Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1883

J Woensdag 2f Joni l N 2940 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken v OVERHEMDEN 95 s I I Aiwerkirig uiterst netjes P Voorradig w V OVERHEMDEN met echte Eielefelder Linnen Borst f 2 10 S SCHENK fe ZooN Ï M PEETERS JzrvT OHrfö C5 © Zuivere FEAlTSCHi WIJITEIT van af 27 per 48 FLESSCHEK en hoog er 3 In origineele Kisten verpakt 12 Flesschen Echte PORT inh cirfa 1 Liter de Pleach 18 12 Flesschen Echte SHEERIJ inh circa 1 Liter de Flesch 15 60 Proefflesschen PORT 1 60 SHERRIJ 1 40 CHAMPAGNE 1 25 1 50 per Flesch en hooger è FEENIG depot van Wellen s BOONERAMP ELIXTER cc Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd PBUSCOUBANTEN GRATIS en FRANCO immmm é saait sleutels De onderg eteekenden berichten dat hunne van ouds gere nommeerde PRINCESS E BIEREN Hj antjes Bier volg ens Brouwerijprijzen steeds te verkrijgen zijn in hun Depot bij den Heer A JVORTIER Gouwe C No 34 35 P S REI DORP rn lE € £ AANLEG VOOll WATERLEIDING GOU WE C 241 s HAGE Zeestraat 24 DELF8HAVE1 Ifiotterdamsche Dijk 33c Alle werken worden met de meeste zorg uitgevoerd en wordt voor promptheid en degelijkheid gegarandeerd Wordt GEVRAAGD voudige bekwame te f Hage een een TÉ HUUR GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk een WINKELH VIS op goede stand Brieven met opgave van huur en wanneer te aanva rden onder No 849 aan het Bureau dezer Courant tevens genegen eenig Huiswerk te verrichten EME ZIEETIN Adres in persoon bg Mevr v RHIJN Crabethstraat Hoogheemraadschap Rijnland methode die gegrond is op de jongste Weten SC faappeljjke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zennwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nanwkeunge beschrgving van de üekte Dr BELA PARIJS 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschajpjp l Oenootacbappen t mrmt DIJKGRAAF on HOOGHEEMRADEN van Rijnland verlangen vóór den 15 JULI a s schriftelgke aanbiedingen te ontvangen voor de huar van de aan de Hoogheemraadschappen Rijnland Delfland en Schieland behoorende ORONDElf van een gedeelte ran den Wierikkerdyk en eenige langs den dgk gelegen WEIen HOOILANDENen WATER groot te zamen ongeveer 31 Hectaren voor den tgd ran 15 tot 20 jaar aanvangende met 1884 onder verplichting van den hnnrder om daarop in 1884 eene Woning te stichten en verder op de voorwaarden dieter Secretarie r n Rgnland verkrggbaar zgn ZÜID HOLLANDSCHE Beierscli BierTjroTiwerij DEN HAAO L KIRCHMAN maakt het geachte publiek bekend dat door mjj in den handel is gebracht Dubbel Gerste Bier dit BIER ia door zijne zuiver extract gehalte zeer aan te bevelen voor TAFELBIER Agent voor Oouda en Omatrelcen F VAX UTRECHT BLAUWSTRAAT GOUDA V IKtX COGNAC bÜ S § SLOTEMA RER Co ni EAASEANDELAAIIS Een HANDELS AGENT met vele relatiëii VRAAGT een AGENTVUR in KAAS Brieven franco onder H Bureau Gelderlander Ngmeegsch Dagblad Eerste Nèderlandsche OP HET LH VEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s GRAVENHAGE Tai teven Voorwaarden en Statuten worden versbfekt door de vertegenwoordigers in Nederlanii en door de Directie Vertegenwoordigert A K v d GARDEN Generanl Agent P M SCHELLING Hoofdagent te Gouda P J K V WERKHOVEN te Goudai P ELSHOUT te Zevenhuizin x H SMITS te Nüuwveen Agenten M J VONTSTEEN te Woerden I Soliede Agenten worden ifevraagA VERLOTING TKR OELBSINBXID VUf Dl Internationale Koloniaim TENTOONSTELLING te Amsterdam in 1883 bimlit uthUdii Ml iDüiiUUt lulalt rata Ix tifU 1HI PH 6 000 000 LOTEN VEMEELO ia 30 SEDIEt II 300 000 LtTE EU Dt PeiJZeH baatun uit ioarwtrptn Mn Expounttn unttlftiH otui t koopm m ftkonn uit M tintauifflf Zes Qroote Prijzen Kr W ME nn f OO OOO 14 100 000 M 80 000 lit 1 0O OOO aS OOO 25 000 la BO OiiDU 25 000 retail wunla dar graota Prilian 8BO OOO V AUs SeHes nemsn d el aan de trakklnf der rroota pHJxeD Borendieii rijn er nor een g root antal priisen waaronder vaa 8 0 0 Onld a en 2 van 2 BOO Oulden waarde aveclaal aam elke Serie toerevoef d PRIJS DER LOTEN 50 CENTS Overal Verkrijgbaar Het Centraal Bureau voor den verkoop der Loten Is aan het Paleis voor volksvlijt te AuiBterdam alwaar nieii zich voor Inllchtiogen kan vervoegen Jtc f oten Mvorden slechts afgegeven tegen eontante betaling Cheauet af ffieaéU ooa w r m Hm dm Wk EMAim Mmatiur ADVERTEIVTIEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Éoekhandelaar A BRINKMAN te Gou da Snelperadmk van A Bbikkkan te Gouda BINNENLAND GOUDA 26 Juni 1883 Z M lieeti benoemd tol kapl kwariiermeetler bij het 4e rejt iiif den luil lcirartiemieetter N W Torre In de hrri nmidilaK gehouden vergaderioK van den geiueenleraad wns aaii de orde liel vroeger ingekomen a lrif8 va eenige kerkbesturen alhier houdende verioek ora de kerlliii iu deir gemeeuie nïd iri te korten dat er alihaua op den Zondag geen kermis gehouden worde Voordat lot behandeling daarvan werd orergegaan werd mcdedeellng gedoau van eeu ingekomen adrea van den heer M Vermaal Jr en 78 andere iugeteleuen dezer gemeente die verweken op dat adres afwijzend te besuhikkeii Burg en W stelden voor bij hun heden ingekomen rapport op het adres afwijzend te beschikken B en W herinneren er In hun rapport aan dal ongeveer 3 jaar geleden op een dergelijk adre op hun advies eveneens fwyzend werd beschikt en zoo thans door adressanten bet verzoek uilslnitend wordt gedaan met het oog op den zondagsrust dan meenen B en W dat zoo de openbare vermakelijkheden eerst eeu aanvang nemen na afloop der laatsie godsdieust oelcDing de zondagsviering daardoor niet bijzonder geschaad wordt terwijl met het oog op ben die allecc des Zondags iu de gelegenheid zgn kermis te houden het niet wen cbelijk is die juist op dien dag af te schaffen Over deze zaak voerden versöheideoe leden het woord De beer Forluijn Droogleevrr opende de rei der sprsluri en betoogde boswel een groot veontnder tt zijn van gthtAt afschaffing der kermis iegtn eeu gedeellelyke afschaffing te zijn op Zondng Had spr de overtuiging dat de menscheu die nn ook des Zondags kermis houden dien dag in hun gezin zouden doorbrengen hy zou de afaohaffing toejniehen maar spr vreest dat die mensohen welke des Zondagsavonds langs de kramen wandelen en in spellen gaan zoo de kermis des Zondags verboden wordt naar socieleiten koffiehuizen en kroegen zullen gaan wat spr nog verderfelyker acht om welke reden hij tegen het verzoek van adressaaien zal temmen De heer van Mierop vereenigt zich met het voonlel van B en W Hg is van oordeel dat de zondagsrust niet zoozeer wordt gelaedeerd door bet kermisbouden op Zondag vooral als de openbare vermakelijkheden eerst na afloop der laatste godsdienstoefening warden geopend maar veeleer door het kermisbouden op Zaterdagavond hetwelk vaak wordt uitgestrekt lot den volgenden morgen 6 7 8 uur wnt aansloot geeft aan hen die dan kerkwaarts gaan waarom spr B en W in bedenking geeft de lapperijea enz in den naoht vau Zaterdag op Zondag vroeger te slaiten b v om 2 uur De Voorzitter merkt op dezen wenk in het ooilegie van B en W gaarne in overweging Ie willen nemen De hser van Straaten verklaart liob een voorstander van de afsohafling van de kermis op Zondng Algeheele afschaffing zou hy ten zeerste betreuren maar wel op Zondng en des noods zou hy die dan nog wel met een paar dagen willen verlengen Schafte meu de gebeele kermis af er zouden dan volksspelen in de plaats moeten komen die aan de stad veel geld zouden kosten terwjjl juist de kermis de stadakas voordeel aanbrengt De heer Hoogenboom is vói5r gebeele afschaffing naar ook voor eoii afschaffing alleen op Zondag Immers men heeft meer aan een half el dan aan een leege dop De Zondagsrust die ook door de Staat wordt bevorderd men denke aan de Zoudagswel nan de beperking der werkzaamheden by de posterijen enz zou z i hierdoor zeer worden in de hand gewerkt De heer Samsom vereenigt zich met bet voorstel van B en W en is tegen de afschaffing op Zondag ook In het belang der ingezetenen die patent enz betalen daar de Zondag van de kermis het meeste geld inkomt De heer Jager zrgt dnt het z i een daad van oiibiilijkheid zou zijn ile Kermis op Zondag af te schaffen daar er vele personen zijn wien het kermisbouden op andere dagen niet schikt terwijl ook bij niet inziet hoe de zoiidagiicst daardoor gevaar loopt als de openbare vermakelgkheden geoprnd worileu na afloop der godsdienst oefeningen De Yoonitter bcatr dt ten slotte hel verzoek van adressanteo Spr ia t tv groot voorstander van dagsrust maar het heeft spr getroffen dat die ndressanteu alleen gevraagd wordt voor den rmis Zondag en niet ro l de andere 51 Zondagen n het jaar Wanneer arpr zich noemt een voorander vau Zondagsrust dan Is dnt niet in dien zin dat hij concerten mMea en schouwburgen op dien lag zon willen sinilen want de ervaring in Engeland en Amerika leert dat juist daardoor het misbruik van sterken drank zeer wordt bevorderd Kei is een onmogelijkheid T or den minderen man len geheelen dag zich oan afgetrokken bespiegelingen Ie wijden en men werkt p die wijze juist in de hand wat men wil beslryden Hoeveel leed het spr doet niet te knnnea medewerken om een verzoek ran zoovele aefatbtte Colleges te doen aanuemeu by gevoelt daarto om de aangevoerde gronden geen vryheid Het vooistel van B en W wordt daarop aanOENOHXN met 12 tegen stemmen die der bh tan Straaten en Hoogenboom Afwezig waren de hh Kist en Hemsing De eerste wegens ambtsbezigheden De laatste wegens afwezigheid uit de gemeente Id deze zitting was voorts aan de orde Het vroeger medegedeelde adres der IJsel Stoom tramwegMoalBcbappy betr het gebruik van stoom als beweegkracbt voor haM tramwogens binnen de wateiea der tadsaiDgdn l B en W stellen voor de Haalschappij by wijze van prcef gedurende 3 maanden verlof te geven de tramwogens binneh de stadssingels door middel van stoom te doen bewegen doch alleen op zekere voorwaarden waaronder deze Dat de locomotief wprde vooraf gegaan door een persoon met een ontplooide witte vlag in de hand Dat op elke locomotief een bekwame machinist en stoker zullen aanwezig zyn welke een helder klinkende bel zal doen luiden Behalve deze slelleii B en W nog eeuige voorwaarden voor belr de snelheid woarmeile zal mogeu worden gereden terwyl het rijden binnen de stadgedurende de kermis geheel zal kunnen wardenverboden Diti voorstel wordt zonder hoofdelijke stemmingen na enkele opmerkingen van de zijde der raadsleden door den Raad aangenomen t De raad besloot nog tot goedkeuring der rekening der dd Schutterij dienst 1882 tot gcdeeltelyk gunstigt beschikking op de aanvragen van H M Dercksen en C van Velzen omgebruik van gerioleerdeu grond achter hunne woningen in den Groenendaal De raad benoemde tot Libryemeester den heer mr D N Brouwer Onderwijzeres aan de Ie kostelooze schoolmej P W Bouner alhier Leden in het stembureau voor de aanstaande verkiezing van vijf Leden van den gemeenteraadde bh Samsom en Prince i Plaatsvervangende Leden in genoemd slcnibureau de bh Hoogenboom en van Mierop By den raad kwamen in 1 De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid over 1882 Deze werden gesteld in banden eener Commissie waarin werden benoemd de hh Siraver Ondgk en Prince 2 De rekening der Slads belecnbank over 1882 Ter visie 3 Een missive ♦ an de Commissie van Toezichtop het Lager Onderwijs inzendende een aanbeveling Ier voorziening in de vacature in hel College veroorzaakt door het bedanken van den heerW F Barbiers Daarop zijn geplaatst de bh lo C W van de Velde 2o J Post van der Burg Ter viaie en benoeming io de volgende 1 vergadering 4 E n missive van den heer l H Bfckiug zijn ontslag indienende als Lid der Gezondheidscommissie De collecte ter ondersteuning vau het fonds van den gewapeiiden dienst in Nederland heeft Ie Haastrecht opgebracht ƒ 23 42 en te Vlist ƒ 5 16 Van een waggon eerste en tweede klasse Van den trein die 8 10 uit Rotterdam vertrekt sprong gisterenmorgen even voor Oouda een der veeren Aan het station Gouda werd de waggon uit den trein genomen en door een anderen vervangen De in de vorige zomervergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland vastgestelde verordening Ier voorziening in scheepvaartbelaugen is door den Minister van waterstaat met goedgekeurd om dat daarin bepalingen voorkomen omtrent bat maken eu behouden van werken in bevaarbare boezemwateren waaromtrent bij eene ordonnantie van 1669 is voorzien welke later is executoir verklaard zoodat de verordening in strijd met art 141 der prov wet een zaak regelt dis van algemeen Ryksbelang is verklaard Gedep Staten hebben den Minister van waterstaat nader hun meening ontvouwd dat de artikelen dier onlonnantie geen strsf bedreigen legen het maken van werken in boezemwateren en dat bet beat door eene provinciale verordening in de bestaande leemte der wetgeving wordt voorzien Daar er mogelykheid bestaat dat in eene andere zaak namelqk het opruimen der pijlers van ecu spoorwegbrug in de Zijl de be litsiDg de r e i thl ets omtrent de toepoiielökheid d f ordannautie van 1669 zal worden ingeroepen hebben Gedep Staten thans voorgesteld omtrent deze scheepvaariverordening nadere mededeelingen van hnn college af te wachten Door de Parijschc politie worden thans nasporiogen gedaan naar een Franschen reiziger die te Benarei uit den Boeddhistischen tempel bet eenige oog van het beeld der godin Rati een safiier ter waarde van ƒ 1 000 000 gestolen heeft Genoemde Frauschman was toen men zyn diefstal ontdekte reeds naar Etropa vertrokken maar de politie reisde hem na Zy vernam te Landen dat bü den saffier Ie koop had aangeboden bij ren juwelieraldaar die echter den gevraagden prijs te h iog vond Hy was daarop naar Parijs vertrokken en daarheenzyn thans ook zijn vervolgers gegaan die den die met het oog der godin weldra in handen hopente krijgen Drie boerenvangers traohlten op de laatste jaarmarkt te e Hertogenbosch ook hun bedryf iu praktyk te brengen Een dezer gekleed in blauwen kiel zich uitgevende als veekoopman begaf zich onder de buitenlieden en wist dan een of meer hunner onder voorwendsel van te handelen over vee en hen te regaleeren in de herberg te krijgen alwaar de beide anderen met kaarten spelende in afwachting zaten Een landman werd tot he spel om klaveren aas uit drie dooreengrschudde kaarten aan te wyzen verlokt en was natunriyk de dupe hem werd binnen weinig tijd twintig gulden onilroggeld Intnssohen kreeg de politie weldra lucht vau hun verblijf en ofschoon ontsnapt was het drietal spoedig opgezocht en ingerekend de drie heeren spelen bleken Amsterdammers te zgn Dezer dogen had op de Ahisierdomache Tentoonstelling de volgende treffende ontmoeting plaats Een Katholiek geestelyke die jarenlang oU missionoris onder de inboorlingen vjin Suriname geleefd heeft maar sedert eenigen tgd om redenen van gezondheid hier in het vaderland is teruggekeerd kon de verzoeking niet weerstaan om eens op de T eutoonstelling te gaan zien hoe men daar zijne voormalige zwarte medeburgers hnd uitgekraamd Verbeeld u zijne verbazing toen hy tot hen naderende op eens edh bekenden vreugdekreet hoorde en terwijl hem de uilroep daar is Vader daar is onze VaderI f