Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1883

o de ooren klonk lich eensklaps door een aantal jner Toormalige swarie parochianen omringd zag die Toor hem nederknieldea en tijn tegen vroegen Hg foldeed natnarlyk aan hun rerlangen legende hen richtte hen op en ervolgens op tijne eerste Traag wel kin deren igl ge gelrauw geble en aan uwe doopbeloften igt ge nog altyd brafe Christenen glden er eenige eir blgkbaar om iels kostbaars te halen en daar kwamen sg ttrnggeTlogen met hun Caterjiismns iu de hand om Vader te laten tien dat ig hunne lessen nog kenden zg toonden hem lelf in hun Cathecl ftmusboek ingeplakt hun PaaichbrieQ ten bigke dat tg aan hun laatsten Paaschplicht als Katholieken roldaan hadden Na no een kwariier allerbartelgkst met hen gekeuveld te hebben beloofde bg huune godsdienstige belangen a u eeii der pastoors te Amsterdam te tullen aanbevelen en uog eens spoedig te zullen terugkomen Men deelt voorts nog mede lat z aan dien geeslelgke zonden verklaard hebben zeer verlegen te zgu met de rol die men hun spelen lant Zg hadden nooit gedacht hier zoo iu een kijkspel tentoongesteld te talleu worden en waren ook maar weinig te vreden over het karig loon van ƒ 8 smaands dat zij er voor genoten Voor de juistheid van laatatgemelde raedeHeelingeu durven wij echter niet instaan Alleen de ontmoeting als boven omtchrevei is historisch Tijd i Renter s Agentichap seinde gisterenavond uit Pargs dat de Gemeenteraad aldaar een supplementoir bedrag van 20 000 francs heeft aangewezen voor nitzending van gedelegeerden uit de werklieden naar de tentoonstelling te Amsterdam Het geheel bedrag der kosten wordt daardoor gebracht op fr 35 000 Het aantal gedelegeerden zal tga 70 Met de aanneming van het beroep van den heer Pf Heering naar de Remonstrantsohe gemeente te Meppel doet zich bg de Remoiistrantsche Broederschap het belangrgk verschijnsel voor dat van de 24 predikanten in dat kerkgenootschap er thans 12 tijn die tot de hervormde kerk hebben behoord Zaterdag namiddag ia op liet tentoonstellingsterrein te Amsterdam een man gearresteerd die in de Duitsche afdeeling eenige voorwerpen van verschillende etalages had gestolen Ook voorwerpen die sedert eenigen tgd weivlen vermist zijn in ziju woning in de Daniel Stalperlstraat gevonden en in beslag genomen De dader behanger vau beroep is naar de cellulaire gevangenis overgebracht Hoe de Samarangsohe kinderen met huiswerk gemarteld worden blijkt uit hei volgend verhaal van de LoeoMotitf ff D bede om hulp Aan gelukkige lezers die met of zonder het Rgmwoordenboek van Witsen Gegsbe k zes Hollandsobe woorden eindigende op ietm mochten kunnan vinden wordt vriendelijk verzocht mrt die zeldzame roiidst een jeugdigen stadgenoot leerling van de Gonvernements lagere school op Bodjong te hnlp Ie komen De talrijke familieleden van het kind hebben het met vereende krachten niet verder kannen brengen dan tot het drietal kieutc nieuw en iiemc ook wg zgu tot ons leedwezen en schande niet in staat de nog ontbrekende woorden te leveren en bet zoo nuttige zoo ontwikkelende met zooveel overleg gekozen huiswerk dal het kind opgegeven is moet toch af Sul u eens voor hoe diep te beklagen het kind zal zgu en wat er van groeien moet als het niet minstens zes woorden kan opnoemen die eindigen op wvw Daarom menschenvrienden wordt met vrijmoedigheid uw hulp ingeroepen voor de stichting van een ieiiwfoiida Dankbaar zullen de bgdragen ontvangen worden En vergeet het niet wie spoedig helpt helpt dubbel I Paul Soleillet die Schoa en de koninkrgken Djema Guma en Kaffa in Oast frika bezocht zond uit Anbikar een bericht naar Pargs waarin hg het volgende vermeldt De Koningin rn den Koning van Kaffa Ie zien was mg onmogelijk Kaffa is het land der geheimzinnigheden Geen onderdaan wordt het vergund zgnen Koning te zien Wanneer de Ministers of de rgksgrooten ter audiëntie worden toegelaten treden zg achterwaarts loopend de ontvangzaal binnen met het hoofd iu een tak van dierenhuiden De vorst blgfi achter een gordyu verborgen Wil te Koning het paleis verlaten dan hult de Koningin heiA in een znk en zoo wordt hij dan op drn rug van etn paard geladen Vier boogwaaidigheidsbekleeders houden de teugels vast en eene schaar van eunuchen omgeeft den ruiter en verdrgft de nieuwsgierigen met zweepalagen Wie er zich op beroemen mocht den Koning gezien te hebben zon gevaar loopeu een hoofd kleiner gemaakt te worden Uit het verslag betreffende de zending van dr H F Jonkman naar Znid Afrika blijkt dat deze door Regeering en bevolking aldaar alom met groote hartelgkheid is ontvangen Volgens mededeelingen van genoemden reiziger heeft de vrijheidsoorlog der Transvalers op de geheelc bevolking van Zuid Afrika een diepen indruk gemaakt allerwege de sympathie voor bet Hollaudsch Afrikuansoh element versterkt en tot reu strenge afkeuring van Ëugelaud s koloniale politiek geleid Er wordt dan ook door de bekwaamste mannen der kolonie niet getwglelii aan Engeland i bereidvaardigheid om de conventie van 1831 te wgzigen De afgevaardigde van bovengenoemde Vereeniging bezocht ook een streek aan de Zuidkust bij Plettrnbergsbaai welke bg voorkeur voor een Hullandsche kolonisatie op eenigsziu breede schaal in aanmerking zou komen De Vereeniging stelt hoogen prgs op de warme ontvangst door haren afgevaardigde ondervonden en grijpt met vreugde de gelegenheid aau om daarvan auii al huar ledeu en vrienden kennis te geven Uit de punten van beschrgving voor de a s algemeene vergadering van de Maatschappg tot uut van t algemeen is reeds medegedeeld dat daaronder ook voorkomt het voorstel der Commissie benoemd tol het beramen van maMt egelen om het 100 jarig bestaan der Maatschappg op waardige wgze te her denken en in gedachtenis te bewaren Daartoe beveelt de Commissie eenparig aau den aankoop en de verbouwing van het huis door den stichter der Maj schappg te Ëdam bewoond en dit gebouw in gebruik te geren aan het dep £ dam en in de voornaamste plaats alt feeslgave aan het Ned volk een kweekschool voor Uewaarschoolhouderessen met oefeuBchool aan te bieden beiden te Haarlem te vestigen Behalve deze beide zaken waarop zg hare keuze vestigde zijn bg de Commissie nog lal van denkbeelden ter sprake gekomen zg noemt daarvan 1 het oprichten van een standbeeld voor Jan Nieuwenhuizen 2 het reatigen van een onderwgtin richting te Ëdam t zg voor aanstaande ambaohlslieden t tg in het belang van schipperskinderen 3 het uitgeven van een bundel Vaderlandsche hiitorietangen 4 het bestemmen van een bgdrage voor de reservetis van een werklieden pensioenfonds 6 het tot stand brengen van eeu gesticht voor idioten 6 het in t leven roepeu van een fonds om veelbelovende jongelieden iu staat te stellen ziek in hun vak of ambacht verder te bekwamen 7 het vestigen van een gebouw t Amtterdam ten dienste van de algemeene vergaderiugep De Cominiwie heeft zich echter voor het voorstel tot stichting der kweekschool voor bewaarsohoolhouderesseu verklaard omdat dit denkbeeld èn op zich zelf gelukkig is èo in volkomen overeenstemming met de geschil denis en het doel der Maatschappg wier streven steeds was op onderwijsgebied voor te gaan en der overheid den weg te wgten Voor de op en inrichting van de kweekschool schat de Commissie het benoodigde bedrag op ƒ 60 a ƒ 70 000 voor jaarlgksoh onderhoud op 6000 waaronder een som voor aflossing der tot de stichting op te nemen gelden De Commissie wenscht namelijk daarvoor niet het kapitaal der Maatschappij aan te spreken maar geeft iu overweging eene renteloos voorschol Ie vragen van belangstellenden bg nandeelen van 1000 waarvan ook onderdeden van 100 rerkrggboar zgn met een jaarlijksche aflossi g van 1000 Sm Sloomvétoeifèdé Ëeo werktuigkindige te NewYork is het na een paar jaren lange onvermoeide pogingen gelokt een velocipede uit te vinden die door stoom in beweging wordt gebracht De kleine stoommachine die met petroleum wordt gestookt is ouder de zitplaats aangebncht Bg volkomen vulling kan de ketel vier uren lang stoomkracht leveren Met zulk een werktuig is men iu staal zonder inspinning 28 kilometers Ier uur af Ie leggen De uitvinder van dil belangwekkend voertuig heeft Ie NewTork een exemplaar tentoongesteld dat voor twee personen is gemaakt In den katalogus wordt het omschreven als bijzonder geschikt voor huwelijksreisjes Niemee grondtlof toor pafier Na het papier in linnen in hout en hennep heeft een Engelsohe uitvinder gevonden dat het gras der grasperken die squares versieren met goeden uitslag kan warden aangewend tot het maken van papier Men kan daartoe onverschillig jong of oud gras bezigen mits hel een tsmelgke hoeverlhcid sap bevat Nog frisch behandeld en in den vorm van brg gebracht verschaft het gras een zeer buigzame zgdeacbtige lange en stevige vezel Die eigenschappen veroorloven zelfs om van deze jjrij teeken of calqueerpapier te maken Een bodem van middelbare hoedanigheid kan jatrlgks per meter ongeveci 3 i 7 KG frisch gras voortbrengen £ ea KG frisch gras geeft een kwart tot een zesde van zgn gewicht aan droog gras dat ongeveer een derde en vierde fijn papier oplevert Bggevolg kan een hectare grond met gras beplant gemiddeld heel wat papier voortbrengen BoitenlaDdscli Overzicht Tot lid van den Franschen Senaat die thans bezig is de wet op de reorganisatie der magistratuur te onderzoeken is gekozen de Minister van flnanci n Tirard Het Hof van Assises te Pargs heeft Louise Michel tot zes jaren gevangebisslraf en tien jaren toezicht Pouget 4ot acht jaren gevangenisstraf en tien jaren toezicht en eenige andere deelnemers aan de bekende ongeregeldheden tot verschillende straffen van minderen aard veroordeeld Het Ëngeltche Huogerhuis heeft het wetsontwerp betreffende de dotaiiis uuu lord Alcester en generaal Wolseley in tweede lezing aongenomeu De ooramiss e uit het Eugelach Parlement welke zich met de qnaestie van de Kauaal lunuel bezig houdt heeft in haar jongste zitting lord Wolseley gehoord De voormalige commandant der Britscbe troepen in Egypte deelde volkomen in het gevoelen van den hertog van Cambridge te welen dat het bonwen der tunnel eeu bron van gevaren voor de veiligheid van Engeland s grondgebied zou opleveren en deze bouw aanzienlijke kosten zou na zich sleepen Het gannzoeu van Dover zou versterkt moeten worden en tol een vesting van den eersIeV rang worden verheven Het Lagerhuis hield zich weder bezig met de wel op de bedriegergen Inj verkieeingcn Artikel 3 dat de candiilnten die zich aan de omkooping schuldig maken niet vei kiesbaar verklaart werd na een langdurige discussie over verschillende amendementen welke de gestrengheid 9i straffen verzachten aangenomen Art 4 bepaalt dat de verkiezingiogenlen die zich aan de bedriegerg schuldig maken den candidsat voor eeu lijd van zeven jaar niet verkiesbaar maken Ook dil artikel werd miuitieus bekeken en van alle kanten besproken Ten slotte werd het onveranderd aangenomen De heer Taylor heeft niet veel succes gehad met zijne motie waarbij het huis moest verldarrn dat bet onpraoiiich en onrechtvaardig it hen die de vaccinatie verkeerd en gevaarlgk achten daartoe te noodzaken Wel waren de Engelsche bladen over het algemeen met deze motie ingenomen maa zg werd verworpen met 288 tegen 16 stemmen Daarentegen wer l er eeue van den heer Playfatr genomen waarin werd verklaard dnt de vacoinalie grootelgks de sterfte die door de pokken wordt veroorzaakt beefi verminderd en dat de wetten die de raccinatie voortohrgven noodig ign Ier voorkoming en verzachting er ziekle Door bel debat werd bewezen zegt de Time dat de vaooinatie voorticbtig en beleidvol moet geschieden en liefst rrchltlreeks van het kalf De heer Taylor stelde ook eene interpellatie betreffende Ie meetings en de adressen welke protetleeren tegen de nitsluiting van den heer Bradlangh uit de kamer Hel genoemde lid deed den premier de vraag of hg niet van plan was de kiezers van Northampton die uu geen vertegenwoordiger hebben bijeen Ie roepeu Neen zeide de heer Gladstone geen nieuwe verkiezing want de retel van den beer Bradlangh is niet vaoanl Tot op zekere hoogte zullen de vrienden van den vrqdiinker over deze verzekering voldaan zgn maar zg brengt de quaestie geen streep nader bg de oplossing Men draait eeuwig in een kringetje ronJ en men zal er slechts uitkomeif door hel nemen van ten flink besluit Maar jammert dat heeft men uiet te waohUn v b de tegenwoordige wetgeving De onderhandelingeD tuseohen Spanje en de Duitsche regeering over het sluiten van een faandelstraetaat zijn met meer hoop op goeden uitslag hervat Spanje doet concessies wat betreft de rechten op alcohol alsmede op sommige produclen der Duitsche Dijverheid Duilsohlaud van gn kant stemt er in toe Ie rechten op zout haver en minerale oliën te verminderen doch weigert beslist de reohteu op de wgnen te verlagen Hel traoiaat zal waarsobgnlgk gesloten warden vó Sr het vertrek des Konings ler bijwoning van de manoeuvres au het Duitsche leger Politieke redenen hebben de zegepraal behaald op den tegenstand van den minister van financiën die aandrong op een verlaging der wijnrechten Douderdig maakte de Pruisische Landdag een beginmrt de tweede lezing van het wetsontwerp tot wering van schoolverzuim Na een korte discnsie waarbg o a Ir Mosier een rede hield legen hel toenemend staatsmonopolie op het stuk van onderwijs werden de eerste drie artikelen min of meer gewgzigd goedgekeurd Het eersie schigft voor dat ouders en hun vertegenwoordigers en allen onder wie tot schoolgaan verplichte kinderen gesteld tijn met name patroons enz voor het geregeld schoolgaan moeten lorgen Het tweede art gaf de schoolcommissie het I om de kinderen door een bode naar school Ie laten brengen Dit werd echter een ondraaglijke dwang geacht en op voorstel van Sack bepaald dat in hel recht der overheid om kindereu die zonder wettige reden hardnekkig de school verzuimden door gesehikle boden naar school te doen brengen door de behaadelde wel niets veranderd werd Art 3 betrof de straffen legen de iu ort 1 genoemde perneen bestaande iu boeten tol I mark en subsidiair in gevangenisstraf vnn ten hoogste een dag of desferkietenile arbeid voor de gemeente in otereeuilemraing met de positie en vermogens van den betrokken persoon Men herinnert zich den maatregel van de PruisiMbe regeeriog tegenover de Deensche jongelieden die in Noordilijk Sleeswgk wonen Volgens de i oinulie Zeitung en het bericht ii niet gelugenstrnfi beeft de regeering besloten dezen maatregel ook toe te patsen op alle kinderen van vriemde ouders en lonende in Pruitseo Deze zuilen zich dus op eeu lekeren leefigd hebben op te ge en voor ilen uiliMiren dienst of het land moeien verlalen Reeds lonile in dezen geest eene waarschuwing tijn gegeven Ito de vele Nederlanders die iu en bij Dusscidorf wonen De Noorweegtohe Storthing heeft zich weer eens niet bekommerd over de vraa of hare besluiten ook de lellen van het kouiuklijk gezin penoonlgk kunnen kwetsen Het voorstel van het ministerie namelijk om het iukomen van den kroonprius met SOOOO kronen te verhoogen verwierp zij met 80 tegen 32 stemmen De Effectenljeurs XXIL Amsterdam 25 Juni 188S De beurs leverde een sterk contrast met de vprige ektn Zij had bgna eiken dag en in bijna alle soorten een lusteloos flsuw voorkomen Soms werd in ipeculatieie soorten op de lagere noteering eenige beweging nargenomen maar over hel algemeeu bad de omzet weinig te beteekeuen BlNNENtAMDacUl w Atnil SlaaU Provineialeen Qimeenttfondêe Staatsfondsen sluiten onveranderil behalve integralen die verbeterden en drieèr die Vs prÜ gavcu Premie eet ingeri Amst loten a 1000 verbeterden doch do a 100 verloren Paleisl i hooger SfnwefleeHinft Belangrgke veranderingen tga in deie rubriek niet voorgevallro Haarl Zaudv 1 pOt lager Oeslemp obl Centr 1 pC t hooger De nieuwe 4 pCl obl der Siaatstpoormg staan 97Vs genoteerd Aand Ind Sp s hooger do Rijusp Vi minder Boxtelwaarden iels flauwer TrtrnwaflteHuife Dete afd zag er niet fleurig nit Gelgk te verwachten was konden aand Omsibot mg zich niet op de hooge koersen der vorige week handhaven tg verloren 6 ppt N eu Z Hall I i Wesll 2 Arnh Gooitche Nederl 1 Rott Bijtuigr 1 en Rgtuigmg Vi beter Ittdiatrietlê en Fmaneieelt tKurden De aand in t Paleis t Volksvl zgu in de noleering opgeDomsn sq staan 68 De aand der K N Stoomb mg noteeren ex div 90 die der Haudelmg ex div 106 Aand Afr Hv uotceten aand Kmv 3 pCt lager do Panopt 3 pCt hoofier De Groninger waterleiding die in de vorige week een verlies van 17 pCt leed kon lioh 3 pCl herttellen KDionisGHa HAABDIN SttMttfomiun DeS iP Belg eert verbeterden 1 pOl 67 t Hongaren en Uetallieken nagenoeg onveraaderd RasKU wiren veiileeld ilocH de rariatiën zgn onbelangrgk Oude Russen eu 77 verbeterden li Hamb eert Ootterl 2e do lager Spanjaarden onvertiderd Turken froctioneel minder Egypt Spwl 1 pCt lager rrmieleeninge Antw loleo 74 verbeterden Hongaren 2 Weeoeu Madrid Vi wer SfoorwegleenitgeH Fr Oost Sp noteerde voor obl eeoe verbelering van j voor de Qisela lijn van 1 pCt Warschau Weeneo l hooger Russen verdeeld hooger waren o a 6r Mg Brest Orsj Rm l s Oh Ai 1 lager 4 tPCt hyp I obl Ör Mg 1 Baltisobe J Orel ƒ lt Moik Smol I en Z W i Indutlritele cd Finatusiede waarden De Oost Hoiig psndbr Credit antt sluiten 2 de do der Russ Hyp bk leger De Hues Ceutr bk l hooger Ameïikaansühi WAABUiN SlaaU oHdten n Ulier fonds Irok in dete week de aandacht nl i Florida s die circa 2 pCt profiteerden Mriica n 4 Vie flauwer Brazilianen willig 79 hooger Culumb Pertfs 4 ii minder Venetuela t onveranderd oorwegkeniHgeH Ook bier trokken Florida s de iidacht zg verbeterden 4 pCt Deze fondsen bel ldeu sedert Juli 73 geen rente doch de betaling der aanstaande Juli ooupon is geannoueeerd doch daar met dien datum eene conversie plaats grijpt kan die annonce wel eeu mauoenrre zgu Onder de varialieu merken we op een rijzing voor Canadian s van i oor obl Atch lop eert Nashv van 1 pCt en voor Chesap Ohio tan 1 pCt eene daling van 1 pCi voor Centr Pac Can South Rio een rn obl Miss inc bndi Ontario van l a oor gecons Uio s Ie pref 8t Louis 8 Fr eert Un Pao en Wab Braz Spwl l beter De ceil Ver Am Spwf Ie Serie 2 ïe Serie l t beter Hiiulrieele waarde Voor Colorado s en iucomebndt Maxwell s is een vermindering van t V te constaleeren PR0l0Ka TlE HENTl bleef Qiiveraudeid 4 h 6 T P S Ook heden was hel teer siil Aand Samaranir tr j hooger do Havenst rn Kasv 1 pCt lager do Ponopt n Paleis v Volksvl l pCt hooger Spanje voor l i buitenl lager do 4pCi t binnenl perp hooger Elis sp lager aand WarschauWeenen I hooger 8pCt Florida s i Florida Centr 3 pCt hooger Mrxicauen en Peruanen flauwer Venezuela vast Am 8p raeercndeels flauwer Maiwell sh hooger Daar kleine oorzaken dikwijls groote gevolgen hebben zoo kan zeer licht ondeilgfpijn verstopping drukking op de maag en deigelgke wanneer deie aandoeningen niet dadelijk togeagegaan worden het ernstigsie lijden ontstaan Men ruimie dus onmiddrlijk deze lichtere kwalen uit den weg door hel gebruik der Zwitsersche pillen van Rich Brandt Dezelve zgn in doozen a 70 ets in alle apotheken vrrlirggbaar Ie Gouda bg den Apoth Hoefhamer Burgerlijke stand Oouda GEBOREN ii Juni Stephaaut JoKphus Heodrikui anders I S M C Ureukrl en 11 via Gcfes 23 Krinciu ooderi t ilutllik ea ¥ Bruyilcai Alldi M ru ogden J iliiijler ta M Vcrgaiitt Trijntje anders T van Ei en i Verbeek Lamberts Adriani ouden D Hegcndoora en A J l e awentUin Willen Gqibtria ondera O Blok en J KocoMnt 24 Theodora ondtn T Sprnit en E vsn Ebijn VVilbelniu nnderi G Hondijk en W Nederbof VIruia Cornells ouders tl J Verberns ea N Sparnug Arie ondera A Scaogleu en 1 vn der kist OVEKLEUEN 28 Juni W PrMeenberr n 24 1 C de Ltnge wed C Torre 74 P tan Wass 12 w F M J Fraueolls S m U Roskim 64 j 26 C Scbonlen 1 m N SnsUrse wed J Uilenbroek 87 j Burgelijke Stand van ondeistaaode gemeenten van 14 tot 23 Juni 1883 Moordreobt GEBOREN J n ouders J de Bont en O Speksotjder Abrahsm Aan onders W vsn de Water en L vsn Brengel ONDERTROUWD H HnaroHn 26 j en Si den Briber 26 j GEHUWD C Eekboat 82 j wonende te Hsarlem en J vin Vollenboven 80 j StolwUk GEBOREN Pieter Mariana ouders de Jong M K de Briijn OVEKI BDEN M Botb 16 w Haastrecht OVERLEDEN A Reeuwijk ONUERTROUWD G Vente 24 j en A vin der Hegden 24 j Waddinxveen r GEBOREN 1 Martians ooderi O Hniicr en W Boer W lhelmini t ntbsrini ouders H Schonten en T Versloep Gtnrdns Jobsnnes ouders P vrn der Glas en J Lcmi Hendriks ouders J tin der VV inden en C Loef Cornells onders H Slinger en T in Willigen PieUrnelli Wilhelmini ouden A Vrrkiooil eu W Zwaaenbarg Trgntje ouders M de Roojj eo N sin der Toorn Ane ouden II ioor en I van der Hegden OVKHLËDEN O lloonenduk 14 w J Bulind 18 m Zevenhuisen GEBOREN I Catborini Jobinos Zweiermi ouders J A kleg en H Drost ADVERTENTIÊN Bevallen van eene Dochter J H TAN KRANENBURG Wakkéh Gouda 26 Juni 1883 Heden overleed te Bergen op Zoom mgne geliefde Zuster Mevrouw de Wed C P DB BRUIJN geboren djs Wittk Wed A KOCK Dï Wittb Gouda 22 Juni 1883 En f 2400 gaat ieder jaar naar Sint Jan De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STARK is gelegen aan den Amsteldgk 35 Zoowel van het Centraal als van het Rynspoor Station te bereiken per Tram met een overstapkaartje By eene nieuwe nummering der buizen van den Ainsteldgk heeft bovenstaand adres No 3S gekregen Aan het einde der Tramlijn Dam Amsteldgk is No 1 STUKADOORS C3 EVK A J5k 3 ID bij I FRANKEN te HaamHtde A Schouwen T allënde ziekte Verlamming en Zenowziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tróne 6 Parijs TÜÜ PTTTPTï Iff Volkomen genezing door C Aüi U SLJUM sde Bandage H gulatmryaa Dr Waebsegers gebreveteerd Brenkme€ster der Hospitalen Commandenr en Ridder van verschillende Orden Groenplaats Si te Antwerpen Kaal Rood of Grijs stelt niemand op prijs Het 42 late Getai chrift uil layii album wegens bergroei van Hoofdhaar mij ongevraagd geachonlcen door heeren Genetakundige eu Paiticulieren Geervliet 29 Nov 1876 Mijnheer THEOPHILE D k ijla la ik uwe adrertentiëo yfelenile of er geen bedrag aobter achulde eiudelijk orergegaan cyiide om mij van u een flacuii te doen toekomen ben ik ua bel aauirenden ran nir preparaat orertaigd dat uw Balicm niet genoeg aauberoleo kan orden Il get H GORES Veearta Sedert 1876 it het getal Getuigsohrifteu vermeerderd tot 789 GROEIMIDDEL uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Pijn ia de Scbedelbuid Haar of Baardworm Huidzeer vroeKtiidig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar OatwlkkelinKS Balsen Binnen korten Igd rerkrggt de bebaarde buid hare rorige groeikraohi weder KLEUR MIDDEL Bood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a 2 va dit middel heeft men jaar voldoende nuar gelang wal men kleurt Fntiico brief Franco toetending naar iedere plaats in Nederland tegen postwiuel 2 15 of ƒ 2 25 aai poittegela ïvgeii rembours a ƒ 2 geen franco lending Melden nat imn verlangt THEOPHILE Hnarkuii ii c Frederikspleiu 32 Amsterdam NB De Brief ontvangt u terug en het wordt geheim vcipiki Geen liefóis