Goudsche Courant, zondag 3 juni 1883

De Vrijzinnige Centrale Kiesvereempig in het Hoofddistrict GOUDA heeft voor de Verkiezing van een Lid voor de Twckdb Kahbb dar Stiikn Gknebail welke zal plaats hebben op DINSDAG 12 JUNI 1883ta88chen9 5nar tot haren Candidaat gekoien = M W THORBECKE Advocaat en Procureur bij den Hoog en Raad te s Gravenhage en beveelt genoemden Heer aan alle Kiezers dringend aan De Algemeene SecreUrU De Algemeene Voorzitter Mr KRABBE J A ROEST van LIMBURG 1883 Woensdag 6 Jani N zmh GOUDSCHEl COURANT r JVieuw i en Adnertentieblaa voor Gouda en Omstreken te ALFBN a d Rgn De Klesvereenlfinf Vaderland en Oranje te Oudewater A C VAK AEL8T Prei M J J NIELSEN Penn A VAN AELST A VRIESMAN BOER SecretarU Du bel Gerste Bier Hiermede neem ik beleefd de rrgheid nvre aandacht te vestigen op het door my in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier nit de STOOMBIEBBROU WERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarrao de scheikundige analyse ran de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage b mg te verkrijgen is Dit BIES is door het betrekkelijk groote Extractgehalte en zgne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFELBIER zeer aan te bevelen waarom ik mg bg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend Ed Dw Dienaar J H ROODE Zeugstraat 85 Depéthouder voor Gouda en Onutreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts Kruik 13 Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Kofleperkilo O OO j j 0 47 2 SWITZER Openbare Verkooping eii te GOUDA op MAANDAG 4 JUNI 1883 des voormiddags te elf uren in het Logement de PAÜW Aan de Markt van Een sedert enkele jaren gebouwd PAKHUIS en ERF met BOVENHUIS in het St Anthonieklooster in de St Anthoniestraat te Gouda Wgk G No 123 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda Wgk G No 50 Een WERKPLAATS en ERF daarnaast Wp G No 51 En een sedert enkele jaren gebonwd HUIS en ERF aan de Karnemelksloot te Gouda Wgk R No 477 Op DINSDAG 5 JUNI 1883 des morgens te 9 aren aan het Lokaal Wgk K No 255 san de Peperstraat van Meulseldn en Huisraad BEDDEN en BEDDE60ED KACHELS en FORNUIZEN enz Daags te voren op de gewone nren te zien Op WOENSDAG 6 JONI 1883 des voormiddags te 10 nren in t zelfde Lokaal aan de Peperstraat om ciontant geld van eene aanzien Lgke partg Des morgens van 8 tot 10 nren te zien Ep te Moordrecht op WOENSDAG 13 JUNI 1883 des voormiddags te elf uren in het Logement hbt PostHDis bg de Wed C dkn BRABER van SCHUUR ERF en TUIN aan de Oostzgde ▼ an de Kerklaan te Moordrecht Wgk A No 240 groot 6 A 44 C Te aanvaarden 1 September 1883 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DEOOGLEEVER te Gouda De Kiesvereeiii inic Bnrfrerplicht te Alfeo Bodeirraren en Omgtr B ERKELENS te Alfen Pretident J HERREWIJN Jt te Aarlandervecn Fice Pret Ds VAN OGEDE ie J Zwammerdam K D0UWE8 DEKKER te Bodegraven Mr C KRABBE te Alfen Secr Penniiigmeetter ÏIULDEEenBAKEEB LEVEREN alle soorten van TROTTOIR TEGELEN Bngélschen en X ansahen MozaikVloeren Belgische Ccmeot TegeleD verschillende soorten voorhanden en verder alle BOUWMATERIALEN Gouda Bleekerssingfel AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 13 JUNI 1883 des namiddags ten 2 nre in het Raadhnis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN a Het verbouwea van de I EOSTELOOZE SCHOOL aan de Patersteeg aldaar b Het leveren maken en inhangen van VIER Nieuwe SPDIOEUREN aan de Haven bij de Donkere sluis De Bestekken met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelflks de Zondagen uitgezonderd des voormiddsga van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmertrerf ter inzage liggen Het Bestek en de Teekeningen sub a zgn ad 3 en het Bestek sub 6 ad 0 30 te verkrflgen ter plaatselgke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven door den GemeenteArchitect De INSCHRIJVINGS BIUETTEN zullen o zegel geschreven door den Inschrgver en zgne Borgen geteekend en behoorlgk gesloten den 12 JUNI 1883 vóór des namiddags 5 nre op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd OntTangp Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijii Rotterdam stand der Depo sttorente Opvraagbaar na één maand 4 twee maanden 4 I drie 4Vg zes 4 7j twaalf 5 7o De rente wordt bg vooruitbetaling voldaan Oe stortingen kannen eok plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Ma J FORTÖLIN DROOGLEBVER Advocaat te Goitda te GOUDA De Kiesvereenlcingr Burgerplicht te fionda J A ROEST VAN LIM BURG Prmdat M NOOTHOVEN van GOOR riee Pr 1 J POST VAN DER BÜRG I C C H PRINCE I H JAGER 8ecr Petm De KiesvereeuiKiny ffW o e r d e B te Woerden H VAN LOON VAN ITEK SON Prenient A KNIJPF Ht Paning aeeiler H VAN DIB LEE H W BAELDE Mr G H PüHBI SNET LAGE SecretarU Eenig Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT HET MaQAZUK VAN M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEH Deze THEEËN wOrtien afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende LZ J BREEBAART Botermarkt te Gouda Het Depot der Origineeis NAATMAnïïTïïES DIB Singer Maatscliappïj bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uUaluUend 12 23 Hoogstraat N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onovertroffen deugdelgkheid dezer Machines zeli kan overtuigen voor dat hij koopt WekeUfksche afbetaling van fl Minke korting voor contante bettUing ADVERTË TIEI in alle Binnen en Buitenlandaehe Couf anten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan te Gonda BINNENLAND G01JD V 6 Jani HbS Gislerea ii alhier ungehoudea B Stèren ijouwer die ioli veriD edelyl aan diefilil bg oaclit op een be ooad raartnig btefl tohaldig gemaakt Ia de hedenmiddajc gehoaden citling ran deo Ge tenteraad kwam lu een adm van de Directie der Uwl StaOBilramwegMaatBChappIj die nnocht de bepaling alt de eoncruie voorwaarden roor de liju Ooada Oddeiratar ena dat binnen de wateren der itadtiingeU de wageni niet door stoom maar alleen door pairdeo in beweging mogen orden gebracht tóó te mogen uitleggen dat binnen de wateren der itadaiingeli met paarden vwSr de looomotievea en wagens geraden noet worden waarbij eohtar atoom alt kulpkncbt kau gebezigd worden oi ronrwaarde dat geen atoom oottoappe en rie werking ran den atoom op de oylinrieia op onmerkbare wyie plaatt rinde Dit adrea ia gealeld in handen ran B en W om beriflht en raad Door den raad rerden ga dgekeitrd de roontellen 4ot wijiiging der begreoting ran het Itraeliiiaoh Armbtalanr diesst 1882 en tot wgiiging der Gemeeoteb rooling dienst 1881 In deie sitting werden behandeld eenige redanet tegen aanslagen in de plaatselyke directe briaating op de inkonHten voorkomende op het tiippletoir kohier diemt I88i Dt raad besloot C G rao Dyk aan te slaan naar een inkomen ran f 400 in plaats rno naar een inkomen van S en ifni aanslag van M Wnstis te roieeren BniomD werden tot a Bewaanchoolhoaderea ter assistentie by het onderwijs aan de Inrichting tot opleiding ran bewaaraehoolhoaderessrn Mrj Ë P Schotel hoofdonderwjileres san de 2e openbare bewaarschool met 12 stemmen legen 3 stemmen op Mrj de Wed F U Weorman Belonje i Leden ran het slembarean roor de rerkieziog van een UA dor Tweede Kamer de hh 6 Sirarer o II Jager c Plaatsrerraogende Leden van genoemd atembnreau de hh O A Oodyk en C Hoogenboom In dete sitting kwamen nog in Een roordracht roor onderwgieres aan de Ie kosieloou school Daarop staat mej V W B Bonwer kweekelinge Ter risie Ken adres ran eenige kerkbesturen dit adrrs is ondertiekecd door den kerkeraad ran Ned Herr Gemeente Erang Luth Gemeente en Chr Ger Gemeente beiierras door de pastoors P C Th Halingr G Pouw en J H de Jamaer rtraoekendei datde kermis hier ter slede ui worden ingekort too Mt althans des Zondags geen kermis lal worden gehoaden Dit adres is gesteld in handen ran B en W om bericht en raad S Ëen adrea ran eenige eigenaars rau buiten aan de Wgdstraat en Markt Ooattgde rertoekende vergunning dat de Directie der Gondsche WaterlcidingMaalsohappg in toórerre afwgke van de bepalingen dat de buiten der leiding oekter hunne woningen worden gelegd dus Achter de Kerk iu plaats ran op de Markt Dit adres werd dadelijk behandeld eu besloten adressanten mede ts deelen dat de raad daartegen geene Iwdenkiugen heeft zoo de eonoessionaris daartoe bereid is 4 Een voordrccht roor Libryemeesler waarop roorkomrn Mr D N Brouwer H W F Bonte Ter risie Iu deze tilting werd nog door den Voorzitter medegedeeld dut de heer Wesler ich bereid heeft rerklnard de f 26000 gedeponeerd bg den GcmccnleOulrnuger Ier nokomins fan de verplichtingen vnn d Concessionaris der Waterleiding Ondschnns Deuz gedeponeerd tiUteii tfn behoeve der Goudsohe WntcrlfirlingMnnnohappij Ouder presidium raa deu heer Schooloptiener Dr D Terpstr werd op jBaierdag 2 Juni alhier de zomchrergaderiiig gefaonqea der onderwgzersrereeniging iu hal arrondissemiitit Gouda Behalre de talrijk orgekoraen leden Waren ook de heeren Mr A M de Cock districtMcboolopziener en Dr A X Mensing oud schootopziener beiden ran Rotterdam Ier rergadering opgekomen Door den heer O G Veenstra ran Waddinxreen werd op eene zeer dniiiemke wijze de beweging der aarde om de ton der aaan om de ton ton en maaneklipsen ent rcrklaanl en door een eigenhandig rerraardigd toestel aansafcoawelgk genaakt Tot onderroorzitter weid gekozen de heer J Verboon ran Krimpen aaa den IJsel tot bestuurslid de heer D A Kip ra Oodarkerk aan den IJsel respcctirelgk in plaats der Aftredende niet herkiesbare heeren Van No rdw k ran Ammerstol en J Kiriet de Jonge ran Oudewater Al de leden sokaardea zich ga afloop der rergadering aan deo geidliten ditch Gisteren roormiddag Mn 1 0 are werd op de aangekondigde eeurondigwpleehtige wgzc naar het door de Orerledcne aitgedrokt rerlangeo op het kerkhof te Erbach ter aarde beüeld het stoSelgk orcrblijfsel van H K M Merrouw de Prinses Marianne Een groote menigte was aaiiMi erlorid om de eerbiedige getuige ran dezen droersa tocht naar den doodenakker te zgn Tairgke depataticn waren bg de groere rereenigd om aan de t estorfen Vontin die een Weldoentter wat roor lea reel en ZM velen de laatate hulde te bewgia Gelgk men weet bevo d n iich te Erbach de Zoon raa de Ootalapaue Print Albrecht van Prniaaen Haar Doekter Prinses Alaundiine wed ran Hertog Wilhelm ran Mecklenburg Schwerin on Haar Kleinkinderen nit het hawsigk ran haar orerledeu Dochter Prinses ühariotte mat Hertog George ran SaktenMeiningen Erfprina Beruhard en Prinses Maria Elisabeth Dat mqoor Begermau als rerlpgenwoordiger ran Z K H den Ptios van Oranje en de Burgemeester ran Voorburg als vertegenwoordiger dier gemeente bij de begrafenis aanwezig waren is bekend De plechtigheid liep in de rolmaaktste orde af De berolking toonde door haar deelneming ten rolle te beseffen hoe reel roor haar met deze Voratia ten grare daalde Thans is in druk verschenen hel Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1882 Daaruit blgkt dat de eigendommen der gemeente in goeden toestand zgn Het onderhoud ran het exeroilieen sohietlerrein was in het afgeloopen jaar zeer kostbaar Ten einde de reiligheid der Schietbaan zooreel mogelyk te berorderen werd de kogelranger aanmerkelgk opgehoogd terwgl bg wgze ran proef ran de eerste twee traversen bg den kogelranger de borenbedekkingen werden rerwgderd Welke maatregelen eohler ook genomen orden om aan de onreiligheid der baan tegemoet ie komen zg allen weinig baten De ligging ran het Sohielterrein tusschen drukke communicatiewegen zal steeds aanleiding geren tot k schten zoodat reldra wellicht moet worden orerwogen of diet een ander terrein kan worden aangewezen roor een nieuwe en doelmatige chietoaau De restauratie ran den roorgevel van het Stadhuis werd vóór het einde ran tjaat roltooid Dé kosten der restauratie hebbeo tot 1 December jl bedragen f 37418 64 in welke som het Kijk bgdroeg 24020 In het Si Cutliarine Gasthnis weril een rerlrek ingericht roor de opneming en lijdelgke rerpleging van krankzinnigen lerwgl een ander rerlrek iu gebruik is gesteld als kraamkamer voor krankzinnigen Tijdens de pokkenepidemie kocht de Gemeente een verplaatsbare houten ziekenbarnk voor ƒ 1425 die in de Manege werd opgesteld voor de verplexing vnii poklgder De nieuwe Ie Burjrerschool vior meïpjes met onderwijzerswoning werd in gebruik geuoinen Deze kpsllc met inbegrip van meubileeriug ƒ 40943 93 Het schoolgebouw in deu Langen Groenendani werd jongens Deze kostte met inbegrip ran meubileering ƒ 4753 95 Door de pokken werden tu 1882 aangetast 121 personen waarran de groote meerderheid niet was geraccineerd of gerevaccineerd De deainfectie ran woonhuizen hnisraad kleederen beddegoed en dergelgke had met de meeste zorg plaats terwgl alles wat roor ontimetting niet geschikt was werd onteigend en rerbrand Een en ander geschiedde onder toezicht ran Dr F H G ran Iterson plaaUrsrvangend lid ran den Geneeskundigen Uaad die zich bereidvaardig daarmede belastte en zoodoende reel bgdroeg om de epidemie te beperken De beer Au Iterton heeft hierdoor aantpraak op de erkentelijkheid der Gemeente Er bezweken in het geheel 29 lijders Ia Mei verklaarde de Inspecteur dat de pokken niet meer epidemisch heerschten De totale sterfte in 188Ï wat na aftrek van 42 levenlooe aangegerenen 762 of 41 2 per duizend Van de geheele tterfte bedroeg die der kinderen beneden de 2 jaar 4ll pCt In het rerslag wordt het rerlie herdacht dat de Gemeente leed door den dood raa het raadslid Muller en herinnerd aan het met leedweten vernomen besluit ran den heer Prince om zgn ontslag te nemen als Lid ran den Gemeenteraad die meer dan 34 jaar in het plaatselgk bestuur had titling gehad De raad besloot hem dank te zeggen roor hetgeen door hem in het belang der Gemeente werd rerrioht Het verslag wgdl voorts de volgende woorden aan de nagnlnchtenis ran den heer D D Lnliot ran Goor De Huoor Kommaudant der dd schutterij de heer D D Lnlius ran Goor wiens benoeming q in ons laalsl v srs la g met i u ge uo inei ih t id mochten rermelden werd reeds in dit jaar iu deu rollen bloei des lérens door den dood aan zijn gezin en zgne reelruldige msatschappelgke betrekkingen ont nomen Ofschoon hg slechts korten tijd aan het hoofd van het balaillon was geplaatst was die tgd lang genoeg om te doen zien dal in hem roor die moeielgke betrekking eene nilslekende kent wat gedaan De schutterij rerloor in hem een waaiw digen Chef wieui toewgding aan hare belangen steeds in erkentelgke herinnering zal blgren In een volgend nr komen wij op hel Verslag temg Zondag is te Amsterdam een droevig ongeluk gebeurd Te half één sloeg op het IJ eren beoosten Schelriachhoofd de giek de Vriendschap van de Zeil ea Boeirereeniging Fortnua door het breken vatf het roer en door b volloopen ran het vaartuig om Van de oprarenden wisten twee zich aan het omgeslagen raartuig rast te houden Dezen werden na tien minuten door de sloep van het Noordscke stoomschip aan de handelskade liggend gered De drie anderen allen lamelgke zwemmers verdronken waarschgnlgk door den sterken golfslag en belemmerd als zg waren in hnnpe bewegingen door de hooge schoenen De rerongelukicn zgn allen jongelieden ttttaohen de 20 en 26 jaar Men zal zich herinneren dat de Kon Academie ran Wetenschappen afdeeling Natuurkunde zich ten rorigen jtre met 25 legen 9 stemmen rerklaard heeft roor bet gunstig adries van prof Van Bemmelen omtrent hel adres der Vereeniging ran Lgkrerbrandiug ofschoon de orerige leden der commissie die over het adres rerslag uitgebracht heeft tiph in een anderen zin hadden rerklaard In de zitting waar dat besluit genomen werd werd o a door dr M C Verloren vau Themaat een adries uilgebrncht in den geest van prof Van Bemmelen Dat adries ran een geleerde die rerklaarde zelf geen bepaald voorstander vnn lijkverbranding te zgn maar deze zaak niet onmogelijk wilde maken is ihans met een h aichr Jt opgenomen iu de berichten en medeileelingeii der Vereeniging voor lijkverbranding 1883 No 2 In dalïplfde nummer vindt men o n ook een opstel uit Ie XIXme Siècle overgenomrn omtrent het wttsonliverp dat len roriven jare bij de Frausche Kamer is ingclieiid dour e IO tal leden waaronder