Goudsche Courant, zondag 10 juni 1883

Zondag 10 Juni 1885 Tegen HALF JULI a s wordt een fatsoenlgke BAKER GIEVRAAG D zich te adresseeren aan het ureau dezer Gonraot C0STMWEBZSms7 Ben bekwaam WERKSTER kan ter tend VAST WERK bekomen Adres met franco brieven onder No 846 aan het Boreau dezer Conrant Dd Vrijzinnige Centrale Kiesvereenï g in het Hoofddistrict GOUDA heeft Toor de Verkiezing ran een Lid voor de Twbede Kaker der Stitiin Geneeaai welke zal plaats hebben op DINSDAG 12 J JNI 1883tasschen9 5 uur tot harenCandidaatgekoien M W THORBECKE Advocaat en Procureur bij den Hoog en Raad te s Gravenhage en bereelt genoemden Heer aan alle Kiezers dringend aan De Algemeene StcreUrU De Algenieene Voortitler Mr KRABBE J A ROEST van LIMBURG te GOUDA De KiesvereeuiKiiij Woerden te Woerden H VAN LOON VAN ITER SON Pretidmt A KNIJFF Hz Pmnmg meester H VAN DER LEE H V BAELDE Mr G H FUHRISNET LAGE Secrelaru te ALFEN a d RiJn De hiesvereeuif iiis Vaderland en Oranje te Ondewater A C VAN AELST Pre M J J NIELSEN Penn k VAN AELST J A VRIESMAN IJ BOER Seeretarü De KiesvereeuiKinf B u r K e r p 1 i c h t te Gouda J A ROEST VAN LIM BUU Pretidttt S JH NOOTHOVEN van IGOOR Fke Pres J POST VAK DER BURG C C H PRINCE H JAGER Stcr Penit De Kiest ereeniKinir vBiiricerplicht te 4lfeii Bode rraTeu en Omstr B ERKELENS te Alfen Preriient 1 HEBREW UN Jz te AarlamlerVepu Fice Prtê Da TAN OORnE te Ziraininerdam K DOUWES DEKKER te Bodearavei Mr C KR BBE te Alfen Se r Pmningiiieater Kiesvereeniging KEIMPEITEIIWAAIID In de op 25 Mei 1883 gehondene vergadering van de Kiesvereeniging KRIMPENERWAARÜ is tot Candidaat voor de Tweede Kamer der Staten Oeneraal Hoofdkieadistrict QOUDA met algemeene stemmen gekozen Hr W THORBECKE Advocaat en Procureur bil den Hoogen Raad der r Nederlanden te s Gravenbage die aan de Kiezers ten dringendste wordt aanbevolen Schoonlioven 6 Juni 1883 Met Bestuur Mr S GRATAMA Hz Voorzitter Schoonlioven Dr W FRANCKEN Penningmeester Schoonhoven M BOOQAERDT BERNzoon Krimpen a d Lek G A SCHALIJ Schoonlioven w W DE GRÜIJTER Lekkerkerk C H VAN SCHERPENZEEL Secretaris Sc oonAor n ei M PEËTERS Jz Gouda o s Zuivere FEAITSCHE WIJITEIT van af 27 per 48 FLESSCHEN en hoog er es U 18 15 60 In ongineele Kisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh circa 1 Liter de Plesch 12 Flesschen Echte SHERRIJ ink circa 1 Liter de Flesch Proefflesschen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE 1 25 1 50 per Flesch en hóoger EEIMIG DEPOT van Wellens BOO ERAMP ELIXTER S Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd è PRIJSCO URANT EN GRATIS en FRANCO Een JOUGEIT gevraagd om in het IJZERVAK op te leiden bg J J VERDRIES J de JONG A Kniperstraat K 227 te GOÜDA IMTRUNENTEELE ZUIVERAAR f a ▲ BuKKMAH te Goada Met 3 tot 6 jaar garantie TaE Hnizen Slaapkamers en Menblement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Gymnastiekvereeniging TE GOUDA Huishoudelijke Uitvoering op DONDERDAG den 21 JUNI 1883 des avonds ten 7 uur in de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal cKunstmim I a afloop BAL HH Kunstlievende Leden hebben op vertoon van buu Diploma toegang met twee Dames Het Bestuur L A MOLIJN Pru JoH VERMEIJ Secr MULDEHenBAKEIEE LEVEREN al e soorten van TROTTOIR ÏEGELEN Engelschen en Frnnschen MoxalkV lo er en Belgiscbe Cement Tegelen verschillende soorten voorhanden en veidet alle BOUWMATERIALEN Gouda Bleekerssingel T H E E Gfewas 1882 1883 P SAUKRBIËK OOSTHAVEN B 19 GOÜDA Heeft ONTVANGEN een partij THEE zeer lekker van smaak geurig en goed waterhondend verpakt in zeer nette met lood bekleedde Kistjes Tfcn 5 pond ƒ 6 per KISTJE Te Gouda worden zoo spoedig raogelgk GEVRAAGD EENE KEUKENMEID genegen huiswerk te verrichten loon 100 en EEITE KIITDEBMTiTD loon naar bekwaamheid Vereischten zgn P G en van goede getuigen voorzien Brieven franco onder letter L aan de Boekhandelaars J vak BENTÜM Zoon te Gouda BESTEK en VOORWAARDEN waarnaar zal worden aanbeitteMf het afbreken van en het opbouwen van een nieuw WOONHUIS KOFFIEKAMER BILLARDZAAL enz enz ten behoeve van de Wed F vak ZULL te Steijn Gem Reeumjk Te bekomen tegen 1 50 per exemplaar by de Boek en Kantoorhandelaren A KOK k Cow te Gouda PIANINO Door onverwachts vertrek uaap Indië BIEDT een FamiUe TE KOOP aan een pas aangeschafte nieuwe prachtige SALONPIANINO in metalen raam gebouwd dnbbelgekruiste snaren en beeldhouwwerk 5 weken geleden gekost 700 nu te koop voor slechts ƒ 433 Ook nog een langer gebruikte solide CABINETPIANINO voor slechts 238 alles E et 5 jaar garantie vr kisten enspoorkosten Te zien van 10 tot 1 en van 4 tot 7 uren Adres N Haven 156 eHage W d WIT Ter voorkoming van misverstand zi bjj deze herinnerd dat het BUREAU der WUI SCUE COURANT voortdurend blgft gevestigd Langde Tiendewejf D 60 terwijl de p R ü K K E R IJ dezer Courant gevestigd blijft MOLE WVERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd gorden op het Bureau Men wordt vfrzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 9 Juui 1883 Te Cublenz is een Holl iud che familie die er in eeu lióli i Vuil dril eeraten raiiK lojieerde bijna liet Ittcht jlfor geirordin lan een dief lie zich als een üenllem m raardeed en tioh by de fa nilie had welen aan te sluilcn ern nnu haar kamer belendend irlrr1 liiul witen Ic bekomen en nachl van de elenenheid gebruik mnakti om den rijlt ooriiene koffer dir familie Ie berouveu De dame van het gezin buurde lOlKer bij tijdi verdiicht giruclit en zoo wiat men den dief Ie mappen in bet bezit van den kulfer en tevens van andere koalbaarhtden die van etdera herkomBlig waren FrofeMor Vetii heeft Döndndsfr t Aautrrdaic de rij der wetenschappelijke voordruchten die tydens de ex ositir znllen gi honden warden geopend met eeiiige opmerkliigrn over het karakter der Tcnaausiillini wier boufdgrdachle was een rolled g en stelselmatig overzicht te goen oiotrent de natuur dir ovrrzeriche kolomen ofschoon hij zich uiet ontveinsde dat de iiitvoerhaiidcl ecu gro iter uitbreiding had gekregen dun oorsproiikelyk in de bedoeling Ing en bel geheel thans het iinuzien hiefl eener groole ngverheids lentooiisielliiig De beleekenis der expositie vindt haar olleilige uiidrukking in de koloniale afdeeling die spreker een succ s ilnrfde noemen len spgt tan biedilznchtige oriiici die hn ir afkeurden Uitvoerig trachtte spreker zijn opinie met bemjzeu te staven De voordracht werd iloot vrg talrijk pabliek aandachtig aangehoord Dat het zoeken van kievilseii ren ann Tessel een aardig voordeeltje oplevert kan niet ontkend worden Dit jour ty p m 20 000 aluks vfrionden voi rnai ie gk i nar Amsterdam Otmiddelil ont in i n de zoektrs 18 cl per luk zuodat ze te zanien ontvingen ƒ 3i00 Het zgn voorniimi lijk jongens die zich met bet zoeken van bedwlde eieren brzighouden Ëeiie van de zalen van het puslkiintoor Ie Wushii gtun is onlangs ingericht nis museum van voorwerpen die in oiilKstelbare brieven en pakjes gevonden zijn Men vindt dnar zegt de Evening Post alwat denkbaar is tot slangen en padden Onder de merkwaardigheden behoort ook eene opgave van het gelal onbestelbare brieven met geldswaarde van den eersten tgd van d n postdienst in de Vereenigde Stalen tot nu toe De oudste lijslen over elf jiir n zgn vnn de hand van Franklin en melden er niet meer dan 365 Thans komen aan het i ail Letter Office jaarlijks millioenen brieven terecht of liever niel terecht In 1882 beliep dit een gelal van 4 207 496 en vnu deze bevatten er ongeveer 97 000 geldswiiarde Klinkende munt werd er in 20 000 gevonden ten bedrage van ruim ƒ 110 000 bniikpapier coupons en ander papiergeld ten somnie van vgf millioeii was er in 16 000 brieven ingesloten eu de overige 62 000 bevatten poslzegels ook tot ceu aaiizieu lgk bedrag Al dl ze millioenen brieven waren naar het sDoode kantoor gezonden omdat de personen voor uiet te ïiuden waren er van was geadresseerd aan reeds vertrokken gasten in lioiels die geeu volgend adres hadden opgegeven Ongeveer 300 000 waren er onvoldoende gefrankeerd een even grool aanlal was verkeerd geadresseerd elf duizend droegen in het geheel geen adres Voor zooveel magelyk wordt na opening de onbestelbare brief aan den aftender teraggezonden ICan dit niet dan vloeit de opbrengst der geldswaardige zaken in de schatkist Indien echter de briefschrijvers slechts een weinig zorgvuldigheid bij hel verzenden van brieven wilden io acht neemen zou hel Doode brief kantoor zich het grootste deel van zijn arbeid bespaard cieu Kn toch neemt het getal onbestelbare brieven van jaar tol jaar toe De vertooningen van tafereelen uit het Igdro van Jezus Chrisliu en andere tafereelen uil hel Oude eu Nieuwe Testament in navolging van de Ammergauer Pawiespelen welke in het Can nolakaal in den Zandberg nabg Breda gegeven worden trekken bij voortduring tal van bezoekers Het gezelschap zal hoogst waarscbgnlyk ook Kotterdara en meer andere plaatsen in Holland bezoeken De cjslumeeriug is over bet algeaieen vrg nel doch persoceu die de Paniomipiele gezien hebben getuigen nat het gezelschap van Schneider daar veel by lekorttekiat Over kunstmatige aienwe aarilappelen heeft de Lmdb Ct van 7 Juni eene mededeeliog onlleead aan den Landman van Brugge waaruit bigkt dal de klacht dat nieuwe aardappelen soms zoo slecht ign eenvoudig daaraatt haar ontataau heeft te danken dal men aan oade aardappelen op vtraehilleude manieren het vporkomen geeft van nieuwe De XlIIde openbare vergaderiug van het Nederlaudaob Gymnaatirkverbond lal U Auatetdam gehonden worden op 2outag 5 Aog e k Den volgenden dag wordt den vereenigingec de gelegenheid aangeboden aan een wedstrgd deel te nemen terwgl op Dinsdag 7 Aogiutns eene uitvoering zal gegeven worden door ongeveer 500 jongens en meisjes van de Ugere sebolea Builenlandscb Overzicht De telegraaf meldt de aaooeming van het Kyn £ makanaal in den PmisisoheD Landdag de Begeering heeft de goedkeuring van het wetsontwerp voornamelijk te dankea aan de krachtige wijze waarop j bet heeft verdedigd en den takt waarmee zy Af vooritanders van de andere kanalen heeft tot zich getrokken De Minister Bötlioher teide dal de Regeeriiig veel aympathie had voor het kanaal van Opper Sileziê naar Berlyn de voorbereidende maatregelen waren reeds begouneo en alleen door de Qverstrooming tydelgk gestaakt waaneer eohler de Silezische afgevaardigden het thans aanhau jige wetsontwerp bestreden dan zon de llegeeriug niet net volle veitrouwen een ont erp voor het Sileiisehe kanaal kunnen indienen werd het aanhangige ontwerp echter aangenomen dan 100 het gunstige gevolg voor de andere provinoiea niet uitblijven welke dezelfde weldaad deelachtig wensohen te worden en de Regtering zou gaarne bereid lyn billgke wensohen in overweging te nemen Is het te verwonderen dat het ontwerp na zulk een gemoedelyke toespraak met groole meerderheid werd aangenomen Van het gewone partyverband was by de stemming geen sprake vyanden en vrienden stonden naast eu tegenover elkander De wet tot riorganisatie van de rechterlgke maobi zooaU zg door de kamer van afgevaardigden met 537 tegen 129 stemmen is aangenomen maakt bet personeel der justitie ten eenenmale afhankelgk van de regeeriiig en zon indien zg onder de monarchie of het keiserrqk ware vastgesteld de gramnchap van alle liberalen opgewekt hebben Maar de republikeinen nemen alles aan want zij handelen precies toóals io 1848 toen ly wetten uitvaardigden die laler den coup F éiat mogelgk maakten zegl een Pargsch correspondent der Koln Zeil Het door den heer iFrère Orban namens de regeering bg de Belgische Kamer ingediend wetsontwerp tol heniening vao de kieawet heeft tot grond slag het kiesstelsel zooals het thans in Italië bestaat D telt 34 artikelen Bg art 1 wordt bepaald dat voor den gemeenteraad en voor de provinciale staten en tonder den belastingcensus in aanmerking te nemen kieabevoegd i u de ministers oud minislen en ministers van staat de leden en oud leden der wetgevende kamers de leden en oud leden der provinciale staten de leden en oud leden van gemeenteraden als zij minstens drie jaren in functie liju geneest de leden der academiën de bonders van diploma s van doctoren of candidaat in de rechten in de letteren wetenschappen enz de bekroonden b de groote wedstryden op het gebied der tooakoDst de kunstenaars die by de gehouden tentoonstelling een medaille verworven hebben de leden der getondhridscommissieu de bestuurders der kouinklyke athenaea Volgeua art 2 worden ook zonder de eennavoorwaarde als kiezers voor de gemeente en de provincie beschouwd lo de Belgen die gedurende tes jaren en lot den ouderdom vau twaalf jaar onderwga hebben genoten op een openbare of bytondere lagere school ingericht volgens het programma der wet van 1879 2o de Belgen die gei nreude minstens vyf jaren en tot den onderdom van twaalf jaren de lessen in de voorbereidende klaaae der naar hel programma van 1866 ingerichte middelbare soholen hebben bijgewoond Uit Chtistiania wordt bericht dat de leden van het Lagthing die als leden van het Rijkagereoktshuf niet gewraakt erdeu met 16 stemmen den opperhoulvester Lange benoemd hebben lot voorzitter van het hof by de behandeling van het proces tegen den heer Selmer eersten minister Daarna volgde igne verkining tot voortitler ook wat betreft de proceaaan tegen de tien andere ministers Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 6 Juni 1883 KoDtoorediter Mr J U van MIE80P Ambteaoar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEK ie Kotterdam VEROORDEELD Wegens iu keunelgken staat van dronkenschap tich bevinden op den openbaren weg te Gouda Leendert Lekkerkerk 7 jaar koopman te Gouda lot 2 boeten van 2 gulden of 2 dagen Willem van der Neut 47 jaar schoenmaker Ie Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Tennis Grendel 54 jaar metselaar Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Petrus Giernaen 44 jaar hekelaar te Oooda tot 3 gulden ot 2 dagen Cornelia Vos 37 jaar sjouwer Ie Gouda t t 8 gulden of 2 dagen Johannes Arnoldus Raalpis 45 jaar fisaeher te Gouda tot 3 gulden of 2 dogen Ghristiaan Damen 41 jaar rondrcitmd tchareuslyper tot 3 gulden of 2 dagen Jan van der Sluis 38 jaar saikerbakker te Gooda tot 3 gulden of 2 dagen Johannes Radiks 27 jaar arbeider te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Hendrik Zandgk 22 jaar arbeider te Gouda tot l gulden of 1 dag Simon Boot 40 jaar louwslager te Qonda tot 1 gulden of 1 dag Johannes Oornelis den Edel 34 jaar koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Karel Wagenaar 41 jaar pijpmak ir Ie Gouda tot 50 cents of 1 dag Gerrit IJpelaar 60 jaar arbeider t Gouda tot 60 centa of 1 dag Jaeobns Cornelia Kleiweg 44 jaar sjouwer te Gouda tot ï gulden of l dag Hendrik Calsburg 34 jaar arbeider te Reeuwqk tot 3 golden of 2 dagen B u r K e rlijke Stand Gouda GKBOEKN g Jgai Gerrit ouden G Sch ittauker en H A ZiDdlevea Pieter oaderi A Sehootea e C I MLdenloot 7 CJomrli ComeUien ooden J C WMlomso