Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1883

tegeawooriHgen en ia hun umCBilelUngSiiet Unger een krenkiiiK im het recht der minderheden ofleTeren eiioht tij de inioering ran een ander kiee tcltel en ter Toorbereiding daartoe rerlaging ran den Mniui Art 13 Zy wil dat de staat roor looTer onl tenis rau reerkraoht bi de burgerij hiertoe niet noodcaakt het beginsel late raren alsof de orerheid geroepen lou syn om ran harentwege onderwys te doen geren oorkome dal de orerbeidssoholen toor loover noodig tot propaganda ran godsdienstige of legen den godsdienst gekeerde begrippen nisbruikt worden en alzoo ook in zake onderwys aan alle burgers onrerschillig welke hunne godsdienstige of nedagogisobe ziensirijze iq gelyke rechten gunne In dete ak berat de Standaard ran heden bet jiolgende By de commissie ran advies ran hel Centraal comité dér anli reroluiionaire kiesrereenigingen is op haar sehriJTen aan de hb Mr Van Berckel en Mr Modderman ran laalstginoemde geen antwoord ingekomen maar wel rau Mr ran Berokel wiens antwoord nn dezen inhoud was Amsterdam 17 Juni 1883 WeletTK Hooggel Har I Uw geacht schrijren dd 15 Juni jl waarin U nit nëan nu de oommissie ran advies ran bel CenIraal comité der aoti ierolutiouaire kiesrereenigingen mg eenige rragen stelt waaromtrent U mijne mee sing wenscht te kennen m t hel oog op de aanstaande herstemming in hel tciesdlstrict Delft is mg geworden Uw goed recht daarop erkennende heb ik de eer U hel rolgende Ie antwoorden De Staten Oeneraal gelyk zg thans zgn tarnen gesteld drukken naar mijne meening niet het geToelen ran bet geheele Nederlandsohe volk uit De minderheden komen daar niet rolledig tot haar recht hetgeen voor een groot deel aan bet gebrekkig kiesstelsel is toe te tdfrgren Als roorloopige maatregel zou eene rerlaging ran den census reeds aanbereling kunnen rerdienen Wat de tol dusrerre alles doraineereude onderwijsvraag betreft rolgens mgoe opvatting is het dan eerst de roeping van den Staat om zelf onderwqt te geren en dan volkomen neu raal wanneer om welke reden ook het zoogenaamd partiralier initiatief t tij ran de individuen de ouderl of de door hen daarmede belasten l tg van kerkgenoottóhappen of corporatiëu Ie kort schiet Dit beginsel slaat in mgne orertuiging zoo rast dat indien roiir de uilroering daarvan door de grondwet een beletsel wordt gestel4 deze onverwylcp herzien moet warden jËene hertieuiug van andere onderdeelen die blgtens de ondervinding op min gewensohte wjjte geregeld zgn of niet meer in overeenstemming tiju met gewijtigde toestanden zal alsdan daarmede gepaard kunnen gaan Eene herstelling rau bet geschokte evenwicht tusspheu de uitgaven en de inkomsten van den Staal moat naar mijne meeniag gezocht worden door de nitasren lot de houg noodzakelijke te beperken De njljaven dienen tich te regelen naar de htkomaten niet omgekeerd Hiermede meen ik de tol mij gerichte vragen te hebben beantwoord en aan nwen wensch voldaan Hoogaehtend heb ik de eer m te noemen Eerw en Hoog Gel Heer Uw Dw Dr An H M van Bebckzl Per telegraaf van den letlerlgken inhoud van dit schrijven geiuformeerd adviseerden de leden van deze commissie zijnde de hh Prof Mr B J L baron De Oeer van Julfaas Prof Dr A Knyper en Jbr Mr A F De Savornin Lohman eenparig dat ten dete metterdaad politieke voorkeur in den zin der antirevolutionaire partg aanwezig was en dal derhalve de heer Mr van Berokel voor de kamende herstemmiag onzerzijds diende aanbevolen Insgelijks per telegraaf ia mededeeling van dit schrijveu en van dit advies gezonden aan de centrale kiesvereeniging Nederland e Oranje te Delft die Maandag te 12 uur vergaderde Naar men uit Delft bericht is ook deze vergadering van oo dcel geweest dat de candidaluur van M r Van Bctckel diende gesteund Het toelatingsexameu voor de Rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam wordt gehouden op 6 eii 6 Jnli a s Den school is bestemd voor de opleiding der beoefenaars van alle takken van fabriek en ambachtsnijverheid waarvan de voortbrengselen in waarde tggen door gehoanheid van den vorm of van de kleurversiering Zg vormt den patroon den fabrieksteekenaar den modellenr en in bet algemeen ben die met de artistieke leiding van erne werkpLials of van een atelier voor deeoralifve kunst zijn belast en leert hen zoowel de kunstwaarde hunner vakvoortbrengselen be oordeeleo als zich bekwamen in de zelfstandige samenstelling daarvan Zij stelt dus een reedi Ie voren verkregen genoegzame kennis van bet technische gedeelte de practjjk van het ambacht voorop en bepaalt zich tot teeken schilder en modelleer oefeuingeD gesteund door mondelinge lessen in de hulpwetenschappen der versieringakuust ui stijl en ornamentleer projectie leer doorzicbikande en anatomie De leerlingen worden voor zooveel mogelgk verdeeld in drie rubrieken of vakscholen zijnde de vakschool lo voor bouwkunst 2o voor schilderknnst 3o voor beeldhouwkunst al naarmate hel gekozen vak meer in bet bijzonder tot de bouw schilderof beeldhouwkunst in betrekking staat en dientengevolge hoofdiakelijk tol teeken schilder of modelleeroefeningen aanleiding geeft Ëen strenge scheiding en rangschikking is evenwel ondoenlijk omdat sommige ambachten behalve teekenstudies ook schilder of modelleer oefeniugen vereischen In den regel is de volledige cursus van driejarigen dnur en kan wolden voorafgegaan door een éénjarigen voorbereidingscursus ten gerieve van leerlingen welke een deel der kundigheden bij het toelatings exameu vereisohl aan de school voor kunsingurheid zelve wensohen Ie verkrijgen Hel toelalingsexamen voor dien voorbereidingscursus bepaalt tich alsdan tot r Ie lezen sohrgven rekenen 2e de beginselen der Nederlandsohe en der algemeeoe geschiedenis en der aardrijkskunde 3e het behoorlijk leekenen van een voorwerp naar de natuur en van een eenvoudig pleister ornament De school ia geopend ook voor hen die reeds practisch werkzaam ignde eenige leemte in hnupe artistieke opleiding gevoelen doch maar enkele uren daags of per week kunnen beschikbaar stellen om zich de ontbrekende theoretische kennis of kunstvaardigheid eigen te maken Hoapitanten Voor de eerste maal in den cursus 1883 84 wordt voor vrouwelijke leerlingen de gelegenheid geopend om zich te doen inschrijven als leerlinge in dr ardeeliiig knuBlnaaldwerk voor de thforetische en practisch beoefening van de vrouwelijke handwerken De mondelinge jessen en de teeken oefeningen worden gevolgd gemeenschappelgk met de overige leerlingen der school voor kunstnijverheid terwgl de praolieche oefeningen in het borduren enz waarvoor in den regel de voormiddaguren zijn bestemd in een daartoe uitsluitend bestemd lokaal plaats hebben onder leiding van een leerares die in een der buitenltndsohe scholen voor kunsloa dwerk de bevoegdheid tot het geven van dit ondei heeft verkregen Djt practisch atelier staat onder het persoonlijk toezicht va de administratie van een damet comité Niettegenstaande de vele straten die in de laatste jaren te Amsterdam ziJn verfezen neemt er de bonwinst steeds tge In hel vorige jaar 1882 zijn nl niet mi r dan 931 nieuwe huizen voltooid en 763 ondernomen te zamen 2J1 meer dan in 1881 Bovendien werden 72 herbouwd en 836 verbouwd ofhersteld In de laatste 10 jaren zgn Ie Amsterdam niet minder dan 4691 nieuwe huizen voltooid 663 herbouwd en 5361 verbouwd of hersteld £ en blad verhaalt dat men thans in Kngeland glazen bruggen maakt De uitvinder doet groote blokken glas vervaardigen welke hij daarna liard maakt door eene behandeling aau hem alleen bekend Het schgnt dat de glazen bruggen uil eeo oogpunt van sterkte niets te wensohen halen Men deed er reeds proeven meé voor eene brug waarover de tramwegen moest rgden en het resultaat was inderdaad verwonderlijk Zg kosten minder dan de andere bruggen in bou of in ijzer Wal meer is zij worden niet besohadigd door de wormen of de roest Een merkwaardige boom die hier en daar verschillende akkers bedekt een vijgensoort is onlangs in Nieuw Quiiiea ontdekt Die boom heeft verschillende luchlwortels zooiira deze den grond bereiken planten zg er zich in vast dan schieten er takken uit die weder luchtworlels kweekeu en zoo vormt de boom een rij van engverbonden takken die allen te zamen hangen en ondoordringbaar struikgewas leveren De aardappelen wertW n Frankrijk op een eigenaardige wijze ugy€erd en verbreid hel gemeene volk had namelijk if hel begin een groolen afschuw van aardappelen eu wilde ze niet eten daar tij meenden dat zg uitslag en allerlei ziekten teweeg brachteu Toen bevat de koning in overleg met zg n sluwen oppertuinmau het aardappelveld dat midden in zijn park Lag door een schildwacht te laten bewaken Hel plan getukte voortaan werden er zooveel aardappelen uit den tuin gestolen dat men al spoedig algemeen aan het gebruik daarvan gewend geraakte p Op de Reguliersbrcestraat Ie Amsterdam is gi terenavoad half negen formeel slag geleverd lusseh n eenige politie agenten en bewoners van de aangrenzende Duvelshoek Ben schutter in half kennelijken staat zwaaiile ietwat met zijn rspuit aldus noemt de schutter zijn geweer en zou in de wacht worden gesleept Hy verzelle nch en 7 de Dnvelshoekert snelden Ie hulp ontietten hem en namen hem triomfantelgk in hun vesting De politie trok sabel en slok sloeg er duohlig op in wal een verbazendsu toelokp van publiek ten gevolge had waardoor oprothoud in tramverkeer maar moest zouder delinqueut aftrekken waarbg de Duvelhoekers de band aan den neus brachten JV R Ct Een vrouK alt HljarUpeehter Een landeigenaar bracht eenige wagens met graan naar een ongeveer Iwee mglen van ign woonplaats gelegen stad ter markt Nadat hg het graan verkocht en de ledige wagens naar huis had getonden ging bij met het ontvangen geld naar de soeiéteit waar hg eenige vrienden aantrof Nadat de beeren verschillende kannen van het edele gerstenal geledigd hadden begonnen tg biljart te spelen Daar de inzet altgd verdubbeld werd werd het spel steeds interessanter en duurde ten slotte tol den volgenden morgen Toen had de landeigenaar niet slechts zgn geld maar ook zgn beide paarden ja zgn geheele equipage verspeeld Maar tiet daar verscheen de redder in den nood De vrouw van den ongelukkige die de dochter van een hotelhouder was en daardoor de edele kunst lan hel biljartspel uitnemend verslond trad ten hoogste Vertoornd de biljartzaal binnen en nadat zg alles omtrent het verlies van baar man had vernomen greep zg de queue en sloeg de winnende partq voor met haar verder Ie spelen Deze konde dit wel niet goed weigeren en het spel werd met nog hooger inzet voortgezet Binnen twee uren had de speelster het geheele verlies van haar man teruggewonnen en zonder een woord te preken nam zg haar verbluften ecbtgrnoot bg de hand nam met hem in de teruggewonnen equipage plaats en reed naar huis Hoe het daarop volgend itte a téle mag uitgevallen zgn bleef een familiegeheim De landeigenaar was ecbler grondig van zijn speelwoedegenezen Bültenlandscil Overzicht De Fransohe Kamer heeft een niet nieuw voorste verworpen namelgk dal omtrent hel alcoholiseeren van den wgn Onder nnage verstaal meu bet rermecgeu van den wgn met alcohol hoe slechter de oogst is hoe grooier de verwoestingen zgn die de druifluis aanricht des Ie meer alcohol wordt gebruikt Reeds in 1879 had de regeeriug aan de wgobouwers een wet beloofd volgent welke bet hun tegen betaling van 20 fr per hectoliter vergund zou tya dit middel te gebruiken maar de Kamer van Afgevaardigden verwierp de wetsvoordrachl Thans beweren de voorstanders van de vinage dal Frankrgk overstroomd wordt door dunne wijaen vooral Spaansche Daarom diende een afgevaardigde een welavoorstel in om althans tol 1 September voor den slechten wgn het alcoholiseeren toe te laten tegen betaling van 20 fr per HL De maatregel wordt door de Fransohe wgubereiders zeer begeerd en reeds in 1870 verklaarde de aoadenrie van wetenschappen dal een toevoegsel vao 10 pCl alcohol niet nadeelig is voor de gezondheid Doch ook nu verwierp de Kamer het voorstel De Kamer nam het tractaal met Duitiohland betreffende den letterkundigen eigendom aan terwgl hetzelfde lot in den Senaat te beurt viel aan bet ontwerp van wet op de vryheid der begrafenissen In een telegram uit Landen aan het AgentschapIlavat wordt nader melding gemaakt van het gerucht dal lord Granville zgue goede diensten voor een minnelijke schikking tusschen Frankrijk en Madagascar heeft aangeboden Een diplomatieke correspondentie zou daarover gevoerd zgn tusschen de kabinetten van Parys en St James Donderdag had de Fransche gezant de heer Tissot een onderhoud met lord Grauville en den volgenden dag begaf hy zich opnieuw naar het Foreign OfBce In hel Lagerhuis heeft Gladstone Zaterdag eene korte maar belangrijke mededeeling gedaan Er is nl Woensdag jl een Ministerraad gehouden waarin onder meer besloten is eene wgziging te brengen in de tot nu toe ten aanzien van Zuid Afrika gevolgde politiek lu Ie eerste plaats wal betreft Transvaal Volnens de verklaring der Begeering zal een speciale Gommiisaris daarheen worden gezonden mei de opdracht He verhouding met de Transvaalsche Regeering en de uilwerking der Conventie na te gaan Al wordt nu met hel nemen van maatregelen gewacht tot deze Commissaris verslag heeft uitgebracht toch bigkt volgens Pali Mall uit zyne aanstelling en uit hel feit dal de Regeering de taak zal opdragen aan iemand die bg ile Transvalers een periona grata is dnt men zoo niet reeds nu lot ene bepaalde wgziging der Conventie is beeloten io elk geval wel lol de slotsom zal komen datlene wgtiging noodzakelgk is Het bezoek ran denheer Joritscn schyat dus althana eenige nitwerkiog te hebben gehad I Pe commissie van den Pmitischen Landdag roor de kerkelijke wel zal morgen reeds haar rapport iadieuen en men verwacht dat Vrgdag en Zaterdag ds tweede lezing in den Landdag zal plaats hebben Hen houdt de aanneming van de wet zooals zg door de commissie ibana is vastgesteld voor verzekerd De snelle behandeling tal het mogelijk maken dat de Landdag nog vdor 1 Juli kan worden gesloten Welke houding de Curie tegenover de nieuwe wel isl sannemeo is nog onzeker men verzekert echter dsl de onderhandelingen nog altgd voortiloren De Qirmania is over het werk der commissie nogal iii need humeur De Keizer is Zaterdag te Ems aangekomen Bismsrok i vertrek sohgnl oog niet vastgesteld men wil dsl bg wacht op de sluitiug vun den Landdag Veel opspraak verwekt Ie Berlijn de gevangensemiog van deu 7 2 j rigen Poolsehcn romanschrijver Krssiewski in de laatste jaren verbigf houdend Ie Dnsdeu De grgze dichter kwam juist terug van Psa waar bg tol herstel van zgn g zondheid eenigeo tgd heeft vertoefd en aan de Frauscheu plannen Ttn Dttilsche vestingwetken heeft verkwanseld of trachten te verkwanselen De Effectenbours XXI Amsterdam 18 Juni 1883 Peruanen en Mexicanen I Mexicanen en Peruanen ea nog eens Peruanen en Mexicanen I Ziedaar dea haiidrl der laatste week Overigens wss de ktnriel vrg stil doch de houding ferm ggt BlNNBNLANDacHC WAAUiiN 3taalt ProvincaÊlm en Oemeentefimdien Staatsfoodsen bleven in flinke bogding integralen veibelerden L drieën 78 en 83 de laatste staan voor I eerst pari De S ipCt leening Amst sloot s l fier Premielteningen Amst loten t hooger Bott Vi Itger Sfeoneegüeningen Aand Hall sp Vt do Staatatp do Ind tp l s hooger Aaud Centr en gett obl do ex div rcsp 1 en 4 pCl lager Boxlelwaarden flink aand IS gestemp obl 55 ïe hyp I6V4 Tramteaj leeninj en Aand Omnibns my werden geweldig naar boven gedreven bet avau is per nldo 16 pCl 24t doch was uog booger Hen meent te moeten waarschuwen tegen deze opdrgviag die niet berusten tou op zooveel betereu toestand Het gaat de maatscbappg ongetwgfeld goed maar zy heeft veel lasten terwgl de uitbreiding van hrt net ook niet looier voordeel zal afwerpen Voorts verbeterden obl Ned tr aand Roti l en do Samarang V Aand Rgtuigv t lager do Rglaigm Gooisohe 2 N eu Z Holl Ininitrietle en FinancieeU maarden Van 3 maalichsppgèu die met onze overzeetche gewesten handel drgven verscheen hel jaarverslag De Haodelsverceniging Amsterdam wyt bet geringe dividend van l t pCt aan hare verliezen Ie Samarang eu Ie Soerahaya die hel gevolg waren van de slechte controle van haren vorigeo vtrirgeuwoordiger De internat Credielen Handeltvereeniging Rotterdam werkt gunstiger haar dividend zal B upCt bedragen De Ned Indische Handelsbank ciudelgk gaf een zeer uitgebreid verslag waarin o m geweten wordt op ds vele wegen die in ludië nog aanwezig sgn om het kspitsai rgke vruohleu te doen dragen Onderumingsgeest van kapitalisten en energie van jongere erkkrschten zonden Indili en dns ook indirect bet moederland ten goede komen De oudste der Indische maalscbappgen de eer tardige Handelmaalscbappg bracht het er minder gUnirgk sf dan hare beide iaalstgenoemde jongere ztlslers Hel dividend van 6 io pCl werd bevestigil n 4rukle de koersen eenigermate Aaud Ned Paiiopticum ondergingen een gevoelige sling hoewel hel verlies r saldo slechts 6 pCl bedraagt Ook in aand IfarKsobouwburg beertchie gioole onlust Hel verliet bedroeg 13 pCl Asod Wester suikerraff konden zich l s pCl herstellen EuKOPïESOHl VI AAIDEN Slaatifondun Hongaren hielden zich ferm vooral papierr die 1 pCt profi 1 C i Lamaison Iialianen verbeterden ruim 3 pCl Pauselgko leening verloor de helft van liet sne der vorige week raetollieken zeer vast 3pCt ftrtugal beter Van Russen valt eenige verbewing te vermelden voor 77 van oosterl 1 Vs 50 1 Spanjaarden zagen er vrg goed biniienl perpelueelen 60 i buitenl do eo Pt t 45 Turken konden zelfs willig genoemd wor a dsar 6p 3t ft 7 6pCl a e rerIWerden 4pCt Egypte l hooger rrtmuletningen Ook dete afd zug er niet kwaad uit Brusselsobe Theiti Ooaler 64 Weener on iTcneefaobe loten Ooster 58 1 hooger Sinhlw 1 Oostenr 64 do 60 1 Huts 64 l i do 66 3 en Madrid IV r Sfoortetgleeningen Obl Fr Oost en Klis sp letten de vooruitgaande beweging voort hel avant bedraagt a i Aaud Wartcbau Bromb verbeterden doch Wartchac Weenen ging voor aaud Vi voor obl achteruit Russen meerendeels a flauwer obl Orel Vit £ zelfs ruim 1 pCl Baliiacbr Ch Azow Los Sew en Mosk Sraol cirea hooger Indtutrieele en Financieele Kaarden Aand Dnilsche Rgksbk l s lager 148 Akeuikaansche waabdin SUutê ondten Oude Mexioaneu stegen V u en bereikten alioo de koers van 31 u nieuwe 17Vt 6pCt Pern avanceerden l Vi 15Vt pCt Vi iO Brazilianen waren iels flauwer 60 zelfs 1 pCl Columbianen mede g flauwer doch Venezuela s dal bedrag hooger Spooricegleeningen Ook in deze afdeeling beerschte een goede stemming hoewel er weinig omging Voor sommige soorten was nogal vraag voor New York die vrg geregeld kon worden bevredigd Eenige verhooging ondergingen dientengevolge Canada South Canadian s llliooh Nashville cert 2 Mich Ceutr Histourieh en ine bonds Erie sh li Onlario sh en eert prei Oregon s 2 Manitoba s 2 Pensylv Un Pae eert l en Wabaah 1 Onder de veriieseu valt t oog op secans Bio s die 2 Florida s die 4 a 5 Milwaukee s die l i prgs gaven Braz SpwI steeg tot 82 Induetrietle waarden De beide soorten van Colorado s gingen l i acbleruil Cert Louis Cit bk profiteerden 1 4 Maxwell sh gaven prys terwyi ine bonds onveranderd sloten PaoLONOATiE SEHTE Het geld werd iets duurder en noleerde Zaterdag 4 5 pCl T PS Voor binnenl waarden was heden meer animo hoewel de koersen weinig verschilden Oiqnibus my 239 Gooiscbe tram 113 Wester snikeiraff leger Buitenl fondsen flauw oude Mexicanen t l K Amerik Sparen warein met teer weinig omzet vast Burgerltjlce Staad GEBOREN 15 Juni Gsbriel Jta osdm P d Jagir eo M H boer 10 Oerrit ouders J E van Dongen Bolding en M A Blom Msrta PetrosclU ooden J Hertssn de Groot en L Overcyndcr t7 Mtetjn ooders S Pfeltk CB B Polak Geertrnids Ail si sos onders A vta der Drasg en i ds Keiler Jobans tjsrsrdi onderi J C Stravcr ea A Straver Adriaaai onderi A Zorg en W W via Ueil OVEBI EUËNi 16 Jnai C Slolk 2 A C van Dan Ij 17 C I Selienk 7 d J C van Tliet Ij 10 n 18 M van Ham 3 j 9 m G van der Laan 75 ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Dochter A M DIRKSEN geb Becht Rotterdam 16 Jani 83 Heden overleed plotseling te Bergenop Zoom onze geliefde Zoon ADRIAAN JAN rnim 16 jaar oud W LAMPE A C LAMPEGouda 17 Jnni 1883 tan de Kikboom Eenige en algemeene kennitgeving De Heer en Mevrouw P M SCHELLING en de Heer en Mevrouw J A P MONTIJN betuigen hun dank voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bfl het overladen van hunnen Broeder en Behuwdbroeder den Heer A J SCHELLING Gouda Juni 1883 Een JUFFROUW verlangt een 0N6EMED6ILEËRDE VOORKAMER met ALCOOP op een goeden stand Adres letter M aan de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STARK is gelegen aan den Amsteldgk 96 Zoowel van het Centraal als van het RflnspoorStation te bereiken per Tram met een overstapkaartje I J sel Stoomtramweg Maatschappij De DIRECTIE bericht dat heden den Noorder IJseldgk tasicben Gouda en de Waaiereluis weder geregeld BMBUVBAAB is en de Exploitatie van den Stoomtram behoudens nader aankondiging niet geschiedt vóórdat de IJaelbrug te Baaetrecht kan worden gebrnikt Eerste Nederlandsée i OP HET LEVETf tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s GRAVENHAGE Tarieven Voorwaarden en Statuten worden verstrekt door de vertegenwoordigers in Nederland en door de Directie Vertegenwoordigert A K v d GARDEN Generaal Agent P M SCHELLING Hoofdagent te Gouda P J K v WERKHOVEN te Gouda P ELSHOÜT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen Agenten M J VONTSTEEN te Woerden Soliede Agenten taorden gevraagd AANBESTEDIiNG BURGEMEESTEa en WETHOUDERS der Gemeente Zevenhuizen zgn voornemens op ZATERDAG den SO JUNI 1883 des middags ten 12 uur in het Raadhuis aldaar AAN TE BESTEDEN Het bouwen van een 2e GemeenteBOhool a d Rotte en het verbouwen en vergrooten van de bestaande onderwij zerswoning De gedrukte bestekken met de teekeningen zgn tegen betaling van ƒ 1 50 per stel verkrijgbaar ter Gemeente Secretarie te Zevenhuizen en bg de Boekhandelaars J van BËNTUM Zook te Gouda De Inschrgvingsbiljetten zullen vóór of op Vrgdag den 29 Jnni voor des avonds 7 uur ingeleverd moeten zgn ia de daartoe ten voormelden Raadhuize bestemde Bus of aan den Heer Burgemeester der Gemeente met het opschrift Inschrgvingsbiljet De aauwgzing zal plaats hebben op Maandagden 25a Juni 1883 des voormiddags ten 11 nre op het terrein a d Rotte Burgemeester en Wethouders der gemeente Zevenhuizen De Secretaris De Burgemeester P ELSHOUT STOOP BELANGRÈJK T ALLENDE ZIEKTE KIE jl m i3 Verlamming en Zenuwziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tröne 6 Parus i i i lt I