Goudsche Courant, zondag 24 juni 1883

op het dek De melkboer op een bank nctrra leode atenude God ia rechtvaardig alles wat ik gewonnen heb Idoor t vervaUchen met water heeft de Satan weer in t water geworpen Volgen de HM nioöi vereeide H K H Princes Hendrik der Nederlanden bq haar bezoek aan de tentoonatelling ook de Traos aalsche afdeeling met een beioek bezichtigde daar de rerBohilleude Toorwerpea met vael bslaugatellling en liet zich omtrent de bestemming ran een en ander voorliohicn Onder de rele rreemdsoortige artikelen trok vooral de anndftcht de Kalferpiano waarvan H K M zich de behandeling liet rerklaren en üioh overtuigde ran de klank door het instrument teweeggebracht De Soil Afrikaan rertelt verder dat thans in de afdeelicg der Zuidafrikaansche republiek Transraal geplaatst worden een paar uit nas rervaardigde JeveiiBgroote beelden voorstellende den bekenden veoht generasi der Transvaalsche Boereu Nicolaas Smit die iu 18S1 de beroemde bestcrming van den Majubaberg leidde en Botha die b j den uitval vau Ëngelsche troepen met 16 der lijnen ran yn metgezellen afgesneden zich gedurende 5 uur heldhaftig verdedigde en na rijf kogelwonden te hebbeu ontvangen machteloos in handen des vgands viel Zekere A r S te Osoh weduwnaar met Iwee kinderen trad ongereer twee jaar geleden weder ie ket huweiyk met de eduwe J T d H wiereerste man kort Ie voren vermoord was De kinderen van A r S een jongetje ran S s en een meisje van nauwlijks 4 jaren werden door hun stiefmoeder mishandeld zonder dat dit erebwel de b jzondcre aandacht trok Eenige maanden geleden betrok bel haisgeiin een achterhuisje in de Baggnenstraal en daar maakten de buren telkens aanmerking op de behandeling der kinderen Doch iu den laatsten lyd miuder daar de kleinen weinig gezien werden Jl Maandag echter hoorde een buurrrouw die toerallig dicht laugs het huis kwam achter een dunnen muur een kreunen en steunen als van kinderen Daar de zaak haar rerdaaht roorkwara maakte zij andere buren ereneens opmerkzaam en men besloot te onderzoeken wat er gaande was De politie oerd geroepen ru deze rond in een ruil hok waar ademhalen bgna onmogelijk wat de twee kindertjes half naakt geheel rerhongerd en op een rreeselijke wijze vervuild liggende op een handvol vodden Volgens de politie moeten zij daar wel tien weken lang hebben gelegen en al dien tijd misschien nog langer zonder rerschooning of reiniging Beiden werden direct naar bet gasthuis gebracht waar ze nu op zorgvuldige wijze verpleegd worden Groot is de verontwaardiging tegen de ontaarde ouders en de roor het huis samengestroomde menigte zou ongetwijfeld dat met daden hebbeu getoond als de politie dat niet belet had Een bijenkorf als middel te gebruiken om zich op deurwaarders te wreken is een geheel nieuw denkbeeld waarvan de eec der uitvinding aan den heer Samuell Gunn te Norwich toekomt Toen dezer dagen deurwaarders kwamen om zijn boedel vop te schrgven werden ze door den heer Gnnn in eene kamer geleid waar hg hun op buitengewoon vriendelgkeii toon verzocht een oogeublik te wachten j K K buiten en kwam met een bgenkorf terug Dien in het vertrek te werpen en de deur te sluiten was het werk van een oogeublik Woedend vielen de getergde insecten de deurwaarders aan en ie weet hoe slecht het met hen zon zgn afgeloopen ware niet een hunner op de gedachte gekomen het renster te openen en den bijenkorf in den tuin te werpen Niettemin waren de deurwaarders jammerlijk gewond en mr Ganu heeft thans zijne daad die hg een grap gelieft te noemen moeten boeten met eene gevangenisstraf gepaard met dwangarbeid ran 28 dagen In de zaak ran de Millioenen juifroaw is door het Openb Ministerie de rolgeAde eisch gedaan Tegen Jaiui je Siniiknohuldigrerklaring aan lo bedriegelijke oplichting door met bedieuing ran bedriegelijke middelen om de hoop of rrees te rerwekkeu teo aanzien ran eenigeu uitslag ran aken zich eene rerbintenis Ie hebben doen afgeren en ter hand stellen en langs dien weg zich bedriegelgk van eens aijden beiilting ten deele Ie hebben meester gemaakt So bedriegelijke oplichting door met gebruikmaking van ene valsche qnaliteit en door met bediening van bedriegelgke middelen om aan het bestaan ran een niet bestaand krediet of rermogen te doen gelooren zich gelden te hebben doen afgeven en lich langs die wegen bedriegelijk ran eens anders bezitting iu t geheel of ten deele te hebben meester gemaakt riermaal gepleetrd 3o eenrondigen diefstal met vrijspraak van het meerder bg dagvaarding ten laste gelegde piel veroordeeling lot riJf jaar gevangenisstraf en 5 boeten ieder van lOOO of subsidiair 6 maanden gerangenisstraf roor iedere boete legen Gerrit Struik schuldigrerklariilg aan mede pliohtigheid aan bedriegelijke oplichtinf door den lader van het feit in de bedrijven di diende omhet te doen gelukken bg te staan en e helpen eiidoor met weten goederen welk bg wcle van wanbedrijf verkregeu waren in het geheelf bf ten deeiff te heelen of Ie bergen met vrgspruakvain het meerder bij dagvaarding ten laste gelegde inel weroordeelingtot vgf jaar gevangenisstraf en 4 boei n ieder vlin ƒ 1000 of subsidair 6 maanden gevangliisstraf vooriedere boete w Tegen A Hoetink schuldigverklarinjiaal detelfde feilen als door Gerrit Struik bebalvSgedeelteljjifip vrijspraak met veroordeeling tot 2 jair celstraf ek twee boeten elk van ƒ 26 of 1 dagpelslraf io elke boete l 1 Tegen v Zulphen Jools v l Hcenj en Coukcuheim schuldigverklaring an medeplupiighei l aau eenvo udigeu diefstal door met et n gdedereii Wblke bij wege van wanbedrijf veièregeu warenfin het geheel of ten deele te helen en tejbergen v Zinphdnlboveudien na reeds tot tucbthttisstraf veroojdeeld te geweest v Zulphen lot 3 jaar gevangenisstraf r d Heem tot s j oelslriif LJools tot j K raiigeiiitstraf en C ansenheira i 1 jaar gevangenisstraf De uitspraak is bepii $M p Vrijdag a st leb 1 uuf 1 i Van ulle eautei eêè6rei die in de laatste jaren in de gerechtszaleo van Europa zijn behaniield is de C8iw eétèire van Jantje i Struik de aangenaamste zegt de r A Ct X en doet zij hel gemoed al niet weldadig aan de feiten doen niet zeii en beven l Daarom moet het zelfs bevreemden dat er zulk eeé groote belangstelling votjr is het is een oauie céliirif zonder akeligheden zij houdt het publiek betig eij levert een rroolgke afwisseling met i e gewone zod bg uitstek sombere rubriek der gemengde berichten in onze Hollandeohe couranten Voor een Frausch dagblad zuu zulk een proces een waar buitenkansje zgn en het debiet zijner exemplaren met duizendtallen rermeerderen Een andere vraag zou zijn of deze populariteit rau Jantje Siruik pleit roor haar land en tijdgenooteii Daarop rail het moeilijk een bevestigend antwoord te geren Want al zijn de bijzonderheden ran haar misdri f niet zoo bloedig akelig en rervullen zij bil hart niet met afschuw wat niet beletten zou dat men er toch de ooreu voor openhield die belaugstelliug getuigt toch vau dezelfde liefde voor het schandaal die bet publiek eigen is De groole politieke g nrteuis van den dag de verkiezingen wordt met zekere minachting bejegend zij verveelt alsof daarbg niet de hoogste nationale belangen betrokken waren De Tentoonslelliog men zoekt voorwendsels om zijn onrertohilligheid te rechtvaardigen Maar de oplichlergeu van Jantje Struik zie dat is een onderwerp waarvan meu niet t reel kan vernemen Tol amusement ran het Hollandsch publiek zouden wij het bijna elk jaar zijn Jantje Siruik loewenschen Missohien zal die ongemeende wensch toch wel rervuld worden als men ziel hoe deze vrouw door het publiek wordt gevierd kan dit tol navolging opwekken en met haar populariteit kan baar succes zeker medewerken om haar opvolgers en opvolgsters te geren Of het laatste woord in dese vermakelijke geschiedenis bet woord van den rechter daarvan reien zal terughouden behoort nog lot de toekomst Het wordt dezen zomer rijftig jaar dat de lucifers ziju uilgerouden Deze nitvinding dankt men aan een student in de chemie J F Kammerer uit Ludwigsburg die roor een politiek misdrijf iu de Staatgerangenis opgesloten vergunning kreeg om in zgn cel zijn geliefkoosde studiën roort te zetten en toen in den phosphorus het lang gezocht middel rund om de onroldoende zwavelstokken lot volmaking te brengen Bij arrest van bet Gereohihof te Arnhem zijn uo I E B Meijer huisvrouw van S de Vries en no 2 J Ë Hgygen weduwe ran Belbeijer wegens de feiten ran roor uo l moedwillige mishandeling eu moedwilligen doodslag en roor no 2 moedwillige mishandeling reroordeeld tot eeiit lochthuisstraf ran zes jaren en eene boeten ran ƒ 100 sub 14 dagen gevangenisstraf roor de eeralt baUaagde eu van twee jaren eorreet eele gerangenjsttnf e nne boete van 100 sub 14 dagen roor de tweede beklaagde De doodslag is gepleegd door eene moeder op baar wettig kind Buitenlandscb Overzicht De Pranache bladen brringen groot nieuws uit Madagascar Men weet dat het eskader ran admiraal Pierre reeds eenigen Igd voor famatavp de vooinaamtle haren aan de oostkust ran het eiland gelegen herft De admiraal bad nu aan den commandant der resting een ultimatum gesteld waaraon deze weigerde zich te onderwerpen eu daarop hem medegedeeld dat de vijandelijkbeden een aanrang zouden ueinen Het eskader zette zgne troepen aan land die spoedig Taipiatave en het tolkantoor genomen hebben Alle itauuleu aan de baai van Majambo en aan die wn Teuerire zgn rernitW De Hovas ziju naar het binnenland gevluqhl eu houden zich diiarNchuil DM bezetting van c vestingen het tolUanioor is zelH r een gewichtig feit dal de koninm van Madngjucar stellig zal dwingen oib canoe es Ie dom Juis tijterwijl deze slag dour de Franschcn gesisgeb wordt lijn de Madngascarsche ufgevnardigden die heel Furdba hebben doorgetrokken ja zelfs Amerika hebben Iftzooht oip hulp 4 erlangen w lke oog steeds nil gekt eS i te Ifargs aangek 4nen om een on le$boud Ie hebbeu mjA den djilelijj 4 Minister van buitenlaiidsche zat n lesl Ferrt U Wel lubening licht zg n p gekomen met het pla om de v ele en w lijerden arop te geven die ziJ een half jlar maar de heer Ferry znl huql in i antwoon dan het jongste uieuiws uit Bi ii iaud hebbt i ilmcile gedeeld Nas admiraal Pierre zal bg buiiijnebben verwezen om Ie 6oderhandqlenji over de bolldilies voor het ophouden wt TijandeÉ cliedan t Is niet ouwaiirschijnlijk dal Se oprlogawchtige grillen ran koningin Banarulo uii zulleii oUionlilefi ld Ie In Pargs is met reel gSesiarift het Garibi feest gerier I bankettin werden Behouden in roeringen en toosten heeftjraét bet druk gj iorer de verbroederinji van PraiiKfijk en Italië evenwel door zulke feesten de rerlii o dering der landen veel verder zal komen P I tl De mogelijkheid vau eeil conllict Insscheu Cl en Frankrijk maakt de Berlijnscbe pets ongel De Kreuizeitang bet orgaan der cleriCBal coiIVer vatiere reactie is echter het eenige blad dat iich daarover in bepaald tegen Frankrijk vgandige bewoordingen uitlaat De officieuse bladen gelooven aan een minnelijke schikking luttchen beide mogendheden De Poit het conservatief liberaal orgaan doel opmerken dut onder de Europeetche natiën welke allen slechts den vrede wenscheu Engeland en Frankrijk alleen een wedstrijd schgnen te willen aangaan in het ondernemen van ver verwijderde expedities Aan de Tunes wordt uit Philadelphia geteiud dal de Chineezeii voor een oorlog met Frankrgk beducht groole hoeveelheden opium naar Siiii Francisco zenden reeds zijn aldaar 700 kisten aangekomen De hoereelbeid welke tegen het begin der aanstaande maand te San Francisco aanwezig zal z$n wordt op eene waarde ran niet minder dan R millioen dollars geschat Volgens Daily Naci bestaat er een groot bezwaar tegen cleg wensch der Australische regeeriogen om de NieuweHebriden te annexeereu aangezien de Ëngelsche en de Frahsohe regeeringen zich rerbonden om geen van beiden deze eilanden in bezit te nemen In Duitschland is er weinig nienws de nationaal liberalen zijn mismoedig rooral over de aanstaande aanneming van de nieuwe kerkwet zij vragen waaraan het centrum t dan doch te danken heeft dat de Regeering het op zulk een overdreven wijze tegemoet komt een der gerolgen ran de nienwe wet zal volgens ben zijn dat overal geen vatte geestelijken worden aangesteld maar tijdelijke teneinde de verplichte kennisgeving geheel Ie outgaan Na zg oe berderlgke brieven aan de lertche geestelijkheid welke hel bijdragen lo hel Parnellfonds poogden Ie bestrijden maar wel eenigstins de tegenovergestelde uitwerking hebben gehad heeft de paus niets van zich doen hooren Thans heeft hij eens een epialel geschreven aan den president der Fransche republiek een brief die zeer welwillend maar daarom niet zonder krachtige termen is opgesteld De paus wijst daarin op den moeilijken toestand waarin de kerk in Frankrgk zich bevindt ten gevolge van de politiek die in de laatste joren tegenover den godsdienst wordt gevol d De paus herinnert aan de vijandige wetten aan wier voorbereiding men bezig is hy spreekt de hoop uil dat de verklaringen van vredelievende bedoelingen die bij verschillende gelegenheden zijn geuit in waarheid deze beteekenis hebben dat men e ii conflict wil afweren dat voor staat en kerk beide rampspoedig zoude zgn De paus doet ten slotte in dien geest een beroep op den invloed van den heer Grevy De Mottiteur de Rome meent te weten dat deze brief in de regreringskringen een diepen indruk heeft gemaakt Wg willen hel graag gelooren maar betwijfelen sterk of hg eenige wijziging of rerzaohting zal teweegbrengen in de maatregelen die het gourernement gaat nemen Daarvoor gedraagt de geestelijkheid in Frankrgk zich nog altgd te eigenzinnig KENNISGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Ooudaj I Gelet op art 6 en B der Wet ran d Q 2a Juni 1876 StaaMad no Brengen ter algemeene kennis dat op ide Seore Urie 1 risie ie gelegd een rerioek met bgltgeu ran lo Jocobus Willems om vergunning tot hel plaatsen van een Courwalsketel in hel perceel gelegen UQ den Ksttensingel Wijk Q Nn 187 Kadaster Sectie A No 1888 2o A C Waldschmid om verguuntng tot het oprichlen rener Blikslagerg in bet perceel gelegen m den Turfaingel Wijk P No 40 Kadaster Sectie E No 1261 3o U van Monnikendam om vergunning lot het oprichlen eeiier blikslngerü in het perceel gelegenaan de Turfmarkt Wijk H No 47 kWlaster Sectie B No 132 1 Dat op Zaterdag den 7 Juli 1883 iles namilldaga ten 1 u opj bet Raadhuis geladenheid ia om bezwaren tegel de gevraagde vergunjjngen iu te breageii m 4at gedurende drie dagen rói5r dien dag op de Seorttnrie der Gemeente rtn de ter zake ingekomen Schrittureii kai worden liennia genomen juuda den 23 Juni 16 v Burgeniee e en Wrthb d ra robrnoeiUL Van BEriffiEN IJZEN DOffll N m Secretaris § BiOUWEB I Kafltoi gerecbt te jjouda Terechtzilling Kantonreclil Ambtenaar Mr W C van Woenaikg io Juni 1888 er Mr J p ta MIEROP van het Opeubaai Ministerie iA SCHOLÏEN te Kotterdam VEROORDEELD t R r d L Kapitein op de sleqNloomboot ran der GardenoKnmp u a d IJsel tot 10 gnldeu of 1 dag weg s rareii met zjn sleepboot door de ipoorwegbrl over de üsuwe Ie Gouda rdördaween pasaagiersboat door die brug was geraren zulks ni8t egenstaande Se woartchnwing ran den brugwachler I C B i Sigarenmaker te Woerden lot 1 gulden of 1 dag w egeiit p r tpaortrein rcizeu ran Woerden aaar Gonua aleohta voorzien vau een biljet rau Woerden naar Oudewater en weigeren de rracht Ondewucr Gouda Ie roldoen A J B Koopman te Alfen lol 3 gulden of dag ir nt eitleu op zgn knr betpannen met twee honden onder hel rgden op deu openbaren weg onder Reeuwgk C V d N Koopman Ie Bodegrave tot 1 gulden of l dag wegent Ie Gouda rgden met ewi kar biapanueu met drie buodeu die niet waren roorziea nn muilkorven A V Bietdekker Ie Zevenhuizen lot 1 galden of 1 dig agent makeu van nachtgeruohl Ie Zevenbsiien A r f Arbeider te Zevenhuizen tot 2 boelen ran 6 gulden rijdig cenit of 2 dagen wegent maken nn nachigerucht Ie Zerenhuizeu op i lijdatippen L V T Adritnut Uilenbroek Arbeider ie Zevenhuizen lot i boelen van 6 gulden ot 4 dagen wegent vertieren vu de orde in ttaat ran dronkentobap te Zerenhiiwn op 2 lijdtlippen Jan Willem de Haat Arbeider Ie Njeawerkerk lol 1 gulden of 1 dag wegent dronkentohap op den openbareu weg te Nieuwerkerk Simun Looije Meltelaar Ie Nieuwerkerk lot l galden of 1 dag wegent droukeueohap op den openbaren weg Ie Nieuwerkerk Coruelit Paap Sehoeumaker te Rotterdam tot 1 galden of 1 dag wegent dronkentohap op den opeubtrea weg te Gonda Jan vnn Kijabergerbuiien tehoenmaker Ie Rotterdam tot 1 gulden of 1 dag wegent dronkentohap op deu openbaren weg te Gouda Cernelit Seion vroeger pottenbakker te Gcuda lliaiit milicien bg de Infanterie te Bergea op Zooui tol 2 boeten van 8 galden of 4 dagen w egent drolikensebop op deu openbaren weg te Gouda op twee lijiltllppen Bargerlijke stand I OBBORBNi it Joai Nellg Maria Mirgaretlii aattn f A i Bvinmont en A van der bgl OVEKLEDBN 20 Juni I V rmeg 70 j 22 J E nn Baaien O w M van di Water hal van G van r Kill 3S I ONDEBrRoUWD 22 Jnni J N Broowera 2S j en C Wi ldera Ï4j L 1 Bool 28 en P S Spruit P K van derBtrg 80j tn M Peule 24 j L Uerl 28 j en D Groeueweg 20 j ADVERTENTIfiN Voorgpoedig bevallen raa een welge diapen Zoon C fl BBEUKBLvouda 22 Juni 1883 tan Qepfb H P 0LIFIER8 en M i V C J VAN DEN BROEK die dok nariiens wederzgdsche Familie hannen hartelgken idank etaigen voor de vele bewezen van belangatelliag bg gelegenheid van bnn Huwelgk dnlervondAi rt ur i9 japi less c Hekhoüt I 4 j BS J vAMApLLENHOVEN die tevens mede naapens wederzijdache familie hartelijk dank zeggen voor de vele bewfjzenvan belangstelling by hnn Huwelgk ondervonden 1 Moordrecht 21 Junj 1883 Hedei overlied te Bergen op Zoom myne geliefde Zasteis Mevrouw de Wed E P DB BBQIJN geboren db Witte Wed A KOUK Dg Witte Gouda 22 Jnni 11 83 Hartelgk d nk aan allen die ons bewgzen gaven van deelneming bg het verlies van onze geliefde Znster en Bebuwdzuster Mejuffrouw M I DE VISöCHEB Uit aller naam A J B VAN DEE DOES GoODA 23 Juni 1883 Voor de talrgke bewgzen van belangstelling ontvangen bg zgne benoeming tot DIRECTEUa der Gemeente Gasfabriek te Alkmaar betuigt ondergeteekende zgn weigemeenden dank S KENENS N B Die iets te vorderen heeft wordt beleefd verzocht de nota s TÓór j op 27 Juni e k te willen inzenden Crabetnitnst Q 249 a E O OUIDA Het openbaar examen bg het einde van het Schooljaar 1882 83 wordt gehouden 11 eu 12 JULI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 3 uur doch den X2 en tot 4 uren daar het Examen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft s nam 3 4 in het Stedelgk Locaal De Inschrijving van nieuwe leerlingen ook vrouwelgke geschiedt op ZATERDAG 7 JULI e k des namiddags 2 4 in het Schoolgebouw Gelesenbeid tot een voorloopig onderKOek der adspiranten bestaat op Vrgdag 13 Juli s morg te 9 nnr en zoo noodig ook den 14 e De Directeur D W JULIUS Gouda 21 Juni 1883 Aarbeziën Eoumetjes KONINOINNE PRINCESSEBROOD en verschillend ander GEBAK bg BAAIJM AAKEB8 MAVBN 17 Attentie HEERËN LANDBOUWERS Deze is dienende U te berichten dat bg mg verkrggbaarisZOlT Ï Konder accijna tot bederf van Hooi Depöthonder F VAN UTRECHT Blauwstraat Gouda De ondergeteekende geeft hiermede kennis dat hg door de Heeren MIJNSSBN en Co Ingenieurs en Commissionairs in Stoom en andere Werktuigen te Amsterdam is aangesteld als hnn AGENT voor GOUDA en OMSTREKEN voor den verkoop van hunne MachiDe Kamer Behoelten Valvoline Machine Oiiën Asbestos Stoomverpakkingen en BRADFORDS WASCH MANGEL EX WRINGMACeiNES tot de levering waarvan hij zich bg Beeren Verbruiker minzaam aanbeveelt belovende eene alleszins solide bediening Inlichtingen Prijs Couranten en Brochures gratis verkrijgbaar Xj IB vaan ES 1 I I Veerstal B 136 Mevrouw van de WEG STÜLWIJKERSLÜIS VRAAGT tegen AUGUSTUS één DIEIVSTBODE goed kunnende werken en koken AANGEBODEN KOST INWONING en Huis Verkeer voor TWEE DAMES of HEEREN h bez b h b tegen 28 ieder per maand Fr br onder No 848 aan het Bureau van dit Blad Er wordt gevraagd met 1 AUGUSTUS een Tweede Broodbakkersknecht Men adresseere zich liefst in persoon aan het Bureau dezer Courant J de JONG Az j Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTRUMENTEELË ZDIVERAAR Met 3 tot 6 jaar garantie van Huizen Slaapkamers en Meublement met 6 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Het Depot der Orlgineele UAAIMACHZMS DER Singer Maatschappij bekend als de beste Naaimachines der Wereld bevindt zich be Oouda uitsluitend i 5 3 Hoogstraat M N B De Machines worden op proef geleverd en onderricht gratis verstrekt op dat een ieder zich van de onovertroffen deugdelijkheid dezer Machines zelt kan overtuigen voor dat hij koopt Wekelijkaehe afbetaling van fl Minke korting voor contante betaling