Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1883

Donderdag jl is te ütreobt de algemaenc vergadering der Vcreeniging voor Chr Nat Sohoolonderwgs gehouden Er waren ruim 40 afgeviardigden en vele leden aangekomen De heer mr Biobon van IJsscImonde presideeide Omtrent het verhandelde ontleenen wij aan de Stand t volgeude i Er bleek toenemende belangstelling iu het opArichten en uitbreiden van Chr scholen Na eeuige minbeCeekenende op eo aanmerkingen werd bel 23ste jaarlgksch verslag van deu secretaris goedgekeurd De pas benoemde districtsraden zgn reeds ijverig aan den arbeid en beloven veel Ds Tiuholt en ds Trip Tan Zoullandt verlangden uitstel van den termijn van 1 Februari iot inzenden van de jaarlijksche tabel maar de hoofdcommissie verklaarde onmogelgk daarin te kunnen treden indien men het versüg igdig voor de algemeene vergadering wenscbt te blijven ontvangen De rekeningen vau den penningmeester zoowel van de kas van de Vcreeniging als van het voorschottenfonds waren door de Hutpvereeniving AmsterdiMU nagezien en accuord bevondea De penningmeester de heer J M lleybroek deed eenige mcdedeelingen aangaande de rekening van vorige en de begroeting van het loopende jaar waaYuit bleik dat de contributiëu raet ƒ 1000 waten vefminilerd ofschoon men door het ontvangen van verscheidene legaten nog ƒ 24 000 meer ontvangen dan uilgegeteii had terwijl er uitzicht is dat men ook dit jaar niet te koit zal komen Het voorschollenfond is uitgeput de aflossing en rentebetaling gaat geregt ld voort en evenwel moest men naast de 7 scholen wicn men geldm kon Iceneii thans door een negenjarigen eenige andere uit geldgebrek afwgzen Daarom wordt er opnieuw op aangedrongen de nog ontbrekende arabelt ten einde aan de bargen de vr e keus te laten tutsoben begraien ea verbranden Ill de zuideiyke Sinten van N Amerika ontwikkelt Bioh een katoen industrie die de heerschappij vaa de Slateii van Nieuw Engeland in dien tak bedreijjt Reeds wordt in liet dal van de Mississippi met goed gevolg geconcurreerd tegen de uijvrrheidsproduoteii van hel Noorden Vooral Georgie heeft ioh op dat gebied begeven en het schijnt dat litt kapitaal neiging heeft zich aan te sluiten Dnnr bevinden zich de spinnerijen niiJdeu in lie kntoenslreken eu worden dus de Irausportkosleu van de ruwe jtrondaiof veel geringer Daarbij koint de lage prijs der arbeidsloonen aldaar beuevens de njg goedicooper waterkracht als beweegkraoht voor de fabrieken Zaterdag werd op de kolonie Nederlaudsch Mettray de jaarvergadering der Houfdoomroissie gehouden Uit het door coinmisaarissen uitgebrachte verslag bleek dal de sterkle op 31 December jl bestond uit 143 kweekelingen voornnioelyk opgeleid voor tuinbouw I iidbouw oiirifrwijzer timinerniaii smid schoenmaker en kleermaker De gezondheidstoestand was met uitzondering van een enkel ernstig geval gunstig terwijl geen der aan hunne zorgen toevertrouwde kweekelingen door den dood ontviel Hun gedrag gaf geene aanleiding tot bijzondere opmerkingen en de rapporten over de in dé laatste 4 jaren ontslagen kweekelingen waren voor het ineerenileel zeer bevredigend Verscheidene legaten en giften vielen der Vereenigiug weder ten deel maar df contributiëu gingen iets uchterult en daalden tot 9962 83 Over bet geheel was het jaar 1882 niet ongunstig daar de rekening nog met een batig slot van ƒ 344 62 a riool welk cijfer echter op een jaarlijktoh budget van meer dan ƒ 32 000 zeer gering is Aan bet onderhoud der gebouwen werd het uoodige ten koste gelegd tg verkeeren over het algemeen in voldoenden staat Ia e vacaturen der hoofdcommissie ontstaan door net bedanken van prof P Hofstede de Groot te Groningen wegens hoogen leeftgd en van mr M W baron Ou Tour van Bellinohave te s Hage wegens ambtsbezigheden en door het overladen van mr J D baron Van der Heim van Duijvendgke te 8 Hage werd voorzien door de benoeming van de heeren jhr mr W 0 A Alberda van Ekmslein te Groningen F Boogaardt te Brommen en mr G baron van Breugel Douglas te s Gravenhage Aan het oordeel der vergadering werd het door de afdeeling s Hage ten vorige jare ingediende voorstel onderworpen luidende als volgt Om aan art 47 van het reglement de alinea te voegen dat commissarissen bevoegd tgn in elk b zonder geval op voorstel der betrokken afdeeling gedaan bg de aanvraag tol plaatsing de gevorderde verpleegkosten voor zoover zg niet van elders kunnen bijeengtbracht worden geheel of ten decle uit de alsnog beschikbare overschietende jaarlgksohe contributièn dier afdeeling te nemen Zoowel van de zijde vau de subcommissie als der commissarissen werd hierover op verschillende gronden ongunstig geadviseerd zoodai de vergadering ook in dien geest een besluit nam In het bezit van den kunst en oudheidkeunerWollmann te Berlgn bevindt zich een kostbaareu historisch bclangrgk horloge De kast is vanpallissanderhout en behalve de hoofdwgzerplaat heefidit horloge nog vier kleinere wgzerplateu Deze gevendeu dag den datum het uur en de miauut aan Elk kwartier repeteert het werk Na elk uur speelthet ecu der volgende acht muziekstukken eu verbaast den hoorder door een wouderlgk klinkendharpgeluid eene syinplionie eene menuet een trio eeue polcnaise een marscb ecii steyrisch een anglaise en een ballet Dit kunstwerk is in hetjaar 1720 vervaardigd door J G Pissoher en vanwege de stad Grossenhaiii Saksen aan August den Sterke ten geschenke anngebodeu St El In V hitechapel eene der meest verwaarloosde buurten van Londen wordt jaarlijks gedurende 13 il igeu van Dinsdag óór tut Zondag na Paschen eiiie toliilderijententoonslelliug gehouden ten behoeve der armen Zij bet at een 200lal van de grootste stukken die tut dit doel door de schilders zeiveii of door de rijke eigenaars ter beschikking van de commissie worden gesteld Zij is kosteloos open van 10 tot 10 dei Zondags van 2 tot 10 our Dit jaar werd ij door 34 644 personen bezocht door de rmsten van de armen zegt het verslag zg werden voor het grootste deel persoonlijk rondgeleid door pen aani il lutreii en dames die zich daarvoor beschikbaar hadden gesteld Dezelfde mannen en vrouwen kw imcn lerug mtt vrienden en bekenden aan wie zij de schilderijen toonden die op hen den meeslen inilrnk hadden gemaakt Den laatsteii Zondag waren er gedurende de 6 uren dat de zalen openstonden meer dan 3000 bezoekers doch hoe vol het er ook was er heerschte evenals nltijd volkomen orde gepaard met een niet te miskennen eerbiedvoor den geest die uit al die kunstwerken lotallen sprak De heer Justus van IVfaurik Jr geeft in de Anuterdammer een reeks brieven van den Kruidenier Joris Komijn over de tentoonstelling De Gamelang wordt daarin op de volgende wgze beschreven Terwijl wij daar eendrachtelijk zaten vermeende ik weder tehuis te zijn in de achterkamer want ik Hjoorde duidelgk onzen buurman Salie zocthont stampen Ik vroeg du aan Klaas is hier een drogist in de buurt waarop hij mij met verwondering beantwooidde Neen vader maar ik hoor het stampen ook eu zelfs duidelijk hoe de stamper eerst dof op t zoethout stoot en dan tussclieubeiileu tegen deu rand van den vgzel klinkt Nademaal er echter geen drogist of apteker in die conirge te bekennen was bemerkten wij dat het geluld waarop ons oor viel van de Gamelang kwam Daar ik uu e eumin als gg dierbare aanverwanten wist wat de Gamelang is wende ik i itj tot Nadaniel die mij uitlegde dat het een Indisch orkest Is dut speelde Overmits dit merkwaardig genoeg ter bezichtiging eu beluistering is gingen ug derwaarts en geef ik u als volgt de duidelijke beschrijving van deze muz ek Bruine Javanen en Maleiers zitten op hun hurken en spelen op allerlei wonderlgke dingen Twee vergulde canapees met vertinde braadpannen wjrdeu met stokken door hen beslagen een paar groote tinnen soepketels hangen in de pcrapektief aan een mooi geschilderde en versierde galg en aan een dito dito hangen huisschellen Nu en dan beukt een ohooolaadkleurige man met een onverschillig gezicht daarop terwgl anderen met hamers op voetenbankjes slaan waarop stukkeu hout en ijzer liggen die muziekgeluid voortbreugen Een maleier met een zwart geziohi verhelderd door een grgze snor piept op een fluitje van riet en een ander strijkt over een soorteraent basviool raet twee snaren dewelke een geluid afgeven zuoals onze poes maakt als ztj op t dak zit Dnn is er uog een trommel waarop een Javaan uu eens hard dan weer zachtjes slaat met de vlakke hand en somtgds ecu geluid verschaft even als de houd vauArie Bakker als hg met zijn stompje staart op den bouten vloer kwispelt Nog meer instrumenten zgn er die ik niet besohrgven kan Alles is bnitengewoon met kleuren bnehilderd en met goud verheerlykt prachtig I zoodal ik voor mg alles overwegende zeggen moest dat het uog ruim zoo mooi is ora te zien dan wel om te hooreu Ik heb een knoop in mgu zakdoek gelegd om het geluid goeJ te onthouden daardoor ben ik nu In staat om u hel genoegen te verschatfeu met de kinderen te huis den Gamelang te hooreu zondei de onkosten van 25 ot entree als men geen pers is Waarde wederhelft en kinderen luistert nu goed naar t geen ik schrgf Neemt het Theeblad van de bovenkamer zet er behalve hel gewone theegoed een stuk of wat bieren wijnglazen op baalt uit de keuken een verlinde pan en een talhout benevens de blikken theesioof Vervolgens een leeg botervaatje uit den wiukel en de koperen kettingen van de weegschalen verder uog uu de keuken de vgzel eu de koffiemolen Let uu goed op Eeu van u lieve kiuderen I moet het theeblad zachtjes heen eu weersohudden zoodat alles rammelt en rinkelt nu eens hard dan weer zacht Laat moeder met de eene hand op den bodem vau het botervaatje slaan en met de audere met t lalhout op de vertinde pan dan kan zg van tijU tot tgd de blikken theestoof met den voet omschoppen terwijl de loopjougen aao de voordeur de winkelsohel zachtjes laten bellen Wanneer Jantje dan op zgn blikken fluitje blaast zoo luut tuut tuureluurelnut tuuteruuleruut tuluui en Pieljen ziju rauzieklol aftrekt ea daarna de koffiemolen draait kan de meid ic den vijzel wat beschuit suinpen eu de koperen kettingen laten rammelen tot afwisse ing VVanueer ge nu niet te gelgk begiut en ongelgkweer uitscheidt hebt ge als twee druppelen water de muziek van de Gamaluiig Het ïentoouslellings terrtin te Amsterdam is weder verrijkt mei een paar inrichtingen waar men extraentrée mag betalen nl de Chiiieesche jonk en een soort kermislent waar Turkschu nioïiek gemaakt wordl resp betaalt raen daar 50 en 25 els Te Berlgn worden knaap Charles Brown gelieeten en uit Loniieu af Een bezoeker heeft thmis juist een rgk daaldcr noodig om van alles Ie kunnen genieten nl etlinograpbische verzameling Surinaamsohe inboorliugen Gamelang muzikaal ttleph Auditions Bcll Telephooii en T urkache muziek elk 25 Chineesche joi k 50 en de zg toegangsprijs tot de terreinen 50 ets komstig voorslelliiigen in het schieten gekeven die de algemeene opmerkzaamheid trekken VSn kleine wnpiuen zich bedienend raakte hij dezer dagen op 36 pas zeslnaal achtereen de roos Zonder een spier te vertrekken met den hoed in den nek naar Engelsche manier schiet hg vervolgens naar glazen ballen met veeren gevuld zondereen enkele maal te missen De kleine draagt met trots een viertal medailles op de borst waaronder een van den prins van Wales de andere van schietgenootsobappen Het Juni nommer van de Vragen dea Tijds bevat een opstel van mr S Van Kouten getiteld MorgeiiBciiemering Met dat woord aieent de heerfV H hit best den politiekcn toestand te kunnen l schrijveii zooals die door het optreden van het Miuislerii Heemskerk en zijn eerste uitingen en handelingen is gewijzigd Z i is het een sinp vooruit dat ook Heemskerk na de inislukle proef van den rainisler Hordijk geen proef meer wil nemen met oensusverlaging maar grondswelherziening op j den voorgrond stelt Opmerkelijk noemt hg het dat zelfs van conservatieve zijde tegen het nieuwe program Heemskerk waarbij giondwet herzieuing als voorbereiding voor de oplossing der kiesrechlsquaestie in uitzicht wordt gesteld niemaud in verzet is gekomen Z i getuigt ook de samenstelling der Staatscommissie dat de oonsertntieve politiek het standpunt thans door Heemskerk ingenomen accepteert Uit elke politieke groep aanvaarden die leden het lidmaatschap der Staatscommissie welke lot de meest conservatieve elementen hunner partij gerekend mogen worden of uog door uitingen van zeer recente dagteekening het behoud van den census als barrèire tegen de democrat ie hebbeu gesteund Naar de meening van den heer Van Houten is in de binneiilandsche politiek het Ministerie tgdeIgk een afwachtende houding geboden maar een zodanige houding is z i ongeraden tegenover de antirevolntionaire politiek Nu het blgkt dat de antirevolutionaire partij zich bg de groudwetsheriiening wil meester maken van atelliugeu vanwaar zg hoopt te krijgen lo versterking van het monarchaal gezag 2o uitkeeringen uit de Staats respectievelgk grraeeatcka voor bet byzonder onderwgs 8o ee n uitkeering in kapitaal van den staal aau de kerkgeaooisoiiappen nu moet z i ook van weerskanten het beginsel zuiver worden gesteld en hel beginsel der liberalen zijn dat geen geld hoegenaamd uit de kas van allen worde besteed voor de verkondiging of verbreiding van eenig kerkgeloof Wel is de heer Van Houten nog allgd vooreen partieele herziening waarom hij tan ook bet lidmaatschap eener stnatsoommissie raet een onbeperkt en voorwaardelijk mandaat niet heeft willen aannemen maar tegenover de reeds kenbaar gemaakte plannen van aanval is z i de aaUvallende verdediging de beste De herinnering nun het terrein dat zg zelve wederreohtelgk iii bezit hibben zoo de juiste beginselen omtrent Staat en kerk volledig in toepassing gebracht worden kan den nog vrede bewaren beter dan het bloot defensieve tot fcen prgs Waren de Frauschen in 187Uerlgdig aan herinnerd dat zoo zg de Bgogrens kouden winnen zy ook den Elzas kondeu verliezen het zwaard ware wellioht in de sohcede gebleven sandeelen van de tweede serie alsnog giplaotst te krijgea In plaats der overleden bestuurdirs werden gekozen de bh mr Ih Heemtkerk ie Amsterdam eu mr Keuchenius In Saksen zijn sinds 1851 proeven genomen met jtalbemesting en knnstniest en wel op v eidegron den die in hetzelfde j lar loebenid waren Het resultaat is ofschoon het met kunstmest bewerkte land jaarlijks aanzienlijker oogsten opleverde die boileni toch giandeiveg arm aan klaver geworden is terwijl de stalmeit integendeel niets aan den iroüd ontneemt waardoor die armoede ontstaan hn en dus nog even rijk aan klaver was ali bij t begin der proeven t Blijkt alzoo meer en meer ilm afwisseling van kunst of haiideUmest de liéSie ireK is om bg roede oogs en ook den gronrf zqu jnhfrlijke kracht te doen behouden UiiiieDlaiidscti Uver iciit i e zitting van den Frauschen niiiiisteiraad was Zilirdag gewijd aan de verbetering der gemeenscha tu 3chen Tonkin en Fransch Cochincbina Waarschijiilyk zil aan de Kamer een krediet gevraagd worden voor het leggen van een telegraafkabel van Saigou u ar Hail hong met een vertakkinif naar Hanoi Het leggen van dezen kabel woidtdringend noodig gtaohl omdat van October af de iremei nschap me 8 uou over de Roode Rivier zeer inoeilyk is inzonderheid door de hooge zeeën eu de stormeii vnn itii noordoosimoesBon De F nnsche Kamer zette Zaterdag de beraadsla iiij o er hel ontwerp betreffende de rechlerlgke kervorraingcn voort met eenparige stemmen werd een amendement aangeuumen van Raspail strekkende om ulle leden der rechterlijke macht uit te ilgiten die deel genomen hebben aan de geineugdc commissie na den staatsgreep van 2 December verder met 341 tegen 144 stemmen het eerste gedeelte vsn art 12 waarbg de invoering der rechlerlgke reoiianisatie op drie maanden iia afkondiging der rel wordt vastgesteld Het Dnitsche parlement beeft eene zitting geliouden die niet gelukkig is geweest voor ile liberalen Men letle de derde lezing voort vau de industrie wet en de conservatieven zijn met de elericnlen er in geslaagd pm twee amendementen te doeu aannemen die merkbaar de vrgheid van den handel beperken Het eerste amendement betreft bet oolporteeren van boeken en IwkeuiDgen en onderwerpt deze aan een censuur dasr het de politie machtigt om den verkoop er van te verbieden zoodra zij er in ziet eene beleediging tegen den godsdienst of de zeden Het andere amendemeiit verleent aan den bondsraad de maobt om den verkoop te verbieden van zekere koopwaren die sobadelgk z ju voor de algemeene veiligheid wat een wel iat vage uitdrukking mag genoemd worden Deze zelfde macht erlangen de rijksdageit vau elk der gecuiifedereerde staten over bel grondgebied van eiken staat In deu Rijksdag werd Iu eerste en tweede lezing de overeenkomst betreffende den letterkundigen eu artistieken eigeudoRi onveranderd goedgekeurd eveneens het handels en soheepvaartverdrog met Italië De wgzigingen van de ngverbeidswct werden in derde lezing aang uotnen met 160 tegen 127 stemmen Sr iWeven te Berlijn nog altijd ontbindingsgeruehten door de tocht s de toon van sommige afgevaardigden iu den Rijksdag tegenover Bondsgevoloitobtigden en ook die Tan dezen tegenover den Bgksdag is bijwijlen zeer scherp wellicht een gevolg van de lange zittingen en de ongewone warmte Men wil weten dat Bismarck denkt aan een verandering der grondwet en hij van meening zou zijn t klinkt haast o ngeloofelgk dat de grondwet niets anders is dan ren verdrag van de Bondevorklen onderling en deze ook ouderling daarom de grondwet kunnen veraiileren de Rijkskanselier zou een jurist van naam om advies gevraagd hebben in ileze zaak maur dit advies niet iu zgn uitgevallen tiaar nadrukkelijk went gezegd dat een wijsiging van Ie grondwet niet kon plaats hebben zonder toestemming van den Rijksdag De Belgische Senaat heeft jl Donderdag met 40 tegen 2 stemmen bet ontwerp van wet regelende het gebruik van de Vl iamsohe taal bij het middelbaar onderwijs in de Vlaamsohe provinciën des Rijk aangenomen Negen leden hielden zich builen stemming n een hunner de heer ilrocq uit Brussel protesteerde uiierst scherp tegen de neiging welke z i bestaat om bij het middelbaar ouderwija nan de Vlaamsche taal de voorkeur te geven üit Warschau komt de lijdiug van den dood van geinraal Albediiisky Jilgemeen bestuurder der Poolsohe provinciën Hoewel in de laatste jaren het gewinht ilezer betrekking niet weinig is afgenomen door de ttnsr en meer nauwe verbinding van deze provincies tnit bel Czareiirijk ia het anilit toch niet onlbloDt u zekere politieke belangrijkheid ieiitraal Albe diasky was de Tertegenvroordiger Tan gematigde politiek tegenover de Poolscbe onderdanen van den keizer en door zgn lact was hij er ie geslaagd de gemoederen tot rust en vrede te stemraeu De keuze van den opvolger zal niet zonder iuvloed zijn op de verhouiling met de Russen eene verhouding waarvoor de Russische regeering niet onverschillig kan ziju Spanje begint met agrarische bervormiugen in het Z10 zwaar geteisterde Andaluzië In den ministerraad is namelijk besloten om ter beschikking van de eigenaars en pachters vijfduizend soldaten te stellen eu landbouwwerktuigen vooreerst voor deu arbeid van den oogst eu ten andere ter versterking van de politiekrnchten in die streken waar de geheime genootschappen welig lieren en de boeren tot werkeloosheid aanzetten De voornaamste reden van deze maatregelen zoude zijn het feit dat men daar Portugersclie werklieden in dienst heeft die zich willen onttrekken aan den ilrnk der anarchisit n Het is zeker een verblijdend verschijnsel dal de regeeriiig nut geslren beul eu kracht gaat doorzeiti n en de werkzaamheid der rechlb nkcn met hei oog op hel voortduren der agrarische bewegingen zal verscherpen De Effoctenlïeurs 0 S Amsterdam 4 Juni 1883 Heittearét en ftalilneii waren lit great attraction voor deze week De omzet was in deze fondsen vrij belangrijk doeh voor t overige wss er niet veel aan de band Russen waren aanvankelijk zwak doch herstelden zich later In Amerikaansche Sporen was het gedurende de eerste dagen zeer stil terwijl de koersen verflauwden later werden zij vaster eu ontstond er eenige levendigheid BiNMRNLANDscuE waahhen Staat Provincialeen Gemeentejondten De eerste wareu fractioueel hooger vau de laatsteo verbeterden Amst 4pGl j do 3 tpCi s d verflauwden Iloti Prnueleeningm Kleine Amsterd loten sloten si Credietlolen lager Roti Paleisloteu 2 pCt hooger SpooTKtglemiagen Aand Hasil Zaiidr verloren 1 pCi Aaiid Holl Spoor notetreo ex div 163 oand Slaatssp mouteerdeu l i doch 4pCt obl do l lager Van de Centra waardeu verbeterden aand Vi n verloren gestemp bl t terwgl ui sob na de lotin 2 pCt prijs gaven Aand Iiid Sp IVs io Kgnsp 1 pCt beter Boxlelwaardeu voorgestemp obl eu voor 2e t beter Tranucayleeningen Aand Bytnigv konden zich 2 pCt herstellen aand Ryinigo noteeren 68 Gooische tram l w N en Z HoU s minder Indtulrietle Kaarden Afr Uv verbeterde 2 Havenst 1 Ned Bk 2 pOi De aand der Amst Bk uoteerden ex div iPC 129 t aand Handelv Amst die de vorige Zaterdag noch 98 i noteerden sluiten nu 8l 4 reden is rrsds iu hel postciiptum vau mijn vorige vermeld seder Maandag brokkelden zij voortilurend af Het jaarverslag is noch niet verscbeneu doch er schijul geen grond tot ongerustheid te zijn boewei de droevige ervaringen in de laatste jaren de paniek eenigszios begrgprlgk maken Aand Panopticum giugen ook sterk naar beneden reeds de koers van 26 Mei 188 wees een achteruitgang aau van 3 i in deze week vielen zij op 123 doch konden 183 sluiten EuKOPEESCHE KiABDEN Slaati ondutt Omtrent deze fondsen valt weinig meer Ie vermelden dan in t begin van dezen brief reeds is gezegd Het sohgnt dal de benra te Berlnu teleurgesteld werd door de schrale proclamaliëu der Russische regeering en daardoor zou de daling in de fondsen van t Czareurijt niettegeustaaude deu goeden afloop der kroning zijn toe te schrijven Premieleeningen Hongaarsche loten verbeterden 4 Oostenr 58 Kuss 84 verloren 1 pCt SpoorKegleeiiingtn üi geringe omzet veroorzaakte ook hier al zeer weinit verandering Aand War BohauWeenen TerlorenV i obl do wonnen Morsch Sysr verbelerdev i hduatrieete maarden De Amsl certificaten der Duitsche Itijksbk verbeterden V Buss paiidbr Hyp bk AMEÏII5AANSCHE WAAEDEN Staatt oudten Oude Mexicanen sluiten 1 nieuwe 7 hooger 6pCt Peru l si SpCt O verbeterden Brazilianen 60 e 7S Ecuador Venezuela s Florida cert Vs minder Spoorxegleenrngen Sommige soorlen munten uit door flinke houding Van de aand St Louis S Fransisco verbeterden le pref 21 101 2e 5 4 581 Atoh Top verbitardea 8 83 Rio cert 1 47 Louisv Nashv I a 51 Income bonds Missouri 1 58 Miss Pnc South 1 104 N York Prn ylv obl 1 102 Union Pao cert 1 84V8 Een groot aantal verbet rdeu minder dan 1 pCt Achteruit gingeu pref Chic N W l j 149V St Paul Minn 21 8 llS s Pensylv 17 121 en I enkele anderen minder dan 1 pCt Ittduttrieele aarden Maxwell s wareu zeer gedrukt doeh herstelden zich ten deele zondat de aaiid Vt en do inCome bonds slechts ééne fractie lager sloten PtOLONQATiE EENTE De rente bleef tot Zaterdag 4 pCt doch dien dag werd 3 a 4 besteed T P 8 Bij weinig handel waren ook heden de veranderingen gering In Mexicanen was het ook stiller hoewel de koersen noch g stegen Peru onveranderd Turken a Va flauwer Spanjaarden flinker Amerikaanselie Sporen werden duor sterk aanbod gedrukt Omtrent binnenlandsche waarden is ook weiuig te vermelden Aand Ned Handelmij gingen door ruim aanbod achteruit Afr Hv 4 Havenst 3 Haarl Zaudv 2 aand Holl Sp 1 pCt bger Aand Panopticum 134 LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de le helft der maand Mei 1883 uit Goud 1 verzonden en door tusscheiikomst vau hel Postkantoor terug te bekomen Wed Kgzer Bernard F RoUsen te Amsterdam mej A Ie Jong Breda W Schouten Guuda Van de Hnlpkaiitorei WADDINGSVEEN A Eranclten ZEVEf HUIZEN Buitenhuis Bleiswijk BUlEcKAAiu 4 to a iPtlF J OUeffe Amsterdam v Gonda 4 Juni 1883 De Directeur van bet Postkantoor te Gouda SIMONS politie GEVONDEN eu aau het Bureau vau Politie gedeponeerd Een goudeu Broche met wiite steentjes een R K Kerkboekje een zilveren Breitoestel een goud Knopje een Kinderpantoffeltje vier Sleuteltjes en een Mesje aan een ring Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een zwart gladharig Hondje met drie gedeeltelijk witte pootjes ea witte borat KEXKISGEriMG De VOORZITTER van den RAAD der Gemeeute Gooda Brengt ter ofenbare kennit dat aan de Kiezers in deze Gemeeute zjjn toegezonden de OproepingsbrieTen en Stembiljelteu tot het benoemen van een lid van de Tweede Kamer der StttenGeneraal en dat wanneer eenig Kiezer zijn ttembriejje verloren heeft of er geen mocht hebben onivaugeu hg zich tot bekomiiig daarvan ter Plaattelijke Secretarie zal Icunneu vervoegen dat de iuleveriug der StembrieQes zal aauvangen op deu 12 Juni aanslaande des morgens leu negen en eindigeu dea namiddags ten 5 ure dal hel StembrieQe tehriftelijk ingevuld doop den Kiezer ia permm ia ds Stembus moet gsstakM worden dat geen ander Stembriefje dan dal hetwelk van hel 2egel der Hoofdplaatseu van het Hoofd en vau het Onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje iu te vullen persoon duidelijk met naam eu voornaam moet worden aangewezen dat het BrieQeniet onderteekend mag zgn eu geeue andere brie jee omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda deu 4 Juni 1883 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOORN Burgerlijke Stand 6ËU0REN 1 Jiiui Jacobus oaders T I oIJerinRns ea M C Boers 2 Julius ouder D li van der Koogh en h Griin ioelikhui fiea Fieter Jotiaanes Wdheliaus ouden G rau L ecr eo G H C van Nestelrode Pieler oudera G van der klia eu M v n de Water 3 Johannes AriioiduB oudura P J K vao Verkhooven en i A M van Schalen OVERLEDEN 3 Jini S Hogerdijk 55 j ADVERTENTIÊN Qjidertrouwd DIRK BIK EN ADRIANA JOHANNA DBABBE Oouda Delft