Goudsche Courant, vrijdag 1 juni 1883

N S939 1883 Vrtidag 1 JoDf GOUDSGHE COURANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave OME BASBmTBEIJ van Paarden van Zessen klaar ONDER DEN MAN op Vrijdag 3 Augustus 1883 OM PRIJZEIV van f 300 en f 100 Namens het Bestuur der Gondsche HarddraTergVereeniging H J PETERS Pret W LAMBERT Secr De Wed SCHHIEK VBO U WENSTEEG beveelt ich beleefdelijk aan tot P REVET Veerstal B 133 VRAAGT TERSTOND m SCSIlIEfiSENEGnT Met veel succes WORDT VERKOCHT BÖLGER 8 THEE zuiver en krachtig van qualiteit en verpakt in nette pakjes van 1 2 en 5 Onsen Verkoopers worden gevraagd in alle steden en dorpen der provincie Zuid Holland In het bizonder wordt aanbevolen THEE in den prys van ƒ 1 30 ƒ 1 40 en ƒ 1 60 i Prgsconranten en cojiditië n zjn op aanvrage gratis ie bekomen te AmtUrdam Rokin 142 bfl BöLGER Zn aUlNA LAROCHE ikSKJL OF KINA WIJN JB B P 9a zonder yzer y jp j OjmeHend venterkend koorheer9 Sw£A drijvend van KRAEPEUEK HOLM Apothekers te Zeist is verkrggbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Ometreken bg den Heer C THIM Apoth te Gouda ADVEltTËi ITIEl in alle Binnen en JSuitetdandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ® Lees dit eens en nog eens over M Op aanraden van mijn barbier heb ikden inhoud van eenige flacone van uw gunstig h tnd haargroeimiddel aangewend met dusdanig verrottend gevolg dat mijn kale plekken op mijn hoofd geheel begroeid zijn met koo dhaar Deze getmgeni door mij bekrachtigd kunt u publiekmahm Get A J STEFFENS tmval van Haar Roos of Scbilfers dan Haar Kale plekken Pijn in de 8o Mdelhaid Haar of Baardworm Huidzew vroegtijdig Qrys worden al deze oDRaftgeimflmhedei warden veibanneu door den Haar Qjitwikkelings Balsem Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid hare Torige f roeikracht wedet Franco aMurr a a ƒ 2 tegen postwissel of 42 blauwe postiegelj oflegen remtour bg THEOPHILE HaarkuiKJIgi Bp ederikspibin 82 Amstoraam J Geen Depots noch reizigers voor mijae flrma 1 SnelpeAi ik van A BirauiAN te Gouda Eerste IVederlandsche VEEZEEEEIUG MAATSCHAPPIJ 0 B HET leve 35T tegen fnvaiiditeit en Ongelukken GEVESTIGD TE s Gravenhage BUITENHOF No 42 Goedg ekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 Febr 1882 No 15 ContmisHaHssen jRB F G E MBRKES VAN 6ENDT Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te s Grarenh ge President J VAN SONSBBECK Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Hoorn Vice Premdent Ma A F K EARTOGH Advocaat te Amsterdam Secretarü Me H J DIJCKMBESTEB Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Gorinchem Mk J A ALTING BöSKEN Directeur der Gorinchemsche Bank te Gorinchem D DROST Je Directeur van de Ontvang en Betealkas te Amsterdam Me e H J M van ZINNICQ BERGMAN N Bflks Advocaat te s Hertogenbosch Me R FEITH Lid der firma Mrs Van Vierssen Trip Feith te Groningen Me A J e JOLLES Advocaat Generaal bg het Gerechtshof te Amsterdam Directeur B JANSE Johz Oud Officier van Administratie bg de Koliiakl N derl Marine te s Gravanhage Wiskundige Adviseurs De G J LEGEBEKE Hoogleeraai aan de Polytechnische School te Delft L JANSE Bz Leeraar in de Wiskunde aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam Sechtakundige Adviseurs Mes A f K HARTOGH en P PET Advocaten en Procureurs te Amsterdam fleerengracht 455 Adviseerend Geneesheer De J COERT Arts te s Gravenh e Kassiers ONTVANGEN BETAALKA8 te Amsterdam Bovengenoemde Maatschappg luit contracten van £ ci e r e ker nflr van allerlei aard met 40 7j aandeel in de winst Ook worden verzekeringen tegen wekelöksche premiebetaling gesloten alsmede Petstoonlijke verxekeringen tegen ongelukken van allerlei aard in enbuiten beroep en Verxekeringen tegen eegevaar PROSPECTOSSEN TARIEVEN en verdere informatiën worden gaarne verstrekt door de Heeren Hoofdagenten A K v D GARDEN Gen Agent P M SCHELLING te Gouda en Agenten P J K V WERKHOVEN te Gouda P ELSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen M J VONTSTEBN te Woerden Soüede AGENTEN worden gevraagd OT BADSns scHEVEiniraEN 13 S3 ABONNEMENTEN voor INGEZETENEN van ÏÏJID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven prgs tot Fransche en Hollandsche Lomedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlgk van 45 De abonnementsprgs is per jaar Voor een Persoon jo Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende o nog niet meerderjarige inwonende mannelgke Personen b alle vrouwelgke inwonende personen en vrouwelgke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrgen toegang mits vergezeld van een geabonneerde Alle abonnementen zgn streng persoonlijk geen toegang wordt verleend dan op kaarten waarop de eigenaar zgn handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebben toegang tegen betaling van den knrtax voor Badgasten bepaald Seizoen i Hooïdkaart ƒ 15 i Öoofdkaart ƒ 8 Bökaart 5 8 t Bflkaart 3 Dögkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 Aan d geobonneerden van ƒ 10 wordt op vertoon van hunne abonnementskaart voor personen onder hun geleide een dagkaart tegen betaling van ƒ 0 50 afgegeyen De abonnemenskaarten zgn verkrflgbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriflelyke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIERSON Toiirnooiveld te s Gravenhage Kartaxkaarten zgn uitsluitend verkrSgbaar aan het Badhuis J e prijxen van de Z en Binnév den blijven even als voorgaande Jaren HET BESTX7UK t e nltgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BmNENLAND GOUDA 31 Mei 1883 De vrqsiaDige kinvereeniging Vadtrla d n Oranje te Ondewaier heeft met algemeene temmen tot candiriaat gesteld voor de aanataande verkieting van eea lid voor de Tweede Kamer mr W Tborbeoke te a Hage Oitlerenmiddag ten 1 ure had ten Raadhuiie deier Gemeente de aanbeileding plaats tot verboawlng der TusMkentehool Ingetohreiren werd door Joh de Jong oor ƒ 36 247 B Hoogenraanl voor 34 947 W de Jong Wi oor 84 910 K Hollander voor 31 990 P A Burghout voor ƒ 81 900 G Lagendijk voor ƒ S1 78B H J Nederhortt voor 30 848 C P W Deaaiag voor 29 829 allen alhier woonaehtig Haandag jl had alWer het volgende plaats wal der ferraelding waard Omstreeks 12 uur s middags viel hel dochtertje ran den heer W F Schaap alhier Toor de woning an den heer J H A Denmers kleerenbireker op den Bleekerasingel Ie water liit de stalling au de Wed Graveategn schoot Jan van der Laan oud 13 jaar toe aproug er b j en hield het kind boren doch teker souden beiden lyn omgekomen zuo niet op het hulpgeschrei des knaape de huisrrouw van genoemden heer Deumers kwam loeloopen die beiden op het drooge bracht met verachting van eigen lercnsgeraar Sioowel de 13 jarige jongen als laalstgenoemde rerdienen ten volle een woord ran lof voor hunne flinke bandelwjjie SCHAAK C0RKE8P0NDKNTIE 29e Zet den Haag E 4 D 3 29e Gouda F 6 E 6 Tot leden ran het Bestuur ren den Polder den Achterbroek ign herbenoemd de heeren O Buyense en J Koog lerwgl in de plaats ran wglen hel lid H Ondenes is benoemd de heer G Oudencs Bg kon besluit is met ingang ran 1 Juni tot inspecteur ran het Middelbaar onderwgs benoemd ilr A T van Aken schoolopziener in het district VOrarenhage Na een rrg langdurige tiekte is H K H Prinses Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianna Dinsdagmorgen 5 uur op baar buitengoed Keinhartshausen bg Erbach in Hessen op 73 jarigen leeftijd ontslapen Zg was de laatst orergeblerene der kinderen van glen Koning Willem I Den 9n Mei 1810 werd de Prinses te Berlgn geboren Op 18 jarigen leeftgd schonk ig haar hand aan Prins Gustaaf ran Zweden die verloring werd om politieke redenen rerbroken en ofschoon de trouwbelofien reeds den 27n Juni 1823 op het Loo waren gewisseld werd dit rerloringafeest niet door een huwelijk met den Zweedichen rorst gerolgd Eren 20 jaren oud op 14 Sept 1880 trad lij daarop met wglen Prins Frederik Hendrik Albert ran Pruisen die toen ruim 21 jaren was in hel kunelgk Hun eobtverbood was niet gelukkig Schoon grifgeiid met een drietal kinderen Prins Albert en de Prinsessen Charlotte Hertogin ran Saksen Mei ningen in 1856 overleden en Alexnudrina bleek de band te twak en na 19 jaren op 28 Maart 1849 werd de echtvereeniging ontbonden Uil het hnwelqk ran Prins Albert generaal in Pmisisohen dienst met Prinses Maria van SaksenAltenburg sgn drie zones gebaren Prins Charlotte liet een oon en dochter na terwgl Prinses Alexandrine slechts korten tgd gehuwd was met den Hertog van Hecklenburg Sohwerb Door haar liefdadigheid verwierf lich de Prinses aanspraak op veler dank Nooit werd Ie rergeefs op baar weldadigheid eea tierwp gedaan en in het bijzonder was de gemeente Voorburg waar ig een groot deel ran baar laatste levensjaren op Rnsthof doorbracht reel aan haar reiplicht Menige instelling rau kerkelgken of maaiMbappelgken aard iu die gemeente en ook elden dankt haar bestaan aan Prinses Marianna of Mid door haar met roralelgke mildheid gesteund Op é AaMMrdMMBh taal ttlliBg ia o a een kiosk die ten rolle de aandacht rerdieat ran alle belockers Hel is die van de Nederlandicke Fereeniging De Stuert Zooala men weet lerert deze te s Hage gerestigde rereeniging kunat iedematen aan onrerraogenden kosteloos en dat tg h ermeè een goed werk rerricht ton de vermisikte tramoonduotenr u kannen renekeren die op 9 April 1882 tosechen Laren en Naarden door de Gooisehe stoomtram beide becnen afgereden werd en sedert hulpbehoerend aan tgn lot overgelaten eindelijk ontdekt werd door den heer Graaf ran Limburg Siirnm de liel der de Stuers rereeniging die den man ran de beide kunetbeenen voortag waarop hg lich nu roortbeweegt De geheele Czaarpetertlraat liep leeg too renekerde de man toen hg voor bet eersl de trap lijner woning afliep Men had hem steeds zonder beenen op krukken gezien en uu schijnbaar weer in het bezit ran al tgn ledematen Het deed lan ook goed te hooren hoe hg orer den graaf sprak die zelf in tgn woning gekomen was en zoo hartelyk en eenvoudig met htm omging In de kiosk ligt een Igst waarop ieder zgn naam teekenen kan die als lid de rereeniging steunen wil De contributie bedraagt slechts ƒ 2 50 per jaar Men moet inderdaad dankbaar tgn jegens een wetenschap die het zoo rer bracht en jegens een rereeniging die hulpbehoerenden op eren doeltreffende als belanglooie manier weet te helpen Zij rerdieut aller ondersteuning Gisteren is de Russische afdceling lier Amsterdamsohe tentoonstelling die in al haar eigenaardigen en knraktericticken rijkdom gereed is gekomen godsdienstig ingewgd Daartoe waren uit den Haag orergekomen de Russische gezant m merr de Slolipine beuerena de f i e en het personeel der Haagsch Russische k i cl terwijl de plechtigheid tevens werd bggewuond door de Russische commisaie den consulgeneraal met merr Schermnntowsky en eenige te Amsterdam wonende Russische ingezetenen Voor een met bloemen omgeren geïmproviseerd altaar verrichtte de pope in een donkergroen kleed met donkere rgk met goud geborduurde toulane deu dienst het oog gericht op het Russische rgkswapeu tegenover hem of het Grieksche kruis dat op het altaar Ing bggestaan door twee tangen die welluidend de refreinen lieten hooren AD VEBTJINTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer lÓ Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatnroimte Aizoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De dienst bestond uit het opzeggen van gebeden waarbg herhaaldelijk het teeken des kruises werd gemaakt en werd afgewuaeld door de eigaulgke inzegening De pope dompelde het kruis in eeo bekken met water en liet bet water dat ran het kruis afdroop neerdruppelen iu een ander bekken Met dit alsnu geheiligde water besprenkelde hij iu een omgang de geheele afdeeling onder het prevelen van gebbden Daarna werd voor het altaar de godsdienstoefening hervat en geëindigd Men heeft bij ons maandsehriften weekbladeo dagbladen Enkele uitgerers ran dagbladen zgn er toe gekomen om tweemaal daags hunne courant het licht te doen zien Volgens het MienatKin hteft nu te Londen een uitgerer het plas om elk uur eene rlugmare te doen rerscbijnen tegen den prgs rau een halve penny Zij zullen telegrammen handelsberichten d laatste gebeurtenis ran het oogenblik ent bevatten Het anrirevolationair Centraal rerkietingacomité heeft ook dit jaar weder een circulaire rondgezonden om geldelijke bg dragen roor het verkietingswerk De Standaard ondersteunt dit verzoek om geld met de verzekering dat er i o eooreel vaa ruime middelen afhangt bg den veldslag dien de staatspartgeu elkander aan de stembus letereu Waar zoo om geld veel geld wordt gevraagd komt onwillekeurig de vraag op waartoe al dat geld bij de rerkiezingen noodig is Kost het bewerken van de broeders dan zóoreel Fad De Minister van Binnenlaudsche Zaken heeft sla tgn gevoelen te kennen gegeven dat art 3 der drankwet het tappen verbiedt in een localiteit dia roor den openbaren dienst Hordl gebruikt onverschillig of dit dikwgU of zelden geschiedt Al wordt slechts éénmaal sjaars in een lokaal vergadering gehouden van stemgerechtigde ingelanden dan mag toch voor dat lokaal geen vergunning tot verkoop van sterken drank verieend worden De wet op den verkoop van sterke dranken in t klein schijnt men iu ons land nog niet overal naar behooren te handhaven M n verneemt nog al dikwijls van ontduikingen dier wet ja zelfs op groote schaal Hier en daar worden er nog kroegen of dergelgke inrichtingen aangetroffen waar tonder rergunning gelapt wonlt en weet men er netjes een mouw aan te passen dat niet roor deu drank maar el roor den zetel waarop de rerbruikrr een oogenblik gezeten heeft eenige rergoeding geheren wordt Zoo treft men in den omtrek ran Eindhoven een dorp aan waar zulke ontduikingen dagelijks plaats hebbeu en oefent daar een broeder van een gemeenteraadslid op de oraschrerene wijte het bedrgf rau tapper uil Men rindt het rreemd dat lulke ingrijpende feiten door t hoofd dier gemeente oogluikend worden toegestaan üit de Transraal melden de laatst ontvangen rechtstreeksche berichten dd 30 April het volgende Laatste nieuws van hel oorlogsterrein 23 deter Vele inboorlineen keeren van Mapochs slad naar