Goudsche Courant, zondag 10 juni 1883

ADVESRTXSNTIËN I Openbare Verkooping an dea Borgeaa tufen tot del namiddags vy aur Slembilletten lyn te nrkrqgen op bet ttadhuia Zy moeten duidelgk worden iugevold en mogen itiel onderteekend zqn Beninaal daarop geplaatste namen mogen doorgeiohrapt en door anderen worden ferrangen Het gereohtsbof Kamer an Crim Zaken veroordeelde de dieuitbode E C ran O te Gouda ter lake an diefstal by nacht in een beiroond huis tot 8 maanden geraogenisstraf In de zitting der Rottcrdamsohe Arr Beohtbauk an Uoudenlagmorgen erd veroordeeld VV B eehoader te Waddinxreen bekl van het niet afzonderen van besmet ree en het niet aangeven van besmettelyke ziekte tot i boeten van ƒ 10 of l dag gev voor iedere boete benevens verbeuidverklariug van het iu beslag genomen vee Behalve het reuds in vorige nrs aan het Verslag van den toeWand dezer gemeente over 1882 ontleende vermelden wy daarait nog het volgende Tweemaal per week werd gelegenheid gegeven tot kostelooze koepokinenting waarby kwamen de vaccinatiën rechtstreeks van het kalf eerst op het Oasthuis en later op het Stadhuis In den regel vonden de laatsten op Zoodag plaats en verd daarvan een trouw gebruik gemaakt Terwijl het getal inentingen en herineutingen beliep 417 in 18 8 375 in 1879 988 in 1880 en 446 in 1881 bedroeg bet in dit jaar 2443 Van de levensmiddelen zijn alleen vleeaoh en visch aan keuring onderworpen Voor het vleesch zyn twee keurmeesters Een van deze keurt tevens de visch Er werden goedgekeurd in de Gemeente 1101 runderen 697 vette en 1279 nuchtere kalveren 401 schapen 1788 varkens 226 geiten en 112 paardeo A ekenrd werden één schaap en twee paarden By den invoer zyn goedgekeurd 6295 Kilogr rundvleetob 26265 Kilogr kalfsvleesch 27 Kilogr schapenvleesob 1166 Kilogr spek en 660 Kilogr paardenvlecscb Afgekeurd werden 260 Kilogr runden 290 Kilogr paardenvleeaoh In de Gemeente werden nog afgekeurd 476 Kilogr rund 80 Kilogr kalfs en 8 Kilogr paardenvleesch Er werden enkele partyen visch afgekeurd en wel 16 schollen 5 kabeljauwen en een tal bokking Er hadden dit jaar verscheidene branden plaats van meer of minder ernsligen aard De eerste ontatond den 14den Februari naar alle waarschyulykheid in bet loogeniAimde kachelhok der touwslagery van deu heer H Siraver aan den Katlensingel Binnen weinige minuten stonden ook de baanloodsen in volle vlam en het is alleeir aan het krachtig optreden der brandweer te danken dat de naburige gebouwen zyn behouden gebleven Op den 7en September ontatond tengevolge eener gasontploffing brand in het modemagazyn van den Heer D Samsom op de Botermarkt die ofschoon hy zich ernstig deed aanzien spoedig met behulp der spniteu werd geblasoht In de volgende perceelen ontstond begin van brand die gedeeltelyk door particulieren en gedeeltelyk door de brandweer werd gebluoht Den 28en Januari iu de babbelaarastokery van de Gebr Kamphuizen in Ie Peperstraat Deu 31eu Januari in de blikslagery van W Waldichmidt ia de Lange Grotnendaal Den len Hei in het Hotel de Zalm op de Markt Den 12en Mei in het huis van den Heer Noothoven van Goor in de Crabethstraat Den 14en Juni in de Machinale Gareuspinnerij op den Turfsiugel Den lOen September in het huis van den heer V Kouinoks op de Westhaven Den lOen October in de pouenbakkery van den Heer K Jonker op de Raam De straatverlichting geschiedt met gas geleverd door de hier gevestigde Maatschappij voor nieuw geociroyeerde Gasbereiding Het aantal straatlanlaams bedrai gt 298 By den aaovang der gasvcriicbling in 1863 bedroeg het aantal lantanrus 210 De kasten der verlichting hebben bedragen ƒ 8389 29 bovendien werd aan i rbeidsloonen uitgegeven eeue soa vu ƒ 32 85 Voor het gfv werd iu hel afgeloopen jaar door de ingezetenen betaald 12 ceot per kubieke meter door de Gemeente voor de verlicbticg harer gebouwen 10 cenl Het verslag der OezODdfaeids oonimiasi ov r 1882 bevat o a hel vulgrüde De totale sterfte was na aftrek van 42 levenloos aaogegevenen 762 of 41 2 per duizend van de geheele sterfte beiiroeg die der kinderen beneden de 2 jareu 48 1 pet De sterfte was diu dit jaar ook door de pokkenepidemie giooter dan het vorige toen die slechts 32 3 per duizend bedroeg De kindersterfte was 2 6 pet minder dan in 1881 De onreinheid van de sloot achter het plantsoen tegenover den Katlensingel trok onze aandacht Wij meenden Burgemeestir eu Wethouders hierop opmerkzaam te mosten maken aangezien even als op meer andere plaatsen daarin privaten uitloopeu die zoo slecht zyn ingericht dat de fiecale stoffeu op de kanten der sloot blyven liggen en niet tot in het water worden afgevoerd Ook de demping van stilstaande slooteu iu het algemeen meendea wy te moeten aanbevelen meer in het bijzauder hadden wij het oog op die in de Boelekade en in de Korte Akkeren De klachten welke wy herhaaldelyk vernamen over deu toestand van het water iu de Baam gaven ons aanleiding om te onderzoeken in hoeverre daarin verbetering zoude kunnen gebracht worden By dat onderzoek bleek bet ons al spoedig dat de middelen die zouden kunnen worden aangewend om een beteren toestand te verkrygen in nauw verband staan met de maatregelen Ier bevordering eener algemeene waterverversching in de Gemeente Wij besloten daarom onze aandacht niet eukel te vestigen op de Baam maar die ook te bepalen op al hetgeen naar ons oordeel dienstig konde zijn voor eene goede doorstroomiug van versch water door de kanalen en grachten onzer Gemeente Wy stelden ons derhalve de volgende vragen Ie Welke middelen kunnen er worden aangewend om de waterververschii g in de grachten en kanalen Ie verbeteren f 2e Welke watergangen moeten of kunnen worden gedempt F 3e Is het wensohelyk de bestaande wyze van afvoer der faecale stoifeD te handhaven P Het resultaat onzer nasporingen hadden wij de eer aan het Dagelyksch Bestuur mede te deelen in een rapport handelende a Over de verbeteringen aan te brengen in de waterverversching b Over de wenschelykfaeid der demping vau alle overbodige sloten en zylen en eindelyk c Over de weuscbelijkheid om langzamerhandover te gaan tot invoering van een ander stelseltot afvoer van feeoale sloffen Wy hopen dat onze jjpmerkingen in ernstige overweging zullen genomen worden eu dat by het uitvoereu van werken die met de waterverversching in de Gemeente in verbm staan z oveel mogelijk daarnaar worde gehandeld opdat allengs eene algeheele verbetering der wataren tot stand zal komen Woningen Wy rekenden ons verplicht de aandacht van Burgemeester en Wethondera te vestigen op een blok huizen staande in een slop lusschen de 3de en 4de Kade genummerd R No 370 tot en met 376 en raadden aan deze onbewoonbaar te verklaren op grond dat zy zeer vochtig waren en slechts crue verdiepingshoogte van 2 35 2 45 M hadden Tot ons leedwezen kon het Dagelyksch Bestuur ons gevoelen niet deelen Wy blyveu echter van meening dat deze huisjes in deu toestand waarin die thans verkeeren voor de gezondheid der bewoners nadeelig zyn Door Ie Wed P C Rgknort werd verzocht op den zolder van eene door haar te bouwen bouwmanswoning een lagere borstwering te mogen makeu dan in Art 26 der verordening up bet bouwen bepaald is Wy hadden tegen de inwilliging van dat verzoek geen beswaar maar achtten het noodig dat de verdieping eeucr opkamer in verband daarmede niet minder dan 2 80 M hoogte verkreeg Vuilnis Onze Commissie vestigde de aandacht der bevoegde autoriteit op de verontreiniging der zoogenaamde Looyerspoorl by de Geert Bultensterg Zooals meermalen geschiedt worden van zoodanige stegen eu sloppen verzamelplaatsen van vuilnis afval van groenten enz gemaakt Dat streng toezicht wordt gehouden op dusdanige misbruiken achten wij zeer gewenscht Scheikundige onderzoekingen Het onderzoek vnn levensmiddelen kon door verschillende orastondigheden dit jaar niet den gewenschlen voortgang hebben echter blijven wy ons bereid verklaren om des gevraagd onderzoek Ie doen omtrent de kwaliteit van leveusmiddeleu Slechts tweemalen had oiiderioek vau levensmiddelen voor parliouliereu plaats 1 3 der opbrengst daarvan werd in de Gemeentekas gestort Drinkwater Een verzoek van 75 bewoners der Heerenkide en Korte Akkeren aao uwen Raad tot verkryging van tonnen pet gezuiverd drinkwater werd door ons by u oiidersleund In het afgeloopen jaar bedrorg het gebruik van gezuiverd water uit 74 toncen op 24 verschillende punten der gemeente geplaatst 4250000 Liter of 134800 Liter minder dan ten vorige jare Den 23 Augustus a s tal het 25 jaar griedeu zyn dat de heer J G Bettink aan het hoofd der openbare School te Berg Ambacht op het dorp geplaatst werd Staten Oeneraal EtasTi Kames Zitting van 8 Jcni In deze Zitting is aangenomen de internationale overeenkomst in zake de Noordteetisscherij het ontwerp lot wqziging van art 126 der hooger onderwyswel dat tot de grensverandering lusschen de grmecüteu Enschede en Lonneker dat tot wyziging van de pensioenwetten der caemacht dat tot verleeneu vau subsidie aan de internationale land bouwtenloonslelling Ie Amsterdam met 30 tegen 8 stemmen dat tot onteigening van groud len behoeve van deu spoorweg Wiulerswyk Ruurio Hengelo Enschedé dat tot verleenen van snbsidie voor de brng over den IJsel by Deventer met 30 tegen 7 sirmmen De Minister van Marine verklaarde dat de klachten der vissohers aau de Friesohe kusten gebleken waren sterk overdreven Ie zijn Er bestond voor de oorlogsschepen geen aanleidiug tot daadwerkelijke hulp De Èngelsche bleven uit het gezicht van den wal en hadden bet stuk gezeilde vischwaut later teruggegeven De Jrgut en de Bonaire blyven elkauder daar aflossen De Minister verzekerde niet het beginsel te huldigen om hoogere vlag offioieren te peusioneeren om zoo lagere Ie kunnen benoemen De Minister vau Finaueien verklaardg dat de Regeering bezuiniging en belasting hervorming voorstaat en bij d aanslaande begrootiug zal mededeelen of ze eu zoo ja welke voorstellen zy zal aaubiedu Het wetsontwerp tot onteigening van het Merwedekanaal is aangenomeu met 29 tegen 7 stemmen De antirevolutionairen gaan voort met de kiezersdiets te maken dat een regeering der kerkelyke partyen voordeelig zou zyn voor de beurs der belastingschuldigen Dat grenst aan kwade trouw want by herhaling is reeds aangetoond dat onder eeo olerioale meerderheit zelfs voor het onderwijs nog meer zou worden uitgegeven dan thans En de antirevolutionairen zouden alleen willen be zuinigen op onderwijs terwijl eveneens bezniuiging op oorlog en openbare werken noodig en mogelyk ii Waarheid is dat het die party geheel en al ontbreekt aan bekwame financiers De beer GMin de Beaufort is bet vorige jaar gekozen als finaocièele specialiteit in slaat ons financiewezen op uieuws grondslagen te hervormen maar men scbynt zich te hebben bedrogen want leider op finauoiéel gebied il voor de autirevoluiionai en nog aliyd de heer Van Dedem uit Zwolle Waarheid is dat van de liberalen die Ker bekwame Suanciers in hun middeu hebben veel meer beperking run uitgaven is te wachteu dan van derechterzijde In de eerste plaats moet ook aan deiMinisier vau Oorlog een grens worden gesteld Zoolang steeds meerdere millioenen aan forten en kanonnen worden verkwist helpt bezuiniging op andergebied zeer weinig Faderland Het Hoofdbestuur van den Chriat Historiaohen Kiezersbond Marnix heeft aan allen die de eere Goda eu het welvaren van Koning en Vaderland lief hebbeu een manifest gericht waarin het roet nadruk waarschuwt tegen de caudidaten die nOiu Program aanvaard hebben De massa der belgders van Christus zoo leest men in dit manifest en anderen met beu houdt zich in licbtgéloorig vertrouwen vast aan hel nProgram van dr Kuyper en zyne volgelingen Kunnen wy met een goed geweten de candidaten van dat Program helpen kiezen Wie niet het oog wil sluiten voor wat ieder kan zien moet daartegen groote bezwaren hebben bezwaren lie van jaar tol jaar van dag tot dog greater worden Wie niet bij de slembus een beginsellooze kansberekening wil volgen die hy iu huis en kerk verwerpt kan naar ons oordeel niet langer met de Groote kerkparty medegaan zoo iu de politiek als iu de kerkelyke knoeieryen onder de vlag van vrome woorden by volharding in de gemeenschap van Belial En verder I Opmerkelyk is de toenadering van de leiders der Programpartij iu èn builen de Kamer lot de Roomschen die o a Prins Willem van Oranj en zijne broeders voor eerlooze stuatslie len en huiohelachlige godJeloozen uitmaken lol Rome dat all het maar kon jegens alle Protestanten Ie bloedige vervolging zou herhalen waartoe de Jezuïeten hier vóór 300 jaren Fillps eu Alva hebben gebruikt en wahrtoe vóór weinige jaren o a Spanje en Italië nog dienst deden De Standaard wekte bij de laatstgehoudene verkiezing voor de Prov Staten zelf op om Roomschen stemmen Een schoone voomitgaug sinds Jaluari jl toeu dit blad het H ag Wi wegens zijn itubivaling van Boomiehen bestrafte Id de Kamer stonden Savornin Lohman en SchaepaBD arm in arm en sprak zelfs de geilepene invloedrijke prof Schaepman de Roomsche prieiler slaatsnun mede namens zijn ambtgenoot Lohman die uog wel Oor een vau de meesl tot ons naderende ledeu wordt gebonden Opmerkelyk is die loenaderiag en gevaarlijk I Om Rome s afgodische leer èn kerkpolitiek I Ooi iinwege de besliste weigering der Rosraichen om kei Sloatigeld los Ie laten Opmerkelyk ii dal ontzag voor de Eoomichen aog te meer vergeleken met de minachiing waarmede de bezwaren van Marnix eu van alle ondubbelzinnige voonlaiiders van de Vrije School en vooral van de ïrge Kerk bejegend worden Bome wil art 168 nooit loslaten De vergadering nu het Ceniraal Comité heeft de dircussie over art 168 tot veler teleurstelling edoch zooals te verlichten was wciler venoboven Alvait tot eeo lolgend jaarl De Commissie voor Groudwetaberziening door dat Comité in 81 beuoemd heeft uiels van zich Istea hooren Wed r hebbeu alzoo de vrienden die nedi sinds 1867 geduldig bleven hopen op beterlehap eu zich telkens links en rechts lieten leiden uur de berekening der Slaatskerkpartij 2 jaren laten verloren gaan en 2 jaren lang huns oiidauki ongeloof en revolutie helpen bevorderen De Standaard zelf beeft het dezer dagen moeten bekennen de meerderheid der anii revol Kamerleden behoort lot de droile dat ii tot de rechter zyde die nooit meegaan kan en zal tot schrapping van ut 168 omdat dit voor üe traktementen der Herv predikanten gevaarlyk geaehl wordt I Toch beveelt de Standaard weer al de aftredeiiden lot dr meen conieivatieve toe zonder ondenchrid laii Wie kan op zulk onwaar geknutiel by r oo oimanlyk Hellen van perionen boven beginieleu nog luger zyn vertrouwen geven aan zulke leiden Gudidalra Helt de Boud deien keer niet maar todi heeft bet Hoofdbeituur een dringende raad Sleint niet op de candidaten van de z g antinrolntionaire partij tenzy zy zich losmaken van de Pragram bandeD Liever tehuis gebleven daa door een op zyn best onzekere stem uw eigen beginsel de eere Gods Kerk en School in gevaar gebracht Wijl echter gtlaigen roeping is en een tpnlatid ctuigeiiis meer beleekeul dan een imjgtnd radea fii a uw stem uitte brengen op mannen van onverbltekt vaandel Kent gy dezulken onder de niet leden vsn liaruix stemt up hen Het behoeven geen baronnen of advoealen te zijn Heer of boer of burgerman t ia hetzelfde Als z maar het begmael QotU voord ook rogtl mor de etaatkmuk en daarom frije Kerk n Sckool vertegenwoordigen kannen eu willen Kent gy echter van nabtj geene anderen itemt dan op een van de o welbekende leden van Marnix hetzij correspondenten beituurileden of gewone leden Elke Item lol de beieekenii hebben van een helder bazmngelmi dat op Gods lijd vrucht tal dragen Ooi aangaande wy zouden het een zegen achten indieo een nederlaag van zg anti revol Kamerleden kaam medewerken om de gevaarvolle vrieodichap vu Roomichen Conservatieven en rechleren liokerAutitrevolutionairen te stuiten en voor een dreigend Ministerie van zulk een raoniler verbond Neerlands Vont en volk de Vrye Kerk eu de Vrye School li behouden Aan het ilot van het geschrift wordt gewaarschuwd Zie toe dat gy n niet laat medevoeren door de zalvende artikelen waardoor de Shmdaard iu de laatste dagen voor den sUmbns dag bet Christenvolk Incht op te winden Alsof het zyn deelgeiioolscbap aia de Godlergende zonden der gemeenschap in en aan de leugeuleer en de Sacramenten ontheiliging door bllndeu jjver voor vruchlelooze en onware politiek kon verzoenen I Meu liet uit dit manifest dat de verdeeldheid in deu boezem der Christelyk bistorisohe oJ anti revoioiionaire party niet gering is I De werkplaats tot het vervaardigen van de alsche bookhiljetten was in de Lanriersiraat te Amsterdam op een zolder Daar k am het beruchte viertal des noohti byeen Door de wanden van het vertrek beplakken en de glazen Ie besmeren werd het doel dier samenkomsten verborgen voor hel oog der buren die de zaak sinds lang niet voor goeile munt opoamen HpI onderzoek in de doorvaart van Spui naar ogrl wordt oog voortgezet Het pleit voor de oplettendheid aan ons spoor fgstutioii dnt op de eerste nnvranu men hot signalement van Salzedo die naar Parijs vertrokken ai bevestigde of nader aanduidde en wist dat ijii bagage bestond iu een grys koffertje iïW Ondertrouwd COBNBAAD EBKBOÜT van Haarlem uit JOHANNA TAN VOLLBNHOVEN Tsn Moordrecht Moordrecht 8 Jani 1883 Eenige kenniigeving Getronwd J G DK LA EIVE BOX van Hoorn Kit JACQUELINE 8AUERBIER die namens wederzgdsche familie hnnnen dank betnigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hon hnwelgk ondervonden Gouda 8 Jtmi 1883 Heden overleed ons geliefd jongste Dochtertje JOHANNA MARIA rniio vier maanden ond W A ZIELEMAN C P ZIELEMAN Geuda 8 Jnni 1883 va HBjKiNGgN Eenige en algemeen kennitgeving Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan de nalatenschap van ABBOTJARCKS DS BUHR worden verzocht daarvan vóór den 20 Jnni a s opgaaf of betaling te doen aan Regenten van het Vereenigde Weesen Slemo niershuis te Gouda ten huize van g G C FORTÜÖN trSOOGLEEVER Turfmarkt H 66 Mevrouw van de WEG STOLWIJKEBSLUIS VRAAGT tegen AUGUSTUS één DIENSTBODE goed kunnende werken en koken Mevr VA db VELDE van Capmllï verlangt tegen 1 AUGUSTUS a s eene voor KEUKEN bekwaunhetd Spreekuur tien uur en HUISWERK Loon naar des avonds tnsaohen acht en LEES DIT Gelegenheid wordt aangeboden om een of twee PAARDEN te laten WLIDEN voor eeii week of langer op een stuk best land nabg de Stad Adres aan het Bureau dezer Courant te GOUDA op MAANDAG 25 JUNI 1883 voorm ten Elf are ten overstaan van notaris Mr EIST in het Logement de Paadw aldaar van 1 Een sUerliefat gelegen modem WOONHUIS met TUIN en SCHUURTJE aan de Crabethstraat wgk Q No 253 te Gouda op den hoek van het nieuw aangelegde Plantsoen Verhuurd tot lb85 ad 360 per jaar 2 Een ruim IFi3r£ JBiffl7X8 met Plaats TUINTJE of BLEEKVELD SCHUUR enz aan de Gouwe bg de groote vaart wgk O No 84 te Gouda Te aanvaarden 1 Aug e k 3 Eene sedert onhengelgke jaren bestaan hebbende BBOODBAKKEBIJ gelegen aan het beste gedeelte van den Tiendeweg bg de Markt wgk D No 85 te 6ou 2a Dadelgk te aanvaarden 4 Een gunstig gelegen PAKHUIS aan het plein van de 8t Janskerk hoek van de Koster Ggzensteeg wgk A No 23 te Gouda Dadelgk te aanvaarden NB Nos 3 en 4 ook gecombineerd te veilen OpenlDare Verkooping op DINSDAG 12 JUNI 1883 voorm ten negen nre teii overstaan van de notarissen MONTUN en KIST in het Venduhuis E 17 te Gouda van Meubelen en Huisraad waaronder CANAPE S HUIS en TUINTA FELS en STOELEN LBDEKANTBN BEDDENGOED verder MAN en VROUWENKLEERBN eene groote partg SIGAi BEN dito WIJN dito AFBBAAK Maandag van 10 12 en 2 4 uur te zien Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Coii ranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Het Oepót der Origineele NAAIMACHINES DEB V Singer Maatschappij bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uitsluitend 12223 Hoogstraat 22 23 ZT N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat Mn ieder zich van de onovertroffen deugdelgkheid dezer Machines zelt kan overtuigen voor dat hij koopt Wekelijksche afbetaling vanfl Flinke korting voor contante betaling