBLAD VEKKKIJGBAAIt IS TEOEN AïeiFTE VAN DEN BIJ HET OUDE CoDPONBlAD OEVOEODBN TALON Commissarissen voornoemd Mr J FORTÜIjy DROOGLEEVF Voorzitter D RÜUTER Secretaris Een JONGMENSCH verlangt te Gouda spoedig Kost en Inwomng in een Israëlitisch Gezin Brieven franco onder letter S aan de Boekhandelaars G W VAN DEE WIEL Co te Arnhem J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INHRUMENTEELË ZIJIVËR44R Met 3 tot 6 jaar garantie van H n i z e n Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Koningrijk der Nederlanden STAD AMSTERDAM VAN DE htemationale Tentoonstelling te Amstertiam 6 000 000 biljetten verdeeld in 30 series van 200 000 biljetten Een Koninklgk besluit van 1 April 1883 No 10 heeft aan het Bestuur der Internationale Tentoonstelling te Amsterdam vergunning verleend eene verloting op te richten wier prgzen die eene waarde van 1 500 000 Gulden bedragen bestaan zullen uit de fraaiste voorwerpen op de Tentoonstelling tegenwoordig De zes voornaamste prgzen zijn 1 prijs van 100 000 Gulden 2 prgzen eene waarde hebbende van 50 000 Gulden elk 1 prgs van eene waarde van 25 000 Gld 2 prgzen van eene waarde van 12 500 Gulden elk De pvijs van een lot is 50 cents De loten zijn binnenkort voor het publiek verkrggbaar Ten einde alle vertraging in het ontvangen der biljetten te voorkomen late men zich van nu af inschrgven daar de verzending gelijdelgk en naar volgorde der aanvragen geschiedt Ter bekoming der biljetten tegen geld postwissel of cheque wende men zich tot den Heer WIDEMANN Penningmeester Tot het bekomen van inlichtingen wende men zich tot den Heer PAUL CADET Generaal Agent aan het Paleis voor Volksvlijt Tentoonstellings Bureau te Am$terdam s