Goudsche Courant, zondag 3 juni 1883

M 4liat t pUl iouUeniH p T S Sohnmegoatnm mar Sneck Een der serangenen ontvlaohtta b aankomst aan het gebm der justitie doch werd eenige oogenblikken liter onder een handka op het oode kerkh f teroggetonden Vqfiien atnka bankbiljetleu ijja ree s in beslag genomen De letten iqn B D de handteckeningen Quack en Mees alles is meesleilük nagemaakt het watermerk ontbreekt niet Alleen is de uitroering ruwer en het papier dikker dan run de echten Met de instructie der taak die rrq wat sensatie maakt is een begin gemaakt Of men hier te doen keefl alleen met hen die de uitgifte betorgden of ook met de fnbribrikanten i uog niet bekend Een der gearrestefnien is vroeger op eene steendrukkerij werktaam geweekt Uit BuUward verneemt men dat gisteren twee der gearresteerden de herberg van A Nolle aldaar betooht en als betaling een bankbiljet van ƒ 100 aangeboden hebben Al spoedig na hnn vertrek bleek dat bet biljet valsch was toodat onmiddelyk getelegrafeerd werd naar te politie te Sneek naar welke gemeente de bedriegers met den tram naren vertrokken Van daar de spoedige iuhechtenisuemiDg De Timet brengt in herinnering de volgende anecdote nit het leven van den thans overleden strijder Abd ei Kader Op züi zeventiende jaar ontving hg van z JD vader een prachtig wit paard ten geschenke dat door een stamopperhoofd Yoessoef zeer begeerd werd Toen pogingen om het te koopen mislukten besloot Yoessoef EJjn toevlucht te nemen tot list Op zekeren dag reed Abd el Kader in de buurt va n Oranje toen een kreupele oude bedelaar naderde Het was nacht en de oude kon niet meer voort luide steenend smeekte hg den ruiter om plaats op het paard ten einde zoo de naaste stad te kunnen bereiken Abd el Kader steeg af en hielp hem opzitten Maar nauw was dit geschied of de gewaande bedelaar gaf aan het paard de sporen en rende onder luid gelach voort Men verhaalt dat Abd el Kader een oogenblik sprakeloos stond Daarop riep hg den man na Ik schenk tt bet paard maar op voorwaarde dat gg niemand den trek vertelt dien gg mg hebt gespeeld Qg zoudt zoodoende anderen afschrikken het goede te doen Yoessoef gaf toen naar er bggevoegd wordt het paard terug en bleef voortaan Abd el Knder s besten vriend Naar uit Geneve wordt gemeld bevat de pas verschenen nihilistische volkskalender NarodH ja Wol a o a dertig photographieëu van beroemde Russische martelaars waaronder ook de moordenaars van den vorigen Czaar en anderen verstaan worden Voorts blgkt dat reeds 124 gedingen tegen nihilisten zijn gevoerd dal onder den vorigen Czaar 41 zijn tei dood gebracht onder den tegeowoordigen 9 Nog 74 nihilisten zgn op verschillende wijzen als offers gevallen bgv bij een botsing met de politie in den kerker of in hun verbanningsoord Bultenlandsch Overzicht Volgens berichten welke de Fransche bladen uit Saigon ontvangen is uit de verklaringen van krggsgevangenen gebleken dat de Fransohe soldaten bij den uitval te Hanoi niet tegenove Cbineezeo maar tegenover Aoamielen hebben gestaan Verder wordt gemeld dat generaal Bouet aan wieu de leiding der militaire operatien in Tonking is opgedragen een der jongste hoofdofficieren van het Fransohe leger is De generaal is slechts 60 jaren oud en heeft een aantal veldtochten in CochinChina medegemaakt Volgens Xe Temft is hij een verdienstelijk officier die volkomen bekend is met de wgte vun oorlogvoeren der Anamieten In den Fransohen Senaat had Donderdag de interpellatie plaats over de boeken op de neutrale school gebruikt boeken welke door de olericalen nllgd worden afgekeurd zoolang zij niet clerioaal zgn De Minister Ferry stond den interpellaiit De Broglie flink te woord Een motie waarin geprotesteerd werd tegen de schending van de neutraliteit op de scbolen werd o a ook sterk aanbevolen door Chesnelong maar met 175 tegen 95 stemmen werd de eenvoudige orde van den dag aangenomen In Ierland is men eindelijk overgegaan tot het loepassen van een der bepalingen van de jongste beteogelingawet die tot nog toe een doode letter was gebleven om namelgk de bevolking financieel aansprakelijk te stellen voor de nf sdaden en aanslagen in de plaats barer inwoning begaan Het officieele blad van Dublin bevat een bevel chrifl van den Onderkoning waarbg ongeveer 8000 p st schadevergoeding wordt toegekend nan de slaohtofff rs van aanslagen of hun gezinnen eu onder anderen ook aan hel jurylid Field die op de lijst voorkomt voor een som van 3000 p st De belastingplichtigen zullen onmiddellijk deze schadevergoeding moeien betalen Te Berlijn handen de beide parlementen nog steeds zitting man uu de ziakenftDdseafrat is aaogeuomeu en de begroeting van 64 85 nog bg de commissie is is de belangstelling gering De commissie voor de militaire pensioenwet heeft met 11 tegen 10 stemmen het voorstel van Bennigseu aangenomen waarin het privaat inkomen van de vfTicieren voor belastbaar wurdt verklaard De meerderheid bestond uit nationaal liberalen seoessionisteo F rtschritt en rg couaervatieven De Minister van Oorlog verklaarde dat de wet daardoor onmogclgk werd In de commissie voor de ongelukverzekeringswet verklaarde geeu enkele stem zich voor de reg erin ssabsidie In de Belgische Kamer trad de Minister van Financien op met te nige nieuwe belastingontwerpen ten einde in het deficit Ie voorzien de Minister verzocht en verkreeg machtiging cm de nieuwe belastingen terstond te heffen ten einde speculatie op de latere invoering te voorkomen de Kamer vereenigde zich met 50 tegen 30 stemmen met dit ptactische voorstel Bg Koninkl k besluit ia tevens aan het departement van Financiën een afzondrrlgke afdteeling opgericht voor begrootiiigszaken onder deg titel van comité permanent du budget Verder is de Regeering besloten om behalve een nieuwe kieswet ook een ontwerp in te dienen tot invoering van het verplicht lager onderwgs Bovengenoemde fiuancieele ontwerpen komen hierop neder lo De vervanging van het recht van patent van anonieme en commanditaire maatschappen door een belasting van 3 pCt op de inkomsten bestaande in dividenteo en iuteresteu op obligaties uitgegeven door burgerlijke of handelsvereenigingen door de provincies de gemeenten en openbare instellingen Een belasting van 5 pOt zou bovendien geheven worden van de aandeelen en remboursemenipremies De vermeerdering der inkomsten welke deze maatregelen zouden tengevolge hebben wordt geschat op 1 600 000 franken 2o Een zeer gematigde belasting op wisseloperaties koop en verkoop van effecten enz Deze zoude waarsohgulgk éen miilioen opbrengen 3o Maatregelen om de nakoming van zekere zegelrechten te verzekeren die wel uit kracht der wet bestaan maar die in den regel ontdoken warden Dank zg die maatregelen zoude bet zegelrecht op acties en obligaties uitgegeven door burgerlgke of handelsvereenigingen ongeveer 200 000 franken opbrengen De betaling van het zegelrecht waaraan volgens de wet van 13 Brumaire van het jaar VII en volgeus het besluit van 3 Januari 1809 de polissen en assuraiitieoontracten onderworpen zgn zou geschieden door de verzekeringmaatschappgen door middel van een jaarlgksoh abonnement De voordeden uit dit reoht voortspruitende warden bg benadering geschat op 900 000 franken 4o Eene wgziging in de persoiieele belasting op waarde der woningen dienstboden en paarden ten einde een vermeerdering te erlangen van 1 500 000 franken 6a Het recht van accgns op brandewgn van 53 te brengen op 75 franken per hectoliter Deze maatregel zoude inkomsten verschaffen ten bedrage van 6 200 000 franken 6o Eene verhooging met 75 franken van het accgusrecht op de cultuur vaii inlandsche tabak en met 100 franken van het invoerrecht op vreemde tabak wat een som zonde gevenv an 7 000 000 franken 7o Het invoerrecht op de koffie wordt van 13 fr 20 c gebracht op 30 franken hetgeen een opbrengst zoude geven vtfn 3 000 000 franken 8o Eenige wgzigingeu worden gebracht in de artikelen van het douanen tarief die betrekking hebben op de azgn de cacao en de chocolaad en deze wgzigingen worden gevorderd door de nationale industrie onnfbankelgk van alle begrootingsquaesties De vermeerdering welke de genoemde artikels ondergaan zouden een inkomst geven van ongeveer 1 000 000 franken Het totaal dor nieuwe opbrengsten die de aannehiitig dezer maatregelen zoude verschaffen stggt tot een som van 22 300 000 franken wat niet zoo heel veel verschilt met het genoemde deficit dat geilekt moet worden Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van T oensdag 30 Mei 1883 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD D van D klompenmaker te Waddinxveeu tot 2 gulden of 1 dag wegtus plaatsen vnn een aantal boomstammen op de kade langs de Qouwe onder Waddinxvecn binnen Bgnland zonde vergunning van Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijiiland i B landbouwer te Wnddinxveen tot 2 gulden of 1 dag wegens plaatsen van hopen mest a ch en zand op de kale langs de Gouwe onder Wad dinxveeu binnen Rgnland zonder vergnnaiDg vta Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland F J W K schoenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dog wegens beklimmen van een lantaarnpaal op de Ooathaven te Oonda tgdena de serenade gebracht aan den Heer Steens Zijnen in den avondvan 24 April G C F werkster te Gouda tol 1 gulden of dag wegens schrobben van de straat Ie Gouda op ongeoorioofden lusschen des voormiddags en des aionds 10 ure A C K huisvrouw van C V te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens werpen van asch in het water aan het Jaagpad te Gouda S van K koopman te Gouda tot 8 gnldeo en 1 gulden of 2 dagen wegens te Gouda zitten op zgn kar bespannen met 2 honden eu de honden niet voorzien hebben van muilkorven Jan van der Winden smidskneoht te Wnddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Waddinxvren Jan Uilenbroek scheepmaker te Waddinxvecn tot 6 gulden of 3 dagen wegens openbare dronkenschap te Waddinxveeu Maarten Zuidara arbeider te Nieuwerkerk lot 3 gulden of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Nieuwerkerk Cornelia Haak koopman te Zevenhuizen tot 3 gulden of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Jacob van der Starre metselaar te Zevenhuizeo tot 3 gulden of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Johannes Adriaans Uilenbroek arbeider Ie Zevenhuizen tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap Ie Zevenhuizen Arie Turk schipper te Bleiswgk tot 1 gulden of 1 dag wegens openbare dronkenschap Ie Zevenhuizen VRIJGESPROKEN 1 l van V koopman te Nieuwerkerk van de aanklacht op den openbaren weg te Nieuwerkerk gezeten Ie hebbeo op zgn kar bespannen met twee honden Het bleek op de zitting dat niet de beklaagde maar zgn broeder zich aan de overtreding bad schuldig gemaakt iWor Z o N D E N Zieken en Weduwenfonds Providentla te 6 O U O A STAAT van Ontvang en Uitgaaf over het 2e kwartaal 9e boekjaar ONTVANGSTEN Contributie der leden ƒ 588 29 Reglementen voor nieuwe leden 0 50 Bgdragen van HH Donateurs J5 Totaal Ontvang ƒ 598 79 UITGAVEN Aan 31 zieken ƒ 892 n 21 kraamvrouwen 105 de Wed A O Sehriti 50 2 Ct p lid p week voor t gebouw 91 58 Toelage Secr Boekh en Bodeloon 45 79 Bestuur Art 36 12 50 Penningmeester 11 45 Schuld van bedankte leden 4 29 t ontdekken van 2 zieken 2 Totaal Uilgiiaf ƒ 714 61 RECAPITULATIE Totale Uitgaaf ƒ 714 61 Ontvang 598 79 Nadee lig 8aldo V U6 88 Het aantal leden bedraagt 350 Gouda Mei 83 Namens het Bestuur J Th IMHOLZ Secr Boekh NATIONALE MILITIE PASPOORTEN De BURGEMEESTER der Gemeente Guuda brengt ter kennis van de miliciens der lichting 1878 en van de Zeemiliciens behoorende tot de lichting 1879 dat hunne PASPOORTEN bg hem zgn ontvangen en dat zg ter bekoming daarvan zich vóór den 5 Juni aanstaande ter Secretarie moeten aanmelden tusschen des morgens 10 en des namiddags 1 ure Gouda 1 Juni 1883 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZEN DOORN Nationale Militie ONDERZOEK van de VERLOFGANGERS der MILITIE TE LANDE De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis ilat ingeiotge art 138 der Wet 0D de NATIONALE MILITIE van den I9den tóuBs 1881 S w i4W No 72 de INSPECTIE Jer VERLOFGANGEKS voor de Gemeente GOUDA is bepaald op MAANDAG den ISden JUNI 1888 des morgens ten U ure op de STADSTIMMERWEEP aan de iHrfinarkt alhier Dat daaraan behooren deel te nemen al de VERWPGANGERS dei MILITIE te LAND die vóór den In April 11 in het genot van onbepaald verlof tijn gesteld ongMoht de lichting waartoe zg behooren daaronder ook begrepen dezulken die tot eene andere gemeente behooren doch thans in deze Gemeente noonachtig zijn met uitzondering alloen van hen die CdSU quo in de maand Juni e k iu werkelijke liienst moeten komen Voarti leordat dt Verlojgungtrt opmerkzaam genaakt a dut zg volgeus art 140 der genoemde Wel ter inspectie behooren te versohguen in uniform gekleeil en voorzien van de KUeding eu uitruttingitukken hun bij het vertrek met erlof medegegeven van hun Zakboekje en van hun Verloffa i dut zij volgens art 130 der Wet norden geacht onder de wapenen te zgn niet alleen gedurende den tgd dien het bedoeld onderzoek duurt maar iu het algemeen tcamuer lij M untform zyn gekleed zoodat zg die ongeregeldheden als anderzins plegen Inj kei gaan naar de plaale voor het o derioek bepaald gedurende ket oaderioek en bij ket naar kuit keeren te dier zake zullen warden gestraft volgeus het crimineel Wetboek en het Reglement van Krggstucht voor het krggsvolk hiir te lande bg genoemd art 130 toepMielgk verklaard c dat hg die door ziekte niet kan verschijnen een attest van een Oeneeaheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent is volgens de Wet mei arrest zal warden gestraft Gouda den 1 Juni 1833 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN UurgerlUke Stand G£BOBEN 81 Mei Cmrueli oadtri L ülolk eo H C Zafegerur Bcruirdyi ouden i GroeocDdatl en W Trefftn I Juni EduaN oadert J v D Daoliifl eu R Humau OVBItLEDE Vi 80 Vlei k I Koppcudrsger 10 m 81 O taa Daaren iOj 11 m 1 ilni Horaea 85 j A van Oi 4 m 2 J Steenbertteo SI j ONDERTROUWD 1 Juui C M Pogli üOj en A Weadels te Seboonhovea 21 j F van Vliet t Haaatreclit 19 j eo M Oodgk iOj M A Smits 40 J en J Oa d wugeD 5 j O vai der Kut Si J u P van dar Starren 16 j B Blok I RalUrdaas 84 j es t vsa Oiotzig 27 j G Artt 47 j en N vso der Tnga 45 j P Tom 24 j eo i Schoonderwoerd 26 j Burgelijke Stand van onderstaande gemeenten van 26 Mei tot 1 Mei 1883 Moordrecht OVERLEDEN 1 N koeman 4 in A Tgn 68 j Haastrecht OEBORBN I Arie ooderi H Willenbnrg en A SUiJl Koeoraad Oerardnl ooderi P Boeren co A Straver Geertje Grietje ondtra J Leklterkerker eo O Lekkerkerker OVERLEDEN T Acbtirberg I j 6 n E van der Lek tSj Cd Rooi 6j Vlist OVERLEDEN I C van Bmningen 68 j Zevenhuizen OEBOREN Adrunos ouden W tan der Wiel en N Vallcngn Bartba ooder A tan ReeuwgK en A Biemood Reimerd onder H Buitenhni en C v d Hortt TeuDÏi oudere A Albla en B Hordijli OVERLEDEN A Uai 10 m GEHUWD M A Bill en VI van der Hee MATHIJS ARNOLD ÜS SMITS EN JOHANNA GOEDEWAAGEN Gouda 31 Mei 1883 Geen Receptie Ondertrouwd HENRI OLIFIEES SN MARIA TAN DKN BROEK 1 Juni 1883 Gouda Tilburg ADVBRTENTIÊN ♦ Ondertrouwd m DIRK BIK ei en W ADRIANA JOHANNA DRABBE g I 31Meil883 Algemeene kenmtgeving Ondertrouwd MARINDS KABEL de VRIES EN JOHANNA DB WAAL 31 Mei 1883 Geen Receptie 0CtSl Ondertrouwd HENRI BLOK ttrX Rotterdam FLORA TAN ÜANTZIG Gouda 1 Juni 1883 Heden oTerleed tot onze diepe droefheid na een zeer langdurig en smartelgk Igden onze geliefde Vader en BehnwdTader ADRIANUS U0RNE8 in den ouderdom Tan 86 jaren Namens de Familie W HORNES Gouda 1 Jnni 1883 ♦ Voor de bewgzeu Tan deelneming ontTangen bg bet OTerlyden onzer Moeder en Behawdmoeder betuigen wg onzen dank J W P S MIDDELBEEK M E MIDDELBEEK EicHHOLTZ ♦ Voor de Tele bewgzen Tan deelneming ontvangen bg het oTcrlgden van onzen beminden Vader en Behnwdvader den Heer ROÜLANDUS WILDEN BERG betuigen wg onzen innigien dank P L WILDBNBERG C A WILDENBERG TAN TONOEBEK De ondergeteekende betuigt door dezen zgnen hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg zgne BENOEMING tot Ontvanger te Knijpt c a W VAN LIMBÜRQH Gouda 2 Juni 1883 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 7 JONI a 8 ÜoüDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZER Café Vredebest op de Markt s Haoe Opticien J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTRüMENTEELi ZllVERAAR Met 3 tot 6 jaar garantie van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in Nü 2771 van dit Blad Bg acte op den Een en d rtigsten Mei achttien honderd drie eu tachtig Toor den te Gcuda geTestigden Notaris PIËTER MARIE MONTIJN gepasseerd is tusschen de ondelgeteekenden LMENüEKT VISSVSB en IZAAK VI8SEB beide Zeilmaker te Gouda woonachtig aangegaan eene Vennootschap te Gouda gerestigd ten onderwerp hebbende het maken Tan Zeilen en verkoopen van Zeildoek en Tonwwerk en wat Terder tot het ZeilmakersTak behoort het doen van aannemingen te dier zake het optuigen van schepen en dergelgken onder de firma i VI88EB en ZOOiV zgnde beide Vennooten bevoegd tot handteekening Tan deze firma doch enkel en uitsluitend TOor zaken de firma betreftende doch zullen door geen hunner eenige fondsen mogen worden ter leen of opgenomen of aan anderen ter leen gegeren of eenige borgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming Tan welke toestemming alleen zal kunnen blgken door beider onderteekening van hunnen eigenen naam onder eigenhandige bgvoeging der woorden Voor de firma zullende zonder zoodanige handteekening Tan heiden het Terrigte zgn en blgTen TOor bgzondere rekening Tan dien Vennoot die zoodanige daden gedaan of Terbindtenissen aangegaan of met den inhoud der Acte strgdige contracten gesloten heeft De Vennootschap wordt gerekend aanvang genomen te hebben met primo Mei achttien honderd drie en tachtig en wordt aangegaan bj Toortduring Toor eenen onbepai lden tgd met wederzfldsche bcToegdheid der Vennooten om die telken jare met den een en dertigsten December te doen eindigen mits elkander drie maanden beTorens behoorlgk opzegging doen4e Lt VISSER l VISSER Gouda 1 Jnnfl 1883 GOUDSCHE Ten gerieve van groote gezinnen berigt ondergeteekende dat van af heden Abonnementskaarten verkrflgbaar zgn geldig voor 25 BADEN t en deu prgs van ƒ 6 25 De nog loopende Abounements Kaarten geven geen recht op reductie P VAN HOFWEGEH Gouda 1 Juni 1883 Gewas 1882 1883 P SAUERBIER OOSTHAVEN B 19 GOÜDA Heeft ONTVANGEN een partg THEE zeer lekker van smaak geurig en goed waterhoudend verpakt in zeer nette met lood bekleedd Kistjes van 5 pond a ƒ 6 per KISTJE Door ziekel ke omstandigheden TE KOOP een HUIS in twee perceelen bewoond SCHUUR ERF TUIN WEI BOUWLAyji eng groot eene Hectare achttien Centiaren staande en gelegen aan den Platten weg gemeente Reeuwijk Te bevragen bg den eigenaar D van TRIET aldaar