Goudsche Courant, woensdag 27 juni 1883

1883 VrUdag 29 Juni N 3941 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De oog voorhanden MAIXTELS worden tegen zeer LAGE PRIJZEN OPGERUIIMD GTRËGHTSCHË HYPOTHEEK BANK te TTT De Directie der Vtrechtsclie Hypotheek Bank te Utrecht bericht dat de Coupons der 4 1 jtcta PandbHeven vervallende 1 Juli 1883 en de uitgelote Pandbrieven aflosbaar op dien zelfden datum betaalbaar gesteld zjjn te IHvecht ten Kantore der Bank Kromme Nieuwe Gracht G 357a en biJ de Agenten de Heeren De inzending van adverteatiön kan gescbieden tot ébo uur des namiddags van den dag der uitgave De inzending van adverteatiön kan gescbieden tot Mn uur des namidi De Directie Mr L N LIER Jbr H J M VAN ASCH VAN WIJCR Zoo gij s ikkfjli ot o het piekbed uitgestrekt zijt verheugt u want Hop Bittar sal u genezen Zoo gii u niet wei gevoelt of wel zoo gij u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder ir de juiste oor aak van te kennen zal Hop Bltter u weder gead maken Zi oj ij geestelijke ziit en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo t ij eeno huismoeder zljt naar hchaam en ziel afgemat Hop Blttar cal n herstellen 7 üu ij man van zaken of werkman zijt afgetobt door het werk van den dag ol i l luUerki n ligi dour nachtelijken arbeid afgemat Hop Bltter cal u u ra krachten wedergeven ho IJ lijdende 7ijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten 01 ilriiilvL 11 ol lo o Gd idig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooal dik IJ K voorkomt zal Hop Bitter u verllonten Zou f ij u p de wi rkp i ils op het land of op het kantoor bevmdt en u afgem ii i oi lt c f een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben dan moet gij Hop Bitter gebruiken 1 ii 1 ijrd IJl uu uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krai II II II ilii eMii zal Hop Bitter u een nieuw leven en nieuwe kraotatan geven yt tht ijsbaat bij ae voornaamste DrosiBten en Apothekers HOF BITTERS Manulaotnring C Breda nUU H lit ir M ln T iknTtfnl Depot te Gouda bij THINE mmi smwm per Kilo ƒ 0 85 1 0 45 SWITZEK Dubbel Gerste Bier Hiermede neem ik beleefd de vrjjheid uwe aandacht te Teatigen op het door mg in den handel gebrachte Dubbel Gerste Bier uit de STOOM BIERBROüWERIJ De Posthoorn te Rotterdam waarran de scheikundige analyse van de Heeren SCHALKWIJK PENNINK te RotUrdam op franco aanvrage bg mij te verkrijgen is Dit HIER is door het betrekkelijk grooteExtractgehalte en z ne zuivere bereiding alsvoedend en gezond TAPELBIMB zeer aan te bevelen waarom ik mg bjj voorkomen inUwe geëerde protectie recommandeer Hoogachtend CEd Dw Dit naar i 3 H ROODE I Zeugstraat 85 Depóthouder voor Gouda en Omstreken Prfls per Flesch 10 Cts per j Flesch 5 Cts v Kruik 13 i Kruik 7 j binnen de Stad i Prfls per Kist van 24 1 of 50 2 Flesschen 2 50 voor buiten de Stad Met AUGUSTUS wordt verlangd eene Adres Wachtelstraat P 203 Hoogheemraadscliap Rijnland DLIKGRAAP un HOOGHEEMRADEN van Rijnland verlangen vóór den ISden JULI a s schriftelijke aanbiedingen te ontvangen voor de huur van de aan de Hoogheemraadschappen Rgnland Delfland en Schieland behoorende GRONDEN van een gedeelte van den Wierikkerdijk en eenige langs den dgk gelegen WEIen HOOIZANDENen WATER groot te zameu ongeveer 31 Hectaren voor den tijd van 15 tot 20 jaar aanvangende met 1884 onder verplichting van den hanrder om daarop in 1884 eene Woning te stichten en verder op de voorwaarden die ter Secretarie van Rgnland verkr gbaar zyn Wordt GEVRAAGD voor den tgd van vgf jaren bjj de INFANTERIE te Gouda een Plaatsvervaoger vroeger reeds gediend hebbende en boven 22 jaar oud Briev met opgaaf van Condities onder No 6058 franco bg den Bt el tanidelaar vAn t HAAFF te Hage HARTSIN K Co Amaeriam Gebrs VAN WIJCK id MOZËS EZECHIELS Zn Rotterdam E C ENGELBERTS Co Arnhem G VERMEER Johz Deventer M J OGIEE Gouda HOLLA NDSCHE BANK tGravenhage A M MALLÉE Jr id L e HENDR1K8E Middelburg P VERBÜRG Jbzn CoHgene VAN DER BILTLAMOTTHE RISSBEüW Goet BBm illSItll methode die gegrond is op de jongste Weteuschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigheden als Zenawziekteu en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrijving van de Dr BELA PARIJS 0 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappelgke Genootschappen Bi het hetracheude weder vrordt aan alle thomatlschp lydert teu sterkste aniibevoKn hunne grneeirg nil langer uit te alellen maar gebruik te maken vnu de i jo gunatig bekende Abshaubbin s of Mas VAN VIERSSEN TRIP FEITH Groningen Wed JOHS P VANRIJCKEVORSBL Zx Batch C J NIEÜWENHüISEN Maattricht Gebes GRATAMA Leeuwarden BRUNING3 TEN CATE Sneek Gebes VAN SCHENDEL Zevenbergen W C DE CRANE Je Zierikzee L E DB BAS Co Zutfen A VAN DEVENTER Zk Zwolle M BERG8MA Hengelo O Antl Rbumatische Watten en n eece korte aanwending zol men v n jne smsrielijlcr p neu ontheven ciju Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Ai die deze Wutren voor deu prya van 30 Cent per pakje verkrygb mr heeft geateld bij 1 A O van Detll C B Verheul Oudewoter Mej de Wed liosniaA Gouda W F J den Uyl Sohoonh A Prina Zevenhuizen M J Ooudkade Boakoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraats Blciswijk A Bos Berkel J vac l orp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattman Bodegraven K Ooalerling Haaatreoht W H fl Wilhelmu8 Woerden aUlNA LAROCHË OP KINA WIJN met CD zonder gzer OpKeIckend versterkend koortsver drijvend vAN KRAEPELIEK IIOLSI Apothekers te Zeiat is verkrijgbaar in flacons k 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Ometreken bfl den Heer C THIM Apoth te Gouda Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda l e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOBNSJDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1883 De heer A A 6 van lleraon alhier ia door rieu Miniater van Waterstaat Handel en Nijverheid benoemd tot Lid van de jury voor de toekenning van bekroningen op de luternatiouale Tentoonatelling te Amatetdam en el voor Oroep VI Voedingamiddele scheikundige voortbrengaelen en hunne wijle van verpakking Door de politie alhier ia aangebonden Helena Bakker die zich had achnldig gemaakt aan diefatal ten huiie haara meeaters den heer Derokten broodbakker op de Hoogalraat alhier Ia de giaterenavond gehouden vergadering van bet Departe neut Gouda der Haataohappg tot Nut van t Algemeen tgn tot afgevaardigden benoemd ter Algemeene Vergadering de hb D K van lleerten en D Sagler De Oemêênteroad alhier heeC naar uil ona veriltg van de raadazitling vac Dintdag jl bleek de Directie der IJMl Stoomtramweg Haataohappg vergtnaing verleend bg wgte van proef voor den tgd van drie maanden de Iromwageua door middel van tloom in beweging Ie brengen ook binnen de kom onier gemeente De voorwaarden waaronder die vergunning werd verleend zijn de volgende lo Elke looomotief mott op eenen tfttand van ongeveer 16 Meters worden voorafgegaan door een peraoon door de Maataohappij onder guedkenring van B en W atn te etellen voonieo de daagt vtn een ontplooide witte vlag en dei avonda van een helder brandende lantaarn 2o op elke looomotief moeten tioh een gewhikis maekinial en stoker bevinden van welke een voortdurend met een helder klinkende bel voor op de locomotief moet laiden So er mag met geene grootere inelheid gereden worden dan van 6000 M in het nnr nadat de afatand voo de Kleiwegsbrog eo de Tiendewegibng in niet mioder dao 10 miooten wordt af l gdi lo de looomoljeven welke binarn de witeren der atoduingeli word gebraikt moeten toodinig ijjn ingcrieht en bekleed ala door Borg es Weth io het belaag der veiligheid noodig wordt geaoht 6o op marktdagea mogen vaa de voorniddagi I anr tot de nimiddagi 1 uur geene wtgeni noch 1 leoomotiaren op de Iga binnen da wateren der adaaiogela geplaat t of bewogen worden terwjjl Xargemeeater eo Welbondera het tramverkeer op die lijn bovendien knonen verbiedeo op kermis eo nadere drukke dagen In de oornotioneel tareokliitting van bet Qe reehtahof te t Graveabage ia Dinadag uitapraak gedaan in de vroeger medegedeelde taak van O B 6i it Reenwijk Hel vonnii der Rotlerdamiohe Reoklbaok waarbjj 6 B Ol wegeni dronkenachap op den openbaren eg te Haaatreoht veroordeeeld ia tot 7 dagen oel traf werd vernietigd wat de atraf betreft terwgl den bekl tbana 8 dagen oeiatraf werd opgelegd Oiatereu ochtend brak te Nieuwerkerk a d IJael t OrivenwegJ een felle brand uil bg den kaatelein J Van Vliet Het huia bewoond door twee gezin iien ia lot den grond loe afgebrnnd van den inboedel ia weinig geied naat men verneemt ia een en ander verteken De collecte ter onderaleuniog van hel fonda van den gewapenden dienat lu Nederland heeft te Gouderak ƒ 1 88 en te Berkeawoude ƒ 13 11 opgebracht Bij de heratemming in hel koofdkieadiatrict Delft voor ern lid van de Tweede Kamer der 8 atenGeiieraal periodieke aftrediog van den heer DeCatembrool die bedankt had tgn aitg bnaoht 1468 ateitimen op den heef mr A H M VanBerckel die gekoten ia en 1S8S op den heer mr A E J Modderman Door de politie te Sche ing n ia procesverbaal opgemaakt tegen iemand dis eea jongen beneden de 16 jaren alerken drank heei toegediend eerat aan het atrand en later nog b j kei ataiion van de atoomtram eo wel lood piit dtt die iongea iii keaaetiiken slaat van dronkrasohap verkeerde Door medelijdenden it de knaap op een wagen aan het politiebarean getocht waar men door woaeohen en andere middelen eiodelgk hem weder heeft bügebroobt Omtrent de vroegere groolmeetlercaee vaa ket Huis vsn wijlen KoningiB Sophie mevrouw Van der Oodermeulen wier dood men deter dogen meldde leest men in de ti Or Clj Mei haar is een der edelste vroaweA vso den Haag becugegaan Zeer vermogaad was haar hoogste lust wel te doen evenals haar eenige toon de welbekendl eigenaar van het kasteel Wassenaar een der groolate phjlantropen in on midden ia Een staaltje van de weldadigheid van wjjlen mevroaw vaa der Oudermeulea is bij voorbeeld dit Waaneer tjj een loir gaf werdea de kostea naawkeorig opgemaakt en een som geljjk aan die welke aan het feest in hare prachtige aalona werd ten koste gelegd sebonk tg dan aan de armeo Wal meer ia tg gaf steeds eiken winter aan de armen een bedrag geIgk staande aao het montanl van haar jaarlijkach budget Hoe weinigen vallen bua plicht tegeaover ban minder bedeelde roedemenaohen i o op En het tohoonate van haar weldoen was dat tij het tteeda in atille deed Te Wotsenaar wstr door prioa Frederika dood reeds tooveel sohads wordt geleden tal niet minder dan ia de hofilad haar aiaterven door tal vaa beweldadigden diep wordeo betreurd Meu deelt aog mede dal sg bjj uilerale wilsbetchikking aan de Diaconie te Wassenaar de aom van 3000 vermaakte en behalve dat tg een half jaar geleden het achoolgebouw aohonk aan de Chrialelijke bewaar brei en naaischool twee inaohrgvingen op het Grootboek elk van 1000 Een oud milioien aobrgft aan de Uidd Cd Kat laakje van de vaccinatie te Dordrecht riep in mij eenige lierinneringen op aan mijn milioieattijd Toen in 1871 weidon wjj ook allen gerevocoineerd Of er veel succes van getien i herinner ik mij niet meer Doch wat ik mg wel herinner ia dat et velen waren die alle mogelijke ja telfa onmogetgüe en gevaarlijke middelen aanwendden om het opkomen der pokken tegen te werken Er werd aan fa wondjes gewreven en genepen tabak werd er voor gekauwd en met puirael daarvan de wondjes ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ingesmeerd ja telfa waa er een die rr ik meen poetawaa doch in elk geval pg tsgoed aan aineerde Kan dat ooic te Dordrecht niet gebeurd tijn Kunnen de hemden soms geen smelatcf bevat hebben In 71 werd er ook oud ondergoed aan de nienweliDgen gegeven Men moge de faandeiwijie der milicieoa af keuren men bedenke echter dal de vaocinatie plaata heeft in hun recrutentüd gewoonigk tegen den tgd dat ze met het geweer aoelen exeraeer D Dat geweer weegt in bet eerst zwaar en ia bgni niet te houden chouder geweer ala heel de arm dik opgesel en pgnlgk ia Van het boapitagl hebben de meeeten n afachnk krggen te kwarlierfiek dan komen tg bg bet leeren ackteraan en bg de aakkelaara t geen ook niet prettig Ik I Kunnen te nu den boel uitwrijven dan ign te overal af Wat ik wentehelgk ton achten ia d een anderen tijd voor het inenten te kieten too dat de muaokappen er minder lati vaa hebben Ten BjjkstalegrMfk intoi Bottei W w rd gedii rende de dagen van het prooe in take dl irWllioenenjnffrouw aan overbrergingakoateu omstreeks ƒ 1400 ontvaageo Natuurlgk heeft dit bedrag alleen belrekking op de telegrammen aangeboden door eenige oorrespondenlen van groote bladen aan wie voor dete gelegenheid ter beapaedigitg bg de aanbieding eenige faciliteiten van verrekeniug waren gegeven aardoor hun rekening debet aso de Millioeuenjuffirouw abonderlgk waa op te maken Vrgdag morgen om 11 aar werd H vod der Waegb landbouwer op het Laar terwjjl hjj betig waa met het rooien van geblikte boomca door het plotaeliug opgekomen onweder verraat Hg looht eea aohuiiplaala tegen den regen die bg stroomen uit de lucht viel achter een dikken boom waar hg ongelukkiglijk het alaoktoffer werd tgjier ouTooniehtigheid De bliksem alocg op dea booati die geheel versplinterd werd too hoog de man reikte Daar ging de vnurstraal over op bet meaaehalgk lichaam waarvan bjj het hoofd ganach verbrgielde De man waa leratond een lijk Groote haarlokken vond men lutocheo de splintert van den boom terwgl geacbenrde atnkken igner kleederen en vaa ten ledeten band die hjj om het Igf droeg toowel ala tgn klompen op eenigen afataod weMeo teruggevonden Het alaohtoffer laat eene wediwe met tea kinderen na Hen tal lich den achrik der arme vrouw kunnen voorstellen wanneer men daarbg nog in aanmerking neemt dat tg telve het Igk vaa haren man in tulken geharenden toeatand gevonden beeft Naar aanleiding van bet bekende arrest van den Hoogen Raad letea wg in het HmieMUd onder het opaohrift De Eedsiwanf het volgende De Hooce Rood heeft Maandag omtrent de eeds quaealie een belangrijk arreat geweien Hetkoogate reohtaoollege heeft de uitipraak vernietigd van het Hof in Amalerdam waarbg de heer A Roland Holat Jr waa veroordeeld tot 8 dagen gevaugeuiastraf omdat hg geweigerd l d het gebruikelijk eedaformulier na te teggeo aUirena den rechter inlicbiingeu te geven in de atrafnak waartoe hjj voor het overige volkomen berekt was Het Hof had die veroordeeliug gegrond op de overweging dat ieder gehouden ia den eed af te leggen tenzij het Ugkt dat hg tot een kerkge