Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1883

11 106 Mis ouri sh 1 29 2e hyp St die van het 2e regiment VeatingArtilleriePaul Minn 1 108 dit tjjir de voarua ver dompagirie nit 1 Angattui tot 8 September Canada South s uit 1 Jowa Midi 2 werden gedwongen in de citadel terug te trekken De vraag is of de versterking hun in alleiql loegesouden betty uit Ooohinc iina faettg tfii Prankrgk de belegerden tqdig kan bereiken om hen te outtetten De zaak kan voor Frankrgk ernstige gevolgen hebbeo XougUn zelf heeft een bevolking van 8 millioen vroeger vormde het een onafhankelijk rijk maar geraakte in het begin van deze eeuw onder hel sonverein gezag vim denKeiaer vaa Asem niet alleen het Anamitisohe r jk kan Frankrgk dut hel bezit van Tongkin betwialen maar ook China dat reeds lang de vestiging van de Franschen in een onroidddellglc aangrenzend land met leede oogen beeft aanschouwd Üf de betrekkingen tustcfaen lua en Frankrijk ter zake van Tnugkin reeds zoo gespannen zgn dat ffleu elk oogenblik het afbreken der diplomatieke betrekkingen kan verwachten is nog niet zeker al wordt het door de Times bericht Dat Frankrgk tegen tgn vijanden in Achter Indië is opgewaseen is buiten kgf maar de oorlog tal behalve veel bloed vooral ook veel geld kannen kotten De Effectenlseiirs XVIII Amsterdam 28 Mei 1883 Hoewel de slemming in de a eloopen week niet ongunstig kan worden genoemd had de beurs toch een werkeloos aanzien Behalve in Mexicanen die noch steeds door de berichten omtrent conversie worden geinfluenceerd ging er al teer weinig om BiNNENLANDscHE WAARDIN Staatt ProtineiaUen Oemeenle imdun De eersten veranderden nagenoeg niet tg noterren integraleu 66 s 3pCt 77 8 le 4pOt 101 do 78 lOU a do 83 89 amort syn 93 entrepót dok 102 De S rfCt obl Amtt sluiten i K C daarentegen de obl Rolt Leiden en Groningen hooger resp 98 4 98 99 PremieleeniHgen Amsterdarasohe loten bigven rgzen die van ƒ 1000 staal 106 4 die van ƒ 100 113 Credieten Paleisloten tgn resp Vu eo 1 pCt flauwer SpoortiiegleeHmgen Aand Holl 8p verbeterden 3 pOl en noteeren 166 ook verbeterden de 6pCt obl Bgnspoor 1 pCt 114 en 4pCt Slaattsp 99 Overigens was lies lager Haarl Zandv 2 aan Staatssp V Mnd Oentr 1 gestemp Obl uilg oh 2 aand Ipd Sp aand Boxtel 1 gestemp obl 2 l yp Tramwayleminfen Lager sloten aand Rgtuigv 4 Gooitche 3 Indische 3 N Z Holl I Westl 10 Induilrieele Kaarden Ook hier was weinig animo slechts in Ned Handelmg ging iets om De malaise waarin dit fonds in den laatsten tgd verkeerde schgnl geheel geweken aand stegen l i Voorts verbeterden Amst Bk 1 en Kasv 3 pCt Liiger noteerden Afr Hv 3 Havenst 11 Ned Bk 3 KuBOFEtscHE KAAKDEN StttatifoHdun Hongaren hadden een teer ferm nantlen 67 noteert 96 papierr 73 6pCt goud 82 6pCt do 101 pCt 76 is ook Italianen waren hooger en noteeren orig 86Vs Lamaiaon 84 Nolth 81 Oestenrgkers en Porlugeeten onveranderd Kassen waren in de eerste dagen flauwer doch herstriden zioh meerendeels onde noteeren 98 5e serie 65 6e do 77 8 86 84 96Vs do £ 91 66 ƒ 96 do £ 91 77 91 Oosterleeningen 64 64 64 72 8 Vt 73 86 60 87 A 89 60 84 76 78 80 69 67 69 76 Spanjaarden onveranderd behalve voor biniienl perpetueelen die profiteerden 60 Turken mede onveranderd doch 4pCt Egypte ruim 1 pCi hooger 73 Premieteeningen Ook deee soorleu hadden een flink uiterlijk Stuhiw 937 Theiss 92 Oostenr 54 101 60 113 64 143 Weenen lOS i Kuss 64 133 66 128 Madrid 47 Spoortoegleeniageti De gunstige stemming openbaarde zich ook in deze noteerlngeii Aand Theiss sp 136 obl do 86 ie obl Viel Km 66 WarichauBr 46 do W aand 66 obl 97 Gr R Spwrag 123 Baltisohe 60 i Brest flraj 94 Ch Azow 87 IwaiiffcDombr 78 Jel Oriazi 88 Jrl Orel ƒ 87 Kursk Ch ƒ 86 Kursk Cb Az 79 Los Sew 79 Moraoh 8yar 61 Mosk Jar 99 Moak Kursk 102 Mosk Smol SeVs Orel Vit 78 do obl 86 Poti Tifl 87 Vj £ 86 Rias Wiasm 61 Traiisoauoasische 51 Z W 67 Vj Induilrieele waardin Omtrent deze fonilsen vati niets te iioteeren Ameïikaansohe waaKuen StaalifoHdeeH Mexicanen werden tot steeds hoogere koersen geplaatst 61 noteert 28 64 16 De overige soorten lyn tamelijk flauw apoorwegleeningen Hoewel ook hier de stemming niet ongunstig is te noemen en zelfs voor enkele soorten eenig avans is te vermelden had locb de omzet al teer weinig te beleekenen Centrnl sharea verbeterden 8 pCt 74 obl St Louis S Fr Voor de vele en bartelgke bewgeen van deelneming zoo van hier al van elders ontvangen bn bet overlgden van onzen waarden Vatfer en Behnwdvader den Heer IJSBRAND JOHANNES DB JONG Lbendbetzoon betuigen wg bg deze onzen innigen dank J DB JONG A DB JONG Bbbkoüwei a DB JONG S G DB JONG L EXALTO J H EXALTO DB JoN6 E A DB JONG BOEKHOUDER IEMAND geplaatst op een Fabriek dageIgkscb eenige nren ter zgner beschikking hebbende wenscht die te besteden met het BIJHOUDEN van BOEKEN 6f ander SCHRIJFWERK Adres franco Brieven onder No 840 aan het Barean deur Coarant Een JONGE WEDUWE zonder Kinderett VRAAGT PLAATSING als s HUISHOUDSTER in een klein net gezin Brieven franco onder No 841 aan het Bnreaa dezer Courant VerkoopiBg by Inscbrijvlng h contant van buiten dienst gestelde Genie en Eospitaalgoederen voorhanden te GoroA en Schoonhoven door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te GotniA op Donderdag 7 J4ini aanstaande Billetten op zegel en onderteekend hondende duidulgke vermelding van de SOM en de GOEDEREN waarvoor men inschrgft in te leveren niterlgk daags vóéc de Verkooping s namiddags 4 uur ten kantore van bovengenoemden Ontvanger alwaar verdere inlichtingen zijn te bekomen evenals bg den Hoofdopzichter van de Genie en den Administrateur van het Hospitaal beiden te Gouda BBTI TrT Tff Volkomen genezing door jDXMy U ÜUUm Ae Bandage Régulateur wa Dr Wabesegebs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeareu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Anhcerpen no 8 te vinden ip de SUfU Ceurmt van Vrydag il aa je r Sractkcbe bepaling gemaakt waarvan door fcem die tot belegging hunner gelden de Bgkspoalipaarbank bezigen gewis met genoegen zal worden kennii geoomm Volgens dat artikel nameljjk ulleo Van het tijdstip af dat genoemd Kon beMuit in werking treedt alle terugbetalingtu tot een bedrag van ten hoogste f 25 mits niet incer dan eenmaal in de leven dagen aan denielfdeB inlegger en niet nilmakende het saldo van rekening van den inlegger geschieden tegen quiiautie volgens model rechtstreeks door of vanwege het postkantoor waar het spaarbankboekje Is uitgegeven of dat bij verandering van woonplaats van den inlegger op diens verzoek Dader daarvoor ia aangeweaeu Tot dauerre werden slechts bedragen ƒ 10 niet overtreffende rechtstreeks door de postkantoren in den lande uitbetaald Voor bedragen dat cjjfer te boven gaande geschiedde dit eerst nadnt ingevolge een door den inlegger oiiderteekende aanvrage ora terugbetaling ter centrale directie gevestigd te Amsterdam een oider tot betaling was afgegeven Het maximum van de reohtstreeksche terugbetalingen is derhalve iiu van ƒ lU tot f S5 verhoogd De Haagsche kroniek van de N Or Cl bevat eeuige mededeelingeu omtrent de jongste bgeenkomst van de liberale Kamerleden waarop dr Rombacb doelde toen hg in eene vergadering van Brielsche kiezers verzekerde dat alle liberalen lot volkomen eenstemmigheid waren gekomen over hunne gedragsIgn tegenover het ministerie Heemskerk In den avond van 9 Mei jl heeft die vergadering plaats had waarbg ook de Kappeynianen tegenwoordig waren Het doel was echter niet om in het algemeen een modus vivendi te vinden en de eendracht in die gelederen te herstellen lóór de opening der stembus maar alleen om de voorloopig tegenover het ministerie aan te urmen houding te bepalen Daaromtrent nn kwam men tot overeenstemming Sr werd besloten het nieuwe kabinet niet terstond Ie beatrgden maar onder strenge bewaking der liberale beginselen het gouvernement aan den arbeid te laten totdat de politieke atmosfeer opgehelderd al zgn of totdat de heer Heenfskerk in anlilibe raleu geest mocht gaan werken De eerste der jsarlgkschen siudenten roeiwedstrgden van vaii den Nederlandsohen Sludenten roeibond tal phtats hebben den SOsten Juni e k s middags te 3 uur te Alfen a d Rhgn Stadenten der hoogescholen van Leiden Utreiibt en Delft zullen daaraan deelnemen De race tal tgn tusschen vierriems gieken welke alle van dentelfden maker en volkomen aan elkander gelgk tgn Het hangt dus geheel van roeiers en stuurman af wie den prgs tal behalen Deze bestaat uit een diploma voor de overwinnende vereennigilg en een gouden medaille voor den stuurman en ieder der 4 roeiers OuUngs maakten we melding van een poliliedireoleur in t zuiden van Rusland die een goed georganiseerd stelsel van omkooping in practijk bracht De XöIk Zeil vertelt daaromtrent nog eeaige bitonderheden De verschillende landelgke politiebeambten had hg in zgne macht gekregen op een listige wgze Zoodra dete menschen in dienst werden genomen liet hg hen een oningevuld verzoek om ontslag teekenen Op die wgze kon hg elk die hem ongehoorzaam waa onmiddellgk ontslaan Het grootste gcdeelie van huii loon moesten te aan hun dief afstaan Deze stond hun daarentegen toe de burgers geld af Ie persen Van winkeliers herbergiers en anderen werd een geregelde belasting geheven Op deze wgie ontstond een algemeene verwildering en wanorde Wie bet waagde zich te verzetten werd eenvoudig achter slot en grendel geiel Da taak kwam eindelgk aas t licht door een politieagent die ontslagen werd De regeering moest toen wel den politiedireclenr strn n Bg het getuigenverhoor vraagde de president der rechtbank o a aan een der getuigen die vroeger tien roebels aan de politie moest betalen of hij thans nog iels betaalde Jt teide de man t is thans veel strenger geworden Het bleek dat hg vgfcn twintig moest betalen Anderen had men een weinig lager aangeslagen doch t euvel bleef beslaan Benige dagen geleden is in de bladen meegedeeld dat de meuschelgke huid bgzonder geschikt is om photographische afbeeldingen er op te fixeeren die tich uitmuntend honden Portretten van dien aard verbleekeu op den langen duur zelfs niet M ie lyn huid daarvoor beschikbaar wil stellen heeft echter nog heel wat omhaal noodig alvorens het beeld te tien is Maar nog merkwaardiger is een volgende eigenschap der menacbelijke huid Te Koningsbergen woont een vrouw bekend onder de benaming van de aulogra phenfrau Wie nt den nagel at yp aq i itompgepunt voorwerp op kaar hand arm gelaat bals eiiz eenige woorden schr jfi tirt enkele minuten later zijn schrift zeer duidelijk voor oogeu opkomen alt hg duideiyk de letters heeft gevormd Eigenaardig ie bet dat het tehrift zich aitwiicht en alt op lei kan men op dieielfde ptek opnieuw zgn sohrift te voortchgn doen komen Te Parys is er insgelijks een voorbeeld van bekend dat aldaar wordt geheeten la fimxu tutafrêpke Een menigte geneeskundigen hebben deze vreemde zaak zeer ernstig ondtrtooht en noshte Pargs noch te Koningsbergen heeft men de zaak tot heden kunnen verklaren Dit weet men beide proeven de autographenfrau en la femme autographe Igden voortdurend aan zinking in de huid hetwelk dikwerf zeer lastig wordt Niettemin vertoont de huid geenerlei ziekelgk verschgntel en slaat het verstand der onderzoekende geneeskundigen er voor stil Wellicht tgn er ook bij ons te lande autograafmannen of vrouwen Die het verschgnsel dat zich bg de genoemde personen vertoont voelt opkomen neme er de proef van Zij slaagt misschien I Buiteiilandscli Overzicht Hel groote feit van den dag is in de eerste plaats dat de kroning van den Ctaar goed is afgeloopen Op zichzelf is dit niet vreemd de Nihilisteu hebben wel indertgd gepioclaineerd dat tg die kroning zanden verhinderen maar zeggen en doen zgn twee de maoht der nihilisten is zeer verminderd door de vervolgingen van den laatsten tgd maar vooral ook is de drukte bg zulk een feest te grool de maatregelen van voorzichtigheid te uitgebreid om aan een aanslag geen schier oiioverkomeIgke moeilykhrden in den weg te loggen Oe Kussen tullen niet nalaten het gewicht van den goeden afloop van de kroning te overdrgven voor de meer of mindere kracht van het nihilisme beslist het iels maar lang niet allea het nihilisme hangt Ie veel met den geheelen toeataml van de Russische maatschappg samen om op zulk een snelle genezing van het euvel te hopen De telegraaf deelt verichillende bgzonderheden over de kroning mede Terstond na afloop van de plechtigheid werd een brief van zeer vredelievende strekking van den Czaar aan den Minister van buitenl zaken Giers openbaar gemaaki de tgd van veroveringen ie volgens dit schrgren gesloten en aan Giers wordt een hooge onderscheiding toegekend als bewgs vM des Czaars vertrouwen omdat hg dezelfde richting steeds heeft vertegenwoordigd Dit laatste is aoonls men weet volkomen waar Giers geldt als vertegenwoordiger van vrede met het buitenland Het Duitsche parlement hield Donderdag geene zitting loodat eerst Vrgdag de eindstemming kon plaats hebben over het belangrgke amendement op de vertekering voor werklieden tegen tiekte Gelgk we zeiden wil dit amendement de rerplichtiug tot het tich vertekeren ook aitstrekken tot de laudbouwwerklieden en werkelgk werd dit amendement dat ondanks de oppositie van het gouvernement bg de tweede leting aangenomen verworpen wel met eene kleine meerderheid 136 tegen 131 stemmen maar toch verworpen De verzekering voor landbouwaibeiders is daarop facultatief gesteld De correspondent van de Dailf Aeic te Rome verneemt uit goede bron dat de Paus tevreden is met het resultaat van zgn circulaire tot de lersohe bisschoppen Leo XIII had een nog grooter storm verwacht De uit Rome teruggekeerde aartsbisschop van Cashel ontving lal van adressen van sympathie van de bevolking In een toespraak te Thurles bij de ontvangst van een dergelgk adres verklaarde Crocke dal de Paus lerlands oprechte vriend is en dat hg met tgn circulaire alleen beoogde misdrijven en misdadige vereenigingen in Ierland te gispen Het spreekt vanzelf dat ileze interpretatie weinig instemming zal vinden althans bg de Parcellisten Het Itnliaaiiache Ministerie is aangevuld met twee nieuwe leden Sarelli en Genada die niet zooals huil vertrekkende anbigeuooten bezwaar zul en maken den steuu der rechterzgde aan ie neinen Ken feit vun gewicht is de nederlaag van de Franschen in Tongkin Z iterdag werd in de Fransche Kamer van dil ongeluk kennis gegeven en met groote geesidrift werd terstond het door den Senaat gewgzigde crediet oiitwerp voor de Toiigkin expeditie goedgAeurd De zaak komt in t kort hierop neder Majoor Rivière nam 2 April 11 de hoofdstad van Tangkin Hanoi stormenderhand in ninar daar zgn macht niet voldoende was werd hij langzamerhand gedwongen zich in de citadel van Hanoi teiug Ie trekken de belegeraars maakten t hem zoo moeilgk dat bij besloot tot een uitval met 400 mnu hij moest bukken voor de overmacht anenvelde tèrwgl Villers ernstig werd gfword in het geheel verloren de Franschen 26 dooden en 51 gekwetsten en tij beteringen pieren Milvniukee s 1 3 Paul Mina eert 7 eusylv 2Vi hash 1 pGl lager tg t oteeren n p 64 126 117 121 1221 42 De Seriën der Vereen Am Spwf notcerea 118 107 90 do Hyp 98 hdiulrietlt wamde De MaxitelMncoaicbonds verloren circa 2 pCl 26 FgoLeMSATlE asMTS wiaeelde af tasschen 4 enJl en sloot 3 T F3 Daar de Londentche noleeriogen teer verbeterden valt ook hier een gunstige slemming Ie vermelden voor Mexicanen Peruanen en Venctuela s Basten daarentegen lager Metailieken en Tnrkeo Jsawer Id Amerik Sporen was het zeer stil hoewel de atsmniing vrg goed koo heeten Ook in binnenl waarden ging niets om De tinil der Amst Handelsv vielen van 98V op 90 wegens telearttelling over het dividend 1882 dal ileohU l f ptJl tou bedragen GEVONDEN en lan hel Bureau van Politie gedeponeerd Een Snuifdoos Schildpad een Schaar een Coupon van ƒ 26 een paarsob katoen Zakje met geld een gouden Broohe met sleeniji S een Kinder brsohelet bloed koraal met goud een mand met ledige kmikjea KEÜV 1SGEVIKG OproepiQi ia Activiteit van HILICIEN VERLOFO ANGERS der Uohtingen van 1880 en 1881 De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat in 1883 in werkelijke dienst worden opgeroepen de hieronder aangeduide Milicieii Verlofgangers te weten INFANTERIE Lichting 1830 die van het rrgement Grenadiers en Jagen van 16 Augustas tot 14 September i die van hel Ie regiment Infanterie van 13 AoguatDs tot 11 September die van het 2e regiment Infanterie van 16 Angustas tot 14 September die van het 3e regiment Infanterie van 18 Augustus tot 11 September die van bet 4e regiment Infanterie Ie Se en 4e bataljon van 10 Auguatnt tot 8 September die van het 4e regiment Infanterie i balaljoa van 18 Angnslus lot 11 September die van het 4e regiment Infaiiierie 6e bataljon van 13 Acgnstus lot 15 September die van het 6e regiment Infanterie van 18 Augustus tol 11 September r die van het 6e regiment Infanterie van 18 Aaguatat tol 11 8e tember die van het 7e regiment Infanterie Ie 2e Se en4e bataljon van 14 Augustus lot 18 September die van het 7e regiment Infanterie 5e bataljonv n 13 Augnttni lot 11 September die vtn het 8o regiment Infanterie van 16 Aun gutlui tot 14 September ifl HUZAREN Lichting 1860 Die van het 2e regiment Hutaren van 6 Aogailni tot 11 September VELD ARTILLERIE Lichting 1880 Die van het Ie regiment Veld Artillerie Ie ïe 8e en 4c battery van 18 Juli lot 26 Aaguatus die van het Ie regiment Veld Artillerie 6e en 6e batterij van 7 Juli tot 16 Augustas dia van bel Ie regiment Veld Artillerie Ie trein ompagoie van 13 Augustus tol 21 September die van het Ie regiment Veld Artillerie 2e treinoompagaie van 11 September lol 20 October die van het 2e regiment Veld Artillerie lo en 3e battery en Ie treincompagnie van 1 Juli tol 11 Angnslus die van het 2e regiment Veld Artillerie 2e 4e oe en 6e bntiery en 2e treincompagnie van 16 Aagnstu tot 24 September die van het 3e regiment Veld Arlillerie van 10 Augualua tot 18 September KORPS RIJDENDE ARTILLERIE Lichting 1880 die van het Corp Rijdende Artillerie van 1 September tol 10 October VESriNG ARTlLLERIE Lichting 1881 Die van het Ie regiment Vcsiiiig Arlillerie Ie ïe 3e en 4e compagnie van 9 Auguslus tot 17 September die van het Ie regiment Veating Artillerie 6e 6e 7e en 8e compagnie van 18 September tot 27 October die van het Ie regiment Vesling Artillerie 9e oompiignie van 22 Mei lot 7 Juli die van het Ie regiment Vesiinn Artilleiie 10e üompagniB van 7 Augustus tot U Scpleraber 8e AJL V CÜI A JEiM Ji AcifV De ondergete kenden lietuigen bg dezen bannen harteiyken dank voor de vele blgken Tau belaoggtelliog by gelegenheid hnnnei 25 JARIGE ECHTVEBEENIGINQ ondervonden C G D JONG fl P DE JONGGouda 29 Mei 1883 tan Bbdb die van het 2e regiment Vaating Artillerie Ie 3e 4e 6e en 9e conpagoie vaa 9 Angustu tot 17 September die ven het 2e regiment Vetting Artillerie 2e 6e 7e en 10 ompagnie vaa 18 September lot 27 October die van het 3e regiment Vesting Artillerie Ie 2e Ie 7 e en 8e com Mgnie van 1 Aognstus lot 8 September die van het 3e regiment Vesting Artillerie 2e 5e 6e 9e en 10 oompaguie van 12 September lot 20 Oeiober die van het 4e regiment Vesting Artillerie Ie 3e 6e 7e en 8e compagnie van 1 Augastus tot 8 September die vac bet 4e regiment Vesting Artillerie 2e 4e 5e te en 10e compagnie van 12 September tot 20 October KORPS GENIETROEPEN Die van de lichting 1880 van 21 Augustus lot 28 September die van de lichting 1881 van 3 Juli tot 10 Augustus 26 Mei 1883 HOSPITAAI SULDATEN Lichting 1880 Die van de Ie 2e en Se compagnie van 10 Angnslus tot 18 September De milieieus der liehling van 1880 van de regimenten der Veld Artillerie die daarbij in dil jaar van het wapen der Cavalerie worden overgeplaatat worden van de oproeping in werkelijken dienst uilgetonderd De bedoelde Miliciens worden mitsdien gelast hun Verlofpa uiterlijk 6 dagen voor den dag hunner opkomst onder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en worden voorts herinnerd aan hunne verplichting dat ty zich vooruen van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bij hun vertrek met gro l verlof medegenomen op het bepaalde tijdstip voor des namiddags 4 uur bij hunne korpsen moeten bevinden Gouda 26 Mei 1883 De Burgemeester vooraoemd Van BERGEN IJZENDOORN BargerlIJke Stand Gouds OEBOBKN 24 Mei Johiaui Goratlis ouden O vaa Erk en Hollaadei 25 fMnardua oadeta W Erberield ea J vsa Bonmtl Miria Comelia ouden M F Ooalerbeek en L Oierbeea 7 Wilhelqiu Hendricoi oodenC W Henakroek en U Fria ÏS Beajaniu Doawe ouden i Boen eo C vso der Veeu OVEHI EUEN I M Hei M I Bakker 15 j 27 D lAndrifa l i J Sneljji w 28 O C H Fraehteo 8 w Bargeiyke SUnd van ondentaande gemeenten van 19 tot 26 Uei 1888 Hoordreoht GEBOREN f Frsna ouders M Shieokurg en M Bloot JanDi i oudtra A Kool ea G Plooip GEHUWD H Admiraal 24 j ea kol 27 j W vaa Rooijen 28 j en C Aulman 22 j Oouderak OVERLEDEV J koemaua 4 m Stolwijk ONDBRTROUWU i Moleuaar eo G vso Dam GEHUWD H J Burger eo C Korllever Haastrecht OVERLEDEN C üiuil 72 J 1 Schouten 8 m VllBt OVERf EDSN Cv Biwnnl ieB gj Waddinzveen GEBOREN Tbeodorns oodi ri R Vermeulen en O Ravenatein Helena ouders C Moraal eo M de Rooij Adrianua Josaphoa ouders U Verhaar en A A Schrans Petrus Johaanes oudera J H Mulder en J C Gyamao a T i i li lii l ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bitter u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder OVERLEDEN A Kleijn 4 d C de Rooij 6 n ONDERTROUWD J Wingelaar en M van Wdligea J van Leeowen en N K de Jong K Bonte en A Zwart 7 00 gij i iil ► u genezen oomj unlet wel gevoelt ofwel zoogij ir do jiiisto oorzaak van Ie kennen zal Hop Bitter u weder goed maken 7 io gij geestelijke zijl zoo ij coiio huismoeder zijt naar lichaam en ziel afgemat hejratellen 7 00 pi man van zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van den dag of wil liUerkundige door naohlelljkcn arbeid afgemat Hop Bitter zal u uwe krachten wedsrgeTen oo ij hjdcndo zijl doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geloefd hebt zoo cij jor dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verllohten Ijt en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel r Hop Bitter zal u gij jong zijt en te snel groeit zooals Zoo gij 11 op de werkplaa ts op het land of op het kantoor bevindt en u afgemat gevoelt of een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben dan moet gil Hop Bitter gebmiken Zoo gij bejaard zijt en uw bloed arm is nwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten ubegeven lal Hop Bitter u aan nieuw leven ennienwe kracliten geven Vei ktHjiibaar iii ie voomaamtte Drogisten en Apotheken HOP BITTERS Hanntactorlna O Breda tiUUilsi lilwtrisi ltw TiAnTsnM Uepót te Gouda bij THÜ E