Goudsche Courant, zondag 17 juni 1883

1883 Woensdag 20 Juni J i 3937 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hiermede neem ik beleefd de vraheid uwe aandacht te vestigen op het door mij in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOMBIBRBROÜWERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage bg mjj te verkregen is Dit BIEB is door het betrekkelak groote Extract gehalte en zijne zuivere bereiding als voedend en gezond TAVELBIEB zeer aan te bevelen waarom ik mg bfl voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend tJEd Dw Dienaar J H ROODE Zengstraat 85 Depóthouder voor Gouda en Omstreken Prgs per Flesch 10 Cts per Flesch 5 Cts t Kruik 13 s Kruik 7 binnen de Stad Prgs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Oe inzending van adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave VERLOTING TEH QBLEQENHBID VAN DB Internationale Koloniale en CTIXTTOmKIIA ITISBÜLi TENTOONSTELLING te Amsterdam in 1883 6 00 ÖÖÖ TEN tERDEELO IH 30 SERIES VAN 200 000 LOTEN EU DeffHJZEN boataan uit voorwerpen van Expo$anten aangakoeht of aan te koopen en gekozen uit het tontoongeatalde Zes Groote Frijzen tflr WAARDE van lOQaOOO Glii 100 000 flid 60 000 m 100 000 25 OO0 25 000 i2 gO O m 25 000 Totale waardedur gmte PrUzen SSOiOOO d Alle Series nemen tt 8l aan da trekhlng dtfr grooUi prijzen Bovendien 1 jn er uogr oon root aantal prljxen vrtiTtronlor X van 5 0OO 47ulden en 2 tah 2 SOO GulAon waarde speciaal aan elke Serie toetpevoeyd PRIJS DER LOTEN iStt CENTS Overal Verkrijgbaar Hot rentraai uroati voor deu verkoo der Loten is ain lnH Paleis oor Volksvüit te AmSlerdam alwaar mi i ich o A inlichtingen kan vervoegen Vr iofpti tvonl n nlvehtt afitegoten tegen loiitfititK bcttilihff iliriiii i H f ifiHsela aau Ue ortier tan ütn Heer iPJfDE IffAXA Kaaster Openbare Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Btrgambaeht is Toornemeiw op WOENSDAG 27 JUNI 1883 des morgens ten 9 are aan de Btalhoaderö van den Heer A J J de RUITER aan den Kleiweg te GOUDA in het openbaar te verkoopen 7 zwarte en 1 bruine Bles LANDACIER CALÈCHE VICTORIA 3 VIGILANTEN 2 COUPES BRIK 1 TENTWAGEN voor 12 personen 1 dito voor 9 1 dito voor 6 en 1 dito voor 4 personen 2 TILBÜRRIES BABQÜCHET voor 6 personen LIJKWAGEN met PAABDENKLEEDEN en verdere toebehooren 2 VRACHTWAGENS op veeren en 1 ME8TKAR voorts GAREEL en BORSTTOIGBN HOOFDSTELLEN en LEIDSELS en wat verder tot den voUedigen inventarie eener Stalhouderij behoort s Morgens vóór den verkoop en daags te voren te bezichtigen Billardjongen g evraag d in de Sociëteit DE REUNIE Zich in persoon te vervoegen bg den Kastelein AANBESTEDINC VAN AARDAPPELEN Op den 2n JULI 1883 ui door de GAR NIZOBNS VOEDINGSCOMMISSIB te Gouda worden aanbesteed De LEVERING van AARDAPPELEN voor bet Garnizoen tot den l November van dat jaar j De Voorwaarden liggen op het Bureau in de Kazerne ter lezing dagelgks van 10 2 ure let D ot der Origineele ITA WACHIUISS tiïïger Maatschappij bekend als dé beste Naaimachines der Wereld bevindt zich te Gouda uitsluitend 122 Hoogstraat N B De Machines worden dp proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat en ieder zich van de onovertroffen dengdelykheid dezer Machines zelf kan overtuigen voör dat hij koopt Wekélijksche afbetaling van fl Minke korting voor contante betaling LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ opgericht in 1829 Gevestigd te Parij in haar Hota IS rue de la Banque Maatschappelijk Kapitaal en geplaatste Fondsen Vijf en Zesiig Millioen Francs VERZEKERINGEN bfl Overlgden op het geheele leven GEMENGDE VERZEKERINGEN en op een bepaalden dag LIJFRENTEN ÜITZETVEBZEKERINGBN 50 7 aandeel in de winsten der Maatschappy Zich te vervoegen voor alle inlichtingen bij den Hooid Agent te Gouda den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 y DulM Q erste Sier s IKIIX COGNAC bij § SLOTEMARER Co SALON VOOE Kappen Haarsnijden en Scheren 193 WJESTHAVEN 193 Amerikaansch Hoofdwasch CHAMPOING Brosse Mechaniqiie en verder al wat tot een welingericht KAPSALON behoort Löuis P WELTER Coiffeur Zuid Hollandsche BEUERSCH BIEEBEOirWEEU den Haag L KIRCfiMAK KOMMETJES Jt vbon j£Ljs xól1d eziëxa BIJ BAAJJMAAKEBS Haven 17 maakt het seachte pnbliek b tnd dot door mg in den handel is gebracht SÜBBEL EBSTESIEII Agejat Toor Gouda en Omstreken den Heer F VAN UTRECHT Blanwstraat te Gouda Men VRAAGT eenige Boeren in de oraalreken van o rfa tot het LEVEREN van GOÜDSCHE KAAS Prijsopgaven met franco brieven worden ingewacht b J VAN LAERHOVEN Lange Bisschopstraat 4 te Antwerpen J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTRUMENTEELË znVËRAAR Met 3 tot 6 jaar garantie van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad 4 ntvangp Bétaalkantoor L Droogfleever Forluijii Kottei dam stand der Depositorente Onvraagbaar na één maand 3 4 ♦ twee maanden 4 L drie 4V o zes 4 A twaalf 8 7 De rente wordt bij vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Mb J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Snelpersdruk van A BBtNKMAN te Gouda üe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 25 irauco per post 1 50 W Ê Êmt Met 1 JU LI P r begint eennieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot en datum GRATIS BINNENLAND GOüDA 19 Jani 1882 De heer H W Otio alhier is benoemd tot lid an de jury voor de luinbonw teutoonsteliingeD Ie RMterdani De heer H vaa de Hing alfaier heeft de Se premie behaald b den Icolf wedatryd te Haarlem Den beataat nit eeii krhtallen bier lai nietiilvercn deksel Door de politie alhier ia aangehouden ien naar het huil van arrest te Kolterdam orergebracht Gerhardua Hendrious Molder zoo h j voorgeeft van beroep bakicenknecht gebaren en woniSde s Hertogenbosoh die Zaterdagavond onder bedriegelijke ïoorgeiens een gulden had weten machtig te worden van de directrice van hel Oude mnnneuhufi alhier Zondag had hij eioh weder bg haar en anderen verroegd met allerlei mooi praatjes daar h j weder geld wilde hebben totdat hy eindelgk in de al is geloopen en gearresteerd In de residentie loopt het geiuoht dat w jala foodanig slechts vermelden van de Teriofingvan Z K H Prins Alexander Kroonprins der Nederlanden m Hertogin Elisabeth Sybilla Maria Dorothea Louisa Anna Araalin gcb 28 Febr 1854 tweede dochter van Aw Groothertog van Saksen endiens gemalin de othertogro van Saksen gèb Prinses Sophie der Nederlanden inster des Konit gs ao a De Staten van Zuid Holland zullen in de aanstaande tomerTorgadering behandelen verschillende voorstellen fan Ged Stalen tot vaarlsrerbetering in de frovinoie Een plan strekt ora de vaartagemgensohap tus chen den Kgn en de Sehie met haar aausl uitiug aan sGratenhage geschikt te roaken vdór schepen beueden 5 58 M donrraartwijdte met bepaling dat als s Gravenlmge zich vóór 1 November 1883 ♦ erbindt s der meerdere koften te botden het wtrk zóó te wijzigen dat het traject sHage tot in de Schie e sehikt worde gemaakt vour alle vaartuigen die de Delftshavensche sluis kunnen pnsseeren Het werk wordt gernnnSl op ƒ 268 000 of ƒ 1 961 000 bij aanneming au het groote plan oor s Oravenhage De bedoeling is rgkasiibsidie aan tei vragen van 1 3 der kosten Een ander voorstel strekt om deu Bgn van Leiden tot Bodegrave te brengen op drie M en van Bodegrave tot Woerden op 2 40 beneden A P en een derde voorstel om de vaart Vlaardinjjen Delft te verdiepen en te verbreeden Voor beide laatste plannen is ƒ TOT 000 op de provinciale begrooting uilgetrokken Aan het dezer dagen versohenen no 12 van den 2en jaargang van het maandblad Teaielschodt ontleenen wy het navolgende De ontvangsten der fondskas hadilen bedragen ƒ 133B 10 en de uitgaven ƒ 1175 06 waaronder een bedrag van ƒ 1030 06 tol aankoop eener 4 pCt obligatie Ned werkel sohïld 1878 gro ot 1000 Aan zuiver werkloon wai uitbetaald ƒ 17709 45 tegen ƒ 17054 12 het jaar to voren De vereeniging telt 2530 ieden en donateun tijude 73 meer dan ten vorigen jare Tessplschade tracht haar doel lotsverbelering der onvermogende beschaafde rouw langs verschillende w n Ie bereiken en wel lo door ontwikkeliog en verbetering der vrouwelijke nijverheid en talenten 2o de vruohtCB dier nyverheid in den handel te brengen door oprichting van depots of magazijnen het honden tan tentoonstellingen bazaars door verlotingen bf op andere wqze De londakas keerde aan twee meisjes eene toelage uit en nam op zich het achoolgeld te betalen voor de kunitnaaldwerk klasze op de Rgkaachool voor kunstn erbeid ts mater liu bor een meisje dat uiet in de termen vallende rf 3it onderwqs van Kgkawege kosteloos te genieten daartoe door de Vereeniging zal worden aanbevolen De knnst uaald Ferkklasse Z lve zal hare oprichting danken aan het initiatief van beatnurdereasen van Teaselsobade en Arbeid adelt De opening dezer klasse it tot nog toe uiet vastgesteld daar dit afhankelyk is wn plaatsruimte in het Kgksmnsenm waar thans nog vele zalen door de tentoonstelling aijn ingenomen Zoodra de tydsbepaliug ep het programma voor het tcelatiugiexamen zijn vastgesteld zal dit in het TesselschadeBlaadje warden meegedeeld en hoopt het bestuur dat het in de toekomst blyken zal dat de daar gevormde leyliugen een nuttigen en aaniteuamen werkkring zullen vinden hetzij als directrices van iiidustriestfiolen als leeraressen by het middelbaar onderwijs als zelfstandige en bekwame eigenaressen van handwefkraagazgron of als privaat onderwijzeressen die hare leerlingen duidelijk kunnen maken wnt tlijl in rouwelgke handwerken is Door de gelden die andere afdeelirigen hiervoor afzonderen ia AujBterdam in staat de lessen eener onderwgzerss le btkostigen die weldra hanr hoofdakte hoopt le behalen Door de ooromissie voor de tentoonstelling wrrd aan de Amslerdamsche afdeeling een staanplaats en vitrine kostelcros aangeboden tut verkoop van poppen in nationaal oostuura van welke gelegenheid dankbaar gebruik wordt gemaakt Zoools bekend ia deed de Minister van Justitie de heer Modderman een beroep Ojy den steun en de medewerking van particulieren om het misbruik van sterken drank te bestrgden en heeft dientengevolge het Folhioad Vereeuiging tegen drankmisbruik inel medewerking van het rgk en de gemeente Amsteijinm daar drie kiosken doen oprichten op de WeiJPngiohnns de Stadhouderskade en in Ie v n BaerlBsIrnal waarin glazen bier j l ler inhoudende tegen 5 cent per glas worden verkocht Hoewel de kioskep pas geopend zg n wijrden dagelijks reeds honderden glazen verkocht en dat het bier ifi den smaak uilt blijkt ook daardoor dat veel werklieden reeds konien met flesschen kruiken of kannen om dnarin bier le halen Zelfs tappers en slijters hebben verzocht dat hel Bond hun bier per fust zou leveren De znak neeinl ilos blijkbaar zoo goed op dat hoewel de onderneming is opge richt nitt het oog op de tentoonstelling ze wellicht een definitief karakter zal verkrijgen Wg hopen ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wprden berekend naar plaatsruimte Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN dat het pnbliek deze poging om het volk goed bier vour weinig geld te verschaffen zal steunen en dat menigeen lid van bovengenoemde Vereeniging zal worden In de gisteren gehouden zifting van de EersteKanjer is door den Minister van Koloniën mededeelin g gediwu van het volgende telegram v den Gou verneurGeneraal van Ned Indiè ontvangen N Buitcnzorg 18 Juni toestand Atjeh verbeterd Groot Aljeh nagenoeg heel gezuiverd van benden die echier nog op de grenzen bijeen zgn Men leest in de StatOaard Aan de hh mr Van Berokel en mr Moddermanis door de commissie van advies van het CentraalComité het navolgende sohrgven gericht onder dagteekening van 15 Juni 1883 v fTeledelgeilr Heere De Commissie van advies van het Centraalcomité der anti revolutinukire kiesvgreenigingen be slaande behalve nil den ondergeteekende aiit de heeren B J L baron De Geer van Jntpbaas en jhr mr A F De Savorain Lohman kennis genomen hebbende van den uilslag der verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer in het kieadistriet Delft waaruit bigkt dat de anti revolulionaire oandidaat is uitgevallen en herstemming moet plaats hebbeu tussohen de oandidaten voorgesteld door de B Kath en de liberale kiesvereenigingen heeft geoordeeld dat de steun der anti rerolutionaire partij liehoort verzekerd te worden aan dengene dezer beide eandidaten die in staatkundig opzicht voorkeur aanbood voor de anii revolotiouaire partg Ten einde zich hieromtrent te vergewissen heeft zij bestoten zich de vrijheid te veroorloven aan beide candidalen een gelgkluidend schrijven te richten en hun beleefdelgk te verzoeken op dat aohrgven per ommegaande immers vóór Maandag morgen negen ure antwoord te mogen ontvangen aan het adres van den ondergeteekende In da voor publiekmaking bestemd antwoord zou de Commissie voornoemd ensohen te vernemen lo in hoeverre de art 11 en 12 1 van het antirevolotionaire program op uwe inaJemraing kannen rekenen 2o of de noodzakelijkheid van onverwijlde Grond wttsberzieniug door u erkend wordt en 3o of ook naar uw oordeel herstel van evenwicht tusschen s Kgksinkomsten en s Rijksuitgaven dient gezocht niet in deu weg van verhoogde be lastinghcffing maar in dien van bezniniging op de uitgaven Naar gelang de antwoorden die zij op deze vraag tegemoet meent te mogen zien in meerdere of mindere mate voorkeur in politieke zin voor de antirevolntionaire portg opleveren wenaoht zij haar advies te bepalen Mocht mondelinge bespreking voor de vaststelling van het schriftelijk antwoord dooj u verlangd worden zoo is ondergeteekende daartoe volgaarne bereid Met betuiging van hoogachting heeft zg de eer u hiernevens als bglage afschrift toe te Jenden van art 11 en 12 boven vermeld Namens de Commissie voornoemd KtJÏPBE 1 Art U Opdal de Sinlen Generaai in de natie wortelen het volk niet slechts in naam ver