Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1883

i rydag 22 Jiiil l 1883 N S938 GOUmCHE COURANT Zoo gij sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zijt verhetggt u want HoptBitiarzal u genezen Zoo gil u met wel gevoelt of wel zoo gjj u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van te kennen zal Hop Bltter u weder poed maken Zoojiïij geestelijke zilt en uwe herderlijke phchten u uü i lUiiu lan zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van dein dag of el Ictterkunditri door nachtelijken arbeid afgemat Hop Bitter zal u uwekrachten wedergeven i Zoo L ij lydende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of drinken of te losbandig peleeld hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooals dikwijls voorkomt zal Hop Bitter u verlicnten Zoo gij 11 op de werkplaats op het land of op het kantoor bevindt en u afgemat L evoelt uf een zuiver en versterkend middel denkt noodig te bebben dan moet gij Hop Bitter gebruiken i Zoo gij bcjiird zijt en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijnende krachten u begeven zal Hop Bitter u een nieuw leven en pleuwe krachten even Vei krijffl aar bij de voornaamste Drogisten en Apotïiehers HOF BITTERS HanulacturingC Brefla nuUi n litwtrpn li Itiknt Nt i Depot te Gouda bij THI E Nieuws en Ai ierten iehlad t Oor Gouda en Omstreken I I I I Xi Z M Wta Kon g van een adres van rouwbeklag ƒ dracht tevens om de op de boitenposten zijnde troepen na Idslrgding ikor den heer van Kerkwijk die j zooveel mogelijk op één punt Kolta BadjW te coumejpde dat de Ironing bl kens late toezending eu centreerin Ook Jiet Militair Departement zegl men heeft eene dergelgkt aanschrijving van de Begeering ontvangenten inde den mililaireii komraandani Ie Aljch koIjael jScIwfer in denzelfden geest van insiraclien é voe ies B Bil é Met IJl begint een 1 Kwartaal fa Ol RA ïf en ojhtvs Non tn r IS 1 COUBSq El die iim wn de veisiphillfpni dien dt um BJÈÈ Openljare Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG 27 JUNI 1883 des morgens ten 9 nre aan de Stalhonderii van den Heer A J J dï RUITER aan den Kleiweg te GOUDA in het openbaar te verkoopen 7 zwaite en 1 bruine Bles LANDA IER CALÈCHE VICTORIA 3 VIGILANTEN 2 COUPÉÖ BRIK 1 TENTWAGEN voor 12 personen 1 dito voor 9 1 dito voor 6 en 1 dito voor 4 personen 2 TILBURRIES BAROUCHET voor 6 personen LIJKWAGEN met PAARDENKLEEDEN en verdere toebehooren 2 VRACHTWAGENS op veeren en 1 MESTKAR voorts GAREEL en BORSTTUIGEN HOOFDSTELLEN en LEIDSELS en wat verder tot den volledigen inventaris eener Stalhouderij behoort s Morgens vóór den verkoop en daags te voren te bezichtigen Gymnastiekvereeniging TE GOUDA Huishoudelijke Uitvoering op DONDERDAG den 21 JUNI 1883 des avonds ten 7 3 uur in de Sociëteit tONS GENOEGEN Zaal Kunstmin I a afloop BAL HH Kunstlievende Leden hebben op vertoon van hun Diploma toegang met twee Dames Het Bestuur L A MÜLIJN Pree Joh VERMEIJ Seen HEDEN ONTVANGEN Versclie Deventer Koek van de Firma Jb BUSSINK Gouda O H SCHUITELAAB Adolf F Meijer Hamburg VERLANGT een soliede huis voor den VITrOBBBANDEL in KAAS te vertegenwoordigen Eerste referentien Tegen No ember biedt mich aan een EINDEEJUFFEOÏÏW oud 23 jaar P G go kunnende Naaien en is van goede getuigen voorzien Brieven franco Sonsbeekstraat No 9 Arnfiem TJTJTITTTTTJ Volkomen genezing door DiX£i U élJUiJi ide Bandage Régulateurv n Dr VVaeksegebs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen Dr Ghantomelaiius OOGENWATER Ver terkl herstelt ru behoudt het geziogt van Ilen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen Ie verz akkei Prijs per flacon met gebruiksaauwij iiig 60 cent Virkrijgbair in de onderstaande depots Wed liOSllian Coillla iWed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburg W a G Wühelrans Woerd l Bos Berkel BE EAASBANBELAAIIS Een HANDELS AGENT met vele relation VRAAGT een AGMNIVUB in KAAS Brieven franco onder H Bureau Gelderlander Njjmeegsoh Dagblad Heer Dr J G PO PP K K Hof fandmettter Weenen Zoo spoedig mogelijk gelieve mg te zenden 30 zegge dertig Hesschen Anatherin Mondwater en 6 doo jes zegge vijf doosjes Tandpoeder Evenals de vorige bezending verwacht ik hetzelve door u toegezonden op dezelfde voornaarden By deze heb ik de eer U Ie berichten dat het AnatherinMandwaler met gunstig gevolg steeds gebruikt is zoodat ik niet twijfel of hel debiet zal voorlduiend toenemen Eene nieuwe uilslalkaart in fraai en vorm had ik gaarne er bg alsmede prachtige boekjes voor verspreiding extra er by t Afwachtend Hoogachtend UËd Dw dienaar Delfzijl W SISPINIJH Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraal A 123 te Botterdam bg F E van Santen Koiff apoth en A Schippereiju Co blauwe porccleinwiukel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A i van Bijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leidcu bij E Noordgk ie Amsterdam bg P van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossieau en Zoon te Ulreht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Zeker middel TEOEN ALLE Riinmatisclie Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kiespijn Verstijving in deleden Huidziekte enz verkrggbaar te Oouda Wed Bosman Alphen L Vakossiad Zn Bodegraven P Vbbsi oüt Boskoop J Goudkadr P LoOMAN Harmeien W G Kurvers Hazerswoude 3 Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Bodthoohn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A de Wilde Zegwaard A Hekker AArjDOENIMCEN Men gelieve attent te te zjjn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zjjn als zynde bereid uit de vezelen der Den r ir naalden Aanvraag om D ót ba M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda AAITEESTEMG DIJKGRAAF en HEEMRAD0N vah Bloe rnendaal z jn voornemen op ZA rERDAG detij 30 JUNI 1883 des vo rmidda ten elf iire l in de Rouein te Oou bg enkele inscfargving ann te besteden i Het verrichten van eenige vernieuwingen en iierstellingen aan de Polderwerkra en het Stoomgemaal Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing zullen liggen in het bovengenoemde lokaal te Gmida mm mim 61 worden radicaal genezen door rajjne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappeiyke onderzoekingen zelfs in de wanfaopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik gen ees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zennwziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van de Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelijke Genootschappen ADVEIITE TIEI in alle Binnen en Buitenlandache Cmirnnten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GROOTE BE LOON ING Is de eenige Engelsohe of Amerikaansche majlMMWM THbKXnt die door hare voortrefTellJkheld eene Medaille verkregen heeft oii daTentooiutelUot te Bmuet In laeo Het geeft onfeilbaar aan grijze baren ae natuurlijke kleur weder het belet onmlddolljk hat uitvallen van het haar geeft het een nieuw leven en krachtlgen groei De Boy al VfloOeoT vervangt alle andere haarherstellers Het fa geen verf Verkrlutiaarin heele en halve tesschen tij Kofptr Parfumeurs AmsT Vm D Mir PnXETTE fO Bonlewrd Jm ItslieM l ariji De voorieeUge uitmerKing mn ae Koral Wlndaor tsMO gunstig dat H het voortdurend aan mijne CUtnteUe tal aarüievelen DKPOT voor BELSIE en NEDERLAND HORBERT DEKEYM 57 Rui FouS aui loups BROSSEL liiiibelied tiïoilteekenioi d FinDr rdVr Flacon teM Depot e oiiila bij ü SCimLXm Colfleur Ische jpbmi syu ragei OOIÏDjV 2 De bgdrageq door de vangen voor de laiernatioipe Undbiidw ta oU ling in 18S 4 Ie Amsterdam ie bouditn pra D aftrek der kosten ƒ 196 87 Vi i De oollecte voor het funds tot ODdersleaning ei aanmoediging v u den gewapeudeu uienst heeft hier ter stede opgebracht Ue som van 152 l2 j De persoon die alhier is aangehoaden voor bedelarg roet bedriegelgke voorgevens eo had opgegeven genaamd te tijn leracdua H udrikos Mulder werd bg zgae overbrenging lu de gevangenis te Botterdan voor een oude kennis herkend die genaamd was Gerardcs Hendrikna Linck 4 Door de politie alhier il ia beslag genomen een valMhe rijksdaalder SCHAAK C0BBE8P0NDENTIE 82 te iet wil A 2 AS Door de Directie der IJsel Stoomlramweg Maatschappg te s Hage is gisteren aanbesteed het maken der trambaan tusschen Gouda en Oudeirater en van diverse overbruggingen voor die Igu Het minst was ingeschreven voor de banu door den heer M vao den Hoven te Botterdam voor ƒ 32 600 voor de overbruggingen door den heer H J Nederhorsl te Gouda voor ƒ 12 170 voor de beide werken gecombineerd door den heer M van den Hoven voornoemd voor ƒ 49 600 G B Gz rustend landbonner te Reeowgk stond Dinidsg jl voor het Gerectilshof Ie s Gravenhage in hooger beroep terecht ter zake dat hg zich in dan avond van den lldenFebr jl omstreeks 9 uur in kenoe Igkeu slaat op straat had bevonden waar voor do Bolterdamsohs Bechlbank hem 7 dagen eenzaam oplegde Na een op nieuw ingesteld getaigeuverhoor zette mr D S Van Eraden de gronden lol het hooger beroep uiteen PI meende dal waar door den wetgever tegen den bg herhaling voorkomenden kennelgkrn ilaal een too zware straf als gevringenissiraf en opzending naar een bedelaaragesticht is bedreigd de rechter niet enkel op de subjectieve verklaring van en veldwachter mocht veroordeeten maar met de meeste omzichtigheid onderzoeken moet of aan de jaiitheid van die verklaring niet Ie Iwgfelen vali De ilrie getuigeu i décharge hebben zoo zeide pl pertinent verklaard dat bekl op den bewusten avond niet dranken is geweest zoodat pl durfde beweren dat het wettig bewys niet was geleverd op grond waarvan pl met hel volste verirounen de vernietiging van het vonnis a quo en vrgspraok Ie gemoel zog Adv gen inr Bgleveld meende dal zoowel hel fltig als het overtuigend bewgs geleverd ne eu feqmreerde bevestiging van het vonnis Ook te Krimpen aan den IJsel werd Maandag Bel gerucht verspreid van eene gedwougene revaecinatie der schoolkinderen Vele kinderen werden t huis gehouden moeders van degenen die in de soh ol aren kwamen zien wat er gebeurde t Liep echter tfEonder opstootje af Staten Oeneraal Tweede Kamer Zitting au 28 Juni Tn deze zitting is besloten tot de inzending aan Dis oi rapport hi coaidtisie aUi van Mnriii HH adt sielc l l tulgt dH hermjit r AO Wewvon Priiises r HetjtitAwtl familie in hel M a Oalie die met vai slamliuis is ve l gfh £ keaiiisgeviDg n fblgkeus het gebeurde bg de be grn uis 4 lerrhofroiw tt niet op gesleld was Pè 1 Keutttr is aXi 4 beeedigd en toegelaten tot I ondjWoek van Tiel Addervering Iter lafel gebracht De t dWilibeWiigin aan den Minister de linlichtingen rounbekiag erd daarop vasigeIpening aan het verlies en jlijke mildheid der lOverledeti leji Koning en de lorstelgke ga an k t mede evoel der idea Jime en tronm aan het Heden iqlerpell tie n dei heer Fabiut over deqnaeslie der vaoomatie te Derdr t J Op b4 gedeelte van htt Tentoonstellingsterrein dat de kermis genoemd w rdl heerichte gisterenmiddag een groete drakte Madame Faucon heeft hiei namelijk een draaibord waarop men legen een inzet van 60 centen kansea heeft op onderscheiden taken betrekkelijk de Tentoonstelling als loten in de lolerg toegangsbewgien enz Hierin zag de Hoofdcommissaris Steenkamp hatardspel eu gebood slailing van de tent Madame Fauoon weigerde waarop ecu lomnlt ontstond eu de politie de inrichting sloot Madame ging verbolgen naar het hooUbureel eisehte 30 mille schadevergoeding en liet gt men allee tot zelfs de brandkast van de Commilsie door een deurwaarder verzegelen met welk ncht lal de Bechter uitmaken Daar de hapfdp napDv afveiig waren wer3ea inliolilingen geweigerd Aan de Amst Ct wordt medegedeeld dal zich bg het toarislenbarean vaD Cook niet minder dan 18 000 Aroerikaansche reislustigen hebben aangemeld om bg groepjes een ailstapje Ie maken naar de Amslerdamsche teuloooslelling Zij komen via Harwich Botterdam per Bhgnspoor naar Amsterdam en vertrekken per Hollaodsche spoor via Antwerpen Ook het genootschap Artis te Amsterdam toont groote belangstelling in de eiposilie der Surinaamscbe volkengroep in het cirous op het tentoonstellingsterrein Ue toezegging is al door die vereeniging gedaan binnen weinige dagen het gebouw met planten en vogels te tullen uplnisleren Een en ander tal het eigenaardige en aantrekkelgke van het tafereel zeker verhoogen Men zal zich dan iu de binnenlanden van W I verplaatst wanen Er beslaat plan bg het Gemeentebestuur vanAmsterdam om in overleg met de betrokken antorileiten de Kamer van Koophandel eu eenige voorname maalsohappijen op de Handelskade aldaareen groot monamenlsal gebouw op te lichten waarin o a vereenigd sullen worden een bureauvan olilie een brandysclit een post en telegraafkanloor het loodswezen de dienst der invoerrechten en acoijiizen enz Volgeus particuliere berichten van 4 Mei jl was de toestand Ie Atchin allerongunstigst en alles in rep en roer De garnizoenen geconsigneerd omdat men elk oogenblik een vgandelgken aanval verwachtte Den 3e Mei ten i i f Oleh leh aangevallen waarbg onze Iroepen gewonden hebben ge kregen doch de vgand eenige doodeu in handen achterliet De dames waren alle aan boord v h stoomschip Thinhora gevlucht Wg vernemen dat in de onlangs gehouden buitengewone vergadering van den Baad van N I voorgezeten door Z E den G G zou zijn besloten om de zaken in Atjeh Ie laten zooals zg zijn d w z vooreerst met het oog op erschilleiide omstandigheden geen troepen derwaarts te zenden De Regeeriiig moet dan ook aan den Gouverneur van Atjeh iu dien grest hebben geschreven inet op Bee eeuigen lijd geleden maakten wg melding van ongunstige berichten omtrent Bali Wg vernemen dat sedert die berichten niet versierd zijn en dezer dagen z lfs zeer onaangenaam verrassende lijdingen zijn vennomen Het moet vooral sedert het bezoek van den chef der inen ujlgaande rechten aau dat eiland zijn dat verbittering legen de bestuurs veranderiog in sommige gedeelten grooter verhondingen aanneemt Men wil weten dat de vestiging van een resident alleen daa o in den aanvang zoo weinig verzet vond omdat zg uildrukkelgk werd voorgesteld als een maatregel van weinig diepgaanden invloed dia op den handel en den vrgdora van in en uitvoerrechten geen invloed zou bebben Het misverstand daaromtrent zoo spoedig wegvallende het gei aar voor den handel om te verLopen doet de Balineezen voor hnn rechlstreekacke belangen post vatten Wg gelooveu dat de Begeering wel zal doen de financieele zgde der opneming van Bali onder gewoon bestuur voorst onaangeroerd Ie lateu Gedane voorspiegelingen later te veronachtzamen is in onze ludi ohe politiek maar al Ie weinig zeldzaam geweest maar in allen gevalle vereischl die politiek langertijd dan men haar nn gunt A D Iu lef verslag van den Baad van Toezicht op de spoorwegen wordt herinnerd dat met den aanvang van den zomerdienst van 1883 van een telfwerkend remtoestel moeten voorzien zgn alle sneltreinen met grooter snelheid dan 60 kilometer en verder die treinen waarroor dit door den Minister wordt voorgeschreven Bg den Raad werden i oorslellea van bestuurders ingedacht over het in te voeren stelsel De ëxploitaiiemaatschappg en de Zuid Oostermaatscksppg gaven daaraan gevolg en verklaarden zich voor den Weslinghouterem de Hollandsche Mpij liet zich dit stelsel voorschrgven de Rhgnspoorwegmpij ging ten slotte schoon schoorvoetend mede daartoe over De overige verzochten ontheffing van de verplichting doch op laat des Ministers werden alle aangeschreven dat zg tich van den Weetinghou e rem hebben te voorzien Naar aanleiding der wtt van 10 Mei 1882 gelastende voor spoorwegen langs gronden met licht brandbare gewassen begroeid hel maken van onbrandbare strooktn is aan bestuurders der spoorwegdiensten verzocht in bijzonderheden mededeeling te doen op welke wgze zg die wel deuken na te komen De meeste zonden bevredigende antwoorden de Ëxploitaliempg antwoordde niet de Bhgnspoorwmpg en de Hollandsche Mpg verzochten den Baad aan te geven welke maatregelen hij oordeelt het meest naar den geest der wet te zgn Op last des Ministers werd daarop geantwoord dat het staatstoezicht te dien aanzien geen maatregelen heeft voor Ie schrgven dan alleen zoo daarin niet voldoende voorzien wordt door de bestuurders op wie de verantwoordelgkheid moet blijven rusten De Baad vnii Toezicht op de spoorwegen deelt in zgn verslag 1882 o a het volgende mede ffDe bg herhaling ingeschreven klachten omtrent onbeleefde behandeling duor conducteurs gaven ons aanleiding bestuurders der Holl IJz Spw Mij op te merken dat over het algemeen huu personeel van conducteurs bg dat der andere hier te lande ffeéxploiteerde spoorwegen ten achteren slaat in beleefdheid en voorkomendheid tegenover het publiek vooral de reizigers 3de klasse en verzochten wg hun het treinpersoneel ernstig te herinneren ann htt oorschrift van art 1 alinea 1 van het algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen en aan de over dat per8 meel gestelde hoofd en andere beambten op Ie dra