Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1883

THEE p 8AVERBIER OOSTHAVEN B 19 GOUDA Heeft ONTVANGEN een piirtö THEE zeer lekker van smaak geurig en goed waterhoudönd verpakt in zeer nette Kistjea van 5 pond ik ƒ 6 per KISTJE WoeDSiag 90 Mei N 8928 1883 ff O c I GOUDSCHEi COURANT I EENIG DEPOT van Weilen s BÖONERAMP ELIXTER w Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd 1 PRIJSCOURANTEN GRATIS en ITRANCO mmmm ee saan ï sleutels De onderg eteekenflen berichten dat hunne van ouds gerenommeerde PRINCESSE BIEREN Haantjes Bier volgenB Brouwerijprijzen steeds te verkrijgen zijn in hun Depot bij den Heer A NORTIER Gouwe J JVo 34 35 P S BE DOBP GROOT BADHÜIS SCHEVElHirGEir 1SS3 ABONNEÏËffilT voor INGfEZETENEN 7an ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebrniknide zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor F P ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken BOKHHOUDER IEMAND geplaatst op een Fabriek dagelyksch eenige nren ter zijner beschikking hebbende wenscht die te besteden met het BIJHOUDEN van BOEKEN of ander SCHRIJFWERK Adres fra co Brieven onder No 840 het Barean dezer Courant aan AGENTEN GETIIAAGE voor Gouda en Omstreken IEMAND die eenigen vrijen tijd heeft en daarin voor eene SOLIEDE en NETTE ZAAK wil werJE aam z u adresseere zich mits van goede getuigen voorzien of borg kunnende tellen bg Van BOVENE en FAGEL Binnenweg 13 en 56 Rotterdam STMMQ FASSAOE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waddinxveen brengen bjj deze ter i lgemeene kennis dat de PASSAGE met Rijtuig over de Ophaalbrugf liggende in den Noordeindschen weg bij het Dcrp Waddinxveen gedurende Zes Weken aanvangende den 28 Mei e k zal ZIJN GBSTRMMV De gemeenschap tusschen Oouda Hazeri tcoudeLeiden zal evenwel kunnen worden onderhouden over Boskoop of over den Polderweg in de Putte met ophaalbruggen aansluitende aan den Kerkweg en den Noordeindschen weg Waddinxveen 22 Mei 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester VAN DORT KROON De Wethouder l S K VAN DBB TORBEN Kz AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zfln voornemens op WOENSDAG den 30 MEI 1883 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrüving AAN TE BESTEDEN Het verbouwen van de TÜSSCHBNSCHOOL aan de Keizerstraat aldaar Het Bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatsel ke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Het Bestek en de Teekeningen z n ad 1 50 te verkrijgen ter plaatselgke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven door den GemeenteArchitect De INSCHRIJVINGS BIUBTTEN zullen op zegel geschreven door den Inschrijver en zjjne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten den 29 MEI 1883 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten zijn ingeleverd ADVEKTËI TIE1 in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbikkhah te Goiida Een PIJP ÖRGEL met sprekend front voor een KLEINEN PRIJS en een PIANO goed in orde voor 20 GULDEN TE KOOP Te bevragen büden Boekhandelaar A BRINKMAN M PEETERS Jzrv Gouda Zuivere PEAITSCHE WIJITEIT van af 27 per 48 FLESSCHEN en hoog er 08 2 18 15 60 In origineele Kisten verpakt 12 Flessohen Echte PORT inh circa 1 Liter de Plesch 12 Flesschen Echte SHËRRIJ inh circa 1 Liter de Flesch Proeffleaschen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger bestenme zaïen m het Badhuis en Bals zoomede voor halven prjjs tot Fransche en Hotlandsche Comedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlgk van 45 De abonnementspr s is per jaar 10 2 50 Voor een Persoon Voor elk lid der Familie bovendien als Familieleden worden beschouwd de onder betzelfde dak wonende a nog niet meerderjarige inwonende mannelyke Personen b alle vrouweiyke inwonende personen en vrouwelijke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrflen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn ttreng persoonlijk geen toegang wordt verteend dan op kaarten waarop de eigenaar zgn bandteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den kurtax voor Badgasten bepaald q i Hoofdkaart ƒ 15 i Hoofdkaart ƒ 8 Seizoen 5 l f Bflkaart 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan de geabonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor Dames onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van ƒ O 50 afgegeven De abonnemenskaarten zgn verkr gbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 nur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriflelgke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIEKSON Tonrnooiveld te Gravenhage Kurtaxkaarten ziJn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De prijxen van de Zee Binnenbaden blijven even ala voorgaande Jaren UET BBSTTJTJR VRAAGT met 1 JUNI a s eene nette gelegenheid alleen voor SLAPEN en ONTBIJT Aanbiedingen onder letter C bfl de Boekhandelaren A KOK CoHF te Gouda The Singer Manufacturing Co Ïïew York Eerste en Grootste oofd AOEff NAAIMACeiNENFABRIEK DRR WERELD EENIOE FABRIKANTEN der Echte SINGER I Naaimachines Leverancier van Z Af den Koning 62 Ralverstraat AMSTERDAM Ralvcrstraat 62 Vroeger Kalverstraat 25 De echte SING BR NAAIMACHINES zijn de meest volkomene en daarom ook de meest cezochte Alaatniachines der wereld wat ten duidelijkste de jaariyksche vermeerderde verkoop aantoont die alleen in het jaar 1881 het enorme cjjfèr van 561 306 stuks bedroeg Eenig Depot te Gouda H oogstraat Vo 23 BINNENLAND OOUDil 29 Mei 1SB3 lo eene bedenmicldaf ten 2 aren gebonden vef gtderinji van de iCiearereeulging Bargerplicht ilhier i mtl Ipaune f emoiea tot CauliiUat voor bel LidmiuilKhap der 2 Kamer gekoien Hr W Xhorbeclie te i Oratenbagr De liberale i ie reeniginK KrimftnttKoard beeft in eene te Scboonhoven gebonden vergadering met ilgemeena itemmen tot eandidaat ge leld voor de i erkieting van een Hd der Tweede Kamer den heer mr W Thorbeokr adrooaat en procnrenr bij den Hoogen Raad der Neilerlandtn Ie a Grarenhage Hr Thorbeeke heeft lioh die oandidalnnr laten welgevallen Door de centrale antirevolutionaire kieaiereeniging Utitrlmi n Oru t alhier ia mei algemeene atemmrn tol eandidaat getteld voor de Tweede Kamer bel aftred lid de keer jbr mr K A Oodin de Beaofort Vrijdag SB Mei jl i te Haaelreoht herkoien voor de polder Booiendaal Beneden Haaatreobt en Hoog en Laag Bilwijk lot polderaehont den keer T J den Hartog en voor den polder OrtMt Kealevaart kerkoten tot poldermeester dec hrer J Broawer de Koning Vrijdag jl is te Vliet als vooniller van bet beatnnr deser polders herkosen de beer mr O L van Oosten Sliogeland en als leden van bet bettnr zijn berkoien de heeren J Katbergen en O Nobel Bij betliieittg van 30 April jl bebben Gedeputeerde Stalen an Zuid Uolland verklaard dal er geen termen bealaan om den weg onder volgnammer 9 op den legger der wegen en voetpaden der gemeente Bodegrave voorkoraende onder de benaming oitweg van bet Broekreldwihe dykje en loopende van de greneKheiding roei de gemeente Zwammerdara lang den Ooatenlijken kant der GoudMbe vaart lot den koogea Rijndijk van dien legger af Ie voeren Tol voonilter van hel Bealaor tan den polder Swe GanHlorp en BIkardorp onder Nienwerkerk a d IJ KI ia in plaat van wijlen den heer A Hoogendijk Hi met 258 van de 406 temmen gekoten de heer E Hoogendgk Al Ia een deter dagen te Sohoonhoven gebonden vergadering der afdeeling Krimpenerwaard van de Holl Maataohappü ran Landbouw hield de heer A F Marlet van HonlenisK eene belang rijke rede ofer hel gebruik van tout bij den landhaaw Hij whelate In flinke trekken den invloed van het tout lo bü bemeating 2o bij de voeding van vet 3o by de bewaring in voeder en drong er vooral op aan dat proefnemingen op dit gebied tonden plaats hebben Spreker hoopte dat loslmagaiijnen in iedere gemeente tonden geveatigd worden als ren gevolg der meer algemeene waardeeriug van hel gebruik van tont bij den Isudbonwer Dete rede gaf tot belangrijke vragen en antwoorden aanleiding Na de paute behandelde spreker de meest belangrijke pnuten waarop wü Ie lellen bebben bij hel vetmesten onier dieren Ook dete rede werd mei de meeste belangstelling aangehoord en wekte teer nuttige disoussiën Blijkens een hier te lande ontvangen particulier heriohl Is de heer J P Th van der Lith controleur in Aljeh aldaar Donderdag 11 in ren gevecht met Aljehers gesneuveld In het vertrouwen dat door de Nederlanilsche Vertegenwoordiging de Hyks subsidie tal worden toegestaan waarvoor een wetsontwerp is ingediend de Tweede Kamrr nam op 24 deter dit wetsvoorstel eeds ann heeft het uitvoerend oomiië voor de groole laudbouwtentoonstelling te Amsterdam in overleg met de commisaie van vertegenwoordiging i der Nederlundsche landboaw maatschappijen gemeend in het belang drr taak Is handelen hri programma I voor die Isndbonwtentoonttelling te lertpreiden Dat programma is voor belanghebbenden op franco uavraag kosteloos verkrijgbaar bi den secretaris van het ailvoereiid comité den heer P F L Waldeck Ie T rfKM uluen by s Gravenhage Zoo spoedig mogelijk tal dat pwgramraa in de Frauuhe Engelsche en Dnitsohe talen veraohijuen De itlovingen bij bet psogra ma bedragen voor paarden ƒ 27 810 voor tunc Vee 34 180 voor wolvee ƒ 5630 voor varkens 3060 voor boter en kaaa 10 050 voor werktuigen 12 690 voor landbouwonderwijs ƒ 1000 voor bijen ƒ 510 te cameB 94 930 In de Zaterdag te Am lerdam gehouden algemeene vergadering der Nederlandsehe Bell Telephoon Maaiaebappij werd door den di ctenr verslag uitgebracht Daaruit bleek dat thans ta Amsterdam Rotterdam Arnhem den Haag en Gfnningen centrale bureaux in werking lyn terwijl de aanleg in Utrecht en Zaandam wordt voorbereid De balans en de winsten verliesrekening werden goedgekeurd en na vereisohte afschrijvingen tot erne uitkeenng van 5 pCl besloten Ie belalen over bet gestorte kapitaal in verband met de storting in termijnen nedert de oprichting der HaalMshap Een medewerker van de Londeoscke Timet meldt aan dit blad in eene corretpondenlie uit Parijs dal bij de tonderlloge nalatenchap van Jacobus II ontdekt heefi wiens herKn is een looden omkleedsel aaa een ScbolKhc initelIJDg te Parijs de Scotch College vermaakt wenie Uel looden omkleedaeI eii elk bet iMMiMi van eene likenrfleuih tonder hal ertooot was onder de atormen der groote revolutie verloren gegaan Volgens lekere overlevering echter was het bg de herbegrafenis van het stoffelijk overtobot van den verbannen Koning ten jare 1824 in het Engelsche Benedictijnenklooster te St Gnrmain mede in den grond bedoWeu Deter dagen verrichte kanalisatiewerken in de kapel vjn het Sohotsche seminarie leidden thans eerst tot de terugvinding der Interessante reliqnie De arbeiders stieten nl Op een graf waarin ook een looden omkleedsel met de hersens van Jacobus II gevonden werd alsmede hetiiart der hertogin van Perth eveneens in lood De oorrespond t zrgt dat het gebouw der Schotsohe atiobliug nog in goeden slaat ia Boven het portaal vindt men hel opwhrift College Ëscossois In genoemd gebouw ut ook Danton gevangen in afwachting van zijne terechtstelling Opmerkelijk is het wat de correspondent tr Kaapstad van het antirevolutionair Wageningsch Weekblad schrijft over de meening in de Transvaal over dr Kuyper den mah die steeds verzekert dal niemand anders de Boeren begrijpt en kent dan bij en ijjn geestverwanten In hel kerkelijke is er weinig nieuws te vermelden ds De Vos van Riversdale heeft de benoeming als derde professor van de Theologische kweekschool aangenomen maar zal eerst een reis naar Europa doen voor hij zijn betrekking gaal aanvaarden Professor Maraia laai tich in hel ZnidAfrlkaan che Tijdschrift op een alles behalve vleiende wijte over de Heraut het blad van dr Kuyper uit Hij noemt de Heraut dat ultra Calvinistische en niet zeer tolerante Weekblad en elders schrijft hij De Heraut ia schynbnar op de hoogte van wal Satanisch is eu plaatst tich in den rechterstoel om als rechter in de godsdienstige wereld te oordeelen te beoordeelen en helaas I te dikwijls te veroordeeleu Ik deel dit mede omdat ds Lion Cachet niet zoo lang geleden in de ZuidAfrikaan het ft willen te kennen geven alsof dr Kuyper op thrologisch gebied hier een aanhang heeft Het drijven van dr Kuyper wordt hier als ontiniiig beschouwd en vimlt weiuin goedkeuring Hebt ge ook opgemerkt hoe dr Kuyper nis een echt Ultramontaan by de traditie zweert rn dit woord bij schering er inslag door hem gebruikt wordt Aan de Kaap hebben wij niels met de traditie op maar honden wij ons liefst bij het levend Woord van God waarvan dr Kuyper met zijn verblind yveren voor de Gereformeerde leer meer en meer schijnt af te wijken Ook hier is het woord des apostels van toepassing Zich uitgevende voor wijzen zijn zü dwaas geworden Wij slaan den strijd in het vaderland mei belangstelling g ide en bidden dat de Heer de oogen van dr Kuyper opene om zijn dwaling in te tien en hij nog tot een zegen voor de vaderlandKhe kerk moge worden Biyken ingekomen amtbsberichten is in het tijdperk van vier weken dat op 19 Mei jl is geëindigd één geval van longziekte waargenomen bniten het spoeliugsdistrict in een stal te Overschie In de slachterijen binnen het spoelingsdistriet bleken de longen van 21 runderen van 14 veehouders door longziekte te tijn aangetaal Mevrouw KIcine Gartman veracheen gisteren avond voor hel eerst na hare ongesteldheid weder op het looneel en waa bg die gelegenheid hel voorwerp van een eenvoudig doch recht hartelijk eerbetoon van hel talrijk publiek dat in den Plantageschouwbnrg van den heer Van Lier bijeengekomen was om de eerbiedwaardige kunMeuare Ie begioeteo Men gaf Talent en Oeiotrte van Erneat Legonvé in welk tooneelspel mevrouw Kleine als vronw Georges een barer Dadeiyk bij haar optreden in het tweede bedr jf met fanfares begroet werden haar teven schoone Uoemmikers aangeboden terwijl de toeschouwen al één man opstonden en door handgeklap en wuiven met hoeden of takdoeken de geliefde hentelde welkom hMtl Ondanks de natauriyke ontroering welke tich bij dete ontvangst van haar meester maakte bleef mevrouw Kleine zich telve geheel meealer en speelde hare rol mei de tekerheid den edeleo eenvoud en de waarheid die haar spel steeds kenmerken De nitbamiige toejuichingen die haar bleven volgen behoeMen dan ook de buitengewone aanleiding van deien avond niet om gerechtvaardigd te weten Na hel vullen der gordgn werd mevrouw Kleine nogmaals ten tooneele geroepen en haar een bloemenkorf en een lauwerkrans overhandigd Ook deze htldebewijten werden door de muziek en door het juichen rn wuiven van hel publiek betegeld De uiting der gevoelens had den gehrelen avond een karakter van oprechtheid en hartelijkheid dat bewees hoe terwijl men in mevrouw Kleine de groote kunstenares eert men in baar tevens de beminnelijke vronw lief heeft In eene der jongste bijeenkomsten van de Soeie ié f encouragement is door Meijer een nieuw wort van onbrandbaar papier vertoond met een daarvoor geschikten inkt die evenmin iels door hitte verandert De samenstelling heeft hy nog niet bekend gemaakt wql by nog de octrooien uit Amerika en Duitsohlaud wachtende was Hy vertoonde eene leekening in waterverf die eenigen tyd aan de hitte van den porseleinoven was blootgesteld geworden Een geschreven stuk hield hy ernigen ti d in eene gasvlam Eene lithograpbie wrrd tusscheu twee lagen gesmollen glas gebraoh en daartusschen gelaten tot het was afgekoeld Al dete proeven toonden de volkomen onbrandbaarheid zoowel van papier als van inkt Een aardbetienplanter die jaar op jaar wanhopend dreigde te worden onder de verwoestingen der slakken heeft een middel gevonden om zich van dit ongeditttete zuiveren en reeft hel allen medeplantera ten eindeer een proef van te nrmen Men bestryke kool of slabladeren met sterke boter of bedorven vet en legge die lussohen de planten sMorgens tnl men een heele menigte vinden die er tich aan veritastm en met de bladen geinakkelyk tyn te verwyderen Na acht avonden nieuwe te hebben neergelegd en acht ochtenden te te hebben weggehaald zullen de bedden geheel lyn gezuiverd By ait 2 van hel Kon besluit tan 15 dezer