Goudsche Courant, zondag 17 juni 1883

LEIBSCHE SCEB0E7ST00MB00T MAATSCHAFPU V ® A 1 ® fi ® ® z o M R RiDiEisrsT aanvang nemende VRIJDAG 15 JUNI 1883 Zondag i Jont 1883 N 2936 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Nog daarenboven dagelijks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 5 45 uur en van Gouda naar Qpskoop s nam U 10 LIOPLAATS DER BOOTEN Te LEIDEN in de Haven te GOUDA aan het Bolwerk te AMSTERDAM BinnenAmstel bg de Achtergracht waar een ligter zich bevindt om de goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden 4an de Factory Barberstraat No I tusschen de O Z Voorburgwal en Nes Alle inlichtingen betreffende de Leidsche Stoomboot Maatschappg Volharding zijn verkrögbaar bö de Agenten de Heeren de ZWART Co Expediteurs en Scheepsbevrachtera Barberstraat No 4 tusschen de OZ Voorburgwal en Nes die ook te spreken zgn op den ligter en aan de Beurs voor pilaar No 22 en overigens bij de Commigaarissen aan de verscbillende stations De DIRECTIE BLnnenlazidsclie Sdiroefstoomlïoot Eeedenj te DORDRECHT De Dienst van ROTTERDAM en DORDRECHT naar DOESBORGH ZUTPHEN en ARNHEM en tusschen gelegen plaatsen wordt van at ZONDAG 17 JUNI 1883 naar DEVENTER verlengd De Dibectie J VAN OLDENBORGH LOzs J J B J EOÜVY G H VETH Directeur W KOLKMAN I Fzn Commissarissen X ujes Ferry heeft onlangs verklaard dat de regeering 10 i lO SO opbreogen Oewone en polder toort i f 9 75 Afwgkende iel lag r ZecDWïche rogge 6 75 ï f 7 10 poldcrrogge 6 f 6 60 Geret ia beide loorlen ƒ 5 85 5 Ï5 a ƒ Cke alier tot 7 50 Hanr ran ƒ 4 a ƒ 4 40 in foede kwaliteit Mais ƒ 6 40 ü 8 60 Erwteo en boonen zonder noemens wurdigen handel De retniarict met goeden aanroer de beste soorten to enorme hopge prijzen rerkocht inferieure soorten iels trager retie rarkens 24 a 26 et rarkens roor Londen 20 a 23 et magrrerarkens en biggen traag biggcD 0 90 a ƒ I 20 per week vette schapen vlag lammeren tot enorme hooge prjjzen handel eehter traag Kaas aangeroerd 109 partijen eerste qualitiit ƒ 30 a 33 t eede qoaliteit ƒ 2fi a 29 Noord Holl indsohe ƒ 31 a ƒ 33 Haidtl vlug Goebo ier ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ I IO a ƒ 1 20 Burger ij ke Staad GEBOREN U uDi Hcrmioui ouders K C Agiea en D M de Bruin 12 Frans onders F TempelniBn en L Beonia f 13 Johscoa ariA Antonia ouders i Vloons en T C M Vermeulen OVlRLtUKN IS Joni W tteijman 80 j ONDFRTROUH D 13 Juni G Arrt en N nn dir Tugn P Tom en J Scbooudernocrd D van der Kist en P ao der St rren F van Vliet en M Ondi k M A Smid en J Goedewaagen ADVERTENTIfiN Getrouwd MATHIJS ARNOLDüö SMITS JOHANNA GOEDEWAAGEN die mede namens wederzijdscbe betrekkingen harteiyken dank zeggen voor de vele bewijzen Tan belangstelling b oun l iwel k ondervonden Gouda 13 Juni 1883 Ter voldoening aan de bepaling van Art 38 Wetb van Eooph wordt bericht dat blgkens Akte dd 18 Mei 1883 voor Notaris Mr KIST te Gouda verleden is opgericht en te Gouda gevestigd eene Naamlooze Vennootschap de Ooudsche Waterleid ing Maatschappij waarop de Koninklgke bewilliging ia verleend bij Z M Besluit van 30 April 1888 n 27 welk laatste met ie akte 3er Vennootschap is geplaatst in bet Büvoegsel tot de Nederl StaatsCourant van 13 Juni 1883 n 136 BÜRGEMEESTER n WBTïK tTSEKS der Gemeente Moordrecht maken bekend dat krachtens machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Proiópcie de MIDDELWEO van den ZuMplaajtolder bij het Station van den Nederlandschen Rgnspoorweg te Moordrecht van 15 tot 23 Juni 1883 voor de PASSAGE met RIJ en VOERTUIGEN en VEE zal zgn GESLOTEN Moordrecht 13 Juni 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester D NÜQTEfiEN A Chb SNEL GEVRAAGD tegen 1 AUGUSTUS voor den Haag eene flinke iatsoenlyke ÜIEl STBODE i ala MEID ALLEEN tegen goed loon en verval een Burgerpot kunnende koken en goed werken Adres franco brieven ouder No 8Ï7 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw van TRICHT op üe Haven te Gouda VRAAGT met 1 AUGUSTUS eene bekwame KEUKENMEID en BIlVlNEiNMEID de laatste moet goed kunnen Strijken en met de Droog Wasch omgaan Zonder goede getu igen onn oodig zich aan te melden Snelpersdruk van A Bsiskman te Gouda Gouda Amsterdam Van Gouda 3 Dinsdag Woensdag j 6 Donderdag f Vrijdag 4 Zaterdag 5 30 Leiden Gouda Van Leiden vm ff 45 nm 4Ab Zondag Maandag voorm 12 15 12 15 6 45 en 4 45 Dinsdag I Woensdag Donderdag Vrfldag vm 1 30 4 45 4 45 6 45 Zaterdag vm 6 45 nm 1 Mevrouw A K van der Gahden CRABETHSTRAAT VRAAGT tegen AUGUSTUS eene DIENSTBODE Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen TE GOUDA Groote Spiritistische Séance en mysterieuse Toover Soiree ZONDAG 17 JVNIJ Slectós 1 groote schitterende diabolische Voorstelling en raysteriense TOOVEE SOIEÉE Spiritismus Klopgeesterij Zinsbedrog Magie em DOOB DEN WEEELDBEBOEMDEN Prof EPSTEIN K K Buss tlof prestidigitateur diede eer heeft gehad r eds voor al e gekroonde hoofden der wereld op te treden zal op zijn doorreis naar de Amsterdamsche Tentoonstellina hier slechts 1 VOORSTELLING geven Opening van het Bureau 7 Aanvang 8 ure Prjjzen der Plaatsen H H LEDEN en Hunne Dames 0 50 NIETLEDEN 0 75 BILJETTEN zijn reeds nn aan het bureau Ennstniin te verkrijgen Nadere bijzonderheden op de Biljetten Amsterdam Gouda Van Amsterdam mn 2 Maandag Dinsdag 3 2 3 Woensdag Donderdag Vrfldag Zaterdag Gouda Leiden Van Gouda Zondag Maandag Dinsdag vm 7 20 nm 5 10 I Woensdag Donderdag Vrijdag vm 4 7 20 1105 nm 510 Zaterdag vm 5 30 7 20 1105 nm 5 10 vm 7 20 11 05 nm 5 10 GEVRAAGD tegen 1 AUG te G awH in een klein deftig Gezin eene die Strijken n Naaien kan niet hefteden de 25 jaren Brieven franco otider No 593 bö de Boekhandelaars A VA HOOGSTRATEN ZooNf s Oravenhage Wsel S t oomtram weg Maatschappij De DIRECTIE der IJsel Stoomtramweg Maatschappij zul op 15 Juni aanstaande doen aanwezen en op ao Juni daaraan volgend j ten haren Kantore AANEESTESEU De werken vervat in bestek no 1 3 en no 14 als Het maken enz tier trambaan tusschen Gouda Oudewater en van diverse overbru ging en voor die lijn De nadere bepaljngen omtrent bovengenoemde aanwgzing en aanbesteding zijn opgenomen in de bestekken welke na 7 Juni a s verkrggbaar wordpn gesteld d ƒ Z per exemplaar te sGraveiilmge ten Kantore der Maatschapp j Buitenhof 38 te Gouda Hontmansgracht 253 De Directie Met 1 J U L I begfint een nieuwKwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nrtmmers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 16 JuDi 18S3 Donderdag n bevorderd tot Dooier in de Geme kunde de heer C A Molensar geb te Waddinxveen met Aoad proefsch get Ofer het weien der encephalopatia Mtarnina Uit het ons toegezonden VertlaK van de 12e alg Teigadering der Vereeniging Tes§el ohade blijkt dat de afdeeling Goada dier Vercenigiog t U 4S Leden en Doiiateura benevens 2 werksters Voor rekening der afdeeling ontving eene weduwe opleiding in Ie verloskunde en deed met goed gevolg haar examen Tot ous leedwezen sagen wij uit het Verslag dat de afdeeling bq gebrek aan belangilelling der Goodsehe ingeietenen niet vooruit gaat Het doel lotsverbetering der onvermogende beschaafde vroaw is toch allesiios de belangs lling waard W bevelen de zaak In aller aandacht aan Het G meenle Verslag over 1832 bevai over de mlildeleD ts Ua igM i g m s mi i t ri y wwJa inHinderheid door onderwya en werkverschaffing het volgende Ër sgn geene andere instellingen tot leniging en vermindering der armoede door onderwijs althans die door of van wege de gemeente beheerd worden als de beide Kosteloose scholen en de Avondschool welke toegankelijk zijn voor alle onvermogenden Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt alleen Moor instellingen welke door bijzondere vereenigiugen worden geregeld en bestuurd Uiertoe behooren a I e Werkinriohting tol wering van Bedelary Dote instelling dekt bare kosten voornamelijk door büdragen van pnrtioulieren en verder door de opbrengst van bet gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten De gebouwen zijn van de Gemeente en worden door haar onderhouden Zij die ondersteuning noodig hebben kunnen daar tegen verrichttng van het hun aangewezen werk den kosi en bovendien eene kleine geldelijke belooning bekomen In bet afgeloopen jaar namen behalve de vaal opgenomenen wier aantal varieerde van 20 tot 30 lieden die tegen eene geringe bijdrage van armbesturen of larticulieren daar huisvesting voeding en kleeding onUingen slechts weinigen hun toevluoht tot de inrichting Het grootste getal zoogenaamde dagmensohen was 15 het kleinste 3 Het bestuur der Werkinrichting beslaat uit 9 leden met een ooilegie van 26 Commissjirissen i pe verceniging Hulpbetoon aau eerlijke en vlijtige armoede Dete vereeniging door eenige dames bestuurd stelt zioh ten doel aiMi behoeftige gezinnen zedelijke en stoffelijke ondersteuning te verleenen het laatste inzonderheid door tegen een billgk loon aan de vronwen naaien breiwerk te versciiaifeo De vervaardigde kleedingstnkken worden deels verkocht deels verloot Instellingen ter loorkoming van nrmoede door of van wege de Gemeente beheerd a De Stedelijke beleenbank b stuurd door eene Commissie van drie leden Op den lalcu Januari 1882 waren aanwezig 16068 panden beleend met ƒ 47812 85 In denloop van het joar werden beleend 74216 pandeirvoor ƒ 03175 85 Te zaaien 89283 panden beleend met ƒ 250988 70 t HÉM Daareiilegen werden er 72622 panden gelost tegen 200480 75 en 1278 paM i verkocht tegen 3622 20 Tezamen 73900 pandea f bedrage van 204002 95 Zoodat op ult DeaWber 1882 aanarezig waren 15383 panden beleend piet 469S5 76 Het saldo in kas bedroeg 109SI I 4 Het riebet der administratie van verkoop 187 15 Kapitaal der bank op alt Deonnber 1881 51198 44 Er werden In den lodp van bet jaar 1954 panden minder beleend en f wS8 60 minder ter leen verstrekt dan in 1881 b De Sp iarkas oader het beheer van Wt Burgerlijk Armbestuur Door 387 persones rden in 188S bij de Spaarkas ingebracht de aoB van ƒ 4087 05 Z j ontvingen terug 4213 08 Het bedrag wianBida de teruggaaf den inleg overtreft werd bestredM uit de rente die het kapitaal dat op de 8pa ok is geplaatst afwierp ten bedrage van ƒ 3848 en voor het overige uit fondsen van het Borgeifijk Armbestuur In het vorige jaar Wden 436 personen de aom van ƒ 4631 70 ing hi l t Xevens de beide voonaode Gemeenteinstellingenverdienen nog de volmde die door of van wegecorporatién of partioifiven beheerd worden vermelding f a De Spaarbank oMericht door het Departement Oouda der Maatschappij tot Nut van I Algemeen BIgkens de laatate rtkaning waren er 1635 deelnemers tegen 1620 in 1881 De inlagen in het jaar 1882 gedaan beliepen ƒ 67828 39 teiugbetaaU werd oo voor opgevraagde inlagen als voor interasicn ƒ 6S39S 81 I het voeige iatftmi ingebracht ƒ 75542 65 en opgevraagd ƒ 68213 44 De Spaarbank beUall 3 pCt rente De Hulpb nk insgelijks opgericht door het Departement Gouda der Maatsohappg tot Nut van t Algemeen De Hulpbank verleende ia bet afgeloopen jaar 61 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 11670 In 1881 was het getal voorschotten 69 en beliep de voorgescbotene som ƒ 12410 c Een algemeene Ziekenfonds dat 203 deelnemers telde door welke ƒ 1046 38 aan contributién werd bijgedragen aan 178 personen werd geneeskundige hulp verleend bovendien ontvingen 26 vrouwen geldelijke bijdragen voor verloskundige hulp d Eene Begrafenisbus Zij telde 933 leden voorhet begraven van 37 personen werd een bedragvan 2860 uitgekeerd Door het Bestuur van de Amsterdamsche Tentoonstelling is besloten te beginnen met Zaterdag 16 dezer den toegangsprijs dagelijks te stellen op 60 cents behalve des Vrgdags De mUée blijft op die dag één gulden Die maatregel is genomen vooral met bet oog op de bezoekers van elders daar het moeielykheden gaf in verband met de verschillenile entreeprijzen goedkoope retourtreineu te organiseeren De heer D Veer onderVgser te Zevenhuizen aan de school No I is ala zoodanig benoemd te Delft Het Hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust md belangstelling en ingenomenheid de maatregelen afwachtende welke de Minister van Waterstaat denkt te nemen om den postdienst met het oog op de Zondagsrust te verbeteren vestigt s Minisiers aandacht op de volgende punten die daarbij in aanmerking zouden kunnen komen beperking van de bestellingen tot twee hoogstens drie in de groote steden beperking van de busliohtingen tot één tijdige sluiting van de postpakkeldieiist beperking van da loopeii voor de voelboden Ie plalten laude lot één ivellichl ook verhoouing van het bestelloou van post cii telegraaf Bij vonuia van de Rechtbank Ie dezer moeten nog 6 arbeiders ter zelfder zake voor de rechtbank te Arnhem v rschgnen zoodat tot heden toe het aantal beklaagden 12 bedraagt In het district Dokkum is lot lid der Tweede Kamer herkozen Mr W A Bergsraa liberaal met 1138 van de 2196 stemmen Op den cand der antirev en kath Mr H L Huber waren 1054 uitgebracht Ter plaatsing van het monument van Leidens ontzet is men op de Ruïne mei de outgraving van het fondament en voor het heien der palen begonnen Naar men verneemt bestaat thans het plan om den eersten steen van het voetstuk op den geschiedkundigen 3den October a s te leggen en de onthulling van het gedenkteeken zelf te doen plaats hebben op den 25slen en 26steu Mei van het volgende jaar ui op den dalnm waaiop het tweede beleg door de Spanjaarden een aanvang nam Aan den Helder is aangehouden zekere F B verdacht van zijn vrouw waarmede hij eerst sedert kort was gehuwd te hebben verwotgd Men heeft haar dood in bed gevonden met duidelijke sparen der misdaad Zij was algemeen als een fatsoenlijke vrouw bekend die met zwaren handenarbeid jn de behoeften van hare vier kinderen uit een vorig huwelijk moest voorzien De kersen beginnen in Gelderland ie rijpen De boomen zijn vol geladen Met slechts eenige dagen warmte zal de toevoer binnen kort zeer groot worden De verzuchtiag van den prins van Monaco in Btifot dat bctjBaa fM t aiuaogelük is ietattdoen of te laten waarover niet de bladen der oppositie zich verontwaardigd aanstellen wordt door figaro weer gerechtvaardigd In den Igd van het Keizerrgk schreeuwde men over de verkwisting der regeerendo personen thans orer hunne zuinigheid President Grévy heeft een inkomen uit de schatkist van 600 000 francs voor representatie kosten 300 000 en voor reilen nog 300 000 francs daarenboven het gebruik van het Elysée dat prachtig gemeubeld en geheel voor rekening van den Staat is van de behangsels in de salons lot de sloifera in de keuken Figaro verwijt hem in een artikel Reniez Vargmt dat hij dit inkomen niet zooals het behoort ouder de menschen brengt maar het opspaart hij geeft geen feesten van beteekenis hg reist niet hij koopt huizen en landerijen zelfs naar Mout sous Vaudray zorgt hij voor zich zelf en zijne bedienden gratis overtocht te verkrijgen Onlangs zou hij naar Pelouze gaan maar stelde het bezoek af omdat de gemeenteraad van Blois hem verzocht In het voorbijgaan een landbouw tentoonstelling Ie bezoeken Als de heer Grevy dan het geld van den Staat niet gebruikt meent Figaro moet hij hel terdggeven 7e gardien de l ideal wilde zijn men zou van denpresident kunnen zeggen dat hij vooral Ie gardiendn poiitif wenscht Ie heeten Heden avond te 9 uren vertrekt een extratrein speciaal bestemd voor tentoonslellingsbezoekers uit Bremen naar Amsterdam aar hü morgen ochtend ongeveer op hetzelfde uur aankomt H t is de eerste trein van dien aard die uit het buitenland Aiusierdam zal binnenstosmen Deprgzen zgn uiterst laag esteld een retour 3e klasse geldig gedurende 8 di n kost 18 mark een retour 2e klasse 21 mark De reizigers kunnen mits binnen den bepai den tijd terugkeeren met den trein dien zg verkiezen Men meldt uit Amsterdam Voor de duizenden die bij rdragen hebben om het lot te verzachten van de nagelaten betrekkingen der slachtoffers bij de ontploffing van de kruitfabriek te Muiden op 10 Januari 11 is het waarschijnlijk niet van belang ontbloot te vernemen dat de 50 a 60 arbeiders dier f ibriek pfschomi zij grooteiideels nog bra ik ligt tot beden het volle weekloon hebbeu ontvaugen en hun dat tot ultimo Juni wordt uitgekeerd Ook de weduwen van de arbtidcra A e bij de ramp om