Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1883

oDtvwga DM doen Taftroawen dat Uwe ExcelIntia overtuigd ia van het gevioht der taak en van de wenachelijkheid lurer apoedige beëindiging Bü kon bedsit vaa Ï9 Mei jl ii bepaald dat aan de officieren der dienatdoenda achuttery aan via door den Minister van oorlog de toesteminiug vrordt verlemd tot hat bewonen van de praetitohe oefeningen van de korpacn van het leger gednrende den tgd dat iq aan die oefeningen deelnemen zoomede gedurende den marsch heen en terug de dagen van vertrek uit en van terugkomst in de staudplaata daaronder begrepen de toelageo tallen worden toegekend b j kou besluit van 31 Maart 1882 voor de officieren van gelyken rang by het leger vastgesteld Naar w vernemen is tegen het door het kiesooUege te s Hage opgemaakt zestal predikanten ter vervulling der vacature ontstaan door het vertrek van dr J H Gunning Jr protest aangeteekend I oor den kerkeraad tou in tyne vergadering van gisterenavond over dit protest worden beslist De meerderheid bedroeg slechts één stem Op genoemd zestal zijn geplaatst B Barger 6t te Haarlem H V Hoogerieil te Amsterdam F van Gheel Gildemeester te Dalfsrn W L Welter Jr te Dedemsvaart B J Swaan te Oouda en K W Velhake te Leeuwarden x Volgens den heer Jan Vellema bad en zwemmeester aan de gemeentelijke Bad en Zwemiurichting Mariniersplein te Amsterdam moeten by het leeren der zwemknnst de volgende regelen worden in acht genomen Nadat de singel is vastgegespt ter hoogte an de borst zoo dat de leerling ruim kan ademhalen en de armbeweging volkomen vrg is dompelt hy zich geheel ia het water en wordt door den instructeur onmiddelijk met den hengel opgehaald om te gaan liggen in de volgende Positie De leerling ligt met de handen plat tegenover elkander de vingers rechtuit en goed gesloten de armen gestrekt het hoofd zooveel mogelijk omhoog gericht de beenen zoover mogelijk zywaarts uitgeslagen en de teenen eenigzint opwaarts Op het commando van 1 moeten de beeuen roet kracht worden gesloten zoodra de hielen elkander raken worden de handen omgedraaid met eenigszips nsar binnen gebogen en gesloten vingers langzaam omgehaald 1 decimeter onder water totdat zq in de richting van de schouders komen te liggen Op het commando van 2 moeten de beenen met de knieén zoover mogelyk vaneen en de hielen elkaar rakende worden opgetrokken zoodanig dat de knieën zoo dicht mogelijk bezijden den buik komen telelijkertijd warden de bovenarmen vast aan het lijf gesloten de saamgevoegde handen onder de kin gebracht waaroa de armen onmiddellijk weder recht moeten worden uitgestrekt en de beenen zoo ver mogelijk met kracht zijwaarts warden uilgeslagen zoadat de leerling weder in de boven aangegeven positie komt te liggen Deze methode verschilt in hoofdzaak van de hier algemeen gevolgde daarin dat de handen worden omgehaald tot in de richting van de schouders niet dan nadat de hielen elkaar raken zie commando 1 toodat bij deze beweging de functie der armen pas begint als die van de beenen is afgeloopen Kaar de raeening van den heer Vellema gegrond op de ondervinding van 30 jaren heeft deze methode het volgende by andere voor lo De positie aan den hengel is èn voor leerling èn voor instructeur eenvoudiger ia De leerling geoefend zwemmer geworden beweegt zich sierlijker in het water en is niet zoo spoedig vermoeid Voorts is het gebleken dat zij die verleden jaar bq den zwemsirijd te Amsterdam de eerste prijzen wonnen door eigen ervaring geleid den slag volgden die door hem wordt onderwezen Gisteren heeft voor de fiotterd Arr Rechtbank De Millioenen juffrouw terechtgestnau Alle beschuldigden waren present Voor de beschuldigden trailen de vroeger gemelde advocaten op alleen Van Zutfcn en Hoetink verklaarden geen advocaat te hebbeu en zichzelf te willen verdedigen Op de vraag des Voorzitters verklaarden Hoetink en Jaanije Struik met elkander bekend te zyn Zy hadden plau tot trouwea doch woonden reeds vooraf tarnen Na voorlezing van de verklaring der overleden getuige Coruelia Byi betreffende e n schuld tan ƒ 1000 aan de familie Pelgrim waarvoor Gerrit Siiuik borg zou zijn gesteld verklaarde Gerrit van ileze taak niets te weien Eeltje Pelgrim de tweede getuige verklaarde dat Jaantje haar moeder 1000 tcbnl Jig was t welk dateerde van 1879 Zg g f eerst kleine schuldbewijzen af en verruilde en wisaeUt die later tegen een zegeltje waarop de naam stond van Gerrit Struik Notaris Kolff aan wien dit stuk werd vertoond verklaarde het voor goed Jaautje stelde de betaling uit door allerlei uitvluchten tot zij op zekeren avond Eeltje uitnosdigde met het gezegeld stuk te komen Toen telde Gerrit Struik 300 uit en teide dat Jaantje de rest moeat betalen Qerrit rukte getnige het stuk uit de handen Met allerlei beloften stelde Jaantje hen tevreden en gaf ook twee gooden horloges in pand Dat Hoetink geld tou hebben was haar ook niet bekend Van Veggeleu was haar wel bekend maar hij had nooit getoond dat hij rijk waa De beschuldigde Jaantje verklaart het stuk zelf geschreven en geteekend Ie hebben met haar eigen naam Haar broeder wist niets van leze taak Getuige Gijsbert Pelgrim wiat ook van de gezegelde schuldbekentenis geteekend dosr Gerrit Struik die ook gezegd heeft dat men niet bang behoefde te zijn als zij uiet betaalde hij had geld genoeg Hg was niet tegenwoordig toen Jaantje Geitje nilnoodigde met het stuk te komen als hij Gerrit Struik later om het geld vroeg teide dete dat hij er niets mede te maken had Met rechtbank of politie had hg haar nooit bedreigd daa zij niets daarom gaf maar wel had hij de zaak iu handen gegeven van den Deurwaarder Polak doch bij gemis van bewijsstuk weder laten loopen De getuige kende ook Jan van Veghelen als woonachtig te Vuren doch wist niet dat hij geld bad Jaantje Struik verklaarde nu dat zij alles tot de laatste cent betaald had Zg was gewoon bg leening van ƒ 26 voor ƒ BO te teekenen Volgens geinige Pelgrim had zija zuster hem verteld dat tij bij de betaling het stuk zoo had afgenomen Getuige Jan Bijt legt de zelfde verklaringen af ook de getnige Ames Jaanije houdt vol dat haar broeder van niets weet Het getuigenverhoor heeft plaats tot en met Vrijdag De proeven met de Ëlectrische verlichting op de terreinen van de Internationale Kolon en Uitvoerh Tentoonst te Amsterdam ign thans afgeloopen en hebben naar men verzekert geheel aan de door de ingenieurs gestelde eitchen voldaan Wilskracht en volhai diug het waren onder meer wel de aantrekkelijkste eigenschappen welke voor ons Nederlanders in den laatsten worstelstrijd van het Transvaalsche volk aan het licht Iraden Wat een enkele persoon door haar vermag getuigen op welsprekende wgze de twee kanonnen waarvoor Krupp zich schamen zou maar die wij met een zekeren eerbied beschouwen nu tij door de torg van den heer Bell nnar ons land overgebracht en bij de Amsterdamsche tentoonstelling in een afdeeliag van het gebouw der Zuiderteedroogmaking tentoongesteld zijn Met weinig meer gereedschappen dan een hamer en een ijzeren tang zijn lij door burger Martinne Rat gevormd en dat tij tegen vuren bestand waren werd bij het beleg van Ruslenbnrg bewezen Hij wat maar een eenvoudig boer die het toover gebracht had dat hij zelf de wielen van zijn wagens herstellen kon en toch wist hij door rustelooten arbeid hoe zal het zijn hart goed hebben gedaan I uit de ijzeren wielbanden van op de Ëngeltchen veroverde transportwagens de vuurroeren te smeden die hen op 3000 en 4000 yards afstand treffen kouden Steeds band om band leggende tot vgf en zes opeen was hij met het eeue in 14 met het andere in 10 dagen gereed Behalve eenige photographische gezichten in de Transvaal zgn nog in het lokaal de portretten van de aanvoerders in den laatsten oorlog tentoongesteld Het zijn meerenüeels koppen die van stoeren onbuigzameu wil getuigen Under hen is ook Piet Beznidenhont uit het district Potchefitroom wiens wagen men voor verschuldigde belaslingpenningen verknopen wilde ofschoon fay beweerde betaald te hebben Zooals men weet is hg door met geweld van de markt wegvoeren van dien wagen door de Boeren eigenlgk de aanleidende oorzaak tdl den oorlog geweest waarin een lang gesmoord volksgetoel zich lucht gaf en is t dan ook geen wonder dat hg toen de conventie geteekend lag de nitrerkoren man was om te Pretoria de vlag te hgschen Deze zeer belangwekkende teiitoonstelliug is dugeUjks van 10 tot 6 nren geopend N e d D De Nederl Bell Telephoou MaatSchappg hecfl haar vyfden gids voor Amsterdam hel iiahl doeji tien Het getal der geabonneerden heeft het cijfer van 1000 bereikt en het getal aangesloten genbonneerden is tot 921 gestegen De meesl dagen bedraagt het oantal bezorgde berichten meer dan 4000 Wel een bewgt dus dat d Telephoon daar aan een lang gevoelde behoefte voldoet Te Rotterdam tgn thans 25 gemeenteposten van den telephoon tangeweten om berichten van het puUiek aan politie of brandweer over te brengen Een aan den voorgevel bevestigd bord met het woord brandsein duidt dete posten aan terwgl danrenboveu de meest naUjzqnde lantaaras van roods ruiten ign voorzien waarin met witte letters behalve het woord bnindaein het nommar van het huis waarin de lelephoontoestel is is ingeslepen De particulieren die een bericht te g ven hebben zullen echter niet zelf tot de toestellen der gemeente worden toegelaten doch haar aan dengene in wiens woning of bureau de post geplaatst is moeten meedeelen welke verplicht Is haar onverwyid over Ie brengen en wel by braad ann den gemeentcbeambte by de telephoon en in andere gevallen aan het oentraalburean der politie In het Igdsbestek van twee maanden heeft de zon reeds meer aan den oubewolklen hemel gesehenen dan in de twee vorige jaren toen donkere Ineht met storm en regen by na onafgebroken heerschten Ook de temperatuur is voor lente reeds veel hooger geweest dan in die twee jaren gelgk het uu zoo krachtig ontwikkelde groen en de zwellende vrucht reeds lang voor den zomer begon grootendeels was zwart gewaaid of afgerukt Hel is een wellust thans onder het dichte lornmer en de heeriyke schaduw van het geboomte Ie verwglen Hetgeen Maart dit jaar door zgne koude terug hield heeft Mei goedgemaakt en daarmede het vooruitzicht geopend dat o a de aardappel niet meer als proef maar bg partyen zal verzonden worden dat de zoo uitgebreide teelt van den eersten pluk begonnen is gunstig uitvalt De wgnstok ontwikkelt zich zeer goed en de koesterende lonneschgn heeft veroorzaak dat fyne vruchten uit de broeibakken zooals meloenen nu reeds verkrygbaar zyn terwyi het buitenland tyue hecrlgke blauwe katdruiven afzendt Het versnelde vervoer dal afstanden verbrak maakt Let zoo gemakkelgk allerlei fyn ooft van eldera Ie ontvangen zoadat op de kasdiuif die in ons vaderland op zyn vroegst legen het laatst van Juli kon gesneden worden eu waarvoor menigmaal tien gulden het pond werd betaald niet meer behoeft gewacht Ie worden Niemand zou het gedacht hebben Jat de têlste abrikozen nu reeds verlirygbaar tonden tyo gelyk het geval is gesloofd iu de kassen van het heeriyke land waar cilroen en sinaasappel bloeien terwgl de begeerte om iu het midden van den winter hagelwitte bloemkool te erlangen niet behoeft onderdrukt te worden wyl Italië aan het verlangen voldoet In de beide laatste jaren dat in Nederland de aardappeloogst genoeg mislukte geen soort ook duurzaam of bruikbaar was voortag het buitenland in de behoefte loor het aftenden van smakelgke aardappelen De tuindery verlangt naar vocht evenalt het weiland want het heeft iu den laatsten tgd hard gedroogd Het malscbe groen versiert den akker en het bosch de heeriyke leute spreidt haar bloemenschat ten toon en de roos begint Ie ontluiken in al hare bevalligheid BuiteDlandsch Overzicht Uit Berlgn komt het belangrgk bericht dat Bennigsen het hoofd der nationaal liberalen het mandaat van den Prnisisohen Landdag heeft nedergelegd Waarschgolgk ligt de oorzaak in de nieuwe kerkelyke wet welke Bennigseu noch zal willen goedkeuren noch bestryden De OermttHta geeft naar aanleiding van het Pruisisch kerkelgk staatkundig ontwerp eenige opmerkingen ten beste waaruit blykt dal hel ultramontaansche Centrum dit ontwerp slechts beschouwt als een geringe verzachting der wetten welke voor de Kerk oiiaannemeiyk biyren en een herstel van vertrouwen eu de liefde in de harlen der bevolking voortdurend onmogelgk maken Evenals de voorgaande verbergt dat ontwerp meer dan een valstrik zegt hel ultramontaansche blad het kan echter gebeuren dat de katholieke afgevaardigden tloh onderwerpen en het aannemen net het oog op hetgeen er goeds in is doch daar zy het recht niet hebbeu om uit naam der Kerk te handelen tal het votum volstrekt uiet geiykstaan met een erkenning der rechten die de regeering zich aanmatigt buiten haar toeslemminir De Timeê wydt een artikel aan hetzelfde onderwerp en geeft als hare meening te kennen dat het onderwerp zeer handig is geredigeerd ten einde de staatscontrole zoowel over het onderwyt der seminaristen als over de benoeming der pastoors te handhaven Het City blad gelooft dat de strgd welke tien jaar geduurd heeft ten einde spoedt De wet op de reohlerlgke reorganisatie dnor de Fraiitohe kamer na twee weken discussie naugeoomen is in den senaat gekomen Wanneer men het debit der kamer overziet dan bemerkt men dat d ffreraardigdeo gelgk het gonvernemeot er AUi gestreefd hebben aan het land eeue wet te geven die twee voordeelen aanbiedt een vermindering van het pertoneel der raehierlyke macht en alt toevoegtel eeo reorganisatie der boven rn rechtbanken toodat lij die lich vgaadig looadeB aan den staat welke ken tot reohUpreken riep ter zyde kunnen worden gezel Men kan dit laatste weuichelgk achten en tevens de klaehlen begrqpen die de heer Ribot en de tynen aanhieven want de Fransehe magit trainnr het rechterlyk ooirps als geheel verdient niei de namen e de vergelykiogen die uit deu ongetonden toestand van het laud voortvloeien en onder ujne leden zyn z er vele geleerde eu onparlgdige manaea Maar iu den laatsten tgd is hel rechterlijk lichaam bezield door een kasteugeest en l eeft bel de houding van een heerschende klasse aangenomen vooral tich herhtaldeiyk scherp venet tegen het regeeringsstelsel van heden De wet door de kamer aacgenomeu is evenwel niet volmaakt en de senaat zal waarschynUjk niei nalaten eenige wgziDDgen erin te brengen De Fransehe bladen hebben t druk over de vraag of dit zal geschieden Iu elk geral zyn de magistraten die wat al Ie yverig tegen de republiek zich betoonden in het openbaar éa door de releering én door de kamer van afgevaardigden veroordeeld Indien zq alten gevolge van het op handen zynde debat van deu senaat op hunue tetels bleven j ndeu zg van oubeschaamdheid niei zgn vrg te pleiten eu zoude de crisis in bet rechtsweceu zich nog sofaerper leekenen dan Ie voren De krouiugsfeesten te Moscou tgn officieel gesloten en de keizer heeft by die gelegenheid een besluit doen bekend maken waarby de personeels belasting voor de armste klassen der boeren geheel wordt afgeschaft waarby verder diezelfde belasting tot de helft wordt vermiuderd voor de m er arme boeren en met een tiende gedeelte voortW overige calegoriën der belostingtchuldigen Dit is althans een maatregel die de schrikbarende ellende in de onderste lagen der Russische Mastscbappg een weinig zal verzachten Doch meer ie vragen dan dit heeft iiiet alleen geene gevolgen hoegenaamd maar wekt daarenboven in hevige male de ontevredenheid van den beerscber aller Kussen Wg hebben gezien hoe de burgemeester vau Moscou wttd afgezet en verjaagd oodat hy het waagde in zyue toespraak tot den keizer te zinspelen op hervormingen waarnaar het volk verlangt En thans zegt men is hetzelfde lot te benrigevallen aan den heer Aksakoff die in een dagbladartikel een beroep deed op den ctaar vol energieke protesten tegen deu huldigen toestand De Russische natie roept de schrgver den keiter toe waoht op uw initiatief verban de valschheid het bedrog onderdruk die lage vleierg in onze officieele kringen leg der waarheid het zwygen niet op maar laat haar spreken voor uwen troon want door kronkelpaden te volgen verzwakt tg tioh zelve en moet zy tich als verboden vrucht hullen in leugen co bedrog Meester vraagt hy met nadruk wy worden uitgeput door onzekerheid van onzen toestand wek onien verflauwden moed op roep ons terug in het leven versterk het gevoel van nationale eer wakker oilte arbtidzaamheid aau dan tuil gy recht dOen aan het nationaal geweten en uwe heilige plichten sis czaar vervullen I Zulke taal klinkt Alexander III te vermetel en op hetzelfde oogeublik waarop AktakoS een ho gst verstapdig en billyk woord uil hooren wy weder van de nihilisten die vergaderden te Petersburg en verklaringen komen afleggen van hunne werkeloosheid gednrende de kroniiigsfeesleu Zonde dit geen welsprekende wenk moeten zyn voor den beheerscher van het Hjdende land Te Petersburg is een bgeenkomsl gehouden van derlig nihilisten Wel poogde de politie binnen te dringen in de vergadering maar de nihilisten waren tydig gewaarschuwd zoodat zy met de drukpers en andere drukinaterialen kouden ontsnappeo Hierdoor konden slechts eenige nnramers van het blad Narodnya Folya verspreid worden Verder maakte de timet een sohrgven openbaar uit een zekere broo waaruit men zou mogen opmaken dat het blad met de Russische nihilistenparty in betrekking staat Ue nihilisten heet het in in dit document zyn er steeds op uit om hel volk voor hnnue zaak te winnen eu zeker toude hun populiiriteit niet zgn toegenomen indien zg een volktfresl koddeu in de war gebrocht Aan den anderen kant gff Ie kroning volgens den correspondent aan de nihilistenpartg een buitengewoon goede gelegenheid om zich te ontwikkelen alle mnobt was iu Moscou geconcentreerd zoodat de nihilisten gelegenheid hadden hunne leer te verspreiden in Petersburg en andere groote steden Wellicht zijn de ongeregeldheden die in de vorige week in de hoofdstad plaats grepen reeds een aanvankelgk resultaat van die propaganda erspreidiog Hel algemeen streven der pnrtg sclignl nu te zgn de organisatie van een wydvertakle samenzwering die ten doel heeft de bestaande orde sn zaken omver te werpen Op dit oogenblik worden alle eleneiOen vu oppotitie zooveel mogelqk vereenigd tot één centiaal lichaam dat in staat ui zÜD om op bet geschikte oogenblik het initiatief tot den opstand te nemen In verband met dit algemeene streven verlieten de geïsoleerde daden van terrorisme elk belang ja worden zelfs kraehtsverspilling Hierdoor verklaart zich het stilzwqgen der nihilisten in deu laatsten tqd Maar de keizer die elk gematigd en redclyk verzoek om verbetering het zwygen oplegt en streng straft kcrinnere tioh dat hy met zgn ry k leeft op een grond waaronder vulkanen werken wier uitbarsting ontzettend kan zyn De Effdctenburs XX Amiterdam 11 Juni 1883 In binnenlandsche waarden was het iu de afgeloopen week stiller dau ooit bnitenl staatsfondseu waren ieta meer geanim erd hoewel de oratet iu de speculatieve soorten ver beneden die der vorige week bleef Am Sporen bleven stil alleen Vrgdag heenchte eenige levendigheid door vraag voor NewYork naar Rio s Nashvilles Wabash eu Missouri s waartegen Canadian s aangeboden en flink genomen werden Over t algemeen was er eenige bevestiging Hel geld is ruim De Bank kun haar rentestand weer Vt pCt verlagen BiNNENLAKDSCHE wAABDEM Staalt Provineialt en QemetiUefondte Inlegraleo sluiten drieéu i hooger De Amst SpCi leeniug noordzeekanaai lager 85 Freatieleenuu en Hier valt slechts te vermeldeu dat groote Amst loten tiegeu Spoorvegletiiingen Asnd Holl 8p 2 3 do Rynsp I pCl lager Van Ceotraalwaardeii zyn gestemp obl en nitg soh hooger van Boxtelwaardenstegen aand geatemp 2 en 2e hyp i s vooruitiiohten dezer laatste maalschappy verlMleren in Mei wat de ontvangst 10 000 hooger dau inMei 82 Trammtylteitingen Zaterdag heerscbte er in sommige soorten eenige levendigheid Aand Amst Omn my stegen 21 4 obl Ned Tr s l Rott l j en do Samaraug g Aand Rgiuigv VL Aruh 1 N en Z HolL l s lager Indutriule en Financieeie Kaarde Aand Afr Hv daalden ex div 7 pCi do Amst Bk obl gemeenteer t Haventtoomb 2 Ned Bk 2 Handeimg 1 Panop 2l Java 2 en West Suikeraff II pCt hel schynt dat deze maatschappij ook alniet aan de verwachtingen beantwoord Haudelsv Amst herwon 1 pCt aand Java bk monteerd n 2V en Zeeland i EuKOPEESCHE WAARDEN StoaUfoadttn Belgische stegen i Vs t 68 t Fransehe pCt s lager 102 Van Hongaren verloren obl leeQ en papierr en orig Italianen ook i Piusel leening 1 pCt hooger Oostenrgkers allen hooger papieren Mei V do Februari j zilveren s V en goud 1 Poolsche Schatkistb verbeterden evenalt Portageeten 81 Van Russen valt weinig te zeggen de verschillen bedragen hoogslen i Spanjaarden schier onveranderd beide perpetueelen leger Turken waren flauwer het verlies bedroeg voor 6 pOt voor gereg do voor 6pCt e lt 4pCt Egypte 1 pCt minder SpCt do l i hooger PremieleeniMj en Brusselsche noteeren i Hong i Oosteur 64 na de trekking S pCt lager Madrid driden Turksche loten flauw Ooetenr 54 i 80 t Boden cr s VVeenerlolen i hooger SfoortMjleminjen Obl Theiss sp verbeterden Vs 8fl i obl Vict Em 1 pCl 55 obl Pr Oost V 73 j en Elis sp eveneens s ÏS J Aand Warschau Br lager 45 do WarschauWeenen s hooger 66V4 Russische hielden zich meerendeels ferm Kur k Chark ƒ verbeterde 1 do £ Jel Orel ƒ Rias Wiasm Vi do anderen a Induitrieele eu FinancUeleKaarde Houg 5 ipCt pandbr aand Oost Hong j en pandbr Ruts Hyp bk l t hooger AHEtlKAANBCHE WAASUEN StoaU oiidse De obl der Vereen Staten monteerden a i Florida s herwonnen g Mexicanen waren minder geanimeerd doch avanceerden ten slotte nog een weinig 30 g 17 ie Brazilianen onveranderd Colurabianen verbeterden wegens gunstiger berichten Peruanen Ecuador s en Venezuela s circa SpoorKegUeningen Pref Buffalo s verbeterden l p Canadian s nref Chicago s 3 Burl Qniuc 4Vj Cairo inc buns S Mich Cenir 3 Miss Un Pac 2 4 Erie s 2 St Paul Minn 3 en cert Un Pac 2 pOl Central th sloten 2 pCt lager 2e pref St Louis S Franc I j Miss Poc South I j pCt Induitrieele waarden Maxwell sh waren is l inc bnds ju lager Pbolonoatie reste 3 j i i pCi T P S Heden was het zeer stil Peruanen bleven sterk gevraagd slotkoers 18 i 10 Meiicane waren minder geanimeerd doch hielden flink stand Voor Venezuela s was eeiiige vraag waMMr de koersen zich iets bevestigden Spaausche bnilenl perpetueelen hooger Turken vast Rnssen bgzouder stil Van Am Sporen onderscheidden Nashville en Wabash zich door vaste houding Binnenl waarden zonder beteekeuis Alleen aand Haudelmy sterk gevraagd op geruohten van het dividend U2 s 108 i6 Politie GEVONDEN en aan het Bnreau van Politie gedeponeerd Een zilveren laarsje van een breitoestel een goud knopje vier sleuteltjes en een mesje aan een ring yf sleuteltjes aan een ring een portemonnaie eeu mes met schede een zak met suuistery een porlemonaie met 14 et een bril met brilhuis burgerlijke Stand GEBOREN 8 Juni Coraeli Msriuai Jieobui ouden D Poijk eu P de Jong Hendriks Adrlto oaden W den Edel en A H n der KJeijn 9 Gerrit ouders W Boer eu 1 C viu den Berg Bernard Herinin oaden H G Kolker en U M Niehting 10 Hendriks ouden C Blok en H su der Vilk tnto Jofaanni ouden C Schenk en C D an Vliet OVERLEDEN 6 Juni J M Zielomsn 4 m 0 W t n Rij 19 j IJ a Bloot 7w ADVERTENTIÉN Oudettrouwd BA8TIAAN BECTEER EN CORNELIA JOHANNA WELTER Gouda 11 Juni 1883 Receptie Gouvfe C 254 17 Juni Geboren GERARDA CHRISTIENA Dochter van Th A bekman 1 EEKMAN T D Brao Bruêtel 8 Juni 83 Voor de bewgzen van belangstelling ons betoond bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wy onzen hartelgken dank J H BECKING M c VAN vsm Gouda 12 Juni 1883 Een HUIS te Huur goTraa d bevattende drie KAMERS Hnnrprijs ƒ 150 a 175 per jaar Adres letter IJ aan J C DE BÜISONJÉ Zoon Nieuwediep Eejt KAASHANDELAAR te Rotterdam VRAAGT als ïnkoopertegen vaat salaris tevens Toor Magazyn iemand grondig bekend met inkoopen an Kaassoi lwrep 1 1 Met deugdelijke bewezen vlüi kwaamheiden strikte eerlgkheid ziov aart te melden perfranco brief onder letter D C aan hetAlg Adv BMean van NIJGH VAN DITMAR Botterdatn