Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1883

Ia de vergadering der Suet Kanaalmaatschapplf jj y i de vrouwen maande Al 1 t a ria Tj M oi rnnnnrl ml TTll cltiiA ziohtbau Het liohtiuim u op de plaats der odiploffiog gedarends 6 a 7 leoonaen heerl jk verlicht Uit Haulem beaobrüft men het satuurtrersohyusel als eeo paar vuurbollen die zich iu horizontale riebliug van bet luid ootleo naar bet noord K esten bewogen Zy lieten een breeden vuuntnial ua die DOg gedurende een paar minuten zichtbaar bleef en eerat recht was daarna een gebogen vorm aauMDi en toen langzamerhand verdween De vuurbollen verspreidden een zeer sterk licht Den ooggetuige die aanvankelijk sleobis één bol zag meldt dal hg na lien a twaalf seconden een ontploffing waarnam wsarop i ki lichtbollen zichtbaar werden die spoedig verdwenen De licblslraai itad naar gissing een dikte van 6 ned duim diameter eu bleef na gebroken te zyn nog langen tyd slangsgewyze zichtbaar Te Assen vertoonde zich wede het verscbynsel en wel als een groote vuurbol de grootte hebbende van een half el middelljju 1ie vuurbol zich bewegende van het zuiden naar het noorden bijlangs het sterrenbeeld de Groote Beer liet een vurige streep achter zich rerst heel heldergeel van kleur laier iets rooder zich slaugvorming kronkelende en eindelgk iu damp of rook opgaande De bol zelf werd allengs kleiner en verdween daarna geheel Het geheele verschgusel duurde omstreeks zeven minuten Dinsdag is de tentoonstelling van oude kunst deel uitmakeode van de internationale teutoouslelliug geopend De Regeering was vertegenwoordigd door den Miuisler van binnenlandsche zaken het stedelgk bestuur door twee zijner leden terwgl nog eeuige audere autoriteiten de uitnoodiging hadden aangenomen Door den voorzitter der commissie den heer S Jos Jitta werd ecue toespraak gehouden waarin hg de vooral iu dezen tijd levendig geworden belangstelling tohildrrde in alle voortbrengselen van oude kuntl het genot dal daaruit voor den verzamelaar eu voor den beschouwer voortspruit en het nut dal de uyverheid er van trekken kan Dien zin voor kuust noemde hg een zesde zintuig waarvan het gemis een ezenlgk gebrek is Daarom heeft bet bestuur der Internationale Tenlooustelliug vau het begin af begrepen dat eene expositie als deze aan hare onderneming niet mocht ontbreken Door de ondersteuning van de Regeering van vele gewestetelgke en stedelgke besturen en van een aantal particulieren daartoe lu slaat gesteld waarvoor de Commissie allen harlelgk dank brengt rekent zij zich gelukkig de kostbare haar toevertrouwde verzameling geopend Ie mogen verklaren Nadat de Miuiiter Heemskerk op deze toespraak kortelijk geantwoord had werd de verzameling door de aanwezigen bezichtigd De leuioonslelling is uitgestald in de lokalen van hel nieuwe Rgks Museum gelegen rondom de Hal waar de ethnographische verzaineliugen van den prins van Wales hel Soutk Kensington Mtueum ena te zien zijn Gedecllelgk in den vorm van galergen gedeeltelijk in dien van gemeubeleerde vertrekken is daar een rgkdom van zeldzaamheden en oudheden vereenigd waarvan de wedergade niet licht ergens aangetroffen zal worden De heer Normau Kerr te Londen de apostel der vegetariërs dergenen die zich louter willen roeden met plantaanlig voedsel beeft dezer dagen een feest aangericht dat bggewoond werd door ruim honderd genoodigden Aan gepaste feestvreugde was geen gebrek Alle aanwezigen amuseerden zich kapitaal tot het einde van den maaltgdj toen zij huiswaarts keerden konden zg allen tot de laaiate inau over een Ignije loopeu zander van de rechte baao af te wgken of over hun eigen beenen te struikelen Het zoo aangenaam gastmaal was aangericht door den gastheer om het bewijs te leveren hoe goed en goedkoop levens een echte vegetariër de vreugde des levens kan smaken zonder aan zgu voeding te kort te doen iudien hg zich van de onuoudigC vleeschspgzeu onthoudt en zich uitsluitend houdt bij planlenkost Toch was het een diner waarbij het volstrekt niet aan afwisseling van spgzeu haperde Het maal ving aan volgeus hel mtnu eu aan het vastgestelde programma heeft men getrouw de haud gehouden met een Potage aux iertn waarvaa de voedzaamheid zeer stellig de meeste bouillon die opgediacht wordt veire overtrof Vervolgens kwamen allerlei e tran pastijeii waarvan om ie beginnen de heerlyk goudkleurige korst een prikkeleuden smaak beta waul hel planlenrijk leverl daartoe ruimschoots de vereisohie middelen de keurige en geurige specerijen uu de verzengende beele landen en om slechts een paar voorbeelden Ie noemen de uien en het knoflook outer geinaligdi streken Voormalig wild gevogelle zat er in die pasleien nitii maar zeer lamme tamarinde en andere smakelijk toebereide vruchten en vruchtensappen waarvan de lange Igst niet mag worden medegedeeld dewijl zij daartoe veel Ie lang is Het dessert wns even rgk voorzien want rijstmeel en suiker met allerlei plantaardige kruidergen toe bereid leverden een afwiaaeliug van smakelijke dingen die niet genoeg kan worden geprezen Gegiste of alooholische aappen uit het plautenrijk herkomstig werden aan tafel niet voorgediend men toastte op het heil van het stelsel door dan aauwezigeu gehuldigd eu op de gasten verder werden er in menigte gedronken nset melk of watercbocolade naar gelang men verkoos Eindelgk naderden l mauveii quart dfAeun maar daartegen behoefde men niet op Ie zien cooala wel eens na andere gastmalen door de vriendelgkste gasiheeren geschiedt Hel totaal der rekening wasslechts 1 60 p si of 15 gulden zouder de fooi die zelfs de vegetariër taoest leggen op het altaar Volgens losse geruchten te Luxemburg in omloop en waarvan het Berliner Tafeblatt melding maaki zou baron Blochausen de groothertogelijke minister van Staat dezer dugen te Brussel zgn geweest en een audiëntie bg koning Ijeopold gehad hebben Hrt doel zgner reis is naar men zegt geweest te spreken over een plan dat bg den KoningGroothertog zou zgn opgekomen nl de vereeniging van Nederland België en Luxemburg tot een lolverbond De vraag is echter zoo doet genoemd blad opmerken of het tolrerdrag van Luxemburg met den Duitschen Zollverein dat gesloten is tot 1812 zoo licht opgezegd kan worden Ook bericht het B T dat het uitstel van bet bezoek van den graaf van Vlaanderen aan koning Willem III op het kasteel Berg misschien een gevolg is van het overlgden van Prinses Marianne der Nederlanden De broeder van den Koning van België zou waaischgnlijk zgu gastheer over bedoeld plan moeten onderhouden Ook wordt herlog Adolf van Nassau eerstdaags ten bezoeke verwacht op het kasteel Berg Dinsdag 6 Juni wordt in Fraiikrgk herdacht de opstijging van den eersten luonballon in bet jaar 1783 De eer der juitvinding kwam j toe aan de Gebroeders Etieuna en Joseph Montgol iéf papieifabrikanten in het stailje Annouuij depart Ardicke waar de eersle proefneming plaats bad De ballon verhief zich binnen 10 minuten tijds 2000 el boven de aarde eu viel omstreeks 2500 el afslands van de plaats waar hg was opgestegen neder De eerste luchtballon was eeu liunen met papier beplakte bol die el in omtrek bad en 250 pond woog benedeiï in den bol was een opening die diende om de lucht te verwarmen door papier wol en nat stroo enz er ouder te verbranden Omtrent het gevecht bg de Kroeiig Baba baai schrgft men ons uit Atjeh de volgende bgzouderheden Den lOu April te 3 uur in den vroegen morgen trokken i 000 man infanterie artillerie en cavalerie over Olehlrh naar Boekit Schoen De infanterie ambniance en intendaoce gingen per spoorlrein de artillerie cavalerie en de staf te paard Te 5 uren werd van Oleh leh naar Boekit Schoen opgemacheerd waar men te 7Vs ut aankwam Het was te doeu om de versterkingen des vgands aan den mond der Kroeng Raba rivier Deze rivier aan de Westkust bg de Zuidhoek der IV Moekims uitloopeud buigt haar monding Noordwaarts lusscheu een vlak terrein en aau de overzgde eeu landtong met hoogc duinen waarop van de Zuid de weg van Lepong uitkomt eu die met een brug met den anderen oever verbonden is Bij de brug hadden up de landtong de Aljehers een zwaar versterkte beuling en langs den geheeien rivieroever links en rechts van de brug siondrn hun troepen geschaard ter gl een audere afdeeling rechts van den weg van Lepong de landtong afzette tegenover de rivier Reeds van 6 uur s morgens was de Smnia bezig geweest de stelliRgen des vgands te beschieten Onze Iroepen werden in lrie kolonnes verdeeld De hoofdiroep ouder den overste Mack met de artillerie en cavalerie trok van Boekit Seboen recht op de aan te vallen stelling aan £ en kolonne ouder kapitein de Jong volgde reu weg Westwaarts meer naar de kust Een derde kolonoe onder kapt de Neve hield znidelgk aan op Amak Faija een hooier gelegen punt van de Kroeng Raba rivier om die te passeeren Dit laatste is niet gelukt De rivier was te diep eu Ie breed Materieel voor overbrugging der vier meter breede en even diepe rivier had deze afdeeling niet Ware zg de rivier overgekomen en had zij deu linkeroever gevolgd zoo zou zij siju gestuit op de Aijehsche stellingen benedeuwaarls dwars over de landtong Hit afsluiten van den weg naar Lepong die vlak langs het strand loopt zcu n aiirschgnlijk toch niei gelukt zijn daar de Aljehers het wel zoover niet zouden hebbeu lateu komen en het resultaat zou als de rivier over gelrokkeu had kunnen worden waarschgnlgk geweest zgn dat de Atjehers de omtrekkende beweging ziende eenige oogenblikken dan uu gebeurd is toch langs den weg naar Lepong zouden teruggetrokken zgn Hel gevecht heeft bestaan in een zeer hevig vuurgevecht over de monding heen ondersteund door de granaten van de Mmma eu het medegebrachte geschut Op 600 pas van de brug werd stelling genomen lerwgl de voorhoede laagzaam opmarcheerde en na het sneuvelen van een Europoesch soldaat en bet gewond raken van drie inlanders terugtrok toen de hoofdiroep stelling had genomen Na een geweldig vuurgevecht waarin heel wat kruit verscholen werd begon het vuur der vgaudelgke stellingen te verflauwen eu werd lot den storm bevel gegeven Doch de Atjehers wachllen den aanval niet af en vluchtten Inugs den weg naar Lepong twee dooden in de verlaten sleU liugen achterlatende Ten 1 ure werd de lerugtoobl aangenomen juist toen Njaq Hassau met versphe troepen aankwam waarmee hg ons volgde tol Boekil Seboen Het viel tegen dat het 17 cM iichterlaatgeschut uit deze bentiug niet eerder losbrandde en de btnde van Njaq Hassan verdreet voer het noodig werd zgn opdringen met een nieuw gevecht te weerstaan De spits bad Boekit Seboen reeds bereikt toen nog allgd bet geschut zweeg en het tot een gevecht kwam niet minder dan hel hoofdgevecht van den morgen Toen het geeohut begon te werken trok de beude terug Na 6 ureli kwamen de Iroepen weder te KottaRadja doodelgk vermoeid na dien langen en vermoeieuden dag van 15 uren marcheeren en vechten met drie dooden en negenlieu gewonden van welke loalslen eeu den volgenden dag bezweek Sedert hebben de benden lich weder versterkt in de kloof van Glamoeda bg de volgens algemeen gevoelen zno ten onrechte vroeger ingitrokken benting Pakau Badak Er is versterking van een bataljon gevraagd en als dal er is zal er weer op losgegaan worden 4 D V J 1 Men meldl uit Schoonhoven Zaterdag middag maakten de jongelingeu der artillerieinstructie compagnie alhier onder behoorlgk geleide gebruik van de zwem eu badplaats die in sleohlen toestand was door verzakkingen alt gevolg van de hooge waterstanden in het afgeloopen jaar waardoor dan ook een jongeling verdronk Dreggen of bootjes schijnen niet op de plaats aanwezig te zgn geweest allküis men heeft den ongelukkige niet kunnen redden Maandag zou hetzelfde jnet eeu ander jongeling hebben plaats gehad zoo niet de jongst aangekomen oflicier bij genoemde compagnie zich gekleed te water had begeven Tegen hel begin van Juli zal Ie Hamburg een internationale tentoonstelling vau paarden en vee worden gehouden die de belangstelling van bek publiek in de hoogste mate zal verdienen Zoo is er wellicht in langen Igd geen gelegenheid geboden waar de schoonste de beste de nuttigste paardenrassen in zoo talrgke exemplaren waren vereenigd ais te Hamburg ter aanstaande tenloonstelling het geval zal zgn Duitschland Ooslenrgk Hoiigarge Noorwegen en Engeland hebben nu reeds zooveel toegezegd dat op die wgze alleen een tortameling paarden zal bgeengebracht worden die het schoonste en kostbaarste zal bevatten l welk deze voor de paardenfokkerij zoo vermaarde landen opleveren Buitendien zullen ook uit andere landeu zeldzame paarden worden aangevoerd bijvoorbeeld een Arabische hengst van zuiver ras een van gekruist las Amerikaansch en Arabisch die uit Schotland komt en een hengst die 1000 pond sterling of 12009 moest opbrengen Onder het beste dat Pruisen Mecklenburg Oostenrgk en Hongarije zullen leveren behoort vooral gerangschikt te worden hetgeen uit de slaatssloelerij er tal worden ingezonden Bij een der bataljons te Amsterdam in garnizoen heeft men in navolging van het regiment grenadiers en jagers eu enkele regimenten infanterie de proef genomen om de korporaals en manschappen de soep en het middageten van steenen borden te doen nuttigen Daartoe wordt het eten in zeer doelmatige gamelleu naar de kamers gebracht en onder toezicht aan de manschappen toegediend Het spreekt van zelf dut het eten hetwelk met zorg bereid en zeer goed is daardoor smakelgker warill vooral voor de miliciens die eerst onlanga de ouderlijke wouing verlielen Hel eetketeltje bekoorende tot de uitrusting blijft echter bestaan om in kampeu op bivouak enz Ie worden gebruikt De te Groningen bestaande Vereeniging voor dienstboden die ziob len doel stelt den welstand ig mannelgke eu vrouwelgke dienstboden te bernrben bield dezer dagen hare jaarvergailermg Uit u uitgebracht verslag bleek dat door de besteders Vereeniging B G Barliuckhoff eu vrouw van bj 1882 tot Hei 1888 zgn besleed 383 diensljiileii Wederom werden wegens langdurig verblijf een dienst beloond Jantje de Rugier gedurende II istr dienstbode bg den heer mr H Edeliuck iutje Mulder en Marie Kolenbrauder beideu ItHnte 12 de laatste 13 jaar dienstbaar bg den C Struvé alhier Allen verkregen eene som ƒ 10 op het spaarbankboekje en de beide en die nog niet in het b Zit daarvan waren Itreiidieu een getuigschrift guiteolandsch Overzicht Het kerkelijk politiek wetsontwerp waarnaar in PniKU zoo verlangend wordt uilgezien is versohenen Ud bestaat uit verscheidene arlikelen cu heeft luneet Ie beleekeneii dan gelgk men rerunderslelde nte noodwet tot weguemiug althans voor het HieDblik vau eenige moeielgkheden Het overgeven ng Ie misleziug en hei toedienen van de Sacralatea benevens dr Jnieigepflteht met eenige ge igiiple bepalingen worden voorgoed geregeld Dt loorziller san het Pmitisobe Huis van Afgewidigden is voornemens de eersle lezing van het Hlfcrp tegen Maandag a s aan de orde te stellen a leer zeker zal dan een commissie met het onderuek er van belast worden De zitting van den luddag zal dan onvermijdelijk nog tot na 1 Juli oettn duren bncbl de heer De Lesseps rapport uit Uil zgue nededMlingcn bigkt o a de onjuistheid van aMe gtnehleu welke Ie Loudeu en Pargs iu omloop qs gebracht De volmaakste ovefeeustemming heeft gees enkel oogenblik opgehouden te bestaan tuaHhea de Suez Kanaalmaatsohappg en de Eiigelsche Kgeeriag door drie administrateurs vertegeuwoordigd Sedert eeu jaar heefi de Majlsobappg beiloteu om zelve tot de snelst mogrlgke uitvoering rsB eea tweede teekanaal over te gaan Dit werk il utrocrbaar binneu de grenzeu van bet terrein dtt aan de Maalscbappg behoort maar het tweede kasatl zou korter en gemakkelgker zgn indien de Hatlachappg eene nieuwe concessie van terreiu ver leg Tot bereiking van dit doel zgn onderhan Imgeu lusschen de Maalsehappy en de Regeering knoopt en men verwacht daarvan een gunsti tg afloop Ds tegenwoordige verbeteringen aan bet kanaal nlleu 30 millioen kotten eu voldoende zgn voor bet vervoer van 10 millioen tonnen Daity Newt schrgft in een artikel over de Sueilanaalquaestie dat de houding van den beer De Letaept gedurende het afgeloopen jaar zeer weinig bemoedigend is met het oog op mogelijke gebeurICDiaaen Genoemd blad gelooft echter dat het roordeeliger is naar een redelgke schikking Ie trachlen met den tegeuwoordigen concessionaris dan moeite tn eld te verliezen met het bespreken der quaeatie IU het wettig gezag van deu Kbedive en der Porte oor de rechtbanken hetgeen een internationale overceDkomsl slechts moeilyker kan maken De Fransohe Kamer zette de discussie over het eitoutwerp lot reohterlgke hervorming voort en llwsin tol twee gewichtige stemmingen Met 253 tefea 112 stemmen werd de paragraaf aangenomen aarin de schadevergoeding wordt bepaald voor de reolittra die uade wgziging niet op bun post big ven Ka tea andere werd het tmendement Floquet dat gedurende tien jaren bet bol van cassatie door de Kamer en den Senaat wilde doen benoemen zoadat bet systeem van reoruteering worde opgehenn verworpen met 251 tegen 227 stemmen Mrn verzekert Ie Parijs dat het in deu Ministernad leer warm is toegegaan bg de bespreking van de Toiikiutaak de presideul Minister Ferry zou zeer einig gesticht zgn over hetgeen heeft plaats gehad eu zoowel den Minister van Marine als den Minisier Bu Bnitenlandsche Zaken hebben verweten dat de aken geheel verkeerd behandeld zgn eu worden Dit eordt indirect bevestigd door het afkeurend oordeel rau de Temp die verklaart dat er moeilgk een land te iiid n is waar een ondernemiug ran eenig liewichi mei zulk een achteloosheid is geleid als de Tonkinzaak iu Fraiikrgk Ouk blgkl uit versohilItnde gegevens dat de voorstelling welke Challemel iMoar in den Senaat van de onderhandelingen van Bourée heeft gegeven voor t minst eenzgdig is ge eesl Bourée wilde in overleg met Rivière de Roode Ulier tot grensscbeidittg met China maken en er Imtond alle uitzicht dat het gelukken zou op dien K oiidalug tot eeu vergelijk met China te geraken Dat aa echter den Oambetlisten niet naar den zin Bourée werd terungoroepen men kon de gevolgen kenen en toch liet men Rcvière zelfs zondir voliloeude hulp Men wil weten dat de geestdrift iu e Kamer vuor de ïonkin ouderneming tengevolge vau een en ander met den dag bekoelt n de verdedigers van Challemel Lacour schawaeh worden In de IialitUsche Kamer van Afgevaardigdenheeft jl Vrgdag de heer Crispi voorgesteld dat ten einde den verjaardag van Garibaldi s dood op waardige wijze Ie vieren de Kamer haren voorzitter zou nitnoodigen een commissie Ie benoemen welke toltaak heeft onverwgld het ontwerp van wet te onderzoeken hetwelk strekt lot het oprichten van een nationaal gedenkteeken voor Garibaldi Hij verlangde voorts dat het rapport der commissie dieuzelfdendag ingediend en den volgeuden dag door de Kamer behandeld zou worden De Premier verzettezich niet tegen dit tweeledig voorstel en de Kamernam het dadelgk aan De voorzitter benoemde decommissie deze volbracht hare laak en eenige minuten later verscheen Crispi als rapporteur deroommissie mei haar praeadvies Zij sielt oor dalde Staal een millioen francs zal bijdrageu in de kosten van het monument hetwelk op deu Janiculu verrij zen tal Afloop van Openbare VerkoopingeQ van Onroerende Ooederen VEILING 4 JUNI 1883 Pakhuis met Bovenwoning Si A iithouiekloosler G 123 1350 k M Wilds ul Huis eu Werkplaata Speldemalterssteeg G 80 en 51 ƒ 980 k F J Sparnaag RECLAME HopBiller geeft grijsaards eu zieken de de kracht der jeugd Bg de levens verandering is Hop Bitter het best in staal alle daaruit OBtsiaue kwalen Igkach gebruiken kunnen eu wai haar htt groolsie heil kan aanbrengen is Hop Bitler KEIKI ISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Getien artikel 182 der Wet van den 29n Juni 1851 StaattUad nu 85 Brengen ter kennis vau de ingeielenen dal het UITVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG van den toestand der Gemeente in 1882 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrggbaar is tegen betaling van 1 Gouda den 7 Juni 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJMN DOORN De Secretaris BRÖÜWBR AIARKTBËBIOHTËM Gouda 7 Juni 1883 Granen als voren Hel gunstige weder geeft de besie verwachtingen voor den oogst en ouder den invloed daarvan blgven de prgten der tarwe kalm hoewel de voorraad goede tarwe zeer verminderd De beste Zeeuwsche tarwe wordt verkocht voor 9 60 a 10 25 Goede eu poldersoort 8 75 a ƒ 6 25 Rogge ƒ 6 50 i ƒ 6 75 Gerst ƒ 5 50 4 6 Haver 3 60 a ƒ 4 60 Mait ƒ 6 40 a 6 60 Erwten boonen en zaden zonder noemens waardigen haudel De veemarkt met gewonenen aanvoer handel in alle soorten vlug vette varkens 24 a 26 cl varkens voor Londen van 21 a 23 et per half kilog magere varkens en biggen traag biggen ƒ O fO f 1 30 per week vette schapen vlug van f 82 ü ƒ 46 lammereu ƒ 12 a ƒ 22 per stuk Kaas aangevoerd 120 partijen eerste qualiteit 30 a ƒ 33 t eedequalileitya7 a ƒ 29 60 NoordHollandscbe ƒ 32 L ƒ 34 Handel vlug Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weibüter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Staiid GEBORENi 4 Joni Lambertai oudera L van Wijk cd W Klerka 5 JohaoD Everbanlua Aothoniua ooderi H Agten en G P de Bruijo Elusbelt ouders H GroencDdal en li O de Oidta OVEKIiEDEN 6 Jasi ff van der Neot 44 j 11 m 6 L J Dum a 2 m GEHUWD 6 Juni P de Boer en M tan Waarde J Lugihart n E C Mallen H A Niohtlng tn C B lao Ueuwen 7 G J de Joug en J Meaaemaktr ADVERTENTIEN Getrouwd HENDRIKCS ANTHONIÜS NICHTING EN JORNELIA BARBARA vak LEEUWEN die namens wederzgdsche familie hunnen har telüken dank betuigen voor de vele bewgten van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Gouda 6 Juni 1883 G J Dl JONG 3 MESSEMAEEB die ook namens wederzgdsche familiebetrekkingen hnnneu dank betuigen voor de ontvangen blgken van belangstelling Gouda 7 Jnni 1883 H G GROENEN DALGeuda 5 Juni 1883 dk Gidts De ondergeteekenden betaigen by deze hunnen barteiyken dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg bet voltrekken ven han Hnwelgk S P VAN DEE KLEUN e W A J vin DER KLEIJNVbrschook Gouda 7 Jnni 1883 Voor de vele blgken van belangstelling op 81 Mei j ondervonden betaigt ondergeteekende zgn oprechten dank A C C VEEZIJL Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigdzgn aan de nalatenschap van ABBO TJARCkS DK BÜBE worden verzocht daarvan vóór den 20 Juni a s opgaaf of betaling te doen aan Regenten van het Vereenigde Weesen iSlemoeseniershuis te Gouda ten hnize van G C FOBTÜUN DB006LEEVER Turfmarkt B 66 Voor een WINKEL wordt gevraagd eene BÏÏBGEBDOCHTEB van goede getuigschriften voorzien Brieven franco onder letter B C bg de Boekhandelaren A KOE Comf te Gouda Vrijwillige Openbare Verboping op VRIJDAG 15 JDNI 1883 des avonds ten 7 nre te Moordrecht in het Logement Hit PosTHUiss ten overstaan van den Notaris A FLUIT van Een VI OOI HUlS T414 met STALLING voor 8 Runderen twee SCHUREN vgf roeden HOOIBERG benevens ERF en perceel BOUWLAND gelegen inden Oostpolder onder Moordrecht in het Wcsteinde Te zamen groot 17 Aren 80 Centiaren Breeder bg biljetten omschreven Iniormatien zijn te bekomen bg den Notaris A KLUIT te Moordrecht Alle soorten van S i gr a r e z t a ba 3s in het GROOT en KLEIN tot zeer LAGE PRIJZEN te bekomen bg C BRüGEMAN Goodscbe Vest No 35 BOTTEEDAM Oud Carthag ena s Bergplan ten Olie Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gtbruik irau dete olie Zg gaat hel oitrallen Ier haren tegen versterkt de haarwortels en berordert de groei der nieuw uitkomende haren Prijs 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bij A BRBEVELT As die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gestelrl bij Wed N Sanders Leiden W Ligthelin Voorbursf A Bos Berkel Wed Bosman Gouda A Prins Zevenhuijen Wed G Wilhelmus Woerd