Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1883

1883 Zondag 24 Juni N S939 GOUDSCHEI COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken zgn gedurende den Aardbeziëntijd dagelgks versch te bekomen bjj H W M STEEVENS Banketbakker Hoogstraat Eenig Depot van Brillaot Stijfsel Openbare Verkooping en te GOUDA in het Hotel de Paauw ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar des voorm ten 11 ure op Maandag 25 JUNI 1883 IC Een allerliefst aan de Crabethstraat Q 253 te Gouda gelegen WOONHUIS met zeven Kamers SCHUURTJE en TUIN neven en achter ook uitzicht hebbende in het nieuw aangelegde Plantsoen Verhuurd tot 1885 Toor 360 s jaars 2 Een ruim gemakkel k ingericht WINKBLBUIS met PLAATS SCHUUR TUIN enz aan de Gouwe C No 84 te Gouda by de groote vaart Te aanvaarden 1 Aug e k 3 Eene sedert jaren bestaan hebbende BBOODBA KKEBIJ aan hetbestegedeelte van den Tiendeweg bij de Markt D No 85 te Gourfa uitkomende achter de Kerk Te aanvaarden 1 Aug e k 4 Een PAKHUIS achter de Kerk en in de KosterGijzensteeg A No 23 te Gouda Dadelijk te aanvaarden en op Maandag 9 JULI 1883 1 een modern gebouwd steeds rijk beklant geweest WINKELBUI8 thans als affaire in Garen Band Manufacturen en met onderscheiden Kamers en vele gemakken in den Korten Groenendaal I No 10 te Gouda in de onniiddelijkfe nabgheid van de Markt en met een stuk OPEN GROND daarachter als BLEEK of TUIN Te aanvaarden 15 Ang e k 2 4 DBIE WOONSUIZEN euT R VEN aan de Boomgaardstraat wijk RR Nos 21 23 en 24 te Gouda Verhuurd by de week ieder ad ƒ 1 25 5 14 TIEypeieeelenlOUWGBOyD in de Boomgaardstraat te Gouda naast RR No 122 aan de zijde v n de Derde Kade u Openbare Verhuring TAN HET staande op eenige hoefslagen der Ruigkade de Oostlaugekade de Nieuwe Reeuwjjksche Weg de Kerkweg en de Reewal gedurende vijfjaren ten huize van K RADEMAKER te Reeuwijk op ZATERDAG den 30 JUNI 1883 des namiddags ten 7 ure De Conditiën van Verhuur liggen van heden ter inzage op de Polder Secretarie van i eeuioJ i fl BLOK Rotterdam D SAMSOM t F VAN DANTZIG Gouda die ook namena wederzgdsche betrekkingen hartelijk dank zeggen voor de vele blgken van belangstelling bg deze gelegenheid ondervonden 20 Juni 1883 Dames eo Kindermantels worden van af heden tegen VEEL VERMINDERDE PRIJS aangeboden AANGEBODEN m4ü KOST INWONING en Huis Verkeer voor TWEE DAMES of HEBBEN h bez b h h tegen 28 ieder per maand Fr br onder No 848 aan het Bureau van dit Blad mm OF mmw AANLEG VOOR WATERLEIDIJSfG GOUWE C 241 sHAGE Zeestraat 24 DELF8HAVE Botterdamsche Dijk 33c Alle werken worden met de meeste zorg uitgevoerd en wordt voor promptheid en degelijkheid gegarandeerd m mimmum stout onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOa TAL X CimEESKUNDIGEN AM UEVOLEN wegens rjjkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De HU reeds grevestigide irunstlge reputatie levert het beste bewtJg dat boren grenoemde biersoort grescbliit is om het buitenlandsche fabriekaat te vervaugeo Fii liiiöPimijiioiii fiffl A T iTT in concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lageren prfls Plincesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaux Az o KruidenBz ii Dra on eo W n Azyn in onderscheidene prgzen Bierbrouwer en Azijnmakerij DE GfEEROONDE VALE AMSTERDAAI DORDRECHT TE KOOP Ramlammeren Lincolnshire Ras Franco Amsterdam Postwissel fiO Badhoeve bij öloten Noord Holland DuTdTdoI Gerste Bier Hiermede neem ik beleefd de vryheid uwe aandacht te vertigkn op het door mjj in den handel gebrachte z s nnLn Dubbel fererste Bier Aanbiedingen gevraagd voor de LEVERING van ZEELT gedurende den zomer bfl groote of kleine hoeveelheden P Id vertentie Burean Passage Rotterdam i uit de STOOM BIERBROU WERIJ De Posthoorn te Rotterdam Franco brieven met prijsopgaaf onder lef C R aan GEORGE W van BIENE S waarvan de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te Rotterdam op franco aanvrage bfl mjj te verkregen is RËLAI GRIJK TALLEMDE ZIEKTE Verlamming en Zcnawziekte wordt radicaal genezen door nrg Hé methode Het honorariijim is eerst verschuldigd na de Mnezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du TrOne 6 ParUs Dit BIER ia door het betrekkelijk groote Extract gehalte en igne zuivere bereiding als voedend en gezond TAFELBIER zeer aan te bevelen waarom ik mfl bjj voorkomen in Uwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend CJEd Dm Dienaar J H ROODE Zeugstraat 85 Depóthouder voor Gouda en Omatreken Vs Flesch 5 Cts Kruik 7 binnen de Stad Prijs per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Snelpersdruk van A Bbinkvan te Oouda Prijs per Flesch 10 Cts per Kruik 13 M I Met 1 J U L I pH P begint een nieuw Kwai taal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 23 JuDi 1883 VEBGAPEKING vandkk GEMEENTEKAAD Diusdni den 2P Jnni 1883 de Damiddsgi teu 1 ure naD de orde De Rekening der Schutterij dienst 1882 AaDTrn jen van H M Derck en en C van Velzen om gebrnik ran gerioleerden grond achter hunne woningen in den Groenendaal Het adret rati eenige Kcrkbettareu alhier bondende verzoek om inkorting van de Kermia Het dre van de Directie der UteUStoomtrani egraaatachappij betreffende bet gebruik van atoom ala beweegkraohl voor hare tramvagena binnen de wateren der stadaaingeli D beooeming van ree leden en iwee plaatsvervangende leden in bet stembureau voor de aanstaande rcrkieting vaa vijf leden van den GemeenKmad Be benoeming van eeneu Librqemeesler fje benoeming van een onderwyterea aan de late kosteloote school De correspondentie Schaakpartij tnachen rereeniging den Haag en Palamedea Gouda gespeeld sedert December 1882 is bg de drieën dertigste tet door den Haag opgegeveu rn voor Gouda als getronuen verklaard lu de Donderdag gebondeu openbare vergadering van den Baad van State afdeeling voor de geaohillen van bestuur is o behandeld het beroep tbu J K Van der List te Gouda tegen een besluit van B en W aldaar waarbij aan G J U Arende vergunning is verleend tot bet plaatsen vao een stoomwerktttig in lyn werkplaats aan de Nieuwe Haven Bapp StaaUraad mr De Vries Als gemachtigde vu den appt trad op adv mr P D Kley te Capelle a d Usel B j Kon bealuit is de heer D W C Veldhorst ostvanger der directe belastingen en aocgnsen te Woerden o a benoemd lot ontvanger der directe belastingen invoerrechten en aocyusen te Tiel Te Waddiugaveen werden Donderdagavond eene koe en een kalf in de weide door den bliksem getroffen terwijl een der rolpalen op het jaagpad in tweeën werd gespleten Uit Zevenhuiien aehryrt men oris In geen jaren waren de veldgewasten in lulk een prachtigen staat als thans Vooral erwten en boonen staan uitmuutend Lang had de landman op regrn gehoopt die thans gevallen is en warm weder aanbrengt Het ooruiliioht op een goede oogst koestert men dan ook allerwegen Hier eii daar worden reeds vroege aardappelen gedolven die goed van maak tyu De collecte ter ondersteuning van hel fonds van den gewapenden dienst in Nederland heeft te Zevenhuiien opgebracht 16r8S In de Donderdag te Leiiien gehouden vergadering van de Maatschappij van Nederlandsohe Letterkunde werd medegedeeld dat voor de boekerij die naar de Tranva is geionden ƒ 1050 in geld en vele kostbare en geschikte werken byeen ijju gebracht odBt men 7 kisten met net gebonden boeken naar Pretoria kon aftenden De oommissie blgft werkiaara en too spoedig men daartoe door de mildheid van ohryvers en uitgevers loowél als van parlionlier n in staat tal wezen hoopt men een nieuwe bereudinit te kunnen wegsturen VoW aankoop en bindwerli 18 LOjj circi 400 aaiiwedg Duor prof M De Vries werd eeu brief votorgelezcn waarin de goede aaiik sl der boeken te Durban werd gemeld Mtt de hem eigene leggijifskrneht ontwikkelde de hoogl daarop de waarde w de beteekfnis van deze echt vaderlandsche zaak ielke zooveel kan bijdragen lol de verdere oatwilÉeling en de beschaving van het thans iu Zuid Afr gesproken Nederlansch en tol lie sleede meerilere verspreiding van onze moedertaal te midden eener bevolking wrike zoo tiauw aan ilie van Nederland verbonden en op de goede verstandhouding daarmede loo bij tonder gesteld is Staten Oeneraal Tweede Kahek Zitting van 21 Jini In dete eiltiug gaf de Minister van marine nog eenige mededeeliugen ontrent den brand van de Marinewerf Daaruit bigkt dat alle autoriteiten haar plicht hebbeu gedaan Na overweging van een voorloopig opgemaakt praces verbtal tal worden nagegegaan of er een nader o aderzoek niodig is luroiddeU tullen onder eigen beheer de puinhoopen worden opgeruimd de romp van de Doggenbnk tal worden goloopt en de helling tal iu staat van gereedheid worden gebraakt Aan dtu heer Vinilf gaf de Mm te kennea dat by reeds betig ia met de samenstelling van de Commissie die een onderxoek tal instellen naar den toettand dwr Landswerven in verband met de nieuwe waterwegen Daarna had de interpellatie van den heer Fabius plaats over het gebeunw èij de vaccinatie van de pniooBian t J Jm t wu ll Éi tj Mia van oorlog verklaarde dat er niets abnorainis heeft plaats gehad dat de inenting is gesobied met humane stof uil Maastricht waarvan vroeger eo ook by anderen geen beiwaar was ogdervonden Door dit antwoord verklaarde de beer Fabius zich bevredigd Maar tusschen hem de bh Sohaepmau V d Kaajr en den Minister ontspon zich een gedachtenwiaseliug over de vraag of de miliciens weti dat de vaccinatie niet tirfticktend is De ind waa dat de milioieiis dat niet welen De Minii constateerde eoktar dat de vaccine niet verplichti is eo bdoofde dat by de jaarlykscbe oproeping v den officier van gezondheid dat voorlaan uudrnlkelyk tal worden medegedeeld vóór het begin d r vaooiue De interpellatie was hiermede afgeloopen De beer Rutgers kreeg nog verlof voor ten interpellatie over A eh De heer Rulgerts vroeg nl inlichting omtrent d besluiten van de jongste buitengewone vergadering van den Raad van ludiè en het doel der reis van den gouverneur generaal De Minister wiens groote kracht door den spreker werd geroemd antwuerdde dat de vergadering van den Raad van Indië welke iiie door den heer Prnys v d Hoeven was bijgewoond niet tot een bepaald besluit heeft geleid Er heeraohte daartoe te veel meenings verschil De uit Aljeh gevraagde versterking is echter gezonden Thans het is reeds medegedeeld is de toestand gunstiger üleh leh was wel aangevallen maar de vjjand is afgeslagen De gouverneur generaal heeft bel plar om te overleggen omtrent de inkrimping van onze vestiging en de vermindering van onze troepenmacht Tegen dit eventueel besluit waarschuwde de heer Rutgers Hel lou I i het begin van het einde onter heerMihappij in Indie zjjn Ibigeu die gevolgtrekking proiesteerde de heer van Houten De oon oeutrecring van krachlen is nog geen retirade De ioterpelintie was hiermede afgeloopen De Kamer is weer op recèa gegaan De drinkwaterleiding te Rotterdam bracht in het vorig jaar ƒ 277 913 op De uitgaven bedroegen 120 13 en het batig slot was dus ƒ 167 779 Het Concert des Ambassadeurs op de tentoonstelling Ie Amsterdam sohyut niet in den smaak te vallen van de bewoners van de P C Hooftstraat aldaar Het D v N meldt toch het volgende Woeoadagavond brachten eenige bewoners van de P C lloufistraat een ketelmuziek aan het Concert des Aiubanadeurs De liefelijke tonen van twee draaiorgels mrngdeu zich in het koor van vijzel piano en ijzerio poldeksels terwyl de klagende melodieën van eei serafienorgel het geheel steunden Nu en dan schreeuwden en brulden eenii e veroutwaardigde P C Hooftslralers populaire liederen en kweelde een hunner op een fluitje evenals de Javaan in de gamelan Dit overscbooii orkest begeleidde deu zang der Fransche arlistec die vol vertwijfeling het onderspit dolven Toen echter het concert infernale van geb Bozta begon zweeg de ketelmuziek onmachtig tegen deze in waarheid heltcbe geluiden die op vorige avonden aanleiding gaven dat ulle Icinderen uit de buurt schreeuwend wakker werden en de ongelukkige ouders tot bovengenoende wraakoemiog aanipoorden De artisten onder aanvoering van een der habituées begroetten den orkestmeester der ketelmuziek met steenen die zij door zijn glasruiten ierpeu Ten slotte sloegen tij met een parapluie in den voorgtvel van tyn buis twee ruiten in de ongelukkige parapluie moest het gelag betalen hel verminkte lyk werd gevondeu tegen de brievenbus ia de P C Hooftatraat terwyl de knop op t slagveld bleef Donderdagavond tweede uitvoering van het ketelconoen t Is te hopen dat dit de laatste is want by een voortgezette en tystenjiatische wraakoefening wordt teu slotte het betalend publiek dupe der historie De verschrikkelijke gebeurtenis die in den avond van 29 Maart jl ie Gorinohem plaats bad in de woning van deu warmoeiier U de Koning namelijk de moord op Maria Greve oud 52 jaren echtgenoote van P Honshouwer aldaar maakte gisteren in de crimineele lerechliitting van het gerechtshof te a Grsvenhage het onderwerp van een langdurig ondeizoek uit De 27 jarige H de Koning wien de afgrijselijka misdaad wordt ten laste gelegd was in de bank der beacbuldigden geselen en maakte door zyae bonding êèiThoogsI oDgunstigen indruk Hij had namelijk by herhaling en op de meest omstandige wyie bekentenis van schuld afgelegd en thans bepaalde hy tich ti t eene pertinente ontkentenis Nailat in deze treurige taak onderscheidene getuigen waren gehoord waarby de getuigenis der oude lieden Monshouwrr een pijnlijken iudruk maakte bleef besch nog nader ondervraagd by zijne ontkentenis volharden Adv geu mr Gregory het woord erlangd hebbende begon de toelichting van zjjn requisitoir met erop te wyzen dat door hem nog nooit eeu manslag was behandeld die onder zoo afgrijselijke omstandigheden gepleegd was als deze menige moord was hem minder afschuwelijk voorgekomen dan deze manslag Hy oordeelde de schuld in alle deelen bewezen en requireerde ten slotte de veroorileeling van besch tot 20 jaren tnchthuisatraf Als verdediger trad op mr van der Linden jr die lot vrijspraak concludeerde Vrydag uitspraak Uit zekere gemeente van ons land schrijft men het volgend avontuur Een melkboerije had met zijn nering een aardig stniverlje verdiead dwd de zaak aan kant besloot naar Amerika te gaan en daar grondeigenaar te warden Hy nam te Rotterdam passage en atak in deu besten luim in zee Onderweg ging by riikwyis uaar beueden en opende in alle stilte ejjn koffer om er de gouden en zilveren schyveu te tellen die hy in twee leeren buidels had geborgen De aap van den kapitein had hem die bezigheid echter af etien eu toeu hel boertje op een morgen met den eenen buidel klaar was legde bij dien in z jn kaffer en nam no 2 Maar tegelijk nam de aap ongemerkt uo 1 weg liep er mee naar boven eu klom in de mast D r ging hü op den bramsireng tillen opende den buidel eu wierp de klinkende schyveu in zee waarmee hy zich kostelyk amuseerde Radeloos keek het hem r ageylde boertje naar omhoog De aap had juist de laatste rijksdaalder in zee geworpen en smeet nu den leegeu buidel