Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1883

L Vensnft Iron ooderi 1 Gompers en L SanJers AnthonilU F liuMb oudrn II J Siiiilrrs en A M khiiieii ONDERTROL WD 8 Joni H Virkfrk 23 j en II de JoDg 80 j C Brfdgk H j tu K Me 89 j GEHL WD 8 Juei J C de la Rive lliii en J Soutrbiér Bargelyke Slaud fan ond ntaaiide geineeiilen att 2 lot 8 Juni 1883 Moordrecht OBBOSBN Willemitu Qatriae ouders J J van Oniii en A Kaptega Beroardos ouders O J Meenbergen cu M Hoeboer OVERLEDEN P Kalkmaa 4 w ONUERTROUWÜ C Eekhoilt an Haarlem 3 j en i raa VolleDboven SO j GEHUWD P J de Kaegt en Th Boon Stolwük OEBOKBN Pieterljr oaden B Kool en n Sloof OVERLEDEN N van Baren 6m r EHCWD Molenaar en O van Dam Haastrecht GEBOREN Abraham ouders S de Joog Ji eu C A lao Gritthnizen OVERLEDEN l B Uogcslag 17 m C J Kompier j A Kok 78 j Reeuwijk OBHOREN Gerril ouders P Boere en N Verbfrk Alida Arnolda ondert A Hoogerwaard en M 1883 Woensdag 13 Jani N S9a4 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEUTE T1EN THEËIIANDEI C3 OU WB O iTo 5 Directe aanvoer Voorradig verachillende soorten THEEËN in alle soorten en pr n Aanbevelenswaar dig zgn de soorten van ƒ 1 25 en ƒ 1 50 het halve Kilo z nde swaarengeuriff Verwacht Superfine Manderin Pecco Souchong Superior Congou Tea in origineel Chinesche pakketten è 126 Gram netto In t binnenland van China verpakt heeit die soort niet te lyden gehad van den invloed van andere artikelen en is doordien in hermetisch gesloten kisten direct van China aangevoerd even frisch gebleven als in t moederland Qebr HAMPHUIZEN Hofleverancierg AANBESTEDING BÜRGEMEEÖTEB en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 13 JUNI 1883 des namiddags ten 2 nre in het Raadhnis aldaar hg inschrijving AAN TE BEöTEDEN a Het verbouwen van de l KOSTELOOZE SCHOOL aan de Patersteeg aldaar b Het leveren maken en inhangen van VIER Nieuwe SPDIDEURENaan de Haven bij de Donkere sluis De Bestekken m t de Teekeningen eb Voorwaarden zallen dagel ks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerweri ter inzage liggen Het Bestek en de Teekeningen sub a zjja ad 3 en het Bestek sub 6 ad ƒ 0 30 te verkrggen ter plaatselijke Secretarie INLICHTINGEN worden gegeven door den Gemeen teArchitect De INSCHRIJVINQS BIUETTEN zullen op zegel geschreven door den Inschrgver en igne Borgen geteekend en behoorlek gesloten den 12 JUNI 1883 vóór des namiddags 5 ure op gelegde Secretarie moeten z n ingeleverd aUI A LAROCBE OP KINA WIJN met en zonder jzer OpiceHead ceralerkend koorliverdrijvend vAN KRAEPELIEIV MOLH Apothekers te Zciat is verkrijgbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bfl den Heer C THIM Apoth te Gouda MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJUSTOFFEU en BEHAIT EESAETIEELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 2Ö0 BMollTOirDB HMTmTËÏT De onderg eteekendcn berichten dat hunne van ouds gerenommeerde PRINCESSE BIEREN Haantjes Bier volg ens Brouwerijprijzen steeds te verkrijgen zijn in hun Depot bij den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 3 P 8 REIMDÓRP KEIVIVISGEFIMG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCflIELAND doen te weten dat de Heer J RUIS Hootdingeland Plaatsvervanger van Schieland voor het l District en als zoodanig in het jaar 1883 aan de beurt van aftreding bij gelegenheid van de op 5 April 11 plaats geha hebbende verkiezing van een Hoofdingeknd en een Hoofdinge landPlaatsvervanger van Schieland iu gen emd District voor beide betrekkingen gekozen zjjnde verklaard heeft de betrekking van Hoofdingeland aan te nemen dat dientengevolge in het h District eene vacature als Hoofdingeland Plaatsvervanger is ontstaan dat de heer IJ J dk JONG L Zs Hoofdingeland van Schieland voor het 4 District die als zoodanig in het jaar 1885 aau de beurt van aftreding zou geweest zjjn overieden is dat ter voorziening in die vacaturen verkiezingen zullen plaats hebben op DON DERDAG den 14 JU NU 1883 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure voor het 1 Qistrict te üverschie iu de Uitspanning de VerquUle KoetHwagen n voor het 4 District te Moordrecht in het Gemeentehuis aldaar Dijkgraaf en Hooglieemraden van Schieland De Secretaru Rentmeeater De Dijk iraaf VAN Lange Tiendeweg V 60 GOUDA Lange Tiendeweg Ji 00 Alle BOEKEN en TIJDSCHBIVTEN worden binnen den kortst mogeljjken tijd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billyke prjjzen Heeft mede voorhanden alle soorten ran A r V EK TEiNra iB3sr in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeiyk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is W J WIJNMALEN J A VAILLANT De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STA BK is gelegen aan den Amsteldijk 96 Zoowel van het Centraal als van het Hynspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje T5T3PTTTn7TvT Volkomen genezing door OSaJU U ÜLiN de Bandage Mégulaieury n Dr Waemeoeks gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur eu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antioerpen Snelpersdrnk n V BaiNKMAliTe aoiidaT GOUDA 18 Juni 1888 Z M beeft beDOemd tot burgementer van Woerden dei heer U W Schalij toekenning van eerrol ontihg ali burgemeeater van Kapelle a d IJtel Heden nackt ongeveer i uur i een begin van brand ontataan in de werkplaalt lan den heer Bareadie aau de Markt ë u der haiagenooten werd rakker van den rook en riep de anderen op die met behalp au een ladder die door de politie gehaald rerd naar beoeden ign gekomen I e brand irerd diwr een paar emmera water geUwokt Een drietal ipniten at inmiddela aangekomen doch behoefde geen water te geven De sclintterg die ipoedig aan eaig wal kon binnen enkele oogenblikken weder iurikken Het Oemeente Vcralag over 1882 bevat omtrent ket Armwezen alhier o a het volgende De algemeene toeatand van het armwezen in 1882 kwaoi overeen met dien in 1881 De behoefte aan onderateuning waa ongeveer deieUde De uitiiareu door het burgerlijk Armbeataar gclaan voor bedeelingen in geld waren minder dtiu in het vorige jaar tengevolge van hel overly len van enkele bejaarde bedeelden die voor eetwaren brood iela booger door lijging van den prga en dia voor brandttoffeo lager doordien de levering daarvan voor een minder bedrag werd aangenomen dan in het jaar te voren Door gezegd Armbeatuar werd alechta onderaland verleend aan bejaarde lieden hoofden van talrjjke eainnen en gebrekktgen in gevallen van liekte werd Ijp decen regel eene uitzondering gemaakt De ouderacbeidene alhier bealaande fabrieken oefenen eeuen gnniligen invloed uit op het armweteo Inltellingen door of van wege da Gemeente bekeerd of gcsabiidigerd ign de volgende lo Hel Burgerlek Jrmbettuur waardoor werden onderateund ontifgeirokeH 69 hniagezinnrn en 10 afionderlijk lerende personen en tijdelijk 81 hniigeiinneD en 12 afionderlgk levende peraonen Oeneea en Heeiknudige hnlp werd koatelooa aau 1009 peraonen en verloskundige aan 76 vrouwen verleend In het penoneel van het Bnrgerlyk Armbestuur kwam geene verandering o Het rereenigd Wees en jSImoeseniersbnis Bjj den aanvang van het jaar bevonden tioh in dit gesticht 72 kinderen Ze kinderen onder welke nn vondeling wiens herkomst tot nog toe onbekend ia gebleven werden in 1882 opgenomen en 8 weezen verlieten ten gevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het geatioht terwijl eene verpleegde overleed zoodat aan het einde van bet jaar het getal verpleegden 69 bedroeg De gezondbeiditoeatand wts wederom teer bevredigend daar behalve bg een meieje dat aan tering Overleed en bg eene lijderes aan vallende ziekte deseUde van welke in het vorige verslag melding werd gemaakt geene ernstige ziektegevallen voorkwamen Hel onderwija op de verschillende schalen alsmede het godsdienstonderwijs en het onderwga io handenarbeid ter bevordering der hnisvlyt gaf bevredigende uitaten De avondschool in het gesticht stellen Begenten op hoogen prijs De lessen in de nuttige O fraaie handwerken worden geregeld bezocht Een der leerlingen welke deze lessen bijwoonden legde Oet goed gevolg het examen voor de commissie der Algemeene Nederlandsche Vrouwen vereeniging Tes elsohade af tengevolge waarvan haar een bewgs n bekwaamheid in de nuttige handwerken is uitgereikt Het onderwijs wordt gegeven door Mej P G J I afeber Het gedrag der verpleegden was over het algeBeen goed slechts zeer zelden moesten strenge straffen orden toegepast De gebouwen en het ameublement verkeeren in goeden toestand De vacature die in het colltgie van Regeuten ontstond door het orerlijden van den Heer M H Kluitman werd vervuld door de benoeming van den I Heer D G van Vrenmiugen In plaatb van Mevr de Wed A Kabel geb Biezeoaar die de herbenoeming tot Begentss niet aannam werd beioemd Mevr de Wed F van Bssen geb Collewijn 3o Het Bestedelingenhuis Op den In Januari 1382 waren in dit gesticht aanwezig 33 ou Je liedeu In den loop van het jaar werden 7 peraonen opgeoomen terwgl 1 overleden en 1 het gesticht verliH Aan het einde van het jaar bevonden zich in kat Besledeliogcnhais 36 bejaarde lieden namelijk 16 mannen en 19 vrouwen D gesondheidstoestand l wederom zeer bevredigend Gevaarlijke ziekten kwamen niet voor In het Collegia van Begenien en Kegeutessen van het gesticht kwam geene venodering 4o Het St Filisabeth Gaatbaia of OudeVrouwea huis Op ilen In Januari beatond het getal verpleegden nit 15 kostkoopsten en 17 pRuvebeiitsters te zamen 82 jiersonen Twee koatkoopaters overleden in den loop van hrt jaar Op nIt Oaeember werden in het gesticht verpleegd 30 vrouwen waarvan 13 baar kost hadden gekookt en 17 op preuvcs waren gezeten De gezoudheidstoeatand der verpleegden was over het algemeen zeer gnastig Het gebouw verkeert ia goeden toestand Het Oude Vrouwenhnis is onder hetzeltde bestuur ala het St Üalbarina Ooathaia 6o Het Uraetietiiei j rmietttnir dat tevens het beheer voert over het Gade Uannen en Vronwenhaia voor Israëlieten Deze inatelling wordt niet van wege de Gemeente braeerd maar door haar gesaWidiëwd Het armbeataar verleende onderaland mufgebroken aan 2 huiegetinuen en 4 aftonderlgk levende personen en lydelijk aao 2 huisgezinnen en 6 afzonderlijk levende personen Bovendien werden op den In Januari in het gesticht verpleegd 7 mannen en 7 vrouwen Inden loop van het jaar werden 2 mannen eu 1 vrouw daarin opgenomen 1 man en 1 vrouw tierven terwijl 1 man bet geatioht verliet Op den 3ln December waren in het gesticht wederom 7 mannen en 7 vrouwen aanwezig Betreffende de Weerbaarheidsvereeniging Burgerpliekl bevat het verslag het volgende De Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht opgericht den lOen Mei 1867 werd als rechtspersoon erkend by Kon Besluit van den 28cD Juli daaropvolgende Zij telde op den len Januari 1882 72 werkende leden 14 begunatigera en 2 eerc leden en aan bet einde van het jaar 80 werkende leden 19 begunstigers en 2 eere leden Het Bestuur bestaat uit zeven leden waarvan de Preisident tevens Kommandant van het Korps is De aftredende Bestuursleden H van Wijngaarden en A Boonatra werden als zoodanig herkozen De formatie van het Korps is die eener kompagnie Da oefeningen hebben plaats in het van gemeentewege verlichte en verwarmde lokaal aan de Spieringstraat Zij worden geregeld gehouden op Dinsdag en Vrijdag en geleid door een Onderofficier der Infanterie Zestien leden trachten in het bijzonder vóór hunne inlijving bg de Nationale Militie een zekeren graad van geoefendheid te verkrijgen De schietoefeningen worden tweemaal per week gehouden ook gedurende den winter Het aantal gebruikte parlronen bedraagt 10560 dat is 6420 stuks meer dan van rgkswege lijn verstrekt De uitkomst der schietoefeningen was zeer gunstig slechts een zeeliginl kogels misten de sohgf De Vereeuiging herdacht baar vijftienjarig bestaan door het houden van een tweeilangschen wedstrijd op 24 ei 26 Juli woartoe waren uiigenoodigd eene deputatie uit het Balnillon Schuttprij eene uit het 5e Bntaillon van het 4e iBegimrnt luf anterie en de leden van de Scherptchutters vereeniging oWillem Prins van Oranje De gemeenteraad van Delft heeft op verzoek van den kerkeraad der Xed Herv gemeente met 9 tegen 7 stemmen besloten de kermis dit jaar niet te laten doorgaan met het oog op de beamettelgke ziekten in d naburige gemeenttn Op vertoek van B en W hadden de gemeentegeneeaknndigen advies uitgebracht op dit verzoek waarvan de slotsom luidde dat zij het voorzichtiz niet alleen maar hoogst geraden achtten in het belang der gezondheid van zooveleo de kermis altbana dit jaar niet te doen plaats hebben Vrij talrijk zgn de gevallen dat heeren die benoemd waren tot lid der jury voor de internationale tentoonstelling te Amsterdam daarvoor hebben bedankt Volgens hel Roti NiemoiU schuilt de reden daarvan in een verschil van gevoelen dat tuaschen de regeering en de tentoonstellingscommissiebestaat over de vergoeding der kosten De eerstebeweert dat iu de subsidie van 160 000 alles begrepen ia wat de Nederlandsche schatkist aan de Tentoonstelling ten koste kan leggen laatstgenoemde beweert dat de regeering die zich hel recht bedongom de jury te benoemen de kosten op die jurjrvallende ook voor haar rekening moet nemen enveel personen hangei de dat geschil tot jurylid benoemd weigeren risico te loopen dat het geschilheel tol geen einde komt en zij de vrg groote onkosten waarop hun dal eerewerk in elk geval testaan komt geheel voor eigen rekening moeten drageo De orthodoxe predikant van SteenwijkerWolde heeft j l Zondag geweigerd de kindereu te doopen van eait tauatal liberale aadera lÜBer gemaeate op grogd dat die ouders niet met volle instemming het ja I konden uitspreken op de in het formulier voorkomende vragen De vraag of de predikaut recht tot weigeren had zal aan het oordrei van het claasicaal bestuur worden onderworpen Door de verecniging van handelaren in en belanghebbenden bg den handel in Amerikaansche reuzel spek en aanverwante artikelen te Rotterdam ia een gemotiveerd adres gezonden aan den minister van financiëü waarin adressanten den Minister verzoeken om l nader te doen ondertoeken het zoutgehalte van hier uit Amerika aangevoerd spek en den accijns op gezouten spek meer in verhouding te willen doen brengen tot het werkelgk tontgehalte 2 te willen bepalen dat voor een transitartikel gezouten spek in entrepot met onverimpost zont zal kunnen worden overgezonten onder zoodanige nadere bepalingen als de Minister mocht noodig oordeelen Uit een brief van het Bestuur van het Pensioenverbond aan de afdeelingen blijkt dat gemeld Bestuur in de vorige maand aan den Minister van financiën een adres heeft overhandigd waarin den Minister wordt verzocht om alsnu naar aanleiding van het veislag der Slaatsoommissie voor het pensioenfonds zoodanige voorstellen aan den Koning te doen dat de noodige ontwerpen van wet de Volksvertegenwoordiging binnen niet te lang tijdsverloop immers too spoedig als het doenlijk zal zijn mogen bereiken Met Ie meer vrijmoedigheid zegt het adres wordt dit verzoek gedaan waar de uitslag van den arbeid der Staatscommissie althans dit duidelijk aantoont dat het belang der schatkist met de belangen van zoovele ambtenaren die met spanning eene wettelijke regeling vooral van de pensioenen hunner weduwen en weezen te gemoet zien niet onvereeuigbiiar is terwijl de omstandigheid dat Uwe Excellentie reedi van het tijdstip der oprichting onzer Vcreeniging af daaraan als werkend lid har medewerking heeft verleend en tijdens uw verblijf Inde provincie Limburg als voorzitter van bet bestuur der afdeeling Moastrichlia opgetreden en ook de bereidwilligheid waarmede Uwe Exellentie ons bestuur ter persoonlijke overhandiging van dit verzoekschrift heen willen