Goudsche Courant, zondag 17 juni 1883

t kf en kwtmen ottrasgtn tot nil Joni W loon dat kaar cAtnnooten TerdiandeD Na dien datnm treadt de reding in varking Taatgeateld door het eomit dat lioh aan t hoofd itclde om een fond bgcen Ie braafcii on tut de rente wekclgkache oitkeeringcn ta don Aladaa ontrangt iedere weduwe ƒ 2 per weak loolang aq leeft of i j al of niet kertroowt Voor d kiodemn ontTangt i j boreadieo ƒ 1 SS week Zoo bekomt dan de wad D Dolleman oor haar en 7 kinderen 7 X l iB t dat i ƒ 10 75 per weck nog meer dan haar man te middeld rcrdiende De rente fan het bijeenKebraabtc kapitaal p m 30 mille moet naar rerickerd wordt niet geheel roor detc ailkeering roldoende zgn doch wordt door de eigenaar der fabriek geauppleerd De Chineeaea hebbeo ecu middel gerouden om de poetdviTcn tegen roofrogel te be ohermen Zg bcfcstigen aan den ataart ran den ogel ecu klein amen tel tan lumboe dat als fluit werkt Deie aoortcn van inatmmeiiten geren tecgcTolge ran de terke UchtrerpUauing een acherp krachtig jjeluid t de roofrogeli rerachrikt en op een ar tand houdt Üfke Unit bc taat uit drie atukkeu bambwstengel die geiamenigk nauwlgk eeuige grammen wegen Hen berestigt ie b j den wortel ran den itaart door middel ran draden die onder de rieugel doorgaan Orereeukomatig den ei oh ran hei Openbaar Ministerie weril Woen dag jl W B Melcher wonende ie Hilteraam geweten onderdirecteur der Noorden Zuid Hollandsche Stoomtramway MAatachappy door hel gercchtahof te Amsterdam tol een celstraf van 6 maanden en tol betaling eeuer geldboete reroordeeld Hg wa uamelgk belast met hel houden van het onkoatenboek rn nu werd hem ten laste gelegd dal hg Tcrsoheidcne posten hooger dan zg in wetkelgkhcid waren had opgeroerd en daardoor lioh een rrg aantiealgk bedrag had toegeëigend Beschuldigde hield echter tot dat hg dat geld niet lot eigen bate bad aangewend maar lol dekking ran hel tekort in kas dat b j niet kon verklaren maar toch verwachtte dal hem can geweten warden Uit hel getaigenteihoor bleek dat de ooiftróle veel te wensehen overliet had men de posten in hel onkoatenboek met de quilanlien vergeleken het bedrog bad reed teel eerder moeten uitkomen De advopaatgeneraal mr Jolles vond iu deie omstandigheden en in amana vroeger onbesproken gedrag termen om veraaehleudc orastaudighedcD aan te nemen dr tervalschingen moesten tgus iutiena als ééa misdrgf worden aangemerkt omdat er maar één tekort wiu De verdediger S Phflip rfr Haas betwtslte dal hlèr 100 tgn misbruik van vertrouwen en achtte ook de talsohheid niet beweien omdat boos optel ontbrak dat i bier de wil om lich tetf Ie verreken Pleiter had da vrgapraak gevraagd De laatste berichten aangaande den getoudheidstoestand vau Jleuri Ccnacieuce ign weder leer verontrustend Hij eet latterlgk nieta meer melk is tgn eenige voedsel Hg is buitengewoon vermagerd en facefl allen arbeid moeten staken In de medische kringen te Londen maakt de ontdekking van een tooals beweerd wordt oafeiltiaar eneesmiddel legen hondsdolheid veel sensatie Voor eenigen tijd decMe prof Booley aan de Fransche Jeadtnii da Scitncet de ontdekking mede van een kuur tcgeu de hondadolheid waarbg uilsluiteud kooflook werd aangewend Sedert die meiledeeling is dal gedaan en wel mei de beste uitkomsten Eeu Porlageeaeh grnenheer heefl in eenige maanden negen aan den beet van dolle honden Igdende patiënten behandeld allen naar de methode vau Boulcy en een volkomen geneting verkregen De wonde wordt eerst met water uitgespoeld en daarna met knoflook isgewreten Bovendien wordt eeu alerk afkooksel van knoflook iu water ingenomen dikwgla gedurende 8 of 8 dagen en nog lang daarna wordt hel middel in drten of genrn vorm b i hel eten gebruikt Door cn noodlottig venuim is onlangs naar het D V Z H bericht iu een provinciaal blad eene toor de i edaciie bestemde opmerking van den feuil lelonschrgver mede afgedrukt Het feuilleton roman sloot hiermee dat de jeugdige heldin te Nutidorf bij Weeucu een graf iu de golven looht Deie telfmuord i met schrille kleuren geschilderd en daarom wordt de leier te mi er verrast door de volgende tapta aan het slot Mocht u het einde van Louise te jammerlgk voorkomek dan kan tg ook best bigven leven laat dan achter rtgel 4i6 volgen Louise dacht nog dikwgis aau h tMKl audelgk bedrog van den blonden dokter maar w eugi kreeg tg hare kalmte en natuarlgke opgeruimdheid terug Sen vgeAd van de keraeboomen is deter dagen te Camp aan den Kgu ontdekt Het is reu twart kever dat zich gaten boort in de stammen der ker eboom t en er reeds een aantal heeft aen sterven De kever doerbcoft den itam tot op hei merg gaal toodra hg daaraan komt terug en begint een weinig verder igo vernielinK werk opnieuw Zoo wordt de bobm door de meestal teer talrgkc insecten loo vol galen gemaakt als een teef en sterft wddrs De gaten tgn ongeveer loo groot als een speldekoop Te Boppard heeft het inacct lich ook reed vertooDd De aohoolspaarbanken in Frankrgk Het mini lerie van onderw j hetwelk in 1879 de initellingder choolspaarbanken als hulpmiddel van opvoeding heeft erkend nevens de bewaarscholen de scholen voor volwaascuen en schoolbibliotheken heefl thans een statistiek doen opmaken van den standdeier spaarbanken op l Januari 1883 Daaruit blijkt dat het getal schoolspaarbankeu op dien datum sedert 1877 was toegenomen van 8033 tol 19 433 Het getal livrelten van 17 040 lot 395 869 Totaal der inleggelden van 2 981 000 tol 9 061 600 frs Deze cgfers toonen eene vordering welke voor 6 jaren tijd inderdaad treffend is Ie noemen k Hel programma van den twemwedstrgd uilgesohn ven door den directeur van de twem en badinrichting Kbynzigl Ir Leiden ia ihaus verschenen Dewedsirgd tal plaats hebben op Zaterdag 7 Juli de middags te twaalf uren de mededingers tullen echtereen half uur vöór dien tijd op hel terrein aanwezigmoeten ign De uitslag wordt beoordeeld door eenjury daartoe door den directeur uitgenoodigd dieden tgd aanieekenl door ieder voor hel afleggender baan gebruikt en beslial omtrent elk punt van verschil Wrcr wind en water dienende belooft dete wedstrijd een alleszins gciellig feest te zullen warden de reeds genomen toebereidselen geven ten minstealle aanleiding dit te mogen verwachten Op hetwater bg hel terrein dal mat diverse dccoratiënversierd wordt zal de muziek van het 1de reg inf onder directie van den heer Grenltius de gemoederen zooveel mogelgk in een feeslelgke stemming trachten te brengen Een nieuwe lak van ngverheid is het verzamelen der schillen Van doperwlen Sen scheikundige heeft namelijk eene behandelingswijze ontdekt waardoor men met behulp dier lot nog toe alt d weggeworpen schillen een alcohol kan verkrggen die als drank Ie gebruiken is JÈcn Franach blad verzekert dat genoemde afval reeds door vele voddenrapers verzameld wordt om vervolgens gewasschen gehakt en in den distilleerketel geworpen te woroea waar de alcohol overgehaald wordt Men zal dus weldra doperwtenoham pagne eu doperwlen oognac kunnen drinken De gezanten der regeeriug van Madagascar hebben O 16 Mei jl tgdens zg zich Ie Berign betonden een overeenkomst aangegaan met de Duilsohe regeering waarbg de beide coniraclauten wederkeerig werden gi lgkgesteld met de meest begunstigde natiën iu al hetgeen betreft handel en soheepvasri De taal gesproken door de bewoners van Madagascar is nog niet geheel en al op de hoogte nogniet ontwikkeld genoeg om een menigte denkbeeldenuil te drukken die tot bedeu buiten den kring der begrippen van die wal donkerkleurige naluurgenoolen ign gebleven Nu zg echter in den schoot tan helgroole geziu der beschaafde volken zg opgenomen geven zg het bewijs dat zg niet beschroomd Ie werkgaan Zij annexeeren dapper en in den aanhef vanhet traotaal leest men in de Madagasoarsche laaihet volgende Hit Majetij Kilkelm 1 Emperor iiy German Mpanjaka ny Pnuna amy ny anaraanavalomanjtlia 11 Zoo wordt in dienzeltden tekst ook gelezen German empire Count Paal Fon Hatefeldl minieter agent ent Bulteatandsch Overzicht Het belangrijke parlementaire aienws uit Parijs is de benoeming vau eens commissie in den Senaat voor de door de Kamer aangenomen wet op de hervormingen in het reohtawezen Twee van d benoemde commissie leden t n het ontwerp zouder voorbehoud gunstig geiind vier nemen hel beginsel van bet ontwerp aan maar tgn tegen art 12 betreffende de instelliug fan den Hoogen Baad en vóór de ophefiing van eeu leker aantal hoven en rechibaukeu Eu eindelgk de heeren Jules Simon Barbie Locate verwerpen absoluut hel ontwerp Wij kuunt n nu altatt er op rekenen dal de Senaat de wel niet en Hoc znl af keureu Van Touking geen nieuas De traag of een man de zuster zijner oterleden vrouw mag huwen heefl weder eens hel Engelsche parlement beziggehouden eu onze lezers vreten reeds dat het Hoogerhui thans met een zeer kleine meerderheid het wetsontwerp iu tweede lezing heeft goedgekeurd Herhauldelijt had hel Lagerhuis mettene groole meerderheid uitgemaakt dat recht eii billgkheid de Wettiging der verboden huwelijken eiicbeo maar allqd wu deze bervormingamaatregel afgesluit op de hardnekkigheid tan het Heereahuia Toek wonnen de voor tander daar voortdurend in kraekten in 1851 verklaarden rich ilechl 16 pairs vóór de intrekking der wet van 18 16 en het vorige jaar iraa dit getal tot 128 gekloiuBeu leen werd tij slaehta aet eene meerderheid vau vier stemmen afgeweten Vooren tegenstanders hebbeu kosten nooh moeite gespaard om op de na plaats gehad hebbande stemming invloed uil te oefenen deien meencn dat tlliwet e lussohen schoou roeder en chooniasters ongeoorloofd zijn volgens de Heilige Schrift en volgens hel Engelsohe recht en genen beweren even krachtig hel tegendeel Van weerszijden werd niet weiug overdreven en de orthodoxen waren te heftiger naarmate zg overtnigd waren dat de aanval hunner tegenstanders gericht was op de vesting van hun geloof Niet het argumeol dat de tante van moederszgde de baste moeder voor de kinderen barer zuster zal zgn geldl veel maar wel deze overweging dal de genoemde huwelgken toegelaten wordeu in de meeste Brilsehe koloniën zoadat een Engelscb echtpaar nadat het in Mn Brilsehe kolonie een daar volkomen wettig huweiyk heefl gesloten in Engeland als niet gehuwd besdiouwd wordt met al de gevolgen van dien voor de kinderen Hel theologisch bezwaar buitendien behoeft niet Ie gelden daar de voorstanders van de wettiging der genoemde huwelijken alleen fen bnrgerlgk huwelgk een wareldlgke bekrachtiging verlangen Men raag nu verwachten dat de iill spoedig wet zal worden De impopulariteit van de nieuwe door het Belgische Ministerie voorgestelde belastingen heefl reeds lol een volksdemoualratie voor hel paleis der afgevaardigden aanleiding gegeven t Was een demonstratie uiltluilend van kroeghouders en drinkebroers Er wareu er ongeveer 500 en daarbg kwamen nog eeu duitend nieawsgierigeu De troep trok vreedtaam de stad door met een kleine driekl orige vlag aan het hoofd Aan de goanderg van het paleis gekomen hebben zes vau hen zich naar binnen begeven en gedurende een kwartier geconfereerd met drie afgevaardigden tan de uiterste liulmi de de heeren Soalquiii Victor Arnould eu Bobert Na van deze afgetaardigden de terzekering Ie hebben onltaugen dat zg met de grootste aaadacirt den loeataqd tnllen ondertocken en rekening lulten houden mei de politieke eu materirele belangen hunner kiezers lol welke klasse dezen ook mogen behooreli zgn de zes teer voldaan leruggek rd waarna de menigte licb allengs heeft versprei Do demonstfvtie is dus zeer kalm afgeloopenV doch het is ta vAzen dat anderen om hunne beleadigende belangen van hetzelfde middel zullen gebruilc maken en dan loopen dez manifeataties gevaar eene ernstige wending te nemen Hel beste middel om uit den moeilgken toestand Ie geraken waarin het ministerie zich bevindt zoude tgn bet instellen van eene parlementaire emjnéte waarvan de heer Paul Janson sprak bg de disoussie otfsr de begrooting van openDAre werken men e tou dan kunnen onderzoeken of er een groot deficit is ja dan neen Maar bel is niet te verwachten dat de heer Graux minister van financiën dezen maatregel tal aleunen Volgens hem zal het voldoende zgn om bj tijd en wgle Ie discussieeren oter deu fiuancieelcn toestand De heer Frère Orban is eerder van zgn bezoek aan Amsterdam teruggekeerd dan men verwachtte Het Ministerie is niet op zgn gemak Zgu positie is lastig en zgne populariteit heeft eeu gevoelfgen otoot gekregen De Duitsche liberale pers belrenrl het bekende besluit van den heer Von Bennigten zeer Hel Tafeiltttl doet bg deze gelegenheid een beroep op de leden der liberale partg en noodigt hen uit zich nog nauwer tegen prins Bismarck aan een la sluiten Hel ontslag door den heer Von Bennigsen genomen zegt het Tageblalt is een bewgs dal da Kanselier te ver is gegaan De houding der conservatieve pers is zeer gereserveerd zg spreekt alleen vnu een verschil vau meening Ittsschen den heer Von Bennigsen en den Kanselier Naar men zegt heeft het besluit van den heer tou Bennigsen een diepen indruk op prins Bismarck gemaakt De Nordd Allf Ztf onthoudt zich lu deze tan opmerkingen De Fou Zlg conslateeri in afwachting eener termoedelgke ambindin tan de nationasl liberal partg het einde tan hel parlementaire baaoalestelsrl door den Kttuielier in pruktgk gebVncht en zegt dat prins Bismarck toortaan genoodzaakt zal zgn eeni en alleen te steunen op ben die hg eenmaal de tganden van het Kgk noemde di ultranonlanen tan het centrum RECLAME Personeu die aan gedurige hardigvightid en aan derzelver lasljg e en pgnlyke bgverachijningeii lijdem ei reeds alle mogelijke middelen en geneeswg t londer goed gevolg gcbruikieo worden hierb de Zwitserschs pillen van Rich Brandt die nooit knnge toorlreffelgke werking falen sanbetoleu De dagelqksehe kaaien van hun gebruik 2 ets tgn luo lertsg dkt Ulh de meest onbemiddelde lich haar gehraik niet behoeft te ontzeggen Ue Zwiliersche pillen qn in dootaa il 70 ets in alle apotheken verkrijgUir te Oonda bg den apotheker Hoefhamer LIJST TAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekeiidru gedurende de ir helft der maand Mei 1888 E Bsinphema 0 Horten Amsterdam P Stug JSredsi Stefnnns da Bruin s Orateudeel P tan Doci ien Nieuwkoop Karel Ooudriaan Kollerdam L Berkel F Verzonden geweest uaar FRANKRIJK L C P Molijn Parys De Directeur tan bet Poslkantuor te Xrouda SIMONS Kantongerecbt te Gouda lerecbtzitting van Woensdag 13 Juni 1883 Kantonreehter Mr J H van MIBBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLïBN te Rotterdam VEROORDEELD J B veehouder te Hrkendorp tol 3 galden of 1 dag wegens op den openbaren weg te Hekendorp laten losloopen vau zijnen kwaadaardigen hond A O dienstbode te Reeuwgk lol 10 f uiden of I dag wegens verhuizen van Hekendorp naar Rcen nk zonder daarran aangifte ie doen b j hel gemeenteoetiuDr van Hekcndoip H K boereuknecht Ie Ueeuwgk evenals de vorige O t d W schtepajager Ir Gouda lot S gulden of 1 dag wegens tonitrr i euig rtchl laten grazen tan tgn paard op ems aiHlers grsagewaa op het jaagpad onder Beeuwijk J K iohecpaja er Ie jouda eteiials de torige 0 P W D aannemer te Gouda tot 10 guldenof 1 dog wegens brteo sluau van melselsteenen opBgksgrond langs het jnagpml tan den gekanaliseerden Hollaudtehen IJtel onder Goada zouder tergnniiiBg vau den Hoofdingruieur van den tfgkawauyataat H T K en N V jongmt Ie Waddinxveen ieder lot 1 gulden of J dag wegens spelen met geld ig den opeubarèu èg ie Wiiu dinxveen B van W metselaar te Gouda lol 1 gulden of 1 dag wegens leggen van rene hoeveelheid puin en afbraak op den openbaren weg op d Kaam Ie Qouda tonder vergnnniug van Burgemeester en Wcthoaden D F slager ie Gouda tot 3 gulden of 1 dag wegens over de stoep eu de straat voor tgne slachtploals in de Naagerstraal Ie Gouda doeu heenvloeien van eene groote hoeveelheid bloed afkomstig van eene geslaohia koe 1 N M jongen te Oouda tut 1 gulden of 1 dag wegen pelen mei cbuten op den openbarenweg in het Plantaoen te Gouda C L vraohlrgder Ie Gouda lol 3 gulden of 1 dag wegens te Goudn rgilen harder dan stapvoets met zgn vrachtwagen beladen met varkens KOËPOKI EiXTING De BURGEMEESTER v in Gouda Brengt Ier algemeene kenui dal aanstaanden ZONDAG den 17 Juni 1883 des namiddags 12 uur op hel Raadhuis niet a lcen toor miaoermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om lich geheel koelelooi rechtstreeks van het kalf te doen Innuten of heriuenten Oonda den 14 Juni 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KEN1 I8GEV1NG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud brengen ter openbare kennis dal Ier voldoening af art 69 der Wet tan dtu 4 Jnli 1860 StaattbUd 0 87 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van een Lid der Tweede Kamer bedoddbij de arlikeleii B2 en 67 A Wet zgn angeplakl aan de St Aiilhoiiimliaat alsmede dat geIgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zgn Bedergelegd alwaar diidrtaii inzage kan wordpn genomen op iedcren werkdag van des morgens tien lot des namiddags een ure Gouda den 16 Juni 1883 Purgcmeesler en Wfthoud r voornoemd Van bergen IJZENDOORN De Seorpuris V HÏIOÜWER VOOR DB ISCHÜTTERIJ AFKONDiaiNG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien Art 10 der Wet van 11 April 1827 Staattilad No 17 brengen Ier kennis vau de belaoghebhendan dal da LOTING toor de Schutterij zat pjaala hebben in hel RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 26 JUNI aanstaande de voormiddag ten titm wt vooj de ingeaehrenen van dezen jara of geboren in 1868 en ten etj ure voor de ingeachreveiien van vorige j iren of geboren in 1819 lot en met 1857 ingololen wordende ig in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaat en op den bepaalden tgd in pereoon tegenwoordig te zgn of ingeval zgn door ziekte af eenig ander wettig beletsel hierin terhinderd worden een ander mei hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaat te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de JlpMetieeie Naamlgtt voor hen Ier inzage ligt op de Plaatselgke Seoretarie van MAANDAG den 18 tol en me ZATERDAG den 28 JUNI 1883 des voormiddag van tien lot twaaH ure ten einde een ieder in staat zoude rgu om in geval dal hem op de gelegde lijst eenige peruMU of ometandigiedtn mrehten voorkomen die daarop nog zonden behooren Ie wordeu aangeleekend of daarvan moeten worden weggelateu zufks bg de LOTING kenbaar te maken Gouda den 16n Joni 188t De Burgemeester en Wdtboaders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Dt Secretaris BROUWER iwi I 1 1 II I I 1 II ileb9 rtem Sterftestatlgtiek 4er fcmecnte GOVDl Mei 1883 GiBOKEN 28 Jongens en S5 Meisjes totaal 63 OVULIDEN beneden 1 jaar 10 M 6 V totaal 16 van 1 5 3 2 5 n 6 14 w F l l 20 1 1 20 50 1 8 4 50 66 t 2 66 80 3 boten 80 f 1 20 M 16 V totaal 36 LetENLOOS AAMGBOIVEN M V totaal Burger ij K9 Stand Ooii4it GEBOREN 18 JuDi Bika eaden I Vrfedenburg en JTin Hooltn HeoUriea Coraelis ouden A M Smit u A Zuldam 14 Csthsrint oadcriO Mooleoaareu K Blok 16 Helena JohaDDS Maris Hccdrika oadert H W de Laat CD C i van Woerden Hendriks Wgnands ouder C van Eijk en J Vonk OTERLEDBN i U Jnni M t Hart huinr vae H 3 tan Unkhugaen 32 j IS 1 Mes 84 j 11 ai L ErbcrieM 8 w N Snelleinan 12 m ONOEBTROUWD U Uii B Bagser aSj a C J Welter 80 j Burgelgke Stand an ondeiataande gemeenten van 8 tol 14 Juni 1883 Stolwijk OVF RLBORN A Sloof 9 m HaastreAbt GEBOKBN Comtlia oudert A d lang iB M 8tnvar Reeuwi jk ONDEBTROUWD w üaiii 24 j eo A Zuidaai 28 j P van Leeaweo 46 eo N Kortekaat 46 j Waddinzveen GEBOREN I Arie naders P tan Bwgan ea A Voorbg Wilhelmiua Catharina naders H Sohoaten en T Verstoep Oerardus Johannes ouden P van drf Glas en J Lami Hendrika ouden i sa d r Winden en C l o f Cornelii onderl H Slinper en T tan miligen OVERLEDEN T iin der Knol 2 m ADVERTENTIÊN Getrouwd MARINÜS KABEL de VRIES B JOHANNA DE WAAL die o k namens wederzgdsche familie bannen hartel ken dank betnigen voor develebewgzen van langstelling vóór en bg hun huwelgïl ondervonden yRotterdtm 15 Juni 1883 BeTallen Tan een Dochter C J M LAAT VAÏI WOMDB Gouda 15 Joni 1883 Aan allen die den Eindeien en Behnwdkinderen bg het overigen van hunnen geliefden Vader ADBIANÜ8 HORNES hunne hartelgke blgken van belangstelling hebben getoond wordt door hen allen bg deze hnnnen weigemeenden dank betaigd Dit aller naam W H0RNE8 GoDDi den 16 Juni 1883 Waarschuwing Verioeke een ieder geen gelden of goederen op mgne naam af te geven zonder schriftelgk bewgs zallende dezelve door mg niet ericend oi betaald worden J HOUDIJCK Bleeker Boelekade De ondergeteekende verklaart dat haar nieta ten nadeele bekend is van F HJEBSCHEB en hetgeen zg van hem ten nadeele heeft gezegd in drift is geschied E OOSTERLüTCf Mevrouw HEMSING Westhaven B 149 vraagt met Ang of eerder eene of JONG MEISJE om daarvoor op te leiden Men melde zich in persoon aan des morgens tasschen 10 en 12 nnr Mejuffrouw van de WERVE Zengstraat Gouda vraagt met AUGUSTUS een Mevrouw van de WEG STOLWUKERSLUIS VRAAGT tegMi AUGUSTUS één DIENSTBODE goed knnnende werken en kokan BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Z mt atiien zgn voornemens op ZATERDAG den 30 JUNI 1883 des middags teil 12 nnr in het Raadhuis aldaar AAN TE BESTEDEN Het bouwen vtea een 2e Qemeente Bobool a d Ro k het verboawen rerstvavs és bestaande onderwij sersv De gedrukte bestekken met de teekeningen zgn tegen betaling van ƒ 1 50 per stel verkrggbaar ter Gemeente Secretarie te Zevenliuizen en bg de Boekhandelaars J vam BENTUM Zoon te Gouda De Inschrgvingsbiljetten zullen vóór of op Vrijdag den 29a Juni voor des avonds 7 uur ingeleverd moeten zgirtn de daartoe ten voormelden Raadhaize bestemde Bus of aan den Heer Burgemeester der Qemeente met het opschrift Inschrgvingabiljet De aaiuvgzing zal plaats hebben op Maandagden 25n Juni 1883 des voormiddag ten 11 ure op het terrein a d Rotte Burgemeester en Wethouders der gemeente Ztvenhuizen De Secretarie De Burgtnwtiler STOOP P ELSHOUT y