Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1883

N S933 1883 VrUdag 8 M m ÏOllE HOVE S STOKT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DUOR TAL Ji GENEESKViNDIGEIV AAK UEVOLEN wegens rjjkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandach Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De nu reeds irevestifrde euasti e reputatie levert het best bewtfs dat boveng euoeinde biersoort reschikt is om liet buitenlandsche fabriekaat te vervangen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A TiTTj iu concurrentie met Engelsche fabriekaten togen veel lageren prgs Piïncessé en Bruine Bieren in onderscheidene qnaliteiten BordeauxAzyn Krutden BzUn Oragrou eu WUn AztJn in onderscheidene prgzeu Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE GEEEOONDE VALT AMSTERDAIHDOBDREGHT Zoo gij b ikkclt of o i het ziekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bltter xal u genezen Zoo gi u met wel gevoelt of wel zoo gij ii zwak eu ontmoedigd gevoell zonder er de jiiiote oor iaak van ie kennen zal Hop Bitter u weder geed maken Z o gij geestelijke zijt eu uwe herderlijke plichten u vermoeid hebljen of wel zoo gij ceno huismoeder zljt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bitter zal u herstellen Zoo gij ukin van zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van den dag ot el letterkiinilig door nachtelijken arbeid afgemat Bop Bitter zal u uwe krachten wedergeven Zoo IJ lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zoo ils dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verlichten Zoo gij u op do w rkp aits op hel land of op het kantoor bevindt en u alge Züi i bojaird zijt eu uw bloedarm is uwe zenuwen onstandvastig zijnen de krd hten ilie cven zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe kraobt n geven Vei kriltliaar hij ie voormamtte mooUten en ApotlteKtri BOP BITTERS HanoUctiiring C Breda nU Uidn litvirm ln TwkMTimto Depdt te Gouda bij THINE Samuel Pach sjouwerman en venter te Amsterdam van wien wij onlangs melding msakten dat hij bg vonnis van de arrondissements rechtbank te Amsterdam vau 18 April II egens het uitgeven van een bon van 60 sigaren voor een bankbiljet van 60 gulden tot 183 dagen celstraf was veroordeeld kwam van die beslissing in hooger beroep en werd ook nn bijgestBan door mr Kud B Benjamins Terterechtziiting van 30 Mei trachtte pleiter aan te toonen dat beklaagde te goeder trouw was geweest voornamelijk op grond dat hy niet kon lezen Maar bij arrest vau 4 derer vereenigde zich hel hof met het requisitoir van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie tot bevestiging van het vonnis In een particuliere correspondentie wordt het volgende geleren omtrent den toestand te Aljeh Dagelgks verwacht men aanvallen op Kotta Radja en Ofehleg Laatstgenoemde plaats is veraterki Naar men beweert zal een nieuwe expeditie naar de IVe Morkims gezonden worden De cholera heerscht epidemisch op de Westkust Kolonel Schafer heeft een brief van Toekoe Hassan eu zijn collega Hoessin waarin beiden zeggen dat zij de Nederlandsche troepen afwachten maar ze niet te zien krggen Aan deze uittarting voegen beide hoofden het verwijt toe d il zg van drie zgden zijn aangevallen Een brief uit Lohong van Tuekoe Hoekoe Hassan en de Toekoes Hoessia en AU aan ToekoeOmar die te Kroeng Sabit troepen werft is door een onzer ambtenaren onderschept Iu dien brief verklaieu genoemde hoofden dat zij met vergunning van den hoeloebalang der IV Moekims deze laatste tot oorlogsterrein gekozen hebben U anneer er niet spoedig versterking van Java komt moet men zich in Atjeh op vreeselijke gebeurtenissen voorbereiden De te wapen geluopen Aljehers worden op 8000 mau geschat He helfl daarvan nam deel aan het gevecht van Kroeng Raba De vgand is vol moed eu besloten tol hel uiterste te vechten De paddieoogst is afgeloopen en goed uitgevallen Ditmaal is de vgand beter dan ooit saamgetrokken en onder aanvoering van Hassan Hoessin en Omar ia hg tot groote dingen in staat Gouverneur Lnging Tobias moet tweemaal geseind hebbeu om een bataljon de eerste mnnl vergeefs de tweede maal onder bijvoegiug dat hij andersvoor de gevolgen uiet instond Arni Ct Zondag avond juist om elf uur ns te Venloo bg een zeer helderen sterrenhemel een meteoor zichtbaar Hij had het voorkomen van een ontploffendcn vuurpijl welks kern de dikte had van een dubbele okkernojt Het licht dat hij verspreidde was bijzonder schel in het blauwe overgaande Hg bewoog zich in de richting van bet zuid oosten naar het zuid westen Iu zgn val naderde hij de narde onder eene hoek van 10 gradeu De lichtstreep die bjj achter liet was eerst pgirecht daarna slaiigvormig en eindelijk achlvormig en was meer dan l i minuut Na een langdurig en smartelijk lijden ontsliep op 64 jarigen leeftfld te s Hage onze geachte Zwager J H DRAJJER Uit aller naam Wbö DÜPPER Gouda 3 Juni 1883 De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank aan allen die bij de reddipg van hun Zoontje HUGO behulpzaam zgn ge weest en inzonderheid aan den werkman P VIN GrEMËRT aan wien zij naast Ood het leven ran hun dierbaar Kind te danken hebben H SCHINKEL C SCHINKBL JoKKHEIO Een net DAGMEISJE P G wenscht VERPLAATST te worden in een niet al te groot Gezin Goede getuigen staan haar ten dienste Adres franco brieven onder No 843 aan het Bureau dezer Courant PRÖGYMASrnïT TE O OUIDA Bet EXAMEN van toelating zal plaats hebben op ZATERDAG 7 JULI e k in het Lokaal der School des namiddags ten 1 ure Ouders of Voogden die hunne Kinderen of Pupillen aan het examen willen onderwerpen worden uitgenoodigd zich aan te melden b j den ondergeteekende vóór 1 Juli e k Namens Curatoren Db D TERP8TRA Een Gehuwde Vrouw zoekt door verandering van woonplaats nog eenige Drooge of natte WASSCHEN De ondergeteekende maakt bekend aan t geachte publiek van GOUDA en OMSTREKEN dat hg de e Zaak heeft tfvergenotnen van den heer W den Hertog aldaar en beveelt zich beleefdelgk in ieders gunst aan hopende door prompte en civiele bediening de gunst en t vertrouwen van t geachte publiek zich waardig te maken L VERHAGEN van Brielle aan huis of wenscht nog eenige dagen uit WERKEN te gaan Zg is van goede getuigen voorzien Brieven franco onder No 845 aan het Bureau dezer Courant TERSTOND GEVRAAGD U 2 Bekwame TIMMERLIEDEN Mejuffrouw van dek DOES OOSTHAVEN B 86 VRAAGT tegen AUGUSTUS e k eene KEUKENMEID tevens geschikt voor Huiswerk bg de Erven C A de GIDTS BEZ ENDMAZ INg Ondergeteekende maakt bg deze aan zgne geachte stadgenooten bekend dat hg steeds voortgaat met het verkoopen van MELK per GLAS en ook in t vervolg eiken Woensdag en Vrijdag zuivere BOOM per PORTIE verkrijgbaar stelt JACOBUS BORST Magdalena s Hoeve Hoek Platteweg bg de Oudp Gouwe De TANDHEELKÏTnDIGË iNRICHTÏNG van É STARK is gelegen aan den Amsteldgk 96 Zoowel van het Centraal als van het Rgnspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje Met machtiging van den Heere Commissaris des Konings van Zaid Holland zaIdejt a r£re voor rijtuigen over de brug te Oouwealuis zgn AFGESLOTEN van den 18 tot den 23 dezer maand Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland DE CLERCQ Dgkgraaf W G DE BRÜYN KOPS Secretaris Leiden 4 Juni 1883 T5Ü PTTTTirTT Volkomen genszing door DiMU U J AiM l ie Bandage Régulateuma Dr Waeeskgees gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen Advertentiën Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een fatsoenlgk GEHUWD PERSOON biedt zich aan als Oppasser of Winkelkneclit onverschillig in welke zaak zgude van goede getuigen voorzien Brieven franco onder No 844 aan het Bureau dezer Courant RIJKS ZEGELS alsmede E= la 3s zeg ©ls zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRII K1IIA1 BR 00 TE BELOONIMG Ifl de eenige Engelsche of AmerlkaaDRche XAA3UBUU die door hare voortreirelljkheld eeue Medaille verkregen beeft on deTentooneteUlnff te ameeel tn laso Bet leeR OBlkUbMT aan grijze haren ae natuurlijke kleur weder het belet onmiddelijk liet lütvallen van het baar geeft het een nieuw leven en krachtigen groei De Koyal Wiadeor vervangt alle andere haarherstellers i HetlB geen verf Yerkriigbaar in heele en halvf lesschen Ittj Sappen en Parfumeurs AlfMt Vm D W PILLETTE 10 IlOTlnarcI dei lliUcns Parijl De voorAtelige uitnerkino van de Boyal Vrindaor is too guiuHe dal Del voortilureni aan miine BiunleUe tal aanbevelen DÏPOI VOOR BELGIË ES NEDEBL ND NORBERT DEKETN 67 Rue Foisé ani loops BROSSEL leDibeliei liaiidteekeiÉ d rFlriQroX fFlai oDl eYiDill l e iiit te fcoudtt bü i SCHOIil E X Colllcui BINNENLAND OOüDA 7 Juni H63 Jhr M 0 F J de Rolle die dit j 8 aau de beurt vau nfirediiig i all lid vnn den Oemeeuteraau terlangt naar vtij leruemen als zoodanig uict meer in aahmerkiiii te komeu Teo Kcvolxe hiervan en door bet vertrek van Mr U J Kranenburg zullen alioo tiree nieuwe raadileden moeten worden verkozen Voorts zijn aan Af beurt van aftreding de hh W Fortugu Droogleever W Brandt van Straateu en G A Oodgk Het verslag van den toeaUnd deier GemecDte o r 1882 zie om vorig nr deelt aangaande de MueiikKhool mede dat het aantal leerlingen weder i loegenamen Werd de ourtus in het vorige jaar begonnen met 261 leerlingen by het hervatten der lessen in Januari 1882 telde de aohool er 269 108 joinens eu 161 meitjet waarvan 28 koiteloos onderwiJB ontgingen De lenen werden gedeellelyk gegeven in het gebouw ArtiLegi en voor e n ander deel in hel lokaal vau den hrer Hardqter Bij het vooaul onderwij werd voor de laagste klasse de lerlieterde leerwqse van Oalin Chrrd en voor de overige klassen de methode van R Hol en J Worp gevolgd In de hoogste klasse waar de ontwikkeling der stem aanvangt werden liedereq van Mendelsohn en Sehubert beoefend Voor bet tiool oiiderwijs werd de teerwyte van Hennig en Uanola gevolgd voor het piano onderwijl die van Dam en Urbaeh Van de klasse di r é iitt voor de Schulterq werden drie teerliugni sis étève mnikant b bel naziekkorps ingedeeld De orohesiklasse was voor de oefening der meer gevorderde leerlingen teer gunstig Zg heeft echter door het vertrek van enkele leerlingen aan kracht verloren De Commissie voor de Muziekschool is hoogst tevreden over de gemaakte vcrderingen en in haar verslag wijst ij er met voldoening op dat de heer Bichard Hol bg het examen wel wilde tegenwoordig tgu eu zijne bijzondere iogenomeuheid nitspreken over de erkregeii resnilaten De Commissie roemt zeer den gver en het uitmuntend onderwijs der aan de school verbonden onderwijzers en is ook tevreden over de belangstelling en het gedrag der leerlingen De uitgaven voor de Muziekschool hebben bedragen 2622 87 Aan schoolgeld werd ontvangen de som van ƒ 1618 50 Gisteren namiddag ten 8V9 ure had de heer J H Kok wonende op de Zeugstraat de zelfvoldoening voor de achtste maal een raenschenleven uit het water te redden Zekere Frans van Dan oud 8 jaren had het ongeluk in het sirooinende water van de Zeugstraat te vallen en zoude zeker verdronken zgn indien niet op zgn hnipgesohreeuw genoemde beer Kok was loegeneld die zich geheel gekleed te water begaf en het jonge menach redde SC H AA K CORRESPONDENTIE Wit SOile Zet D 3 E 3 Zwart 80ste Zet G 7 G 6 De vorige week zijn gevallen van pokken voorgekomen to Ter Aar 1 Ie geval oudBeierland 4 Delfshaven 8 Gouda 1 1 e geval Hilleger bei 1 Hillegom 1 Leiden 6 Rhoon 1 Schoonhoven 2 en IJselmonde 1 Ie geval Rotterdam 36 Verschillende bijlagen tot de rfrfw stukken die san de Tweede Kamer zgn toegezonden zijn thans in druk versolienen o a een missive van den directeur en commandant der Mariue te Amsterdam eu een memorie in zake het vergaan van Zr Ms rammonitor Adder ten behoeve van de Titeedc Kamer der StalenGrneraal samengesteld door den directeur en commandant der Marine te Hellevoetsluii De laatste betoogt dat hij niets heeft kunnen bijdragen t Naar de Dordt Cour verneemt komen onder de onlangs bg het korps pontonniers te Dordrecht opgekomen 96 miliciens vele gevallen van lyphus voor zoo men zegt tot heden 17 waarvan er reeds een paar zijn bezweken De bedoelde miliciens waren allee dezer dazen door deu officier van gezondheid ingeënt en hoeverre deze operatie nu met bedoelde ziektegevallen in verband staat weet men uiet Er sohijut echter eeue commiasie van drie geneeskundigen benoemd te zijn oin de koepokstof en wat dies meer zg te onderzoeken NIcolaas Geerekink arbeider wonende te Zevenhoven en laatst verbigf houdende te Uithoorn is door het gerechtshof te Amsterdam schuldig verklaard aan de hem te laste gelegde twee misdaden van vergiftiging ten gevolge waarvan zgn broeder Daniel Geerekink is overleden Hy is deswege tot een levenslange tuchthuisatraf veroordeeld tot het doen redden van Ut schipbreukelingen 1 gekeerd vergezelde hem op zgn bezoeken Vrijdag geeft als zgn oordeel te ke en dat de persoon d I vertrekt de Prins naar Amsterdam aUaar hij de mnraan een commandant vaB een monitor bevel giaf kieziu De Villenenve zijn zuster hoopt te ontmoeten om naar zee te gaan en niièand anders wie hij ook zgn moge persoonlijk renitféoordelijk is dat bijtijds worde kennis gegeven van tgn eventoeel te lang in zee blijven van dien mouit en zoo noodig maatregelen warden genomen lof het doen verleenen van hulp aan dat vaartuig f Hel gesticht Bronbeek if Mt een geschenk vereerd dat zijn weerga we rgens zal vinden Het kunsigewrocht bestaat uit e vitrine meer dan 1 M groot waarin met mooCweer en kalme zee acht scheepjes zijn geëtaleerd th vgf in verschillende richtingen bg den wind en nie van den wind zijnde 2 fregatten 2 barken ï rikken 1 sehoenerbrik rn l schoener enkele daailm zeilende met onder boven bninien boveubrtiMQiels Deze scheepjes die Ie zamen geen Vi kilèinun wegen zijn in de fijnste details afgewerkt es geheel volgens de regels der kunst gebouwd Dekw masten eu raas bestaan uit fijn ivoor eo het toawwerk uit geslagen zijde Ook de man aan t roer en die op den uitkijk zijn niet vergelen en dienen wel degelijk een goed oog in t zeil te houden omdat allen mtt deuzrifdeii wind zeilen en dus nauwkeurig acht moeten geven dat er beho tlqk voor gezorgd worde elkander in dit betrekketgr klein bestek te kunnen passeeren Ree ls meermaUi o a op de in 1876 te Amsterdam gehouden nationale tentoonstelling was men in de gelegenheid dergelijke scheepjes in snipperaren ervnardigd door den heer H G Cramej te Arnhem te bewonderen wiar de bouwmeester heeft ilitmaai zichzelven overtroftu t Zal een blijvend stuk iu het mnsenm vaa Bronbeek zijn eu als zoodanig wordt hel ook ntm dea genenuil Smits beschouwd die het eene eereplaais wenscht te geven onder de andere kunstschatten daar verzameld Aan pastoor Brouwers te Bovenkerk den welbekenden strijder voor waarheid en recht den bekwamen journalist werd dezer dagen door Nieuweramslelaren de nandidatnur voor de Kamer aangeboden Hij weigerde echter en i N t d D vernam het volgende omtrent de reden dier weigering De heer Brouwers verklaarde geen geheim Ie maken van die reden en al moest hij ook bij zijn besluit blijven was hg toch dankbaar de gelegenheid te hebben om zich openlijk te kunnen verklaren Hij had zich met woord en geschrift inderdaad mei de politiek ingelaten en gaf dat volmondig toe doch hij had daarbg nooit een nevendoel gehad hij was pastoor en al liet hem zijn werkkring als zoodanig tijd genoeg over om zioh aan s Lands belangen te wijden altgd waar hij volgeus zijn meening dal nuttig oordeelde dan ware hij volgens zijn oordeel toch nog niet als Afgevaardigde iu s Lands Vergaderzaal op zgn plaats omdat hg gttitelyke is Hij erkende het reebt van ieder geeslelgke om een aangeboden mandaat te aanvaarden doch achtte dat niet in s Lands belang Dal was dau ook de hoofdzakelijke reden waarom hij voor de aangeboden candidatnnr moest bedanken Wel waren sommigen de meeniiig misschien toegedaan dat hiJ door zijn publiek optreden het lidmaatschap der Kamer wenschie doch het was zgn vaste overtuiging dal ha minder geeaielgkeii hetzü Caiholiek of Protestant er in de Kamer kwamen hoe beter het ware Hij waa zoo beslist daartegen dat am iels onmogelijks te stellen wanneer door zijn stem als kiezer 26 pastoors in de Kamer konden komeu hij zgn slem niet kon uitbrengen Bovendien as hij van meening dat er leeken nog genoeg waren die lust eu kracht badden om zich in de richting die ook de zijne was aan de taak te wijden Prins Roland Napoleon Bonaparte zal van s Hage uil een tocht door ons land maken Hg bezocht Dinsdag verschillende instellingen vergezeld van luit kol Hojel adjudant van den Prins van Oranje De adjudant majoor Begerman uit Erbach lerug