Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1883

de passen en paden ie VI en IX Moekims uit Het onheil te Sunderland blijkt werkelijk alle beechrijving vreeselijk te zijn geweest 200 kinderen tusschen 6 en 11 jaar zijn er bij gedood en vele gewond lüO huisgezinnen verkeeren in rouw Van de menigte kinderen die de voorstelling van poppen geestverscbijuin en enz badden b gcwoond zouden na den afloop eeuige kans hebben op een prijs Nu waren die prijzen aan de kinderen beneden uitgedeeld eu haastten zich die van de galerijen ook Jerwaart Hier ontstond het gedrang met h1 zyn gevolgen Zooc ra men ontdekte wat er gaande was werd alle hulp geboden doch voor velen te Wxi De kinderen lagen 7 of 8 op elkaar geslikt vertrapt Sommigen stonden op hun hoofd l e lijken werden in de zaal die pas bet tuoneet der vroolijkbeid geweest was neergelegd Akelig is de lezing der lange beschrijvingen dit de EögeUche bladen van dien aanblik geven en vreeselijkernog de araart en wanhoop der ouders die vooreen paar uren hun kindereu gezoud zagen heengaan en hen uu bij klaarlichten dag t ongeluk bad om 5 uur plaats dood of verminkt weervonden oo zelfs dat een inoedtr een kind mede nam meenende dat het t hare was doch later de vergissing bemerkte en tevens dat het gezochte reeds doü l w is Onophoudelijk kwamen rijtuigen met ouders lijken weghalen uit de lang rijen dooden Sommige moeders gelekfn waanzinnigen Blgkbaar hadden sommige kinderen een scbrikkelijkeu doodstrijd gehad andere zagen er zeer kalm uit Een vader vond drie zijner kinderen die daar lagen onder de dooden Een der gentesheeren verklaart hoe hij de kinderen aan den noodlottigeii uitgang opeen zag liggen ter hoogte van 8 voet Thee vervahching Weinig levensmiddelen worden zoo veel vervalscht als de thee dit werd reeds onder de regeering van George I in Engeland geconstateerd en leert ons opnieuw het rapport omtrent het onderzoek der ïu Engeland ingevoerde koopwaren aan het tolkantoor Van de 1242 in hel laboratorium van het tolkantoor onderzochte bezendingen levensmiddelfu bleken ten vorigen jare 16 bezendingen zoo danig vervalscht te zijn dat de iuvoer in Engeland verboden moest worden Het waren 1153 coUis thee waarvan 500 collis thee bevatten die reeds gebruikt maar opnieuw gekleurd en gedroogd was en 500 cotlis zoü enaami e thee maar waarin geen enkel theeblaadje werd aangetrvffen De rest collis bevatten bedorven Congo thee en Stofthee Behalve dat de thee somtijds in China wordt vervalscht door vermenging der Souchong en Caperthee met bladeren vnn de Chlornnthus inconspicuns Olea fragoas enz wordt ze vooraf ook met bladen van eikeuboomen beuken eu platanen vermengd Het onderzoek Is niet zeer gemakkelijk en eiscbt toepassing van het microscoop het chemisch onderzoek om de tchte vau de valsche thee te onderscheiden is zeer moeielijk Kent men den juisten vorm sluctuur en bouw fan het theeblad dan kan men zelfs kleine fragmenten der bladen met het miscroscoop de echte thee van de verïalsohte onderscheiden vooral door de eigenaardigheden dat de zijoerven uitgaande van de hoofdnerf onderling boogvormig sameuloopen en niet tot den rand van het lancetvormig of eirond blad doorloopen In het jaar 1877 werden uit China 215 roillioen Engelsche ponden thee uitgevoerd waarvan alleen 160 millioen voor Engeland 17 millioen voor Austratié 36 millioen voor Amerika en slechts 2 millioen voor het vasteland van Europa Hierbij is echter niet begrepen de uitvoer over land waarlangs bv Busland vooral zich van thee voorziet Zoude onder de 1163 collis ten vorigcu jare in Engeland geweigerd niet eeuige hun weg naar Nederland gevonden hebben Iedereen zoeke maar eens zijn theebus na wie weet welke verrassing hem dun wacnt In de Zuiilelqke Staten van Noord Amerika ontwikkelt ïioh een katoen indusirie die de heerschappy van de Stater van Nieu Knj etaud in dien tak bedreigt Steeds wordt iu het dal van de Mississippi met Roed gevolg econcureerd tejjen de nijverheidsproducten van het Noorden Vooral de Staat Georgië heeft zich op dat gebied begeven en het schijnt dat het kapitaal neiging heef zich aan te sliiiten Daar bevinden zich de spiunerijea midden in de katoenstreken en worden dus de transportkosten van de ruwe grondstof veel geringer Daarbij komt de lage prijs der arbeidsloonen aldaar benevens de nog goedkooper waterkr icht aU bewecKkracht voor de fabrieken Om daarvan een denkbeeld te geven diene het volgende De wetenschap heeft uitgemaakt dat de Araazonenrivier en de iMississippi alleen zooveel water naar gen te torgen en na te gaan dat aan dat roorscbrift teedfl stipt de hand wordt gehouden ff Deze opmerking en aitnoodiging garen bestaurdera aanleiding er op te rgzen dat het personenverkeer op geen enkelen spoorvreg hier te lande soo druk i als op den hunne en dat ook nergens naar hunne meening een publiek wordt uangetrofFen dat soo recleischend is als hetwelk zich langs bunnen spoorweg beweegt Zij erkenden dat de conducteurs die n et behooren tot den zeer beschaafden stand zich meermalen uitdrukkinf eu of handelingen reroorloTeii die met de beleefdheid in strijd zijn en gaven de verzektriüK dat de schuldi eu aan dergelijke haiideiiugen steeds wordeu nestraft D Marine is niet gelukkig tegenwoordig Ver leden jaar verloor zij een schip door water thans een door vuur Op de Laudswerf te Anisttrdara brak gisteren ochtend even vijf uur kort na het aanluideu der werf brand uit onder de groote ijaeren sobeepskappen onder aan de stapeliui vnti het achterschip van het bijua tot te water loopen gere d staand ijzeren schroefstooinschip Ie kl Doggenbank De ronden waren als naar gewouute telkens om de twee uren den geheelen uaclit gedaan ten half vijf de laatste er was geen onraad bespeurd Een klein vlammetje werd ontdekt dal met onbefi rijpelijke snelheid aanwakkerde gevoed door een groote hoeveelheid drooge balken en eer men hulp bijeen had hoe rap ook had t vuur reeds een grootcn omvang gekregen dat met wonderlijke heviifbeid toenam Elke seconde verloor nei terrein het onderste gedeelte der overigens ijzeren kappen vloog in brand de stapeling teakbalken bestuande vatte vlam de schoren die het schip slaande hielden de houten buiteuhuld van hel schip alles één vuurzee in Oen tijd van wpllicht geen ur De Miirine brandwepr hoe flink ingericht was daartegen niet opgewassen Üe stedelyke brandweer rukte met loffelijken spoed ter hulp Zij nam de leiding over maar er was geen redden aan Het prachtige schip viel omver en de groote zereu kap er bovenop Ontzaggelijk gezicht 1 Maar de brandweer gaf den mped niet op eu redde wal te redden viel De stocmzHgerij blfef behouden slechts een deel van bet ijzerma aziju werd vernield De tweede kap staat nog het daarUggend hout bleef behouden Maar toch is de ramp groot gelukkig alteen in ünanciëelen zin geen menschenleven ging verloren zooflls bij de Adderramp Men hoorde de schade schatten op 3 mülioen gulden Het schip moet totaal verloren zijn De oorzaak is onbekend Men moet met de eigenaardigheden waaruit zoo n brand ontstaan kan zonder dat men t wtet klein in t begin met den besten wil niet aUijd op te merken bekend zijn om te kunnen veronderstellen dat de directe schuld aan niemand te wijten zal zijn De Minister van Marine vergezeld van zijn adjudant en den inspecteur van h t muiinematerieel koienel Van Haefien zijn op het terrein van den brand aangekomen om kennis te nemen van de verwoesting Van den Gouverneur vau Atjeh en Onderhoorigheden is ouder dagteekening van 4 dezer via Padang het volgende telegraphisch bericht ontvangen f4 Moekims geheel door benden onder Njaq Hassan bezet zg vertconen zich ook in 6 eu 9 Moekims De i 2den Mei jl tegen benden uitgerukt niets gezi n doch bij terugmarsch beschoten Wij kregen 6 gewonden vijand deed in zeer gering aantal uitgeleide tot bij Oteh leh Gisteren Oleh leh aaugevallen vgnnd met achterlating van 3 dooden 15 gewonden 1 beaumoutpatrouen en i kle aug teruggejaagd er is gezien dat hij verscheidene gewande raedesleeple onzerzijds gewond 2 militairen en 2 lieden van Toekoe Nek Njab Hassan zelf heet weder zwaar gewond doch dit wurdl dezerzijds nog niet geloofd De Java Bode voegt aan dtt bericht het volgende toe Op hetf Maar 2 dingen bewijst btt lo Dat de toestand alles behalve rooskleurig is 2o Dat onze voor valseh uilgekreten Penangsche berichten die het plan om Olch Ieh aan te vallen vermeldden ook alweder op dit punt juist waren Het Dagblad eu zijn partij gelieven dit ad nolam te nemen En het Alg Dagb v Ned Ind Bovenstaande lijding is niet geheet daidelyk Hoe komt hrt dat in een geheel door de benden bezette streek zij niet te vinden zijn Was de aanval op Oleh leh een nachtel ke aanval een herhaling van den vroegeren op den passer aan de zuidzijde der lagune of overdag Dit blijft vooreerst onzeker De verschijning vun gewapendtu in de VI en IX Möekim wanneer de benden zich in de bergen roudom de IV Maekims bevinden spreekt van zelf die bergen monden in de boven Bijna zee toevoeren als alle overige stroomen der wereld te zamen en zoodoende schgnt b v de Niagara ftlechts een nietige stroom Aan de watervallen van deze Niagara rivier storten evenwel iedere minuut 22 440 000 kub voet of 1 403 500 000 kilo water over de 160 voet booge rotsen De techniek neemt bij de toepassing van waterkrachten aan dat er een derde van verloren gaat en komt dus de wezenlijke kracht van den Niagana waterval overeen met 4 533 334 paRrdeukraohien Als maatstaf en tot vergelijk dezer cijfers dient nu dat volgens f Baide a geschiedenis der katoenbewerking 1835 de werktuigelijke kracht der gaiische Engelsche industrie bedroeg paardekrachleo aau stoomkracht It watffkracht andere manufacturen stoombootpii en nguen voor katoen 33 000 1 000 100 000 60 000 Totaal psardfkrnchten 184 000 Neemt men tol 1843 eeue vermeerdering van 20 pCt aan dan heeft toen de gunsche kracht der Engelsche industrie 233 009 paardekrachten bedragen die slechts G dagen iu de week eu dagelijks 11 ureo arbeiden De Niagara waterval ontwikkelde dus ia 1843 40 grooter kracbl dan de Engelsche raachineriën Bultenlandsch Overzicht De Fransche senaatscommissie tot onderzoek van het wetsontwerp op de reorganisatie der magistratuur heeft besloten het ontwerp dat door de kamer van afgevaardigden ia vastgestettl tot grondslag van baar onderzoek te nemen De vraag of het aantal netels en rechtbanken dient verminilerd te worden heeft zij nog niit beslist BIgkens hetgeen in den ministerraad werd medegedeeld is de meerderheid Van den senaat niet gunstig gestcmtl voor het instellen van een hoogen raad Zij ivenscht dat de disciplinaire macht voor de rechterlijke ambtenaren welke tengevolge van het kamerbesluit aan dien raad zouile worden opgedragen blgve toevertrouwd aan het hof van cassatie of wil men eene verandering an de citiele kamrr van dit hof De Regerriiig heeft besloten tlit laatste stelsel te verdedigen in tien senaat gelijk reetls in tie kamer door baar ie geschied De minister van btiitenliinflsohe zaken Challemel Lacour heeft verlof genomen dat van langen duur kan zijn en volgens geruchten door zijn aftreden kati worden gevolgd Zoolang hij in Vichy is wordt zijn departement bfheerd door den premier Ferry Men zegt dat ongestaldheitt Ae oorziak van tlit vertrek is of zoude vragen anderen de wending die de zaken iu Tonkin kunnen nemen bekommering bij hem op wckketi Niets is bestendig hier beneden maar al beel onbestendig zeker ia tie populariteit van de mannen der politiek Onze le crs herinneren zich flat de stad Birmingham de gansche vori e week heeft feestgevierd ter ecre van John Bright die hn ir gedurende 26 jaren in het lager uis vertegenwoor i digde ter eere vanden vriend des volks den kampvechter voor het vrijliaudelaysteem Afgevaardigden uit het geheele land liberalen van alle sshakeeringen conservatieven allen vereenigdeu zich in tie hulde die Birmingham bracht aan zijn ouden vertegenwoordiger geen wanklank werd geboord Maar nu wat een tegenstelling De feesten zijn geëindigc en de retle door den heer Bright gehouden heeft zijn succes eensklaps sterk doen afnemen de heer Bright bci fl de heeren boogtvaardigbeidsbekleeders flink aan den baard getrokken eu zijne woorilen zijn als bommen tien niets vermoedenden rechtuit in het gezicht gesprongen De heer Bright sprak over de plannen van een tweede Suczkanaal en over den ondeezetsohen tunnel die Engeland met Frankryk zal verbinden als bij ten minste tot stand kotnt want men weet het de oppositie er tegen is in het Britsche rijk niet gering De toeneming van het verkeer door bet bestaanile Suez kananI heeft tot bet pion geleid om een tweeden weg te nrhken naar Indië China Jap n en Australië Uit de geschiedenis van de eerste grootsche onderneming weten w j dat het ilenkbeeld tot tie uitvoering wel zeer welwillend in Kngeliind werd oiitvangcn tn door Fugeland g kapitalen werd gesteund inuar dat het ontwerp in Fransche banden is overgegaan die des te grooter pogingen in het werk steldtfn naarmate lord Palraerston ze heftiger bestreed Bright wil dat thans Engeland van de tsvee keuzen met of tegen Frankrijk te hnntlelen de eerste neme Vervolgen besprak h den kanaaltunnel die volgens het oorileel der ingenieurs verwezeidgkt kan worden en waartoe de kupitalistrn zeker hun steun zouden willi n verleenen Dezer dagen zagen wij nog uit de woorden van den hi rtog van Cambriilge welk argument voornamelijk tegen dit plan worilt aangevoerd een argument dat moet opwegen tegea de zeer groote voordeden die de tunnel tien handel bezorgen zoude De beer Bright nam de vrijheid dit argument bespottelijk te uoemen Men heeft tegen den tunnel aangevoerddat hg een ernstig gevaar zoude ktinnen worden voorde Britsche onafhankelijkheid Engeland dat doorzgne ligging buiten de oorlogen op het vaste land is gebleven zou meent men iloor den ouderzeeschen weg ophouden geïsoleerd te zijn alsof de uitvindingvan destoomschepen het niet reeds had doen ophouden ecu eiland te wezen een uitviniling die aan het lantl zelf en aan het vajieland ounoemelijke voordeelen heeft bezorgd l e heer Bright noemde de tegenwerpingen tier militaire autoriteiten zeer vreemd men moet niet ilwaas zijn om te gelooven riep hijuit dat een volk van 2 5 luiUioen onder welke Hmillioen volwassen mnntien niet iu staat zoutle zijn om een vijftien vuet wtjd grtt te vcrtledigen I Ojk protesteertle hij t geii tlie lietleu tlie lueenen datFrankrijk alleen bestaat uit schurken en Eugelanduit zwakkelingen Hij zeide niet veel vertrouwen tehebben in het oorilecl van miliaire autoriteiten alsop 11 Juli ein ciïitl gizagliebber zich in de havy uvan Altiandrië hiid bevondin dan zou Aleiandrië niet zijn gebombardeerti en verbrand vlet duizend menschen zoutlen iiiet zijn geslacht van de verhefRtig van Seymonr en Wolseley lot tien atlelstanden vuu het geven vati eene nationale belooning aaudie heeren zou geen sprake zijn geweest üe icdensar liet zich In zijn vuur zelfs ontvallen dat detegenstanders vtm tien tunnel die voor Engeland en Fraukrgk ja vuor geheel Knropa een groot handelsbelang beeft eigenlijk in het gekkenhuis eeueplaats verttieneu Het verslag van deze retle weril in de Engelsche bladen gevolgd door aanmerkingen die natuurlijk alles behalve vleiend zijn Zijn bonte taal is den afgevaardigfie van Birmingham duur te staan gekomen misschien zal hg nu bemerket dat de meerderheid van het land zich niet voor ilora wil uitgemaakt zien en dat er waarheden zgn die niet gezegil willen wordet Alleen Daily Neut pleit verzachtende omsiantligheden Doch die kritiek bewijst niet alleen hoe een h og eviertl man eeu vriend édi volks een betlorveti kii d tier publieke opinie plotseling impopulair kan wonicn maar tevens komt heltler aan hel licht welk lot voor het tunneiplan zeer waarschijttlijk is wegi elegd De meertlerheitt van ht t Kngelsche volk blijkt vrije communicatie en vrgo getlachte even schrikkelijk te vinden eu de tunnel zal evenveel moeite hebben zich ftu weg te banen door het kanial als Bradlaugh om zgn zetel te veraveren in het Lagerhuis Maandag kwom iu het Ligerhul naar aanleiding van Bright s redevoering sir Stafford Norlhcote mIIs met een moita voor den dag waarin verklaard werd dat de jongste uitingtn van deo heer Bright te Birmingham eene schending inhouden drr privilegies van het parlement ViJór tleze motie stemden 117 er tegen 151 leden Bg de Poriugeesohe Kamer van Vertegenwoonligers is door bare commissie ad koe het rapport ingetliend boatlendc goidkeuring van het regecringaontwerp tot het bijeenroepen van een Couslitnante welke met de herziening vau eenige artikelen der grondwet belast zal worden Volgeus dit ontwerp worth bet beginsel van erfelgkbeid voor de Kamer der Pair afgeschaft en deze Kamer iloor een Senaat vervangen Daar de zitting der CortesMaandag gesloten weril zullen de vooisielleii tot het bijecnroe f ea van een Constituante en tot hervorming van het iesstelsel niet vciijr November aan de orde komen Inmid lel cal de heer Pontes ie premier het kabinet reorganiseercn door nieuwe elementen er in op te nemen Volgen gerucht tal hg ook in het tliplomatiel peraoueel wijziging breugen 1 N G E Z q N D E ï Rien n est plus beau que Ie vrai maar wordt die gouden spreuk wel steeds in toepassing gebracht Volmondig moet toen erkenuen Neen I Geldt die spreekwijze al voor elk individu voor elk huisgezin zullen dien handelingen of de bestierinjt daarvon de beste vruchten dragen hoeveel te meer tluu moet hare toepassing geëischt worden van ben die eene gemeente eene provincie een gehfcl vadeildud besturen Heeft ilan de untie ook niet het volue recht om annecr zij ten rechte somtijds ja zelfs ten onrechte twijfelt aan de regeeringsdadeo van hen die het schip van den Staat besturen ten allen igde san die boatierdets naar de waarheid der laken aar licht in de duislcrni te vragen Ihnns rijst tie vraag de treurige vra ig bg ons op Wordt bet Hien n est plus beau que Ie vrai in on vaderland ten opzichte van hen vun wie het heslitr van hier uitgaat als ook vau hen die de euaela van het benintl in onze Oost Indische Ko leiiién in hniiden hebben wel gehuldigd P 0 is het geen fait dat er vooral in tie laatste uagen en over het geheel genomen sedert dat het Mditair bestuur in het Civiel overging niet alleen onruatbarende mur Ttrpletterende tgdingea tot on kwamen In de olficieele berichten luidt het steeds mareaudeurs roover kwaadwilligen Neen I t zijn wel degelgk fiere krijg baftige dikwgl met zeer veel tact aangevoerde Atchineesche krggers even goed van zekerheitlswapeu voorzien als onze brave soldaten die zoogenaamde mareaudeur dan die ons herhaaldelijk slag op slag toebrengen En welke sla eu Of is het dan geen feit dat zij bloedend zijn Is tie getuigenis dau niet daar dal er telkfus melding wordt gemaakt van meer gi Siieuvelile officieren en manschappen laat staan hel groot aantal gewonden terwgl wij van ziektetoestanden niet eens willen spreken Men zegge niet dat die officieuze particuliere berichten overdreven onoordselhmdu zijn neen of zijn berichten vaji aanvoertters van kapiteins euz dan niet vertrouivbaar Men moet ze slechts hooren bevestigen door hen die aan de noordhoek van Sumatra in Atjeh gcstretleu hebben door ziekten zijn afgemat gewonil verminkt geknakt teruggekeerd zijn neen 1 dau zijn in tleze materie de berichten vat tien minsten soldaat van daar van den ellendigsten keitingganger meer vertrouwbaar dati van zulke bcstierderen die wellicht nooit een voet iu ons Inaulinde gezel hebben of v in ben die gindi particuliere redenen hebben om in de oflicieele berichten bet Kitu ii est plus beau que Ie vrai uiet te huldigen Is het dan wijilers ook geen feit dat bij het aaiivaartlen vuu een nieuw CiviL l bestuur die hooge titularis al dadelijk verklaarde dat gelijk de toestaiid n toen warm tlie taak niet op zich te kunnen nemen I het gten waarheid dat er ginils om militaire versterking gevraagd ja om hulp gesmeekt werd Is bet geen feit nog d tt men z ch bezig houdt met conferetitiëu terwijl een machtige vijand geen mareaudeuri geen roover gu kKoadwilligen voor de poorteu taat Wal nut kan het hebben met al tie kunde van hooge bestuursledeti waarvoor wij diepen eerbied koesleren dat zij naar Atjeli gaan om ja om een kijkje te nemen wal triniigen zij eigenlijk floor een liiair kon ja bespottelijk kort verblijf Heeft daarom dan de iiatie uiei het volste recht j t is zg het niet zeilelgk verpliclit tier regeering toe te roepen i Onderzoek I onderzoek grondig en ontkondt on niet langer de c re loedrackt der eaken hoe treurig tij ook mogen zijn ma r huldig het Rieti n est plud beau que Ie vrai Eti nu God geve dat de otUla guii ti fM j dan wij kunnen dan wg thans mogen tlenken en verwachten maar wat wanneer die allerireurigst i nat dan wat moet er gedanti worden Volgens ons inzien lo Vernnflering van bet bettitr 2o Meer inaohtsontwikkeling op groote aefaaal Zgn die beiden uiogelgkP Ad I m Wg meeoen van ja I Zoo spoedig mogelijk een éénhoofdig energiek en wel Militair bestuur niet voor korten tgd neen I van langen duur al zoude het 80 jaren ja steeds moeten blijten beslaan Het woaromf De bewijzen er voor liggenjOns bedunkens voor de band Ad 2oia Sten vorme in het moederlmd eeue krachtige Indische Brigatle siraengisteld uit alle wapen en tak van tlienstcn gelgk zulks geëischt wordt Maar uu rijst er weder een vraag op Hoe te komen aan do individuen zoowel vau hoogeren al van lageren rang die baar zullen samenstellen Ons antwoord is Heeft de Neilerlandache natie de slgraeringen eu droog topp ls over boord geworpen heeft zg uiel herhaidtlelgk bewezen ilat als tg van de plle waarheid der feilen overtuigil was en het weiwvereischt zij als één man te wapen vloog heeftj ioe in deze materie te baiidtlen en met goed gtvojjf te hondelen ons de tgd het niet doen zien tgilfiis den oorlog op JaiaP Maar en dit i wetler de groote Maar I Men tore zicli niet aan de j imnierklachlen en vertuchtingeu en het tondengeknars der dienaren van het gouden kalf aan de Plutocratie Neen I maar met de leuze Wel hem die t Vaderland meer al zich zelf bemint bezoldige men b6u die uittrekken zullen goed bovenmatig goed men opene vonr hen waarborgen flinke waarborgen voor een later goede toekomst ccbler kieze men dan in alle opzichten ook valide personen niet zood inigen waor het nog mede door kau gaan wat deze juist kosten veel geld want zij ign onnut Op hel moreel gehalte worde ook nauwkeurig gelet Wg twgfelen er ook niet aan of dau zullen voders ja zelf moeder hunne tonen aansporen om hoe verre af dan ook bun bloed bun leven te gaan tilTereii op het veld van eer opdat de eer van bet Vaderland tot in de verst verwgderde streken van tie werelil worde staande gehouden opdat het bloed d t geitroomd heeft van loovelen tlie hen vóórgingen gewroken worde Ziet I dan zal de huldiging van Rien n est plusbenu que Ie vraif ooki hierin goede vruchten kunnen dragen jjE P M TAN ALDEBWERELT VAN ROSENBUROH Schuttersraad te Gouda In de zitting van l9 Juni is lo metlegedeeld beslissing van hh Gedeputeerde Staten van Zuid Hollaud op het appel ingesteld door dtn schutter J IJ Het vonnis is gei ijzigd door veranilering der gildboeten van ƒ 0 in geldboeten van f 2 2o uitspraak gedaan in zake de Fchutters A d J en J S die wegen plichtverauim zijn veroordeeldin geldboeten resp van ƒ 3 ni ƒ 1 en inde kosten GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeeid Een Gouden Oorknop een geruit Schort een Zakdoek een Zwart ledereu Sigarenkoker met Sigaren een Potlood Pfii een stuk IJzer Gewicht een Passer Ouk kau aan het bureau van Politie inlichtiug gegeven worilen omtrent een Zwarte Kip opgenomen in de Orabetbslraat R E C L A M E Moeders met zieke lastige zuigende kinderen inllen haar kind genezen en zich zelf veel goed doen door HopBiller te gebruiken Duizenden sterven jaarlijks aan de eene of tmtlTe ongesteldheid der nieren welke ZIJ zonden hebben kunnen vermijden door bij lijds llop Bitter te gebruiken KEI i ISGEVl G De BURGEMEESTER vau GOLDA brengt bg deze ter kennis van dé belanghebbemlrn dat door den Heer Provincialen Inspecteur tier Directe Belasti g enz te Rotterdam op den 18 Juni 1883 i eieoutoir verklaard Het Kohier van de belasting op het personeel van Wijk A tut en met I Dat vermeld Kohier ter invordering is gestelil in handen van tien Hier Ontvanger dat ieder daarop voorkomeiifie verplicht i zijnen aanslag op den bij de Wet bepaabli ii vu t te toliloeti en tittt beden ingaat de termijn an DRIE MAANDEN binnen welke lie reclames be ooren te wjrden ingediend Goudu dcu 0 Juni 188 i De Burgemeester voornoeiml VAN BERGEN IJZENDOORN M A R K T B E R I C E T £ QOUda 21 Juni 1883 Gr inen met weinig handel in flduwe stemming De beste Zeeuwache tarn e ƒ 9 75 it ƒ 10 26 mindere en goede poltler tarwe van f 9 tot ƒ 9 60 afwijkende daar benetleii Rogge in puike b iksoort ƒ 7 a ƒ 7 20 poltJer en mesting naar kwaliteit Gerst in beiile s iorlcn ƒ 5 ii 5 80 enkele puike partgdigs en Chevalier gersl daarboven Haver naar kleur en gewicht van ƒ 3 72 lot ƒ 4 60 Mais ƒ 6 40 a ƒ fi 60 Puive eu paurtleboonen zouder hantlel Bruine boonen vrij moegelijk te verkoopen De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in alle soorten iet ifaKcr hoewel de prijzen hoog blijven vette varkens 24 a 26 et varkens voor Lontlen 21 a 23 ct per half kilogram magerevurkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 135 per week vette schapen lug lammeren traag te verkoopen Kaas aangevoerd 105 partijen eerste qualiteit f 31 a ƒ 34 taeede qualiteit ƒ 27 a 30 NoordHoUandschc ƒ 30 a ƒ 35 Handtl vlug Goeboler ƒ 1 30 a 1 40 Weibater ƒ 1 10 a 1 20 Burgerlijke Stand OËHOREN 19 Juni Alidu ouilers 1 C ile Koniog en M htortetibecker Fiaak ouilera F de Weger en C Repuroii 20 CorneliB ouders f Kasbergeu en C Bfijlevelil OVERI BDEN 19 Juni H lilora 3 m € M Nich titiï hnis r van H G Kulker 37 J 1 Kooij 5 m Ghdll ltOi 20 Juni li Ulok eu F im Dantzi f C 1 Piiijk en A Wendelt H Verkerk en 11 de Jong APVERTENTIfiN HH EAASHANDSLAABS Een HANDELS AGENT met vele relatiën VRAAGT een AGENXOUK in KAAS Brieven franco onder H Bareaa Oelderlander N meegsch Dagblad