Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1883

Toor al de leden litt de Miniiter Tolgen dat Z H de Koning een blijk ran waardeeriog an den arbeid ao he Qenootsohap beeft willen geren door den roonilter prof Veth tot commandeur en den eeratel eoretaria prof Kan tot officier ren de Eikenkraon te benoemen met welke wel rerdiende eerrolle onderacheidingen de Mlu de benoemden geluk wenschte hnn daarby de beiliitan en iniignieu orerhandigende onder applaot der rergadering Blqkbaar aangedaan dankte prof Velb roor deze verrassende blyken van belangstelling by zag daaiin het streelend bewys dat het hoofd ran den Staat met welgerallen den arbeid ran het Genootschap gadeslaat waardoor het bestuur meer rrijinoedigbeid kreeg om later nog eens hulp te rrngen aU die noodig was Ue aftredende herkiesbare bestuursleden de heereu Vau Eegheu Bornseifie eu Aogge werden herkozen roor Ie niet berkiesbare leden werden gekozen de hceren J Kuiper De Bas en Van Musscheubroek Hierop deed de secretaris prof Kau uitvoerige mededeeliog n omtrent de Werkzaamheden eu verrichtingen Van het Genootschap gedurende zyn bestaan van 1873 tot 1883 H j toonde uitvoerig en met feiten aan wat de Vereeniging rerrichtte tot vermeerdering van de kennis van Nederland van de Nederl orerzeesohe bezittingen ran de Arctische gewesten en van den aardbol in zyn geheel om daarna Geuootschaps bemoeiingen in take de rerbeteriug ran het geografisch ooderwgs en de rerspreidiug der resultaten van de aardrykskandige studiën in t licht te stellen en aan t slot te gewagen van Nederlands vertegenwoordiging in den vreemde op t gebied der aardrijkskunde Vooraf werd het doel der Vereeniging geschetst om nl belangstelling voor de aardrykskundige wetenschappen te wekken enz en breedvoerig de middelen niteengeret om dat doel te bereiken Uit een en ander loonde hy aan dat het Genootschap veel iiUt had gesticht en aanspraak mocht maken op een jaarlijksche subsidie van de Kegeering welke aanvrage dan ook by het bestuur een punt van overweging uitmaakte Door de nuchtere feiten te laten spreken zou b j het degelyk deel der natie eu door baar by de Regeering het meest worden uitgewerkt Uit het daarneveu uitgebracht verslag bleek dat de financiën van het Genootschap in goeden staat rerkeereu er is een kassaldo van ƒ 3000 lil Nadat de taak herhaaldelijk uitgesteld was geworden is eittdelyk voor het kantongerecht te Terborgh een aanvang gemaakt met de pleidooien in de geruchtmakende quaestie der hooge doctersrekeningen te Varseveld Voor de erven van dr Arendsen is mr Van Gelein Vitringo advocaat te Arhem en roor de gedaagden mr Gndiot advocaat te Utrecht opgetreden Na re en dupliek heeft de heer Vitringa voorgesteld de ingewikkelde zaak rier weken te laten ru ten teneinde gelegenheid te hebben nog meer bewijzen te kunnen bybrengen en de heer GaiÜot heeft hierin toegestemd Daarop heeft de kantonrechter mr V Gratama het gevraagde uitstel aan partyen rerleend NAAMLOOZB VENNOOTSCHAP De Goudsche WaterleidingMaat 8cliappiJ te Gouda Naamlooze Vennootschap Goiidtche K aterleidmffMaatteiappij te Gouda Den achttienden Mei achttienhouderd drie en tachtig compareerden voor my mr Pierre Paulus Philippe Kist notaris resideerende te Gouda tti tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen lo Cyprianos Johannes van der Veen tijdelijl directeur der op te richten Goudsche Waterleidingmaatschappij wonende te Goada zes anndeelen ia rar Willem van der Vliet president directeur der Doio atermaatschappij wonende te Amsterdam elf aandeelen 3o Jan Schotel iugenieui wonende Ie Rotterdam twee aandeelen 4o Gerard Adriaan Heiiuken fnbrikaut wonende te Amsterdam ten deze èii voor zich elf aandeelen èn alt mondeling femachtigde volgens zyne verklaring van Jacobu Johannes Dnyvené de Wit grondeigenaar woirend te Velp twaalf aandeelen 5o Hendrik Willem Wester uitgever wonende ie Leeuwarden acht aandeelen 6o dr Simou Ediiard Oudsohant Uent heel en verloskundige wonende te Leeuwarden tien aandeelen 7o mr v n der Vliet voornoemd als mondeling gemachtigde volgens lyne rerkhuring van mr Frederic Henri Joseph baron de Bieberstain Bogalla Zawadsky vice president bg de arrondissementtreohtbank wonende te Maasiriobt rier aandeelen So Gerrit Strarer particulier wonende te Gouda twee aandeelen 9a Peter Wilhelm rau Marselis Hartsinck commissionair in effecten wonende te Amsterdam ten deze èn voor zich eeu aandeel èn als mondeling gemachtigde volgeus zyne verklaring van Dirk de Grseff van Pulsbroek laatst Zyner Majesteits ministerresident wonende te sGrarenbage acht aandeelen mr David Jacob Cornells Van Lenuep directeur der Nederlandsche Ceutraalepoorwegmaatschappy wonende te utrecht eeu aandeel Herman Albert Insinger grondeigenaar nonende te Soest eeii en twintig aandeelen merrouw Anna Wilhelmina Frederika Hauegraaff geboren Van Marselis Hartsinck particuliere wonende te Rotterdam een aandeel Cornells Darid Van der Vliet koopman wonende te Orerveeu gemeente Bloemeudaal twintig aaudeclcu mr Bernard Herman Maria Driessen adrocaat en wethouder wonende te Amsterdam tien aandeelen jhr Theodore Leopold Brantsen rau Rhederoord grondeigenaar wonende te Hhedeu tien aandeelen jhr mr Willem Róell wethouder wonende te Amsterdam tien aandeelen Zacharias Frederik Cbristiaan Diemont grondeigenaar en weihouder wonende te Putten op de Veluwe zes aandeelen Willem Borski junior commissionnair in publieke fondsen wonende te Amsterdam tien aandeelen Daniel Franken Danielszoon rentenier wonende Ie Parijs een aandeel Hendrik Herman Momma particulier wonende te Amsterdam twee aandeelen rar Gysbert Van Tienboreu burgemeester wonende te Amsterdam tien aandeelen Julius Hendrik Tutein Noltbenius commissionnair en koopman wonende te Amsterdam voor en ten be boeve zyner firma Tulein Noltbenius en De Haan twintig aandeelen Carl Georg Beinold Van Marselis Hartsinck in assurautiéu wonende t Amsterdam vier aandeelen Thomas Gooi commissionnair in effecten wonende te Amsterdam een aandeel Floris der Kinderen commissionnair in assurantiën wonende te Amsterdam twee aandeelen Kndré Dubourcq koopman wonende te Amsterdam twee aandeelen Jan Jacob Otl De Vries koopman wonende te Amsterdam vyf aandeelen mr Jcronimo Catharinus De Vries advocaat wonende te Ait sterdaiu tien aandeelen Wilhelm Feltmann junior bierbrouwer wonende te Rotterdam twaalf aandeelen Adriaan Gilles Heiueken commissionnair in aasuraolién wonende te Bussum vyf aandeelen mejuffrouw Cornelia Adriana Heineken particuliere wonende te Velp vijftien aandeelen Jean Alstorphius Von Uemert directeur der Duinwatermaatschappy wonende te Maarssen zeven aandeelen Welke comparanten in privé of namens beu of haar die zij vertegenwoordigen verklaarden dat zij overeengekomen eene waterleiding maatschappij te Gouda op te richten onder den naam van de Goudsche If aterleiding UaaUchappy de akte van oprichting dier nitamlooze vennootschap op den zevenden Februari laatstleden voor my notaris te Gouda bcbbeii verleden behoudens daarop te erlangen bewilliging van den Koning en Ie verkrygen toestemming vau den gemeenteraad van Gouda de laatste om de aan den heer Oudschans Dentz verleende concLssie op deze vennootschap te doen overgaan dat zich echter èn bezwaren tegen sommige bepalingen dier akte hebben opgedaan èn nog enkele veranderingen sedert wenschelyk zijn geworden waarom zy noodig hebben geacht wijzigingen daar te stellen tengevolge waarvan de akte houdende oprichting van de naamlooze vennootschap de Ooudsche Fa terleidhgMaaüchappij in haar geheel zal luiden als in de volgende bepalingen is vervat en welke bepalingen zijn goedgekeurd bij Zgnef Majeslelts besluit van den twiutigsteu ApHl laatstleden nommer zeven en twintig waarvan het afschrift met het goedgekeurde afschrift van de bepalingen ann deze minuut is vastgehecht lerwgl ook de gemeenteraad van Gouda zijne goedkeuring daaraan heeft gehecht bij bt sluit van den efrsten Mei laatstleden Artikel I De vennootschap draagt den naam ran de Goudiche H aterleiding Maattchafpij Haar zetel zal gevestigd zijn te Gouda Artikel 2 Het doel der vennootschap zal zjjn het tot stand brengtn en exploiteeren e oer vaterleiding van en uit deo IJsel tot en in de gemeente Gjuda Tolgens de daartoe rerkregeu oanoessie door den heer Simon Ëduard Oudscbans Dentz hem door deu ruA der gameente Souda bq besluit van den tweeden Maart aehttieahooderd een en tachtig rerleend en door hem bij akte roor mU notarii te Gouda den tweeden Juni achttienhonderd een en tachtig rerledeu aanvaard allei met inaohtneming van alle daarby roorgetcbreren bepalingen en welk concessionaris by de tegenwoordige akte de bedoelde couoesaie met alle daaraan verbonden rechten en rerpliohtingeu in deze reonootsohap inbrengt Artikel 3 De vennootschap wordt aangegaan voor den tyd dien de aan deo genoemden heer Oudscbans Dentz op dei tweeden Maart achttienhonderd een en tachtig voor veertig jaren door den gemeenteraad ran Gouda verleende eonc atie nog te bopen heeft De vennootschap eindigt alzoo deu eersten Maart negentienhonderd een en twintig Zij wordt behoudens de daarop te verkrygcn Koniulïlyke bewilliging telkens roor tien jaren verlengd Ingeval de gemeente Gouda geen gebruik maakt van haar recht de waterleiding over te nemen volgens de bepalingen der concessie Artikel 4 Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tweehonderd zestig duizend gulden verdeeld in tneehonderd zeatig aandeelen ieder van duizend gulden Binnen acht dagen na het passeereu dezer akte tal in de kas der vennootschap moeten worden gestort twintig percent van het gemeenschappelijk kapitaal waarna de vennootschap aanvang neemt De verdere stortingen zuUeu geschiedeu naar gelang daartoe volgens het oordeel van den directeur en commissarissen behoefte bestaat Zy worden veertien dagen te voren aangekondigd en zullen moeten worden gedaan ter plaatse bij de aankondiging aangewezen Artikel 6 De stortingen zullen geschieden tegen recepiaaen door den directeur en één der commissarissen geteekend Bij voldoening rag de laatste storting zullen de recepissen worden ingetrokken en tegen bewya ran aandeel verwisseld Artikel 6 De aandeelen warden ter keuze der houders gesteld op naam of aan toonder Zij kunnen ten allen tijde van toonder op naam of van naam op toonder worden overgescbrereu Da overschrijving van aandeelen aan toonder op naam en de overilracht van op naam staande aandeelen zoowel als de overdracht van recepissen voor zoover die ingevolge de wel voor overdracht vatbaar tyn zal geschieden door eene verklaring geteekend door den rennoot eu deu rerkryger en in te scbrijren in de boeken der rennootschap De bewijzen ran aandeel worden door den directeur en twee commissarissen onderteekend Artikel 7 Het bestuur der vennootschap is onder toezicht rnn drie commissarissen uitsluitend aan éia directeur opgedragen Artikel 8 Be directeur wordt benoemd en yn honorarium bepaald door de aandeelhouders by meerderheid van stemmen op eene algemeene vergadering Wanneer by zyne benoeming bepaald ia dat hy een zeker getal aandeelen op zyn naam moet hebben don zullea die aandeelen onvervreemdbaar zyn en niet aan toonder kunnen worden o vergeachreren beide op straffe van nietigheiil zoolang hy directeur is of niet als zoodanig gedechargeerd Hy vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten tot het nnnkoopen van onroerende goederen de wijze van bewaren jn het beleggen van beschikbare gelden wordt de toestemming van commissarissen vereischl tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen aan de vennootschap behooreude de toestemming van den gemeenteraad van Gouda en van comniissarissen tot het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap de goedkeuring van den gemeenteraad van Gouda van commissarissen en van de algemeene vergadering vau aandeelhouders Artikel 9 De commisgarlssen worden door de aandeelhouders op eene algemeene vergadering benoemd Tot commissarissen zyn benoemd de heeren mr Willem van der Vliet mr Frederic H nri Joseph baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky Gerrit Strarer allen boiMvermeld Ée commiliiris treedt om de drie jaren volgena eeu te raakej rooster af Ds aftredende is weder verkiesbaar Commissariisen hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootsch p en zijn levoegdjJot inzage der boeken en correspondentie alsraeSetbt kennisneming der loopende ziiken en van den stand der kas Er wo rdt buitendien door den Gemeenteraad van Gouda esÉBkmmissaris benoemd die ten allen tijde toegang li Hlot de bureaux en do werken bevDegd is inzage Remeu van de boeken en deze en de kus te verifieereii en net recht heeft zobwel de vergaderingen vnn het bestuur der vennoot tchap als lan dé aandeelhouders bij te wonen eu eene raadgevende stem uit te brengen Daartoe wordt bun van alle vergaderingen zoowel ge one als buitengewone vooraf kennis gegeven Artikel 10 De directeur of commissarissen mogen middellyk noch onmiddellijk deelnemen aan lererantién of aannemingen ten behoeve van de vennootschap Artikel 11 Met den laatsten December van elk laar eu dus voor de eersië maal den laatsten December achttienhonderd drie en tachtig orden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit een balans opgemaakt om door den directeur en commissarissen geteekend vóór den eersten Juni daaraanvolgende aan de algemeene vergadering Ier goedkeuring te worden aangeboden De balaus wordt niet als vastgesteld beschouwd v S6r dat zij door burgemeester en wethouders der gemeente Gouda is goedgekeurd vplgens de bepitling vau artikel zeveuiien der voorwaarden van de concessie Artikel 12 De volgens de balans gemaakte winat zal worden verdeeld als volgt nodat aan aandeelhouders zes percent over hunne aandeelen zal ijn uitgekeerd twintig ten honderd lian de gemeente Gouda vijftig ten honderd aan de aandeelhouders twintig ten honderd aan den directeur tien ten honderd aan de commiaaarissen Ingevolge artikil negentien der concessie in welke bepaling evenmin als in eeuige andere bepaling der concessie wijziging wordt gebracht door deze akte in verband met een depot van fondsen door derden gesteld ter beschikking van den directeur onder toestemming van commissariaseu is gedurende zes jaren aan asndeelhoudera ryf ten honderd gegarandeerd Artikel 13 Eenmaal in het jaar vódr den eeraten Juni wordt eene algemeene rergadering van aandeelhouders gehouden waarin reralag van deu staat der rennootschap wordt uitgebracht de balans wordt overgelegd in de erentueele racalures van directeur en commissarissen wordt voorzien en de voorstellen behandeld die aan de orde zyn gesteld l e directeur en commissarissen hebben ten allen tyde het recht eene buitengewone vergadering te beleggen wanneer z j dit dienstig oordeelen zij lyn daaitoe verplicht indien aandcelhonders minstens een vijfde van het kapitaaliiiertegenwoardigende hnn verlangen daartoe scbriftelyk hebben kenbaar gemaakt Elk aandeel geeft recht op ééat stem niemand zal echter meer dau zet stemmen kunnen uitbrengen Over alle voorstellen ter algemeene vergadering gebracht wordt bij volstrekte meerderheid van steramen faetlitt De algemeene vergaderingen worden opgeroepen ten minste veertien dagen vóór den dag waarop die bepaald zyn in minalena twee dagbladen waarvan een te Gouda verschyut Artikel 14 Geeiie veranderingen of wyzigiugen van de bepalingen dezer akte in het algemeen zyn verbindend dan na daargesteld te zijn op de wyze als bij artikel dertien is bepaald eu na verkregen Koninklyke bewilliging V Indien echter tot het rerkrijgen dier Koninklijke bewilliging veranderingen of wyzigingen van ondergeschikt belang in deze akte vereischt mochten worden zyn de directeur e i commissarissen te zamen daartoe gerechtigd Geene veranderingen of wyzigiugen van welken aard ook worden aan Zijne Majesteit ter bewilliging aangeboden vóór dat de gemeenteraad van Gouda die beeft goedgekeurd Ariikel 16 Allo bepalingen der concessie door den gemeenteraad van Gouda gemaakt zyn voor de veunoptschap verplichtend Artikel 16 Alle geschillen onverhoopt uit de bepalingen dezer akte opryzeiide zullen voor zoover zij volgens de wet voor soheidsrechterlyke beslissing valboiir zyn in hel hoogste ressort door drie soheidslieden worden beslist van welke ieder der twee in geschil zynde partijen ééa en de bevoegde rechter een derde zullen benoemen Verklarende 11e comparanten verder dat in het kapitaal der vennootschap groot tweehonderd zestig duizend gulden door hen of door de by deze vertegenwoordigden is deelgenomen iedtfr voor zooveel awideelen van duizend gulden als in het hoofd dezer achter huhne namen is vermeld dat de vennoottn geacht worden domicilie te hebben gekojen ten kantore van den notaris bewaarder van deze minuut Waarvan akte in minuut verljden te Gouda ten tyde in den hoofde dezer verintld leii kantore vnn my notaris in tegenwoordigheid van leunis Kruisheer gemeenteambtenaar en Arnoldus Hubertus Maria Kabel nolariaklerk beiden wonende te Gouda als getuig De oomparanteu zijn my notaria bekend Eb hebben de cómpnraniKn met de getuigen en 2 ris deze onmiddelyk na voorlezing onder ff C J Van der Veen W Vai der Vliet J ScholrJ Gerard Heineken H W WAlef dr S E Oudschan Dtnt G Straver P W Van Marselis Hartsinck T Kruisheer A H M Kabel P P P Kist notaris Ne 418 Geregiitreerd t Gouda den achttienden Mei 1800 drie en tachtig deel 1 6 folio 113 recto vak 5 vier bUden een renvooi Ontvangen roor recht eeu gulden twintig ceni De fd ontvanger geL Wetsels Het aan de Minuut dezer akte gehecht Koninklijk besluit is van den volgenden inhoud 20 April 1883 Wij Willem III bg de gratie Go4s No 27 Koning der Nederlanden Frilia ran Oranje Nasaau Groot Hertog Luxemburg enz ent cm Beachikkende op het aan Ons ingediend rerzoeksohrift ran mr P P P Kist notaris te Gouda strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij orergelegd ontwerp der akte van oprichting vau de naamlooze vennootschap De Goudiche Waterleiding ldattitchappij ie vestigen te Gouda Gelet op de artikelen 86 56 van bet Wetboek van Koophandel Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den l den April 1883 eerste afdeeling no 146 Hebbeu goedgevondeu en verstaan Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap i e Goudiche WalerleidittgMaaUehappy te vestigen te Gouda Onze Minister vau Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit Walton on Thames den 20steD April 1883 WILLE M De Minister van iJustitie A E J MODDEEMAN Buiteniandsch Overzicht De Ëngelacbe Economitt bevat de volgende beachouwing over de koloniale ataatkundc van Frankrijk Ont land hoewel een weinig ougeiust over de koloniale politiek der Republiek is echter niet werkelijk boos op haar en ook niet van plan twist met k ar te zoeken Geen enkele Fransche onderneming raakt ons ran nabij Fraukryk kan zoo het dnt wil het noorden van Madagascar reroreren en in IndoChina én zoo rijk mogelgke kolonie stichten het bezit reeds Tunis de quaestie ran deu Libanon kan geschikt worden en bet Suet kaoaal it eigenlijk niets anders dan een geldquaestie welke in één Keek door mannen van zaken kan gt regej l worden De Engelsche natie en haar regeering kunnen Frankrijk volkomen zijn gang laten gaan al zou het slechts zyn om Europa te beletten tusschen beide naticn op een vredebreuk te speculeeren want eigcnlyk heeft Engeland in Europa zich om niemand anders te bekommeren dat om Frankrijk Zoolang een goede verstandhouding met Frankrijk bestaat zijn de zeecu vrij en kan Engeland doen wat het wil Bovendien hebben wy als Frankrijk ons welgezind is nog altyd het vooruitzicht op eeu machtig verbond waarmede elke mogendheid die het plan had de wereldrnst le verstoren zou moeten rekenen Het zou dus niet verstandig zijn de goede verstandhouding en hetvooruitzicht op een verband met Frankrijk in de waagschaal te stellen door zgn eigenliefde te kwetsen ter verkryging van het een of ander ingebeeld of werkelijk voordeel Maandag was in deu Pruisischeu Landdag het nieuwe kerkelyke wetsontwerp aan de orde de belangstelling in de beraadslaging daarover werd echter verdrongen door het bericht van het ontslag van Bennigsen als lid van deu Landdag en den Rijksdag En te recht want het is een feit van groot gewicht daarin toch ligt de beslissing over het al of niet voortbestaan van de naiionaal liberale party m a w rau de liberale middel pariy welke wat men baar ook ten laste moge leggen in deu gegereu zonderlingen abnormalen politieken toestand in Duitschland gunstig heeft gewerkt De kracht van de nationaalliberale party werd ecnige jaren geleden gebroken door de afscheiding van de accessionisten en wonU nu zoo goed als vernietigd door het uittreden an Bennigien Door middel van Benuigsen bleef de nationaal liberale party steeds in zeker overleg met Bismarck en hij was t die door dm persoonlyken invloed van den Rijkskanselier daartoe bewogen dezer dagen nog ijii geestverwanten overhnahle om op verlangen vitn den overmaohtigen premier de rijksbegruoting van 84 86 ook in de derde lezing vast te stellen De kruik goat echter zoolang te water dat zij breekt eu de zucht tol bemiddelen feitelgk alles toegeven geworden brocht I eiudelgk zoover dut Benuigsen slechts eenige van zijn persoonlyke vrienden overhield De nieuwe kerkelyke wel bracht de breuk men weet dat de zoogenaamde Culturkampf voornnmetyk het weijf is van de nationaal liberalen en met de uitgebiRde concessie aan Rome elke het nieuwe ontwerp aanbiedt de Oulturkampf zoo goed als vervallen is De overgroote meerderheid der oivlianaal liberalen wilde dan ook van hel nieuwe ontwerp niets weten terwyl Bennigsen met enkele getrouwen tegenover het ontwerp een welwillende houding aannam en op de partyvergadering verlangde dat bet ontwerp geamendeerd zou worden de meerderheid ga niet toe en er bleef roor Bennigsen niet anders over dah zijn ontslag te nemen bg deelde dit aan zijn vriend Benda mede eu de pogingen van deze om hem van zijn besluit terug te brengen waren vergeefscb Dat er vroeijer reeds op andere punten te groote wrgving heeft bestaan spreekt wel van zelf zoo o a ook bij de wet betreffende de reorganisatie van het binnenlandach beatunr welke thana nog tuaschen den Landdag en het Heerenhuis hangt Het gevolg van het terugtreden vau Bennigsen is de versterking van de Seéessionislen von de opposilioneele linkerzyde en de vooi bereiding van de botsing tusschen het Parlement en de Regeering De Belgische Kamer van Vertegenwoordigers heeft hel ontwerp van wet ter voorkoiiing vanfaillissementen aangenomen Krachtens de nieuwe wel Jstaat het aan tweederde der schuldeischers vertegenwoordigende drievierde gedeelten van hetpassief vrij een minnelijke scb kking aan te nemen in plaats van een foilliet erkioring met denadec lige gevolgen welke zy voor allej belanghebbende heeft I Volgens de jongste berichten uit Stockholm zou alleen graaf Posse hoofd van het ministerie aftreden en als zoodanig vervangen worden door den beer Thyselius een man die door eigen kracht tot de hoogste waardigheden is opgeklommen In 1860 werd hij minister van eeredieust trad in C3 of 64 af en belaste zich met de portefeuille van binnenlandsche zaken in het ministerie De Geer van 76 tot April 80 toen dit aftrad Hij werd daarop ridder van de Seraphijnen orde en heeft steeds de hoogste achting genoten zoodat de keuze des Koning algemeen wordt toegejuicht Generaal Ryding heeft van koning Oscar een fraaie eereaabcl ontvangen ongetwijfeld heeft de Koning daarmede het bewijs willen leveren dat hij instemde met de waardeering die de jonge Minister ondervond zoowel bij voor als tegenstanders der legerwet welkehij met grooter bekwaamheid dan geluk in den Rijksdag verdedigd heeft INGEZONDEN Mij heer de Redacteur Ter aaurulling ran het bericht in uwe dourant rau Woensdag jl omtrent de brand van Dinsdag margen by den heer Burendse zoude het my aangenaam zyn tevens melding te maken dat door het flink én doortastend optreden van den heer Bonneur hoogst aarschijnlyk menschenlevens gered zijn en zeer zeker verdere uitbreiding voorkomen is UËd bij voorbaat dank zeggende voor de plaatsing Noeme mij Hoogachtend UEd Dw Dienaar ANDRIES VAK DANTZIG GEVONDEN en aan het Bureau von Politie gedeponeerd Drie toertjes bloedkorolen mei gouden Slootje eu een gouden oorknop KE i ISGEVIlVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda brengen ter algemeene kennis dot op MAANDAG den 18n JUNI aanstaande aanvangende des roormitldags teu 10 ure eene ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aan de huizen zal geschieden tot stijving ran bet fonds ter onderateuning en aanmoediging ran den gewapenden dienst in het Koningrijk der Nederlanden Zij vertrouwen dat een ieder door het schenken van een milde gifl zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda den 12 Juni 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDQDRN 1 De Secretaris BROUWER ROEPüRIi E TI G De BURUE MEESTEK van Goud Bcengt ter algemeene kennis dat aanstaand en ZON D G den 17 Jum 1883 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niW alleen voor miiimrmogeridm maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om rich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of hennenlen jouda deu 14 Juni 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN MARKTBERICHT Hl JM Gouda 14 Juni 1883 Se beste tarwe welke achaarschers wordt moeit 4