Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1883

Zondag lé Jnni 1883 N 2933 GOUDSGHB COURANT B f Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeading van adverteattön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der aitgave Te Gouda worden zoo spoedig mogelgk GEVRAAGD EENE KEUKENMEID genegen huiswerk te verrichten loon ƒ 100 en EENE EIFDERMEID loon naar bekwaamheid Vereischten zgn P G en van goede getuigen voorzien Brieven franco ouder letter L aan de Boekhandelaars J vax BENTUM Zoon te Gouda De Vrijziiuiige Centrale Kiesvereeni ZLg in het Hoofddistrict GOUDA heeft voor de Verkiezing van een Lid voor de Twïedb Kamb der Statin Geneiiaal welke zal plaats hebben op DINSDAG 12 JCJNI 1883tnsschen9 5uur tot haren Candidaatgekoien M W THORBECKE Advocaat en Procureur bij den Hoog en Raad te s Gravenhag e en bereelt genoemden Heer aan alle Kiezers dringend aan De Algemeene Secrettrii Ml KRABBE te ALB EN a d R jn De Alge iieene Voorzitter A ROEST VAN LIMBURG te GOÜÜA De Kiest ereeniflnsr Vader and en Oranje te Ouüewater De Kiesvereenljrins i De Kiesvereeniirinr Burgerplicht Woerden te ouda te Woerden IA C VAN De Klesvereeiilfclns Burg erplicht te 4 feii l Rodein ven en Oiustr B ERKELENS te Alfen VAN AE1 3T A VRIESMAN BOER Seeretaria J M NOOrHOVBNvANA KNiJFFHz i jr GOüH rice Pre meester 3 POST VAN DEK BURG 1 van der LEE Pre ident HERREWIJN Jz tej Aarlaiiderveou Ftce Prt D VAN WROE te C C H PRINCE H JAGER Secr Penn IH M BAELOE Mr G H PÜHRI SNETLAGE Secretaru Zwaimnerdam K DOUWES DEKKER te Bodejtrntei Mr C KRABBB te Al feu Secr Penmngmeetter GOUDSCHE Teu gerieve van groote gezinnen bericht ondergeteekende dat van af heden Abonnementskaarten verkrggbaar zgn geldig voor 25 BADEN tegen den prijs van ƒ 6 25 De nog loopende Abonnements Kaarten geven geen recht op reductie P VAN HOFWEGEN GouDi 7 Jnni 1883 Eerste I ederlandsche VEEZEZEEIITG MAATSCHAPPU 03 HET liB VHlsr teeen Invaliditeit en Ongelukken GEVESTIGD TE s Gravenhage BUITENHOr No 42 Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 Febr 1882 No 15 Commissarigsen Jhk f G e MEBKES van GENDT Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal te s Gravenhage President J VAN SONSBEECK Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Hoorn Vice President Ma A F K HARTOGÜ Advocaat te Amsterdam Secretaria Mb H J DIJCKMEESTER Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Goriuchem Ma J A ALTING BööKEN Directeur der Gorinchemsche Bank te Gorinchem D drost Jk Directeur van de Ontvang en Betaalkas te Amsterdam Me e H J M van ZINNICQ BERGMANN Rflks Advocaat te sHertogenbosch Mr R PEITH Lid der firma Mrs Van Vierssen Trip Feith te Groningen Mb a 1 E JOLLES Advocaat Generaal bg het Gerechtshof te Amsterdam Directeur B JANSE JoHzs Oud Officier van Administratie bg de KoninkL Nederl Marine te s Gravenhage Wiskundige Adviseurs De G J LEGEBEB E Hoogleeraai aan de Polytechnische School te Delft L JANSE Bz Leeraar in de Wiskunde aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam Itechtskundige Adviseurs Mbs A f K HARTOGH en P PET Advocaten en Procureurs te Amsterdam Heerengracht 455 Adviseerend Geneesheer De J COERT Arts te s Gravenhage KoMsiers ONTVANGIN BETAALK AS te Amsterdam Bovengenoemde Maatschappg sluit contracten van Z t Mt er efterin9 van allerlei aard met 40 o aandeel in de winat Ook worden verzekeringen tegen wekelgksche premiebetaling gesloten alsmede Persoonlijke verzekeringen tegen ongelukken van allerlei aard in en buiten beroep en Ferxekeringen tegen eegevaar PROSPECTUSSEN TARIEVEN en verdere information worden gaarne verstrekt door de Heeren Hoofdagenten A K v D GARDEN Geni Agent P M SCHELLING te Gouda en Agenten P J K V WERKHOVEN te Gonda P EL8H0ÜT te Zevenhuizen H SMITS te Kienwveen M J VONTSTEEN te Woerden Soliede AGEi iTElN worden gevraagd S De ondergeteekende maakt bekend aan t geachte publiek van GOUDA en OMSTRBKEN dat hg deze Zaak heeft overga nomen van den heer W den Hektoo aldakr en beveelt zich beleefdelgk in ieders gunst aan hopende door prompte en civiele bediening de gunst en t vertrouwen van t geachte publiek zich waardig te maken L VERHAGEN van Brielk Een bekwaam WERKSTER kan terstond VAST WERK bekomen Adres met franco brieven onder No 846 aan het Bureau dezer Courant Dubliel Cferste Bier Hiermede neem ik beleefd de vrgheid uwe aandacht te vestigen op het door mj in des handel gebrachte Uubbél Gerste Bier uit de STOOMBIERBROD WERIJ De Posthoorn te liotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage bjj mg te verkrggen is Dit BIER is door het betrekkelgk groote Extractgehalte en zgne zuivere bereiding sl voedend en gezond TAFELBIER zeer afi te bevelen waarom ik mg bg voorkomen ia Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend Ed Dw Dienaar J H ROODE Zeugstraat 85 Depóthouder voor Oouda en Omstreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Ct Kruik 13 V Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 50 2 Fleaschen 2i0 voor buiten de Stad BESTEK en VOORWAARDEN waarnaar zal worden aan e fee het afbreken van en het opbouwen van een nieuw WOONHUIS KOFFIEKAMER BILLARDZAAL enz enz ten behoeve van de Wed P van ZIJLL te Steiin Gem Reeuwijk Te bekomen tegen 1 50 per exemplaar bg de Boek en Kantoorhandelaren A KOK Comp te Gouda IJfsel Stoomtramwegf Maatschappij De DIRECTIE der IJlel Stoomtramweg Maatschappij zal op 15 Juni aanstaande doen aanwgzen en op iO Juni daaraanvolgende ten haren Kantore AAUBESTEDEN Üe werken vervat in bestek no 13 en no 14 als Het maken enz der trambaan tusschen Gouda en Oudewater en van diverse overbruggingen voor die lijn De nadere bepalingen omtrent bovengenoemde aanwgzing en aanbesteding zgn opgenomen in de bestekken welke na 7 Jnni a s verkrj baar worden gesteld è JE per exemplaar te s Gravenhage teil Kantore der Maatschappg Buitenhof 38 te Oouda Houtmansgracht 253 De Directie Snelperadmk van A Bbi eha m te Gouda De aitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 iranco per post 1 50 Bfj deze Courant behoort eea BUroeffsel De VERKIEZING De tweede Dinsdag in Juni staat voor de deur en daarmede de vefkiezing voor Leden der Tweede Kamer der Staten Generaal De liberale partg in het kie istrict Gouda beeft by die verkiezing eed hoogst moeilgke taak te vervullen Immers zg staat tegenover een andere die allerwegen en in onze omgeving niet het minst een ontzaglgke kracht ontwikkelt die beschikt over een getronwe en gedweëe schare welke op het eerste woord van hoogerhand naar de stembus stroomt die flink gtotganiaiird en go i galeid Mm mmg tmBbus met een verpletterend stemmental uitspraak doet Doch ia de taak aan een zoo gednchten vgand de overwinning te betwisten nioeilgk zg is tevens eervol Op te komen voor zgn beginsel te vechten voor hetgeen men het goede en ware acht te strgden tegen hetgeen men voor verderfelgk hoodt ia inderdaad voor den man van karakter een schoone plicht dien hg met liefde en toewgding vervult Het is waar de overwinning is verre van zeker de nederlaag altgd mogelgk doch op eervolle wgze te sneven werd niemand ooit tot schande gerekend alleen zonder wederstand te 9 ieden overwonnen te worden dat is oneervol Derhalve dapper gestreden tot op het laatste oogenblik alle krachten ingespannen Al ware het zeker dat Mr Godin de Beaufort herkozen werd dan nog zou met kracht moeten worden gegverd voor den liberalen Candidiat ten einde hem althans zooveel stommen te geven als eenigszins mogelgk is ten einde een krachtig protest aan te teekenen tegen de begin elen der tegenpartg Doch onmogelgk ia de orerwinniog voor den liberalen Candidaat gelukkig nog niet Verre van daar Als de liberalen als één man opkomen ala de t hnisblgvers van weleer ditmaal naar de atombnsgaan dan ia er nog alle hoop dat de overwinning onais Om een talrgke opkomst mogelgk te maken laUea alle liberalen zich voor oogen moeten stellen het groote belang dat het hier geldt Het is waar op verschillende punten is de liberale partg verdeeld deze coterie wenacht dit die coterie weer iets anders maar er zgn toch hoofdbeginselen die alle liberalen ter harte gaan waaromtrent bg de m e ten nog eenstemmigheid heerscht Men denke aan de openbare school en aan meer andere volksbelangen die gevaar loopen men stelle zich den ernst van het oogenblik voor oogen en overdenke wat onze toekomst zon zgn als de anti revolntionaire party aan het roer kwam en dan voorzeker zal veler onrenchilligb éd wgken dan zal menigeen zonder aarzelen ign stem nitbrengen op den liberalen Candidaat Vooral zal dit be geval zgn na men in alle deelen van ona district zich heeft vereenigd op een persoon die zoo ton volle een plaM in 4 Kamw ura w wr d s Mr W Thorbecke Draagt onze Candidaat een naam die in het oor van e liberalen een hoogst gnnstigen klank heeft en waaraan de schoonsto herinneringen zgn verbanden herinneringen die spreken van een tgd toen de liberale partg krachtig en Ser invloedrgk en machtig was het is niet zoozeer om dien sohoonen naam dat deze keuze eene gelukkige moet worden geacht maar veeleer omdat de drager van dien naam een man is die in vele opzichton ee jneraad der volksvertegenwoordiging zou zgn Zgn talentvolle persoonlgkheid iga degelgke bekwaamheid de flinke wgze waarop hg het woord jyeet te voeren en zgn onverdachte liberaliteit maken hem tot een man op wien wg gaarne onze stom uitbrengen Vraagt het hen die hem van nabg kennen en zg allen zullen het n om atrgd getuigen dat zoo er een betere toekomat is weggelegd voor ons politiek leven dit voornamelgk daarvan afhangt of wg de toekomst in handen stellen van mannen als Thorbecke De heer Thorbecke is in het parlement een nieaw man en wg achten het een groot voorrecht daar iemand te kunnen brengen die geheel vreemd is aan de Igdensgeschiedenis van den laateten tgd die met het verledene geen rekening behoeft te houden maar die alleen heeft te vragen Wat eischt s lands belang voor het oogenblik In het parlement dus een nieuw man is hg daarentegen in de maatechappelgke en wetenschappelgke wereld hoogst eervol bekend Als uitstekend rechtegeleerde met een goede prak ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrmDite Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN tgk uitermate vertrouwd met de eiachen van het practische leven wist hg nog tgd te vinden om een werk het licht te doen zien dat uit een wetenschappelgk oogpunt bg alle deskundigen hoog staat aangeschreven Het werk handelt over de onteigeningswet en het stelsel benevens de toepassing worden daarin aan een nauwgezet ondersoek onderworpen en de wgze waarop Mr Thorbecke dit deed was zóó uitstekend dat hem van de meest bevoegde beoordeelaars de meest vleiende beoordeelingen gewerden o a ook vau mannen die op politiek terrein tot zgn tegenstanders behooren ala van den Minister Heemskerk w vuJiaaf 4 Omt Zgne groote bekwaamheden worden dus door vriend en vgand erkend en voegt men daarbg zgn onafhankelgk karakter zgn welsprekendheid en zgn onverdacht liberalisme dan is het duidelgk dat alle geoorloofde middelen moeten in het werk gesteld om zgn verkiezing to bevorderen Een der krachtigate middelen zal wel dit zgn door persoonlgk bezoek en mondeling opwekking allen die tot de geestverwanten kannen gerekend worden van de noodzakelgkheid te overtaigen ditmaal niet t buia te blgven Wanneer ieder die ieta doen kan voor de goede zaak dit niet nalaat maar dit werkelgk doet dan ia er veel gewonnen Wanneer ieder die een aarzelenden buarman of een weifelenden vriend kan bewegen op te gaan naar het raadhuis en zgn atem uit te brengen dit doet dan ia er alle hoop op over vinning Wanneer ieder die zich liberaal noemt thana toont eenige moeite over te hebben voor de zaak die hg voorataat dan mag men met vertrouwen den uitslag te gemoet zien Derhalve gedaan wat men kan opdat de Candidaat gekozen worde wiens beginselen de onze zgn 0 dat diens naam zegevierend uit de stembus kome de naam van Ml W THOHBECKE to s Gravenhage BINNENLAND QOUD 9 JuBi 1S88 Het Btembareaa voor de verkiesing van een LiH I dtr Tweede Kamer i geopend Dinsdag 12 Juni e K