Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1883

LEIDSCHE SCHBOEFSTOOMBOOT MAATSCHAFFU z ois LEi iDiEisrsT aanvang nemende VRIJDAG 15 JUNI 1883 Amsterdam Gouda Van Amstevdam Nog daarenboven dagelijlra gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur en van Gouda naar Boskoop s nam U IO LIGPLAATS DER BOOTEN Te LEIDEN in de Haven te GOUDA aan het Bolwerk te AMSTERDAM BinnenAmstel bü de Achtergracht waar een ligter zich bevindt om de goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aan de Factory Barberstraat No 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes Alle inlichtingen betreffende de Leidsche Stoomboot Maatschappg Volharding zgn verkrügbaar bfl de Agenten de Heeren de ZWARTS Co Expediteurs en Scheepsbevrachters Barberstraat No 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes die ook te spreken zgn op den ligter en aan de Beurs voor pilaar No 22 en overigens b de Commissarissen aan de verschillende stations De DIRECTIE Gouda A msterdam Van Gouda Maandag rm 3 Dinsdag Woensdag j 6 Donderdag f 4 5 30 Vrgdag Zaterdag Gouda Van Leiden vm 6 45 nm Leiden 4 45 Zondag 6 45 en 4 45 Toorm nm 12 15 Dinsdag Woensdag Donderdag 4 45 1 30 4 45 Vrydag vm 6 45 nm 12 15 Zaterdag vm 6 45 nm 1 Eerste Nederlandscbe OP HJET LBVEN tegen Invaliditeit en Ongeluliken s Gravenhag e Buitenhof No 42 Directeur B JANSE JOH n CoMMissAHisso Jhr P G E MERKES VAN GENDT Den Haag J VAN SONSBEECK Hoorn Mr A F K HARTOGH Mr A I E JOLLES en D DROST Jr Amêterdam Mr H I DIJCKMEESTER en Mr I A ALTINK BöSKEN Gorimhem Mr E H I M VAN ZINNICQ BERGMANN s Hertogenhoach en Mr B FEITH Groningen Wiskundige adviseurs Prof Dr G J LEGEBEKE Delft L JANSE Bz Amsterdam Geneeskundige adviseurs Dr J COERT s Gravenhage Rechtskundige adviseurs Mr A F K HARTOGH en P PET Advokaten en Procureurs Amsterdam Heerengracht No 455 Contracten van I evensverxekering Persoonlijke verzekeringen tegen ongelukken in en buiten beroep en Verzekeringen tegen zeegevaar Vertegenwoordigers A K v D GARDEN GeneraalAgent P M SCHELLING Hoofdagent te Gouda P J K v WERKHOVEN te Gouda 1 P ELSflOUT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen Agenten M J VONTSTEEN te Woerden I Soliede Agenten worden gevraagd ADVERTEI TIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Maandag nm 2 Dinsdag j Woensdag 3 Donderdag Vrgdag 2 Zaterdag 3 Gouda Leiden Van Gouda Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag vm 4 7 20 1105 Zaterdag vm 5 30 7 20 1105 vm 7 20 nm 5 10 vm 7 20 11 55 nm 5 10 nm 510 nm 5 10 Dul l el Qerste Bier Hiermede neem ik beleefd de vrgheid uwe aandacht te vestigen op het door mg in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOM BIERBROU WERIJ De Postlioorn te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage hg mg te verkregen is Dit BIEB is door het betrekkelgk groote Extract gehalte en zgne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFBLBIBB zeer aan te bevelen waarom ik mij hg voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend UEd Da Dienaar J H ROOD E Zeugstraat 85 Depvthouder voor Gouda en Omstreken Prgs per Flesch 10 Cts per s Flesch 5 Cts Kruik 13 i j Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Mevrouw van TRICHT op de Haven te Gouda VRAAGT met 1 AUGUSTUS eene bekwame KEUKENMEID en BINJNENMEID de laatste moet goed kunnen Strijken en met de Drooge Wasch omgaan Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden GEOPEND de WINKEL in Koloniale en Cfrutterswaren RAAM 308 PEOGYMMSIÏÏM a E a OTJiDA Het EXAMEN van toelating zal plaats hebben op ZATERDAG 7 JULI e k in het Lokaal der School des namiddags ten 1 ure Ouders of Voogden die hunne Kinderen of Pupillen aan het examen willen onderwerpen worden uitgenoodigd zich aan te melden bg den ondergeteekende vóór 1 Juli e k Namens Curatoren Da D TERPSTRA Mevr VAN DE VELDE vak CAPrii LKN verlangt tegen 1 AUGUSTUS a s eene I voor KEUKEN en HUISWERK Loon naar bekwaamheid Spreekuur des avonds tusschen acht en tien uur AANBESTEDING VAN AARDAPPELEN Op den 2a JULI 1883 zal door de GARNIZ0ENS V0EDIN08C0MMISSIE te Gouda worden aanbesteed De LEVERING van AARDAPPELEN Toor het Garnizoen tot den 1 November van dat jaar De Voorwaarden liggen op het Bureau in de Kazerne ter lezing dagelgks van 10 2 ure aOÏÏBSCHE ZAAS Men VRAAGT eenige Boeren in de omstreken van Öouda tot het LEVEREN van GOODSCHE KAAS Prflsopgaven met franco brieven worden ingewacht b J VAN LAERHOVEN Lange Bisschopstraat 4 te Antwerpen HIJKS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in dea Boekhandel van A BR1NK1I1AI Vrijwillige Openbare Verkooping op VRIJDAG 15 JUNI 1883 des avonds ten 7 ure te Moordrecht in het Logement Hït PosTHuis ten overstaan van den Notaris A KLUIT van Een Vl OOI HUlS met STALLING voor 8 Runderen twee SCHUREN v f roeden HOOIBERG benevens ERF en perceel BOUWLAND gelegen in den Oostpolder onder Moordrecht in het Westeinde Te zamen groot 17 Aren 80 Centiaren Breeder bg biljetten omschreven Iniormatien zgn te bekomen bjj den Notaris A KLUIT te Moordrecht Snelpersdruk van Bsinkvan te Gouds VAN DE GOUDSCHE COURANT UrrSUG DEE VEEEEZmCEN 70or Leden van d Tweede ïlamer der ütaten Creneraal op 12 ênm 1883 NB De tusschen gestelde namen zgn die der aftredende Leden GOUDA Jhr Mr K A Godin Ie Beaufort Uitgebracht 26 58 StemmenVan onwaarde 8 Geldig 2650 Volstrekte meerderheid 1326 Er werden uitgebracht op Jhr Mr K A Godin de Beaufort 1646 Stemmen Mr W Thorbecke 5 99 Ver schillende personen o 2650 Zoodat herkozen is Jhr Mr K A Godin de Beaufort Amsterdam Mr J G Gleichman J Dirks en Jhr Mr J W H Rutgers van Rozenburg Uitgebracht 1811 stemmen Herkozen Rutgers van Kozenbnrg met 1178 Dirks met 1174 en Gleichman met 1162 st A baron Schimmelpenninck van der Oije 620 H W van Marie 611 en jhr Mr de Savornin Lohman 604 Maastricht Jhr G Rugs van Beerenbroeck Uitgebracht 976 Van onwaarde 52 Herkozen met 896 st Nijmegeti Jhr Mr C van Nispen tot Sevenaer en Mr Hegdenrgk l Periodieke aftreding Uitgebracht 1902 stemmen Herkozen van Nispen tot Sevenaer met 1460 K W van Gotkom 374 Eindhoven Dr P J F Vermeulen Uitgebracht 1046 st Herkozen met 1019 Hilversum Th baron Mackay Uitgebracht 942 t Herkozen met 851 stemmen Groningen Mr S van Houten Uitgebracht 1156 st Herkozen met 640 st Jhr Mr van Swinderen 306 Jhr Mr Quintus 209 st Haarlemmermeer Mr F J M A Reekers Uitgebracht 1194 st Herkozen met 604 s Qravenhage Mr W Wintgens Uitgebracht 1413 st Herkozen met 725 st Jhr G J 6 Klerck 569 Schimmelpenninck van der Oge 114 Tilhurg F H H Borret Uitgebracht 1237 stemmen Herkozen met 1157 st BrielU Dr K A Bombach Uitgebracht 1171 st Herkozen met 687 st Jhr Mr deSavornin Lohman 478 I Heeft Toor het lidinnatschap bedankt OOVDA DIVK VAN k BSIMKMAK ¥