Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1883

1883 Vrpdag 15 Janl N 2935 GOUDSGHË COURANT Nieuws en Advertentieblaë voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA U Jnni 1S8S De aitalsg der rerkieitngeo roor de Tweede Kamer il gidereD door om b j Teraohillende balletini aan ODK abonnëa binnen Qouda bekend gemaakt Daarnit heeft men graien dat de merate aftredende leden berkozen tijn dooh dat in Arnhem en Tiet tnree antirerbliitioDaire candidaten gekozen gn op plnatten tot heden door liberalen bezet De uitslag der verkiezing in de rolgende districten werd eerat heden bekend Wjj laten die than lolgen Alhiuur Mr J L de Brn n Kopi Uitgebracl t S332 at Herkozen met 1336 Vi Boa 644 Jhr Mr de Sarornin Lohman 332 at Goti Jhr Mr A F de Saiornin Lohman Uitgebracht 1783 si Herkozen met 1311 t W 1 ran Gorkom 437 Middelburg Mr P C t Hooft Uitgebracht 2217 at ran onwaarde 22 Herkozen met 1260 at Mr W J Snouck Hurgronje 940 si Uitslag der Verkiizing ran een Lid roor de Tweede Kamir der Stalen Gencraal op Dinsdag 12 Juni jl Uitgebracht 2668 stemmen Van OBjv aarde 8 Ge g 2650 Volstrekte meerderheid 1326 Kr werden nitgebrnchl op Jhr Mr K A Godin de Beanfort 1646 stemmen Mr W Thorbecke 999 Verschillende personen t is Jhr Mr Zoodat herkozen Beaufort Bg de Dinsdag gebonden van de Tweede Kamer der verschillende gemeenten van het volgende aantal stemmen Gouda Ondewaler Hekendorp Lange Ruige Weijde Bodegraven Papekop Woerdei Rietveld Wanrder Barbontswaarder dfl Boskoop Zwammerdam Aarlanderrcen Alfen Waddingsreen Zevenhuizen Bleiswyk Bergsoheflhoek Beeuwijk Moordrecht Niewerkerk n d IJsil Capelle a d IJscl Lekkerkerk Krimpen a d Lek Ouderkerk a d U el Berkenwoude Goudemk Schoonhoven Stolwyk Bergamb icht Ammerstol Haast recht Vli t Zegreld L inscholen Monifoott 2650 K A Godin de verkiezing ran een Lid Stalen Oeneraal is in de het kiesdistrict Gouda uitgebracht Getal Gelal nitg Kiezers stemmen 560 412 107 84 37 25 47 29 199 120 28 13 185 106 34 27 57 45 33 27 120 102 79 41 136 86 187 118 182 1 3 117 81 74 60 51 32 139 74 94 72 69 41 71 39 134 99 62 47 130 S9 35 22 51 29 181 142 113 66 131 89 25 22 89 71 38 84 67 38 113 77 130 93 3874 2653 Blqkens achterstaande kennisgeTing heeft Maandag 18 Jnni e k de algemr ne ooiircte plaats roor hit fonds tot ondersteuning en aanmoediging ran den gewapenden dienst in Niilerland Wij drukken de hoop git dat reien onter sladgeDooten zioh gedrongen stilen geroelen een grootereof kleinere bqdrage af teionderen roor dit alleszinsnuttige doel Mpj J Grendel alhier heeft met goed gerolg het exanen afgelegd roor Bpo lfaekersbediende Door de politie lhier is aangehouden roor bedelerij Johannes Hork RB jaren arbeider geboren en wonende te loeiden Iqnde een vroegere reroordeelde De SUattcOKrant berat thans de i kte ri n opr ohting ran de Naamlooze Vennootsobap De Gomlrohe WaterleidingMaatschoppg Belangstellenden rinden die in dit nr ran ons bird opgenomen SC1IAAK C0RBB8P0NDENTIE Den Haag 31ste zét A 3 BI Gouda K 6 nremt C 4 Gisterenmiddag ten 2 nre h id op het Raadhuis de aai besteding plaats ran 1 Het rtrbonwen ran de Ie Kosteloote School met inbegrip ran Bchoolmeubelen en lymnaitieklokaal aan de Patersteeg alhier Ingeschreren werd door W de Jong roor 65 443 O Toomrliet roor 55 440 Joh de Jong Wz roor 64 635 B Hoogerwaard roor ƒ 54 642 i P A Bnrghoat roor 52 747 W Bokhorea roor ƒ 52 800 G Luijendgk roor 52 000 J A W Bm roor ƒ 51 960 j K Hollander roor ƒ 51 900 H J Nederhorst roor ƒ 60 729 2 Hel lereren maken rn inhangen ran rier nieuwe Spuidennn aan de Haren bq de Ponkere sluis Ingeschreren werd door C ran dir Kui roor ƒ 2960 O Luijeudijk roor ƒ 2759 K Hol lander ƒ 2390 P A Burghout roor ƒ 3295 H J I edeihorst roor ƒ 2280 W Bokhorea roor ƒ 2192 Tot lid ran den raad der gemeente Moordrecht is in plaats ran wqleii den heer IJ J de Jong benoemd de heer L Ëialto met 70 ran de 79 geldige stemmen Te e Hage werd gekozen lot tid der Pror Stalen ran Zuid Holland jhr mr B C De Jonge met 764 stemmen Op den heer A P Godon waren 600 St uitgebracht Te Leiden werd rorkozen mr H A Neeb oandidaat der liberalen met 491 stemmen tegen 335 die op J D baron van Wassenaer onnd der aniirer en R K waren uilgebrnoht Door Gedep Staten ran Zuid Holland is bepaald dat de afzonderlgke jnchtcn op waternild voor dit jaar znllen worden geopend op Maandag 30 Juli aantt en d t mitsdien ran dat tijdstip de uitoetening der jtfchtbedr ren rermeld in art 15 litt d en i der wet op dn jacht en risscherij is geoorloofd Tevens wordt herinnerd aan de bepaling ran art 1 ran het reglement op de uitoefening der jaoht en riesoherg in deze prorincie krachtens welke die jachten niet andera mogen plaats hebbeu dan op het water langs de strandeij oerera en meren plassen ririeren en op moerassige landen Z M de Koning heeft uit zyn partiiSuliére kas een jaarlgksohe oubsiüie rnn ƒ 1400 toegestaan aan de Luxejnburgschi Société royale d Jgnmlliire om Ie dieneiWJIot aanmoeil ging ran rerlKlefjiigen in den landbouw Do secretaris des Konings grnaf De VilIers deelde iian den president ran den Cerole agricolt et horlicole De Wacqannt meile dat Z M zoo roldaan wna over de lenlooustelling te Ëttelbruck dat hg besloten was een aant il lai dhouwwerktuigen als prtralèn bg den rolgenden wedstrijd beschikbaar te stellen Z M heeft bepoiild lat roorl au een gouden een zilrcren en een bronzen mfdiulle 7uIlon vvorden uitgeloold aan de beste leerlingen ran de teekeuklüsse ran hel Alhénée Ie Luxemburg De Kerkeraad der Ned Herr Gemeente te s Hage is Maandagarond niet lot het nemen eener beslissing gekomen orer het protest tegen het opgemaskle ze tal ran predikanten daar bij afwezigheid ran den roorzilter ran het betrokken slembureau orer de waarheid ran hel in het protest beweerde niet kon worden geoordeeld De beslissing is uu rerdaagd tot hedenavond en de rergadering ran het kiescollege tot formeeriug ran een drietal tot nadere oproeping uitgesteld Dinsdag begon te Parijs het proces van den markies de Rsjrs die Port Brelon wilde koloniseeren De Rays is 60 jaar oud Reeds jong maakte hg groote reizen in 1872 kwam het denkbeeld bij hem op een Christen kolonie te stichten hg liet in het Petit Journal de rolgende adrerleclie plaatsen Colonic libre de Porl Breton Terrea a 5 francs l hectare payables l franc par mois Fortune rapide et assurée sens quitter son pays Pour tons renseignements s adresser a M le marquis du Breil de Pays consul de Bolirie au c Slean de Qnimeren en Bnnnolec Finistère Inmiddels rerspreidde hij een prospectus waarin PorlBreton in den archipel ran Nieuw Bretagne dicht bü Nieuw Caledonie als een Eldorado werd voorgesteld De zaak ging goed een aantal personen namen aandeelen en er werd roor 1 800 000 frs gestort De Rays verkocht 700 000 hectaren land terwgl het eiland slechts 7000 hectaren groot is Een deel daarian had hy gekocht van Koning Maragoano veoi wat tahak b lea pautea ra roodfluweelen kostuum Op rier schepen werden de eteigranten 39 in getil naar Port Brelon overgebracht aan boord was bijna aan alles gebrek en m het eiland zelf was niets in gereedheid gebracht voor hen ontvangst Op een oubeboowit land ten prooi aan honger en dorst vechtende met de wilden kwamen reien om de rest keirde aan boord van Engelsche schepen huiswaarts De Rays was inmiddels naar Madrid gegaan en had een aantal financiéele ondernemingen op lonw gezel De Spaansche Regeering lererde hem uil aan die van Frankrijk en hg met zijn 17 medeplichtigen staan thans terecht De he r Justus ran Maurik jr woonde liiteren de zitting der Rolterdamsche Arrondissements Beohtbank bg waar de Millioenen juffronw met haar gevolg terechtstaat en teekende rersohillende der hoofdpersonen uit zoodiit men wellicht binnen kort een humoristisoh verslag rerrgkt met illustraties mag te gemoelzien Hit Aardrijkskundig Genootrohap herdacht üin dag in een algemeene vergadering le Amsterdam zgn lOjnrig beslaag In de rede wnarm de de hoogleeraar Veth de b eenkomst opent e sloeg hij een blik op het afgelegde decennium hg he dacht de rerdienstelijke mannen die aan het Genoot chnp ontrielen en bracht warme hulde aan de ragedachtenis ran Prins Hemlrik zonder rien hel Geiioo ichap niet den rang zou innemen dien zg ihaps bezit Spr betreurde hel dnt het Bnrents comilé de zwakke lulp des Genootsohaps versmaadde Dr Wijnmolen vertegenwoordiger van het Koninklgke Instituut voor Tnal Land en Volkenkunde en de heer Bosscha vertegenwoordiger van het KoninkIgk Instituut van Ingenieurs brachten feestgroeten dezer instellingen aan het Genootschap De Minister Heemskerk hierop het woord verkrijgende zeide dat een tienjarig igdvuk in t leven van een mensch wel wal loch in dat van een Genootschap niet veel beteekende Toch is de verdienste des te grcoter wanneer in een klein tgdperk veel goeds wordt verricht zoo ds met dit Genootschap het geval was Hg somde alzoo r p wal in de 10 laat te jaren op het gebied van aarnnjksknnile was gedaan den tocht van Nordenskiold de Barenlsreizen enz en uitte den weiisch dnt het Ger ootpchap nog VI le acboone vrachten van rgn streven rn arbiid npocht plukken Een aangename tijding wns hel